0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
మంది యూదులు
0
మైళ్ల ప్రయాణము

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: ఎజ్రా

రచయిత: ఎజ్రా

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చరిత్ర

రచనాకాలము: సుమారు క్రీ.పూ. 450

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ. 538 – 450

వ్రాయబడిన స్థలము: యెరుషలేము

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 15

పాత నిబంధన నందు: 15

చరిత్ర నందు: 10

అధ్యాయములు: 10

వచనములు: 280

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

కోరేషు

జెరుబ్బాబెలు

హగ్గయి

జెకర్యా

దర్యావేషు

ఎజ్రా

అర్తహషస్త

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

మాదీయ పారశీక దేశము

యెరుషలేము

ముఖ్య వచనము(లు)

కావున చెరలోనుండి విడుదలనొంది తిరిగివచ్చిన ఇశ్రాయేలీయులును, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను ఆశ్రయించుటకై దేశమందుండు అన్యజనులలో అపవిత్రతనుండి తమ్మును తాము ప్రత్యేకించుకొనిన వారందరును వచ్చి, తిని పులియని రొట్టెల పండుగను ఏడు దినములు ఆనందముతో ఆచరించిరి. ఏలయనగా ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని మందిరపు పనివిషయమై వారి చేతులను బలపరచుటకు యెహోవా అష్షూరురాజు హృదయమును వారి వైపు త్రిప్పి వారిని సంతోషింపజేసెను (6:21, 22)

ఎజ్రా అవగాహన

పరిచయము
రచయిత
రచనాకాలము
నేపధ్యములు
ఉద్దేశ్యము
ప్రత్యేకతలు
గమనించవలసిన అంశములు
దేవుని ప్రత్యక్షత
నేర్చుకొనవలసిన పాఠములు
స్తుతి, ఆరాధన అంశములు
నిర్మాణము
కాలక్రమము

ఎజ్రా డౌన్లోడ్ లు

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములు లేకుండా
రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములతో
తెలుగు ఇంగ్లీషు పారలల్ బైబిలు
తెలుగు భారతీయ బాషల పారలల్ బైబిలు
తెలుగు హీబ్రూ గ్రీకు పారలల్ బైబిలు
తెలుగు ఇంగ్లీషు Transliteration బైబిలు
ఎజ్రా వచనములతో
ఎజ్రా వచనములు లేకుండా
ఎజ్రా అధ్యాయములు లేకుండా
ఎజ్రా ఇంగ్లీషు Transliteration