0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
గొర్రెల కాపరి
0
గాయకులు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: కీర్తనలు

రచయిత: దావీదు (73), ఆసాపు (12), కోరహు కుమారులు (10), సొలోమోను (2), మోషే, ఏతాను, హెర్మాను, ఎజ్రా

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: జ్ఞానము

రచనాకాలము: క్రీ.పూ 1440 – 586

చరిత్ర కాలము: NA

వ్రాయబడిన స్థలము: సీనాయి అరణ్యము, యెరుషలేము

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 19

పాత నిబంధన నందు: 19

 జ్ఞానము నందు: 2

అధ్యాయములు: 150

వచనములు: 2461

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

దావీదు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

NA

ముఖ్య వచనము(లు)

సకలప్రాణులు యెహోవాను స్తుతించుదురు గాక యెహోవాను స్తుతించుడి. (150:6)

కీర్తనలు అవగాహన

పరిచయము

రచయిత

రచనాకాలము

నేపధ్యములు

ఉద్దేశ్యము

ప్రత్యేకతలు

గమనించవలసిన అంశములు

దేవుని ప్రత్యక్షత

నేర్చుకొనవలసిన పాఠములు

స్తుతి, ఆరాధన అంశములు

నిర్మాణము

కాలక్రమము

కీర్తనలు డౌన్లోడ్ లు