0
అధ్యాయములు
0
వచనములు
0
న్యాయాధిపతులు
0
దాస్యములు

ప్రాధమిక సమాచారము

పుస్తకము పేరు: న్యాయాధిపతులు

రచయిత: సమూయేలు

విభాగము: పాత నిబంధన

వర్గము: చరిత్ర

రచనాకాలము: సుమారు క్రీ.పూ. 1043 – 1004

చరిత్ర కాలము: క్రీ.పూ. 1220 – 1050

వ్రాయబడిన స్థలము: కనాను

ఎవరికొరకు: ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు

గణాంకములు

పుస్తకము సంఖ్య: 7

పాత నిబంధన నందు: 7

చరిత్ర నందు: 2

అధ్యాయములు: 21

వచనములు: 618

ముఖ్యమైన వ్యక్తులు

ఒత్నీయేలు

ఎహూదు

దెబోరా

గిద్యోను

అబీమెలెకు

యోఫ్తా

సంసోను

దెలీలా

ముఖ్యమైన ప్రదేశములు

బోకీము

యెరికో

హజోరు

మోరియా పర్వతము

షెకెము

అమ్మోను

తిమ్నా

సొరేకు లోయ

గాజా

ఎఫ్రాయీము కొండ ప్రాంతము

దాను

గిబియా

మిస్పా

ముఖ్య వచనము(లు)

 ఆ దినములలో ఇశ్రాయేలీయులకు రాజు లేడు; ప్రతివాడును తన తన ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తించుచు వచ్చెను (17:6)

న్యాయాధిపతులు అవగాహన

న్యాయాధిపతులు అధ్యాయముల స్టడీ

న్యాయాధిపతులు డౌన్లోడ్ లు

న్యాయాధిపతులు PPT

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములు లేకుండా

రిఫరెన్స్ బైబిలు వచనములతో

తెలుగు ఇంగ్లీషు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు భారతీయ బాషల పారలల్ బైబిలు

తెలుగు హీబ్రూ గ్రీకు పారలల్ బైబిలు