0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
ప్రత్యక్ష గుడారము
0
ప్రధాన యాజకుడు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: లేవీయకాండము

రచయిత: మోషే

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: ధర్మశాస్త్రము

రచనాకాలము: సుమారు క్రీ.పూ. 1445 – 1444

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ. 1279 – 1278

వ్రాయబడిన స్థలము: సీనాయి కొండ

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 3

పాత నిబంధన నందు: 3

ధర్మశాస్త్రము నందు: 3

అధ్యాయములు: 27

వచనములు: 659

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

మోషే

అహరోను

నాదాబు

అబీహు

ఎలియాజరు

ఈతామారు

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

సీనాయి కొండ

ముఖ్య వచనము(లు)

మీరు పరిశుద్ధులై యుండవలెను. మీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను పరిశుద్ధుడనై యున్నాను (19:2)

లేవీయకాండము అవగాహన

లేవీయకాండము అధ్యాయముల స్టడీ

లేవీయకాండము డౌన్లోడ్ లు

లేవీయకాండము PPT

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములు లేకుండా

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములతో

తెలుగు ఇంగ్లీషు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు భారతీయ బాషల పారలల్ బైబిలు

తెలుగు హీబ్రూ గ్రీకు పారలల్ బైబిలు