0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రవక్త
0
సంవత్సరముల పరిచర్య

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: యెహెజ్కేలు

రచయిత: యెహెజ్కేలు

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: పెద్ద ప్రవక్తలు

రచనాకాలము: క్రీ. పూ 571

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ 627 – 538

వ్రాయబడిన స్థలము: బబులోను

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 26

పాత నిబంధన నందు: 26

 పెద్ద ప్రవక్తల నందు: 4

అధ్యాయములు: 48

వచనములు: 1273

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

యెహెజ్కేలు

నెబుకద్నెజరు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

బబులోను

ముఖ్య వచనము(లు)

నేను అన్యజనులలోనుండి మిమ్మును తోడుకొని, ఆ యా దేశములలో నుండి సమకూర్చి, మీ స్వదేశములోనికి మిమ్మును రప్పించెదను. మీ అపవిత్రత యావత్తు పోవునట్లు నేను మీ మీద శుద్ధజలము చల్లుదును, మీ విగ్రహములవలన మీకు కలిగిన అపవిత్రత అంతయు తీసివేసెదను. నూతన హృదయము మీ కిచ్చెదను, నూతన స్వభావము మీకు కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచ్చెదను (36:24-26)

యెహెజ్కేలు అవగాహన

గ్రంధము యొక్క సారాంశము, విశేషములు

గ్రంథములో దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాటములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

గ్రంధ నిర్మాణము