0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రత్యక్ష గుడారము
0
ప్రధాన యాజకుడు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: లేవీయకాండము

రచయిత: మోషే

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: ధర్మశాస్త్రము

రచనాకాలము: సుమారు క్రీ.పూ. 1445 – 1444

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ. 1279 – 1278

వ్రాయబడిన స్థలము: సీనాయి కొండ

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 3

పాత నిబంధన నందు: 3

ధర్మశాస్త్రము నందు: 3

అధ్యాయములు: 27

వచనములు: 659

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

మోషే

అహరోను

నాదాబు

అబీహు

ఎలియాజరు

ఈతామారు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

సీనాయి కొండ

ముఖ్య వచనము(లు)

మీరు పరిశుద్ధులై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను పరిశుద్ధుడనై యున్నాను (19:2)

లేవీయకాండము అవగాహన

  • పరిచయము
  • రచయిత
  • నేపధ్యములు
  • ఉద్దేశ్యము
  • ప్రత్యేకతలు
  • గమనించవలసిన అంశములు
  • దేవుని ప్రత్యక్షత
  • నేర్చుకొనవలసిన పాఠములు
  • స్తుతి, ఆరాధన అంశములు
  • నిర్మాణము

లేవీయకాండము డౌన్లోడ్ లు

లేవీయకాండము PPT

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములు లేకుండా

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములతో

తెలుగు ఇంగ్లీషు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు భారతీయ బాషల పారలల్ బైబిలు

తెలుగు హీబ్రూ గ్రీకు పారలల్ బైబిలు