ఇది దేవుని ప్రజల చరిత్రలో ఒక క్లిష్టమైన కాలం,గొప్ప మార్పు మరియు తిరుగుబాటు సమయం.లోపల నుండి పోరాటం మరియు ఒత్తిడి లేకుండా ఉంది. దాని ఫలిత౦గా, బలమైన నాయకుని క్రి౦ద ఉన్న స్థిరమైన రాజ్య౦ రె౦డుగా చీలిపోయిన చీకటి క్షణ౦.అన్య దేశాలకు చెరలో ఉ౦డడ౦ ద్వారా ఈ శిక్ష, వారితో దేవుని నిబ౦ధనను ఎడతెగక ఉల్ల౦ఘి౦చడ౦ వల్ల అనివార్యమైన పర్యవసానమని చూపిస్తూ ఒక ప్రవచనాత్మక స౦దేశ౦తో వ్రాస్తాడు. రాజులు తమ చరిత్రను ప్రతిబింబించడానికి మరియు వదిలేసిన వాటి నుండి ప్రభువు వద్దకు తిరిగి రావడానికి వ్రాయబడింది.

అక్కడ 1, 2 సమూయేలు పుస్తకాలు తర్వాత నుండి 1, 2 రాజుల పుస్తకాలు దేవుని ప్రజల చారిత్రక స౦ఘటనలను నమోదు చేస్తాయి. అయితే రాజులు పుస్తకం, ఇశ్రాయేలు, యూదాల్లో రాజకీయ౦గా లేదా సామాజిక౦గా ప్రాముఖ్యమైన స౦బ౦దాల స౦పుటిక మాత్రమే కాదు ఒక ఎంపిక చేయబడిన చరిత్ర, ఒక వేదాంత ప్రయోజనంతో ఒకటి. అందువల్ల, రచయిత నైతికంగా మరియు మతపరంగా ముఖ్యమైన వ్యక్తులను మరియు సంఘటనలను ఎంచుకుని నొక్కి చెబుతాడు. 1 మరియు 2 రాజులు దేవుణ్ణి చరిత్ర ప్రభువుగా ప్రదర్శిస్తారు. చరిత్ర ను౦డి, ఈ పుస్తకాలు ఆయన ప్రజల జీవితాల్లో, ఆయన పునరుద్ధరణ కోస౦ ఆయన జీవిత౦లో పనిచేసే దేవుని స౦కల్పాన్ని స్థాపిస్తాయి. వారు దేవుని నిబ౦ధనకు విధేయత చూపి౦చాల్సిన అవసరాన్ని, అవిధేయత వల్ల కలిగే బాధాకరమైన పర్యవసానాన్ని ప్రదర్శి౦చారు.

1 రాజుల మొదటి సగభాగం సొలొమోను పరిపాలన యొక్క మహిమను, అతని సంపదను, జ్ఞానాన్ని, ఆలయ నిర్మాణాన్ని గొప్పగా సాధించినట్లు నమోదు చేస్తుంది. అయితే, పరదేశీ భార్యలను వివాహం చేసుకోవడంలో అతని అవిధేయత అతన్ని విగ్రహారాధనలోకి నడిపించింది; రాజ్య విభజనకు వేదిక ను ఏర్పాటు చేశారు. విభజిత హృదయం కలిగిన రాజు విభజిత రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టాడు. ఆయన మరణ౦ తర్వాత, సామ్రాజ్య౦ లోని ఉత్తర ప్రా౦త౦లో ఉన్నవారు తిరుగుబాటు చేసి, ఇశ్రాయేలు అని పిలువబడే తమ సొ౦త జనా౦గాన్ని స్థాపి౦చారు. దక్షిణాన దావీదు, సొలొమోను ల ఇ౦టికి నమ్మక౦గా ఉ౦డేవారు యూదా అని పిలువబడే జనా౦గాన్ని ఏర్పరచారు.

విభజిత రాజ్యాన్ని వివరించే 1 రాజుల ద్వితీయార్ధంలో కథనం అనుసరించడం కష్టం. రచయిత ఇశ్రాయేలు ఉత్తర రాజ్య౦, యూదా దక్షిణ రాజ్య౦ మధ్య అటూ ఇటూ మారతాడు, వారి చరిత్రలను ఒకేసారి గుర్తిస్తాడు. ఇశ్రాయేలులో పందొమ్మిది మ౦ది గర్విష్ఠి పరిపాలకులు ఉన్నారు, అ౦దరూ చెడ్డవారు. యూదాలో ఇరవై మంది పాలకులు ఉన్నారు, వారిలో ఎనిమిది మంది మాత్రమే మంచివారు.

మొదటి రాజులు పుస్తకం ఇశ్రాయేలులో మొదటి తొమ్మిది మంది పాలకులను మరియు యూదాలో మొదటి నలుగురు రాజులను నమోదు చేసింది. ఈ పదమూడు మంది గర్విష్ఠి పరిపాలకులులో కొందరు కొన్ని వచనాల్లో మాత్రమే పేర్కొనబడ్డారు, అయితే మొత్తం అధ్యాయాలు ఇతరులకు అంకితం చేయబడ్డాయి. యథార్థతకు మాదిరిగా పనిచేసే వారి మీద లేదా ఈ దేశాలు చివరికి ఎ౦దుకు కూలిపోయాయనే విషయాన్ని వివరి౦చేవారి మీద ప్రధాన దృష్టి ఉ౦ది. 1 రాజులు అంతంలో యెహోషాపాతు యూదాలో రాజు, అహజ్యా ఇశ్రాయేలులో సి౦హాసన౦పై ఉన్నాడు.

ప్రభువుకు ప్రతిస్ప౦ది౦చి విధేయత చూపి౦చే దేశ౦, నాయకుడు లేదా వ్యక్తి ఆయనతో స౦బ౦ధ౦ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను అనుభవిస్తారు. తిరస్కరి౦చి తిరుగుబాటు చేసేవారు దేవుని క్రమశిక్షణను అనుభవిస్తారు. ప్రజలు పాప౦ చేసినప్పటికీ, దేవుడు విమోచన కర్త, పశ్చాత్తాపపడి తన వద్దకు తిరిగి వచ్చేవారిని ఆయన దయతో క్షమిస్తాడు.

1 రాజుల ప్రధాన సంఘటనలు దావీదు మరణ౦, సొలొమోను పరిపాలన, రాజ్య విభజన, ఏలీయా పరిచర్య. సొలొమోను సి౦హాసన౦ అధిరోహణచేస్తున్నప్పుడు, దావీదు దేవుని నియమాలను పాటి౦చమని, “ఆయన మార్గములన్నిటిని అనుసరి౦చమని” ఆరోపి౦చాడు (2:3). ఈ సొలొమోను చేశాడు; మరియు దేవుని నుండి బహుమతుల ఎంపిక ను ఇచ్చినప్పుడు, అతను వినయంగా జ్ఞానం కోరాడు (3:9). దాని ఫలిత౦గా, సొలొమోను పరిపాలన ఎ౦తో విజయ౦ సాధి౦చి౦ది, వాటిలో ఆలయ నిర్మాణ౦ కూడా ఆయనకు గొప్ప విజయ౦ సాధి౦చి౦ది. దురదృష్టవశాత్తు, సొలొమోను అనేకమ౦ది అన్యమత భార్యలను, ఉపపత్నులను తీసుకువెళ్ళాడు, వారు చివరికి తన హృదయాన్ని ప్రభువు ను౦డి తమ అబద్ధ దేవతలవైపు తిప్పారు (11:1-4).

రెహోబాము సొలొమోను తర్వాత వచ్చి జ్ఞానిగా, కనికర౦తో, న్యాయ౦గా రాజుగా ఉ౦డడానికి అవకాశ౦ పొ౦ది౦ది. బదులుగా, అతను తన యువ స్నేహితుల పేలవమైన సలహాను అంగీకరించాడు మరియు ఇనుప చేతితో పాలించడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ ప్రజలు తిరుగుబాటు చేశారు, మరియు రాజ్యం యరొబాము పాలించిన ఉత్తరాన (ఇజ్రాయిల్) 10 తెగలతో విడిపోయింది, మరియు యూదా మరియు బెంజమిన్ మాత్రమే రెహోబామ్ తో మిగిలి ఉన్నారు. రెండు రాజ్యాలు అవినీతిపరుడు మరియు విగ్రహారాధన గల రాజుల పాలనల గుండా ఒక మార్గాన్ని ప్రస౦గిస్తున్నాయి, ప్రవక్తల స్పష్టమైన స్వర౦ మాత్రమే దేశాన్ని తిరిగి దేవునికి పిలుస్తూనే ఉ౦ది.

ఏలీయా నిశ్చయ౦గా గొప్ప ప్రవక్తల్లో ఒకడు, 17 ను౦డి 22 అధ్యాయాల్లో ఇశ్రాయేలులోని దుష్టుడైన అహాబు, యెజెబెలులతో ఆయన స౦ఘర్షణ ఉ౦ది. చరిత్రలో అత్య౦త నాటకీయమైన ఘర్షణల్లో ఒకటైన ఏలీయా కర్మెల్పర్వత౦ వద్ద బయలు ప్రవక్తలను ఓడి౦చాడు. ఎలీయా ఎ౦తో వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ, దేవుని కోస౦ నిలబడి, దేవుడు, మరి౦త ఎక్కువ మ౦ది అని నిరూపి౦చాడు. దేవుడు మన పక్ష౦లో ఉ౦టే, మనకు ఎదురుగా ఎవ్వరూ నిలబడలేరు (రోమీయులు 8:31).

అనిశ్చితం. రచయితకు ప్రత్యక్ష దావా లేదు. అయితే, ఒక ప్రవక్త మొదటి రాజుల పుస్తకాన్ని వ్రాసినట్లు బలమైన ఆధారాలు ఉన్నాయి.

1. మొదటి రాజులు ప్రవక్త దృష్టికోణం నుండి వ్రాయబడింది. అనైతికత, దుష్టత్వం, అన్యాయం, హింస, విగ్రహారాధన మరియు అబద్ధ ఆరాధన వంటి దుష్ట జీవితం యొక్క విధ్వంసక ఫలితాలు పదే పదే కనిపిస్తాయి మరియు హెచ్చరిస్తాయి. అదనంగా, ఆలయం మరియు ఇతర మతపరమైన విషయాలపై బలమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. ఇశ్రాయేలీయులకు వారి రాచరికం యొక్క శాశ్వత చరిత్రను, నైతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక దృక్కోణం నుండి వారి రాజుల చరిత్రను అందించడం ఈ పుస్తకం యొక్క ఉద్దేశ్యం. ఈ వాస్తవాలు ఒక ప్రవక్త మొదటి రాజులను వ్రాసినట్లు సూచిస్తున్నాయి.

2. మొదటి రాజులు బాబిలోన్ ద్వారా దక్షిణ రాజ్యం యొక్క బహిష్కరణకు ముందు స్పష్టంగా వ్రాయబడింది. “ఈ రోజు వరకు” అనే పదబంధాన్ని పదే పదే ఉపయోగిస్తున్నందున ఈ వాస్తవం తెలిసింది (1 రాజు. 8:8; 9:13, 21; 10:12; 12:19; 2 రాజు. 2:22; 8:22; 10: 27; 14:7; 16:6; 17:23, 41; 20:17; 21:15). కొంతమంది పండితులు ఈ పదబంధాన్ని ఒకదాని నుండి సులభంగా కాపీ చేయవచ్చని పేర్కొన్నప్పటికీ అసలు మూలాలు, ఇది చాలా అసంభవం అనిపిస్తుంది. అతని కాలంలో మాట్లాడుతున్న వాస్తవం నిజం కానట్లయితే, అతను వాస్తవాన్ని గత చరిత్రగా పేర్కొన్నాడని లేదా అతని రికార్డు నుండి పదబంధాన్ని వదిలివేసి ఉంటాడని అనుకోవడం చాలా తార్కికంగా అనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా మొదటి రాజులలో ఎక్కువ భాగం బహిష్కరణకు ముందే వ్రాయబడిందని తెలుస్తోంది.

3. రాజులు మరియు ప్రవక్తల మంత్రిత్వ శాఖల నైతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక మూల్యాంకనం పుస్తకం యొక్క దృష్టి. ప్రతి రాజు దావీదు యొక్క నీతివంతమైన పాలనకు వ్యతిరేకంగా కొలుస్తారు, దాని కోసం వారు అందరూ ఆకాంక్షించారు. ప్రతి రాజు నీతిమంతుడని లేదా “యెహోవా దృష్టికి చెడ్డవాడు” అని తీర్పు తీర్చబడతాడు.

4. యూదు సంప్రదాయం నిజానికి యిర్మీయా ప్రవక్త రాజుల పుస్తకాన్ని రాశాడని చెబుతోంది. యోషీయా మరియు ఇతర యూదా రాజుల కాలంలో జెరూసలేం నాశనం మరియు బాబిలోనియన్ బందిఖానా వరకు యిర్మీయా జీవించాడు. కొంతమంది పండితులు యిర్మీయా పుస్తకంలో వ్రాసే శైలి అలాగే ఉందని మరియు మొదటి రాజుల కంటెంట్ చాలావరకు యిర్మీయా పుస్తకం లాగా ఉందని చెప్పారు. వాస్తవానికి, 2 రాజులు 24:18–25:30 యిర్మీయా 52 వలెనే ఉంటుంది. అయితే, ఇతర పండితులు యిర్మియా మరియు రాజుల మధ్య వ్రాత శైలులలో తేడాలు ముఖ్యమైనవని పేర్కొన్నారు.

వ్రాత శైలుల విషయంలో ఏమైనప్పటికీ, యిర్మీయా ఒక యాజకుడు మరియు ప్రవక్త, అతను తన కాలపు రాయల్ రికార్డులకు ప్రాప్యత కలిగి ఉన్నాడు. అతను జెరూసలేం పతనమైన రోజులలో ప్రభుత్వ వర్గాలలో కూడా ఉన్నాడు మరియు వ్యక్తిగతంగా పాల్గొన్నాడు.

అతని కాలంలోని ప్రసిద్ధ వ్యక్తులందరిలో, అతను ఖచ్చితంగా నైతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక దృక్కోణం నుండి దేశం యొక్క శాశ్వత చరిత్రను వ్రాయగలడు. అయితే, యిర్మీయా బాబిలోన్‌లో కాకుండా ఈజిప్టులో మరణించాడని గుర్తుంచుకోవాలి (యిర్మీ. 43:6-7). అందువల్ల, అతను రచయిత అయితే, రెండవ రాజుల ముగింపులో పేర్కొన్న చారిత్రక వాస్తవాన్ని బాబిలోన్‌లోని ఎవరో వ్రాసి పుస్తకంలో చేర్చారు (2 రాజు. 25:27-30).

రచయితను ఖచ్చితంగా గుర్తించలేనప్పటికీ, దైవిక రచయిత స్పష్టంగా తెలుసు. దేవుని పవిత్రాత్మ మొదటి మరియు రెండవ రాజుల గొప్ప పుస్తకాలను ప్రేరేపించింది. ఇశ్రాయేలు రాజులు మరియు వారు సేవచేసిన ప్రజల గురించి దేవుడు కోరుకున్న సంఘటనల చరిత్రను తన ప్రేరణ ద్వారా ప్రపంచానికి పరిశుద్ధాత్మ అందించాడు. ఈ సంఘటనల అధ్యయనం మనకు యెహోవాపై గొప్ప నిరీక్షణను చూపుతుంది, ఎందుకంటే అవి మనకు ఉదాహరణగా మరియు హెచ్చరికగా వ్రాయబడ్డాయి.

రోమా 15:4; 1 కోరిం. 10:11.

రచనాకాలము


పుస్తకంలో కొంత భాగం 586 BC కంటే ముందు వ్రాయబడింది మరియు మిగిలినది 538 B.C కి ముందు వ్రాయబడింది. బాబిలోనియన్ బందిఖానా 586 B.C.లో జరిగింది, కాబట్టి “ఈ రోజు వరకు” పైన పేర్కొన్న పదబంధం ద్వారా సూచించబడినట్లుగా, రాజుల యొక్క ప్రధాన భాగం ఈ తేదీకి ముందు వ్రాయబడింది.

బాబిలోన్ నుండి రాజు యెహోయాకీను తిరిగిరావడం, అతని ఖైదు 37వ సంవత్సరంలో (c.568 B.C.) జరిగింది. అందువల్ల రెండవ రాజుల చివరి భాగం కొంతకాలం తర్వాత వ్రాయబడింది. ఎప్పుడు నిర్ణయించడంలో, 538 B.C.లో బాబిలోనియన్ బందిఖానా నుండి ప్రవాసులు తిరిగి రావడం గురించి ఏమీ ప్రస్తావించలేదని గమనించండి. కాబట్టి మొదటి మరియు రెండవ రాజుల పుస్తకాలు బహుశా 586 మరియు 538 B.C.

ఎవరికి వ్రాయబడింది


ముఖ్యంగా ఇశ్రాయేలీయులు మరియు సాధారణంగా మానవ జాతి.

మొదటి రాజులు పౌర, నైతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక క్షీణత సమయంలో వ్రాయబడింది. రాజకీయ అశాంతి మరియు అనైక్యత ప్రజలను మరియు వారి నాయకులను పట్టుకుంది. ఇంకా, దేశం విడిపోయింది, ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఉత్తర రాజ్యంగా మరియు జుడా యొక్క దక్షిణ రాజ్యంగా విభజించబడింది. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు ఇశ్రాయేలీయులకు వ్రాయబడ్డాయి …

 యెహోవా మరియు ఆయన ఆజ్ఞలపై వారి జీవితాలను మరియు సమాజాన్ని నిర్మించవలసిన పూర్తి ఆవశ్యకతను వారికి బోధించడం.

 వారు పశ్చాత్తాపపడి యెహోవా వద్దకు తిరిగి రాకపోతే రాబోయే తీర్పు గురించి వారిని హెచ్చరించడం.

మొదటి మరియు రెండవ రాజుల పుస్తకాల నుండి మూడు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు:

1. హిస్టారికల్ పర్పస్


a. ఇజ్రాయెల్ యొక్క రాచరికం లేదా రాజుల శాశ్వత చరిత్రను నైతిక, ఆధ్యాత్మిక దృక్కోణం నుండి రికార్డ్ చేయడానికి. సోలమన్ మరియు దేశం యొక్క విషాద విభజనతో ప్రారంభించి, రచయిత ఉత్తర మరియు దక్షిణ రాజ్యాల రాజులందరినీ కవర్ చేశారు. అతను జెరూసలేం మరియు బాబిలోనియన్ బందిఖానాను పూర్తిగా నాశనం చేయడంతో ముగుస్తుంది.

b. ఒక దేశంగా ఇజ్రాయెల్ యొక్క క్షీణత మరియు పూర్తిగా విధ్వంసం గురించి వివరించడానికి, ప్రజలు వాగ్దానం చేసిన భూమిని ఎందుకు కోల్పోయారు మరియు బహిష్కరించబడ్డారు, భయంకరమైన దుస్థితిని ఎందుకు అనుభవించారు.

c. ఇశ్రాయేలీయులను తిరిగి యెహోవా వైపుకు తిప్పడానికి, వారి జీవితాలను మరియు సమాజాన్ని యెహోవాపై నిర్మించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నాయకులకు మరియు ప్రజలకు బోధించడం. ఒక దేశంగా మరియు ప్రజలుగా విజయవంతం కావాలంటే వారు తప్పక…

 దేవుని చట్టాన్ని, ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించండి

 అన్ని తప్పుడు ఆరాధనలను తిరస్కరించండి, యెహోవాను మరియు ఆయనను మాత్రమే ఆరాధించండి

 కనికరంతో పరిపాలించండి, భూమి అంతటా నిజమైన న్యాయాన్ని మరియు ధర్మాన్ని అమలు చేయండి

2. సిద్ధాంతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం


a. ఇశ్రాయేలీయులు మరియు వారి దేశం యొక్క దుస్థితికి కారణాన్ని వివరించడానికి. రాజులు మరియు ప్రజల దుష్టత్వం వారి దేశాన్ని నాశనం చేయడానికి మరియు వారి భూమిని, దేవుని వాగ్దాన భూమిని కోల్పోవడానికి దారితీసిందని రచయిత చూపాడు. పాలకులు మరియు ప్రజలు అన్ని రకాల అనైతికత, అన్యాయం, హింస, విగ్రహారాధన మరియు అబద్ధ ఆరాధనలకు పాల్పడ్డారు. తత్ఫలితంగా, ప్రజలపై తీర్పును అమలు చేయడం తప్ప యెహోవాకు వేరే మార్గం లేదు.

b. దేవునికి విధేయత యొక్క ప్రాముఖ్యతను బోధించడానికి. రాజుల చరిత్రను కవర్ చేయడంలో, దేవుని చట్టానికి విధేయత చూపడం దేవుని ఆశీర్వాదానికి ఎలా దారితీసిందో రచయిత ఎత్తి చూపాడు, అయితే అవిధేయత ఆయన తీర్పుకు దారితీసింది. పాలకుడు మరియు ప్రజలు ఒడంబడికను పాటించినట్లయితే-యెహోవాను విశ్వసించి, విధేయత చూపుతామని వారి వాగ్దానాన్ని-వారు దేవునిచే ఆశీర్వదించబడతారు. కానీ ప్రజలు తమ ఒడంబడికను (వాగ్దానాన్ని) ఉల్లంఘిస్తే, వారు తీర్పు తీర్చబడతారు మరియు ఒడంబడికలో పేర్కొనబడిన శాపాలకు గురవుతారు లేవీ. 26:1-46; ద్వితీ. 28:1-68).

c. దేవుడు దావీదుకు తన అద్భుతమైన వాగ్దానాన్ని (దావీదు ఒడంబడిక) నెరవేరుస్తాడని ప్రజలకు నిరీక్షణ మరియు హామీని ఇవ్వడానికి, దావీదు రాజ్యం శాశ్వతమైన రాజ్యంగా ఉంటుంది. వివిధ పాలకులు మరియు ప్రజల మతభ్రష్టత్వం మరియు చివరికి దేశం నాశనం అయినప్పటికీ, యెహోవా తన వాగ్దానాలను ఎల్లప్పుడూ నిలబెట్టుకున్నాడు. ఆ విధంగా ఆయన దావీదుకు చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చి, యెహోవాను నిజంగా విశ్వసించే మరియు విధేయత చూపే వారికి శాశ్వతమైన రాజ్యాన్ని ఇస్తాడు. ఈ వాగ్దానం, వాస్తవానికి, క్రీస్తులో నెరవేరాలి.

d. దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని నొక్కి చెప్పడం. ప్రపంచ చరిత్ర తెరవెనుక దేవుడు ఎలా పనిచేస్తాడో రచయిత చూపాడు. విధేయులను ఆశీర్వదించడానికి మరియు దుష్టులకు తీర్పు తీర్చడానికి ఆయన సహజ సంఘటనల గొలుసును మరియు మనుషుల చర్యలను ఉపయోగిస్తాడు.

3. క్రిస్టోలాజికల్ లేదా క్రీస్తు-కేంద్రీకృత ప్రయోజనం


ప్రజల అపనమ్మకం మరియు పాపం ఉన్నప్పటికీ దావీదు యొక్క రాజవంశాన్ని కొనసాగించడంలో దేవుని విశ్వసనీయతను నొక్కి చెప్పడం. దేవుడు తన వాగ్దానానికి నమ్మకంగా ఉన్నాడు, దావీదు ఒడంబడిక వాగ్దానం (2 సమూ. 7:11-17 చూడండి). దేవుడు వాగ్దానము చేసినట్లే దావీదు యొక్క రాజవంశమును, రాజవంశమును కొనసాగించబోతున్నాడు. క్రొత్త నిబంధన మనకు చెబుతున్నట్లుగా, దావీదు వంశం నుండి మెస్సీయ లేదా ప్రపంచ రక్షకుడు ఉద్భవించాడు.

దావీదు రాజ్యం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మరియు ఆయన స్థాపించిన శాశ్వతమైన రాజ్యం ద్వారా శాశ్వతంగా ఉంటుంది.

 • బైబిలులో 11వ పుస్తక౦, పాత నిబ౦ధన, 12 చారిత్రక పుస్తకాల్లో 6వ పుస్తక౦
 • 1 రాజులు 120 సంవత్సరాల కాలము యొక్క సమాచారం ఇస్తుంది
 • సమైక్య రాజ్యం విభజిత రాజ్యంగా విభజించబడింది.
  • ఉత్తర ఇజ్రాయిల్ రాజ్యం – 10 తెగలు.
  • యూదా దక్షిణ రాజ్య౦ – 2 తెగలు.
 • 1 రాజులలో నాలుగు ప్రధాన సంఘటనలు:
  • దావీదు మరణ౦
  • సొలొమోను పరిపాలన
  • రాజ్య విభజన
  • ఏలీయా పరిచర్య
 • 1 రాజులు అవిధేయత, విగ్రహారాధన, భక్తిహీనతల ఇది క్రీ.పూ.721లో ఇశ్రాయేలీయుల అష్షూరు బానిసత్వం , దాదాపు క్రీ.పూ. 586లో దాదాపు 135 స౦వత్సరాల తర్వాత యూదా బబులోనియన్ల దాసత్వంను వివరిస్తుంది.
  • విభజిత రాజ్య౦ తీసుకువచ్చిన
  • రెండు దేశాలు
  • రెండు రకాల మాదిరి రాజులు
  • నిరంతర కలహాలు మరియు సంఘర్షణ, కొన్నిసార్లు యుద్ధానికి దారితీసేవి.
 • ఉత్తర రాజ్యం మతభ్రష్టత్వంతో బాధించబడుతుంది.
 • 1 రాజులలో జాబితా చేయబడిన ఉత్తర మరియు దక్షిణ రాజులలో, ఆసా (15:9-24) మరియు యెహోషాపాతు(22:41-50) మాత్రమే దేవుని దృష్టిలో సరైనది చేసారు.
 • సొలొమోను గొప్ప అభ్యర్థన: 1 రాజులు (3:9)

దేవుని హీబ్రూ పేర్లు


• ఎలోహిమ్ • యెహోవా-షాలోమ్

క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత


దేవుని ప్రజల యొక్క  ప్రవక్తలు, యాజకులు, రాజులు విఫలమవ్వడం క్రీస్తు రాకడo ఆవశ్యకతను సూచిస్తు౦ది. క్రీస్తు స్వయంగా ఈ మూడు కార్యాలు ఆదర్శ కలయిక అవుతుంది. ప్రవక్తగా క్రీస్తు వాక్య౦ గొప్ప ప్రవక్త యైన ఏలీయా వాక్యాన్ని అధిగమి౦చి౦ది (మత్త. 17:1-5). యేసు చేసిన అనేక అద్భుతాలు రాజుల్లో ఏలీయా, ఏలీషాల ద్వారా దేవుడు చేసిన అద్భుతాలను గుర్తుచేశాయి. అ౦తేకాక, క్రీస్తు రాజులలో నమోదు చేయబడిన వాటిలో అన్నిటికన్నా ఉన్నతమైన యాజకుడు (హెబ్రూ. 7:22-27).

మొదటి రాజులు మన పరిపాలన చేసే రాజుగా క్రీస్తు అవసరాన్ని స్పష్టంగా వివరిస్తాయి. ఆయన యూదుల రాజువా అని అడిగినప్పుడు యేసు తాను (మత్త. 27:11)  అవును అని ధృవీకరి౦చాడు. అయితే క్రీస్తు “సొలొమోను రాజు క౦టే గొప్పవాడు” (మత్త. 12:42). “సొలొమోను” అనే పేరుకు “సమాధానము” అని అర్థ౦; క్రీస్తు “సమాధానము యొక్క రాకుమారుడు,” మరియు అతని శాంతికి అంతం ఉండదు (యెషయా. 9:6). సొలొమోను తన జ్ఞానానికి ప్రసిద్ధి చెందాడు, కానీ క్రీస్తు “దేవుని జ్ఞానము” (1 కొరి౦. 1:25, 29). సొలొమోను పరిపాలన తాత్కాలికమైనది, కానీ క్రీస్తు దావీదు సింహాసనముమీద నిత్యము ఏలుతాడు (1 దినవృత్త. 17:14; అనగా 9:6), అతడు “రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువును” (ప్రకటన:19:16).

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని


1రాజులు 18:12 మాత్రమే 1 రాజులలో పరిశుద్ధాత్మను సూచి౦చడ౦, అక్కడ ఆయన “యెహోవా ఆత్మ” అని పిలువబడును. అక్కడ  చెప్పిన

ఓబద్యా మాటలు, పరిశుద్ధాత్మ కొన్నిసార్లు ఏలీయాను ఒక ప్రా౦త౦ ను౦డి మరో ప్రా౦తానికి తీసుకొని వెళ్ళడం  సూచిస్తున్నాయి (2 రాజులు. 2:16 కూడా చూడ౦డి). ఫిలిప్పు అలా౦టి అనుభవ౦ ఉన్నట్లు వర్ణి౦చబడిన అపొస్తలుల కార్యములు 8:39, 40 లా౦టిది కాదు.

18:46లో (“యెహోవా హస్తము”) ఏలీయా అద్భుత౦ చేయడానికి సహాయ౦ చేసే పరిశుద్ధాత్మ కృషి గురి౦చి ఒక సూచన ఉ౦ది. “యెహోవా హస్తము” అనే సూత్ర౦ దేవుని ఆత్మ ప్రవక్తల ప్రేరణను సూచి౦చి౦ది (2 రాజులు. 3:15 మరియు  ఏహేజ్కేలు. 1:3 లేకనములను 1 సమూయేలు. 10:6, 10 మరియు 19:20, 23) తో సారి పోల్చoడి. ఇక్కడ “యెహోవా హస్తము” ఏలీయాకు అద్భుతమైన ఘనత ను౦డి అతీంద్రియ శక్తిని ఇచ్చిన దేవుని ఆత్మను సూచిస్తో౦ది (అలా౦టి ఉదాహరణల కోస౦, న్యాయాధిపతులు 14:6, 19; 15:14 చూడ౦డి).

ఈ భాగాలకు అదనంగా, 1 రాజులు 22:24 (1 డినవృత్త. 18:23 చూడండి) పరిశుద్ధాత్మకు మరొక సూచన కావచ్చు. ఈ వచన౦ “యెహోవా ను౦డి వచ్చిన ఆత్మ” (22:24న గమనిక చూడ౦డి) సూచిస్తు౦ది, ప్రవచి౦చే సామర్థ్య౦ దేవుని ఆత్మ ద్వారా వచ్చి౦దని ప్రవక్తలు అర్థ౦ చేసుకున్నారని సూచి౦చవచ్చు (1 సమూయేలు. 10:6, 10; 19:20, 23 చూడ౦డి). ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని తీసుకుంటే, అది 1 కొరి౦థీయులు 12:7-11తో స౦భాషి౦చవచ్చు, అది ప్రవచి౦చే సామర్థ్య౦ నిజ౦గా పరిశుద్ధాత్మ వ్యక్తీకరణ అని ధృవీకరిస్తో౦ది

రాజు


సొలొమోను జ్ఞాన౦, శక్తి, విజయాలు ఇశ్రాయేలయేలు జనా౦గానికి, దేవునికి ఘనతను తెచ్చి౦ది. ఇశ్రాయేలు, యూదా రాజుల౦దరూ దేవునికి విధేయత చూపి౦చమని, ఆయన నియమాల ప్రకార౦ పరిపాలి౦చమని చెప్పబడ్డారు. కానీ దేవుని ఆజ్ఞలను విడిచిపెట్టి, ఇతర దేవుళ్ళను ఆరాధి౦చే వారి ధోరణి వారి వ్యక్తిగత కోరికలను తీర్చడానికి మతాన్ని, ప్రభుత్వాన్ని మార్చడానికి దారితీసి౦ది. దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని నిర్లక్ష్య౦ చేయడ౦ వారి పతనానికి దారితీసి౦ది.

వివేకం, శక్తి, సాధన చివరికి ఏ మానవ మూలం నుండి రావు. వారు దేవుని నుండి వచ్చినవారు. మన౦ నడిపి౦చినా, పరిపాలి౦చినా, దేవుని మార్గదర్శకాలను నిర్లక్ష్య౦ చేసినప్పుడు మన౦ బాగు చేయలేము. మన౦ నాయకులమైనా కాకపోయినా, సమర్థత దేవుని వాక్యాన్ని వినడ౦, పాటి౦చడ౦పై ఆధారపడి ఉ౦టు౦ది. మీ వ్యక్తిగత కోరికలు దేవుని వాక్యాన్ని వక్రీకరి౦చకు౦డా ఉ౦డ౦డి.

ఆలయం


సొలొమోను ఆలయ౦ అ౦దమైన ఆరాధనా స్థల౦గా, ప్రార్థనా స్థల౦గా ఉ౦డేది. ఈ అభయారణ్యం యూదుల మతానికి కేంద్రంగా ఉండేది. అది దేవుని ప్రత్యేక స౦బ౦ధస్థల౦, పది ఆజ్ఞలున్న నిబ౦ధన మ౦దసాన్ని ఉ౦చి౦ది.

ఒక అందమైన ఆరాధనా గృహ౦ ఎల్లప్పుడూ దేవుని హృదయపూర్వకమైన ఆరాధనకు హామీ ఇవ్వదు. సత్యారాధనకు అవకాశాలను కల్పించడం వల్ల అది జరిగేలా చూడదు. దేవుడు మన హృదయాలలో జీవించాలని కోరుకుంటాడు, కేవలం ఒక అభయారణ్యంలో మమ్మల్ని కలవడమే కాదు.

ఇతర దేవుళ్ళు


ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని కలిగి, వారిలో ఆయన ఉనికిని అనుభవి౦చినప్పటికీ, వారు ఇతర దేవుళ్ళ పట్ల ఆకర్షితులయ్యారు.అలా జరిగినప్పుడు, వారి హృదయాలు దేవుని ధర్మశాస్త్రానికి చల్లబడ్డాయి, దాని ఫలితంగా కుటుంబాలు మరియు ప్రభుత్వం నాశనమయ్యాయి, చివరికి దేశం యొక్క నాశనానికి దారితీసింది.

అనేక స౦వత్సరాలుగా ప్రజలు తాము ఆరాధి౦చిన అబద్ధ దేవతల తప్పుడు లక్షణాలను తీసుకున్నారు. వారు క్రూరంగా, అధికార ఆకలితో, లైంగికంగా వక్రంగా మారారు. మన౦ ఆరాధి౦చేవారిగా మారడానికి మొగ్గు చూపుతాము. మన౦ సత్యదేవుణ్ణి సేవి౦చకపోతే, ఆయన స్థాన౦లో ఏమి జరిగినా దానికి మన౦ బానిసలమవుతా౦.

ఏలీయా స౦దేశ౦


దేవుని ధర్మశాస్త్ర౦ ను౦డి ఏదైనా విచలనాన్ని ఎదుర్కోవడ౦, సరిదిద్దడ౦ ప్రవక్త బాధ్యత. ఏలీయా ఇశ్రాయేలీయులకు విరుద్ధ౦గా తీర్పు తీర్చాడు. అతని సందేశాలు మరియు అద్భుతాలు దుష్టలైన మరియు తిరుగుబాటు చేసిన రాజులు మరియు ప్రజలకు హెచ్చరికగా ఉన్నాయి.

బైబిలు, ప్రస౦గాల్లో సత్య౦, విశ్వాసుల జ్ఞానయుక్తమైన ఉపదేశ౦ మనకు హెచ్చరికలు. దేవుని వాక్యాన్ని పాటి౦చకు౦డా మన౦ ఎలా పక్కకు తప్పుకు౦టామో సూచి౦చేవారెవరైనా మనకు ఆశీర్వాద౦గా ఉ౦టారు. దేవునికి విధేయత చూపి౦చడానికి, తిరిగి దేవునలో లోకి రావడానికి మన జీవితాలను మార్చడ౦ తరచూ బాధాకరమైన క్రమశిక్షణతో, కష్టపడి పనిచేయాల్సి ఉ౦టు౦ది.

పాపము, పశ్చాత్తాపo


ప్రతి రాజుకు దేవుని ఆజ్ఞలు, యాజకుడు లేదా ప్రవక్త, మరియు అతనిని తిరిగి దేవుని వద్దకు లాగడానికి గతం యొక్క పాఠాలు ఉన్నాయి. ప్రజలందరికీ ఒకే వనరులు ఉన్నాయి. వారు పశ్చాత్తాపపడి దేవుని యొద్దకు తిరిగి వచ్చినప్పుడల్లా, దేవుడు వారి ప్రార్థనలను విని ఆయనను క్షమి౦చాడు

మన౦ ఆయనను నమ్మి, పాపాల ను౦డి తిరగడానికి సిద్ధ౦గా ఉ౦టే దేవుడు మన ప్రార్ధనలు వి౦టాడు, క్షమిస్తాడు. మన అపరాధాన్ని విడిచిపెట్టాలనే మన కోరిక హృదయపూర్వక౦గా, యథార్థ౦గా ఉ౦డాలి. అప్పుడు అతను మనకు తాజా ప్రారంభాన్ని ఇస్తాడు మరియు అతని కోసం జీవించాలనే కోరికను ఇస్తాడు.

దైవభక్తి లో ఎదుగుట


దైవభక్తి మన ప్రవర్తనలో ప్రతిబింబిస్తుంది. మన నమ్మక౦లో, యథార్థతలో అది కనిపి౦చవచ్చు. ఆయన ఎదుట యథార్థ౦గా నడిచేవారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడని మన౦ నమ్మక౦గా ఉ౦డవచ్చు.

 • మీరు ఇతరులకు చేసిన ప్రతిజ్ఞలను గుర్తుంచుకోండి మరియు అనుసరించండి. ప్రభువు వాటిని తీవ్రంగా పరిగణి౦చడ౦ (పోల్చ౦డి.యెహోషువా 9:3–15; 2సమూయేలు21:1). మీ మాటను నెరవేర్చడానికి అతడు మీకు అవకాశం కల్పిస్తాడు.
 • ప్రభువు వర్ధిల్లి, తన మార్గాల్లో నడిచే వారికి విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తో౦టాడని గుర్తు౦చుకో౦డి.
 • మీ పరిమితులను గుర్తించండి; ప్రభువుమీద ఆధారపడుడి, జ్ఞానము కొరకు ఆయనను అడుగుడి (యాకోబు 1:5).

చైతన్యవంతమైన భక్తిని పెంపొందించడం


మన హృదయాలు పూర్తిగా తనవి కావాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు. విభజిత హృదయ౦ ప్రభువు ను౦డి దూర౦గా నడిపి౦చబడే బలహీనతను ఎలా వస్తుందో సొలొమోను, రాజుల జీవితాలు వెల్లడిచేస్తున్నాయి. మన హృదయపు మొత్తం నుండి, పూర్తిగా ప్రభువుకు చెందిన బలం నుండి చైతన్యవంతమైన భక్తి ప్రవహిస్తుంది.

 • ప్రభువును మనస్ఫూర్తిగా వెదకండి. మీరు ఆయన మార్గములలో నడవునని మీ హృదయమును ఆయనవైపు నిరంతరము తిప్పమని ఆయనను అడుగుము.
 • మీరు మీ హృదయాన్ని ఎవరికి ఇస్తారో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆ వ్యక్తులతో, ఒకే విధమైన మనస్సుతో ఉండటం మరియు అందరూ ప్రభువును ప్రేమించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఉండటం ముఖ్యం (2 కొరి. 6:14).
 • గత తరాల భక్తిహీన మైన నమూనాల నుండి ధైర్యంగా తిరుగుతారు. ప్రభువును వెంబడించండి. మీ తర౦లో దైవభక్తిని స్థాపి౦చడానికి మీ వంతు కృషి చేయ౦డి!

పరిశుద్ధతను అనుసరించడం


సొలొమోను ఇశ్రాయేలీయుల రాజులకు ప్రభువు నిర్దేశానికి ప్రత్యక్ష అవిధేయత చూపి ధన, అధికార, స్త్రీలను సమకూర్చుకున్నాడు (ద్వితీ. 17:16, 17). కామపు కళ్ళు, కామం శరీరం, జీవితం యొక్క గర్వం నేటికీ మనల్ని ప్రలోభిస్తూనే ఉన్నాయి. దేవుడు మనల్ని ఈ విషయాల నుండి వేరు చేస్తాడు, మేము అతనికి మరింత దగ్గరగా నడవవచ్చు.

 • మీరు చేయకూడని పనులు మీరు చేస్తారని అంగీకరించండి. ప్రతిరోజూ మీ హృదయాన్ని శోధించమని దేవుణ్ణి అడగండి. దేవునికి క్షమాపణను త్వరగా అడగ౦డి, మీ ను౦డి తిరగ౦డి, ఆయన మిమ్మల్ని క్షమి౦చి మిమ్మల్ని పునరుద్ధరి౦చగలడని నమ్మక౦గా ఉ౦డ౦డి.
 • మీ హృదయం కోరుకునే విషయాలపై ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండండి. దేవుడు మనల్ని హృదయ స్వచ్ఛతకు పిలుస్తాడు, తద్వారా మనం అతని నుండి తడబడకుండా మరియు విచ్చలవిడిగా ఉండము.
 • పవిత్రత, స్వచ్ఛత మరియు ఆరాధనలో చిన్న రాజీలను కూడా విడవండి
 • మీకు సరైనదని తెలిసిన దాని నుండి స్వల్ప మార్పు కూడా చివరికి పెద్ద అతిక్రమణలుగా మారవచ్చని అర్థం చేసుకోండి

విశ్వాసపు నడక


ఏలీయా ప్రవక్త, తమ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, నమ్మక౦గా బయటకు రావాలని కోరుకునేవారి౦దరికీ విశ్వాసజీవితాన్ని వివరి౦చాడు. ప్రతి పరిస్థితిలో అవసరమైనవన్నీ, కొన్నిసార్లు అసాధారణమైన మరియు అద్భుత మార్గాల్లో అందించడంలో దేవుడు ఎన్నడూ విఫలం కాలేదు!

 • దేవుడు మార్గనిర్దేశ౦ చేసినప్పుడు ఆయన కూడా అ౦ది౦చగలడని ఆశి౦చ౦డి. సరళంగా ఉండండి; అతని నిబంధన ఊహించని వనరుల నుండి సంప్రదాయేతర మార్గాల్లో రావచ్చు.
 • ప్రభువుకు విశ్వాసవిధేయతతో ఉండండి.
 • విషయాలు అసాధ్యమైనవిగా కనిపించే సమయాలు ప్రభువును ప్రశంసించడానికి, ప్రార్థించడానికి మరియు ఆశగా చూడటానికి సమయాలు అని తెలుసుకోండి.

వినయాన్ని పెంపొందించడంలో దశలు


వినయ౦, అభివృద్ధి తీసుకురావడానికి యెహోవాను నమ్మడాన్ని లేదా ప్రోత్సహి౦చడానికి నిరాకరిస్తో౦ది. అది చేసే ఏ పనినైనా దేవుని ద్వారా అన్ని విజయాలు గ్రహించబడతాయని తెలుసుకొని గుర్తించినప్పుడు అది త్వరగా యెహోవాను గుర్తిస్తుంది

 • స్వంత గొప్పలకు దూరంగా ఉండండి. మీకు పదోన్నతి నితీసుకురావడానికి యెహోవాపై ఆధారపడ౦డి.
 • తనను తాను ఎవరు ఉన్నతపరచుకు౦టారో గుర్తు౦చుకో౦డి
 • మీ జీవిత౦ దేవుని జీవిత౦లా ప్రతిబి౦బి౦చడానికి కేవల౦ ఒక మార్గమని మాత్రమే తెలుసుకో౦డి.
 • మీరు నిర్మి౦చే గొప్ప పని కూడా దేవుని మహిమకు స౦తోచి౦చిన చిన్న కోణాన్ని మాత్రమే వ్యక్త౦ చేస్తుందని తెలుసుకో౦డి

తెలివైన జీవనానికి మార్గాలు


దేవుడు మాత్రమే నిజమైన జ్ఞానానికి మూలం మరియు దానిని అడిగిన వారికి ఇస్తానని అతను వాగ్దానం చేస్తాడు. యెహోవా భయ౦తో జ్ఞాన౦ ప్రార౦భమై ఇతరులపట్ల ప్రేమకలిగి ౦చడ౦లో దాని నెరవేర్పును కనుగొ౦టాడు

 • యెహోవా మిమ్మల్ని ఏమని పిలిచాడో ఎలా చేయాలో తెలుసుకోవద్దు. యెహోవాకు విడువుము ఆయన జ్ఞానముమీద ఆధారపడుడి
 • దేవుడు అడిగిన వారందరికీ జ్ఞానము ఇస్తాడని నమ్ముకొనుము (యాకోబు 1:5)
 • మనుష్యుల హృదయాలు దేవునికి మాత్రమే తెలుసునని హామీ ఇవ్వ౦డి. మేము చేయలేము. ఇది మనల్ని దేవుణ్ణి భక్తి చేసేలా అనుమతి౦చ౦డి

నాయకులు నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు


దేవుని నాయకులు ప్రజల పక్షాన ఆయనకు సేవ చేస్తారు. ఈ విషయ౦లో అయోమయ౦ వల్ల దేవుని ప్రజలలో అనేక విషాద౦ కలిగి౦ది. దేవుడు కాక ప్రజలను సంతోషపెట్టాలనుకునే రాజులు గొప్ప అపశకునానికి మార్గం తెరిచి చెడ్డ నివేదిక అందుకున్నారు. ప్రజాదరణ చాలా మందికి ఆరాధ్య దైవంగా మారిన రోజులో ఎంత ముఖ్యమైన పాఠం. దేవుని నాయకులు ఆయన వాక్యాన్ని నిశిత౦గా అనుసరి౦చమని, ఇతర సలహా వనరుల విషయ౦లో జాగ్రత్తగా ఉ౦డమని ప్రోత్సహి౦చబడతారు

 • నాయకులు తెలివిగా ఉంటారు మరియు ఇతర అనుభవజ్ఞులైన మరియు ఫలవంతమైన నాయకుల నుండి సలహా ను కోరతారు. తక్కువ అనుభవంగల ప్రయత్నించని నాయకుల ప్రత్యేక సలహాను నివారించండి
 • నాయకులు దేవుని వాక్యానికి నమ్మక౦గా ఉ౦టారు. మీరు చెప్పేది ఎల్లప్పుడూ ప్రజాదరణ పొందకపోవచ్చు, కానీ అది లేఖనాల ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. లేకపోతే మీ పరిచర్య విగ్రహారాధనను ప్రోత్సహి౦చవచ్చు
 • దేవుని ఆమోద౦ ఉన్న నాయకుల తర్వాత నాయకులు మీ జీవితాలను, పరిమంత్రిత్వ శాఖలను అనుసరిస్తారు, ఆయన వాక్యాన్ని నిశిత౦గా అనుసరిస్తారు. ప్రాపంచిక ప్రమాణాల ద్వారా విజయవ౦త౦గా దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధ౦గా ఉ౦డే నమూనాలను పరిహరి౦చ౦డి

పాపమును ఎదుర్కోనుటకు మార్గములు


మనమందరం కూడా పాపమునకు మొగ్గు చూపుతున్నామని మర్చిపోతే మోసం మొదలవుతుంది

 • పాపులుగా ఉండని వారు ఎవరూ లేరని భరోసా గా ఉండండి.
 • మీరు గమనించని పాపాల నుండి మిమ్మల్ని కాపాడటానికి దేవుడు ప్రతిరోజూ మీ హృదయాన్ని శోధించనివ్వండి

విశ్వాసంలో కీలక పాఠాలు


యెహోవా నడిపి౦చే చోట ఆయన పోషి౦చాడని నమ్మ౦డి. అతడు ఎక్కడ నడిపిస్తాడు, అతడు అందిస్తాడు. యెహోవా ఏర్పరచిన మార్గాన్ని విశ్వాస౦ మార్చనివ్వదు

 • తగ్గిన ఆదాయపు బెదిరి౦పు ను౦డి మీరు మీ జీవిత౦ కోస౦ యెహోవా నిర్దేశాన్ని అవిధేయత చూపి౦చేలా చేయకు౦డా ఉ౦డ౦డి
 • యెహోవాతన సేవకులను ఎలా చూసుకోవాలో తెలుసని నమ్మoడి.

స్తుతించవలసిన అంశములు


 • వివేకము మరియు వివేచన (3:9)
 • సమర్థులైన నాయకులు మరియు సహాయకులు (4:1-6)
 • శాంతి మరియు శ్రేయస్సు సమయాలు (4:20-21)
 • మన జీవితానికి స౦కల్ప౦, దర్శన౦ (5:5)
 • ఆయన నమ్మకమైన ప్రేమ (8:23-24)
 • పశ్చాత్తాపపడిన హృదయాలపట్ల ఆయన శ్రద్ధ, క్షమి౦చడానికి ఆయన సుముఖత (8:28-53)
 • తన వాగ్దానాలపట్ల ఆయనకున్న నమ్మక౦ (8:56)
 • ఆయన మనకు ఇచ్చే సామర్థ్యాలు మరియు విజయాలు (10:23-24)
 • అతని నిబంధన (17:14)
 • మనం బలహీనంగా మరియు నిరుత్సాహంగా ఉన్నప్పుడు దేవుని సహాయం మరియు బలం (19:4-5).

ఆరాధించవలసిన అంశములు


ఒక వ్యక్తి జీవితకాల౦లో నిజమైన దేవుణ్ణి ఆరాధి౦చడ౦ ను౦డి విగ్రహాలను ఆరాధి౦చడానికి ప్రజలు ఎలా మారగలరు? వారి నాయకులు బయలు దేవతలకు ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించి దేవుని ప్రవక్తలను చ౦పివేయడ౦ ప్రార౦భి౦చే౦తగా ఎలా భ్రష్టుపట్టిపోగలరు? 1 రాజులు సరిగ్గా ఇదే జరిగింది, ఇది సొలొమోనును రాజుగా నియమించడం నుండి అహజ్యా (అహాబు కుమారుడు) మరియు యెహోషాపాతు పాలనల వరకు ఇజ్రాయిల్ చరిత్రను వివరిస్తుంది.

మేము కఠినమైన పాఠంతో 1 రాజుల నుండి తొలగిపోతాము: విగ్రహారాధన మరియు దుష్టత్వం ఆనందం మరియు ఉత్తేజం యొక్క వాగ్దానాలతో మమ్మల్ని సున్నితంగా ఆకర్షిస్తుంది, కాని అవి ఆత్మకు ప్రాణాంతకమైనవి. సత్యారాధన ను౦డి అభ్యాస౦ చేయడానికి, సమర్థి౦చడానికి ఎ౦తో ఖరీదైనది, కానీ చివరికి అది జీవాన్ని ఇస్తు౦ది.

అహాబు పరిపాలనలో ఇశ్రాయేలులోని నాయకులు ఎ౦త దుష్టులయ్యారని, బహుశా వారికి బాగా తెలిసిన ఒక ప్రముఖ పౌరుడిపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడానికి, ఆయనను రాళ్లతో కొట్టి చ౦పడానికి వారు సిద్ధ౦గా ఉన్నారు. అవినీతి నాయకులు ఎల్లప్పుడూ సమాజంలో ఒక భాగంగా ఉన్నారు- సోదొమ మరియు గొమొర్రా రోజుల నుండి నేటి వరకు. ఈ సమస్యకు మనం ఎలా ప్రతిస్పందించాలి? మొదటిది, మన స్వంత ఉద్దేశాలు మరియు విశ్వసనీయత గురించి మనం ఖచ్చితంగా ఉండాలి.

మన౦ చేసే పనులన్నిటిలో దేవుని కోరికలను కోరుకు౦టు౦దా? దేవుని ఆరాధన మన కోస౦ ఆయన చిత్తాన్ని చూడకు౦డా ఉ౦డడ౦ ప్రార౦భి౦చినప్పుడు మన దృష్టిని చదవడానికి మనకు సహాయ౦ చేయగలదు. మన౦ దేవునికి దగ్గరవుతుండగా, మన౦ న్యాయాన్ని కోరుకు౦టు౦టా౦, అవినీతి బాధితుల పట్ల కనికర౦తో ని౦డివు౦టా౦. శక్తివ౦తమైన నాయకులకన్నా దేవుణ్ణి గౌరవి౦చినప్పుడు ప్రజల ఒత్తిడికి తలవంచడానికి మన౦ తక్కువ మొగ్గు చూపి౦చవచ్చు. చివరగా, అవినీతి నాయకుల దుష్ట విధానాలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడవలసి వస్తుంది, మరియు మేము చిత్తశుద్ధితో మరియు న్యాయం కోసం ఆశతో నాయకులను స్థాపించడానికి కృషి చేస్తాము.

 • మన ఆరాధనా స్థలాల్లో సృజనాత్మకమైన, అ౦దమైన రచనల ద్వారా దేవునిపట్ల మన గౌరవాన్ని వ్యక్త౦ చేయవచ్చు (6:14-38).
 • ఆరాధన మన కోస౦ దేవుని గొప్ప క్రియలను గుర్తుచేసుకు౦టు౦ది (8:56).
 • మన౦ ఆరాధి౦చేటప్పుడు, దేవుని పెద్ద కుటు౦బ౦తో కలిసి పాల్గొ౦టు౦టాము (8:62).
 • దేవుడు అసూయతో తన పట్ల మన స్వంత భక్తిని కోరతాడు(9:6-9).
 • దేవునిపట్ల మనకున్న ప్రేమకు పోటీగా ఇతర వ్యక్తులపట్ల మనకున్న ఆప్యాయతలను మన౦ అనుమతిస్తే, మన౦ విపత్తువైపు వెళ్తున్నామని అర్ధం (11:14).
 • దేవుడు విగ్రహారాధనను ద్వేషిస్తాడు (12:28-31; 14:22-24).
 • మన౦ మనహృదయ౦తో దేవుణ్ణి అనుసరి౦చమని సత్యారాధన కోరుకు౦టు౦ది (18:21).

I. రాజ్యం ఏకమైంది 1:1—11:43

A. సొలొమోను రాజుగా స్థాపన 1:1—2:46

B. సోలమన్ రాజుగా ఉన్నతి 3:1—8:66

C. రాజుగా సోలమన్ చేసిన తప్పు 9:1—11:43

II. రాజ్యం విభజించబడింది 12:1—22:53

A. ఇజ్రాయెల్‌లో తిరుగుబాటు మరియు జెరోబాము పాలన 12:1—14:20

B. యూదాలో రెహబాము పాలన 14:21–31

C. యూదాలో అబీయాము పాలన 15:1–8

D. యూదాలో ఆసా పాలన 15:9–24

E. ఇజ్రాయెల్ లో నాదాబు పాలన 15:25–32

F. ఇశ్రాయేలులో బాషా పాలన 15:33—16:7

G. ఇజ్రాయెల్ లో ఏలా పాలన 16:8–14

H. ఇజ్రాయెల్‌లో జిమ్రీ పాలన 16:15–20

I. ఇజ్రాయెల్‌లో ఒమ్రీ పాలన 16:21–28

J. ఇజ్రాయెల్‌లో అహాబు పాలన 16:29—22:40

K. యూదాలో యెహోషాపాతు పాలన 22:41–50

L. ఇజ్రాయెల్‌లో అహజ్యా పాలన 22:51–53

అధ్యాయము విషయము
1 దావీదు తన చివరిదినములలో సోలోమోనును రాజుగా అభిషేకించుట
2 దావీదు సోలోమోనుకు ఆజ్ఞ ఇచ్చుట, దావీదు మరణము
3 సొలోమోను జ్ఞానము కొరకు అడుగుట
4 సొలోమోను అధికారులు, రోజువారీ సిద్దపాటు, అతని జ్ఞానము
5 దేవాలయము కట్టుటకు సిద్దపాటు
6 సొలోమోను దేవాలయము కట్టించుట
7 సొలోమోను తన గృహము కట్టుట
8 మందసము దేవాలయము లోనికి తెచ్చుట, సొలోమోను ప్రతిష్ట ప్రార్ధన
9 సొలోమోనుతో దేవుని యొక్క నిబంధన, అతని కార్యములు
10 షేబ దేశపు రాణి సోలోమోనును దర్శించుట
11 సొలోమోను భార్యలు అతనిని విగ్రహారాధన వైపునకు మల్లించుట, సొలోమోను మరణము
12 ఇశ్రాయేలీయులు రెహబాము మీద తిరుగుబాటు చేయుట, రాజ్యము విడిపోవుట, యరొబాము విగ్రహారాధన మొదలుపెట్టుట
13 యరొబాము చెయ్యి ఎండిపోయి బాగావుట, ప్రవక్తకు బుద్దిచెప్పుట
14 అహీయా యరొబాము గురించి ప్రవచించుట, యరొబాము యొక్క దుష్ట పాలన
15 యూదా రాజులు అబీయాము, ఆసా, యెహోషాపాతు ఇశ్రాయేలు రాజులు నాదాబు, బయెషా
16 యెహూ ప్రవచనము, ఇశ్రాయేలు రాజులు బయెషా, ఏలా, జిమ్రీ, ఒమ్రీ, ఆహాబు
17 ఏలియా కరువు గురించి ప్రవచించుట, కాకుల చేత పోషింపబడుట, సారెపతు విధవరాలు
18 ఏలియా కర్మేలు పర్వతము మీద బయలు ప్రవక్తలను చంపుట, ఏలియా ప్రార్ధన
19 ఏలియా యజబేలు దగ్గరనుండి పారిపోవుట, ఎలీషా పిలుపు
20 బెన్హదదు సమరయ మీదకు దండెత్తి వచ్చుట, ఆహాబు చేత ఓడించబడుట, ఆహాబు కొట్టివేయబడుట
21 ఆహాబు యజబేలు కుట్ర ద్వారా నాబాతు ద్రాక్షతోటను తీసికొనుట
22 మీకాయ చేత ఆహాబు హెచ్చరించబడుట, రామోత్గిలాదు యుద్దము, యూదా రాజు యెహోషాపాతు, ఇశ్రాయేలు రాజు అహజ్యా
 • దావీదు రాజు అవుతాడు 1010 B.C
 • సోలమన్ రాజు అవుతాడు 970 B.C
 • ఆలయం పూర్తయింది 959 B.C
 • రాజ్యం విభజింపబడింది 930 B.C
 • షిషాక్ జెరూసలేంపై దండెత్తాడు 925 B.C
 • ఆసా యూదా రాజు అవుతాడు 910 B.C
 • ఏలియా తన పరిచర్యను ప్రారంభించాడు 875 B.C
 • అహాబు ఇజ్రాయెల్ రాజు అవుతాడు 874 B.C
 • యెహోషాపాతు యూదాకు రాజు అవుతాడు 872 B.C
 • బెన్హదదు సమరియపై దాడి చేశాడు 857 B.C
 • అహాబు యుద్ధంలో మరణిస్తాడు 853 B.C

1. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “హీబ్రూ లేఖనాల్లోని ఒక పుస్తకంగా ఉన్న గొప్ప పుస్తకాలు.”

రెండు పుస్తకాలను ది బుక్ ఆఫ్ కింగ్స్ అని పిలిచేవారు. అయితే, పాత నిబంధన గ్రీకులోకి అనువదించబడినప్పుడు (సుమారు 150 B.C.), ఇజ్రాయెల్ రాజులు మరియు రాచరికం (మొదటి, రెండవ, మూడవ మరియు నాల్గవ రాజ్యం) యొక్క పూర్తి చరిత్రను అందించడానికి సమూయేలు మరియు రాజుల యొక్క నాలుగు పుస్తకాలు కలపబడ్డాయి. తరువాత, సమూయేలు యొక్క రెండు పుస్తకాలు మళ్లీ మొదటి మరియు రెండవ రాజుల నుండి వేరు చేయబడ్డాయి, ఈ రోజు అనేక బైబిళ్లలో పుస్తకాలు విభజించబడ్డాయి. అయితే, వల్గేట్ మరియు లాటిన్ బైబిళ్లలో వారిని మొదటి, రెండవ, మూడవ మరియు నాల్గవ రాజులు అని పిలుస్తారు.

2. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “రాజులు మరియు విభజించబడిన రాచరికం యొక్క చరిత్రను రికార్డ్ చేయడంలో ఇతర వ్రాతపూర్వక వనరులను ఉపయోగించిన గొప్ప పుస్తకాలు.”

రచయిత కనీసం ఈ మూలాధారాలను ఉపయోగించారు:

 ది బుక్ ఆఫ్ ది అక్ట్స్ ఆఫ్ సోలమన్ (1 రాజు.11:41).

 ది బుక్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ది కింగ్స్ ఆఫ్ యూదా (1 రాజు.14:29; 15:7, 23; 22:45; 2 రాజు.8:23; 12:19; 14:18; 15:6, 36; 16:19; 20:20; 21:17, 25; 23:28; 24:5).

 ది బుక్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ (1 రాజు.15:31; 16:5, 14, 20, 27; 22:39; 2 రాజు.1:18; 10:34; 13:8, 12; 14:15, 28; 15:21).

మొదటి దినవృత్తాంతములు రచయిత ఉపయోగించిన నాలుగు మూలాల వంటి ఇతర మూలాధారాలను కూడా రచయిత ఉపయోగించారు:

 కింగ్ దావీదు యొక్క కోర్టు రికార్డులు (1 Chr.27:24).

 సమూయేలు ది సీయర్ యొక్క రికార్డులు (1 Chr.29:29).

 నాతాను ప్రవక్త యొక్క రికార్డులు (1 Chr.29:29).

 గాదు ది సీయర్ యొక్క రికార్డులు (1 Chr.29:29).

3. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “రాచరికం యొక్క చరిత్ర యొక్క అధికారిక ఖాతాని అందించే గొప్ప పుస్తకాలు”

ఇది సోలమన్ క్రింద కీర్తికి ఎదుగుదల మరియు వివిధ రాజుల క్రింద దాని విభజన మరియు క్షీణత.

4. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “సోలమన్ యొక్క జ్ఞానం, సంపద మరియు దుష్టత్వాన్ని కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకాలు”

(1 రాజు.1-11).

5. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “దేశం యొక్క విభజనను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకాలు”

(1 రాజు.12–16).

6. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “దావీదు పాలనను ప్రామాణికంగా పెంచే గొప్ప పుస్తకాలు, దీని ద్వారా ఇతర రాజులందరూ కొలవబడతారు”

(1 రాజు.9:4; 11:4, 6, 33, 38; 14 :8; 15:3, 5, 11; 2 రాజు.16:2; 18:3; 22:2).

7. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “ప్రవచనం మరియు దాని నెరవేర్పును నొక్కి చెప్పే గొప్ప పుస్తకాలు”

(2 సమూ.7:13 తో 1 రాజు.8:20; 1 రాజు.11:29-39 with 12:15; 1 రాజు.13 :1-34తో 2 రాజు.23:16-18; ఇంకా చాలా మంది).

8. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “ఏలియా మంత్రిత్వ శాఖను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకాలు”

(1 రాజు.17–19).

9. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “ప్రవక్తలను మరియు వారి పరిచర్యను నొక్కి చెప్పే గొప్ప పుస్తకాలు.”

 ఏలియా, 1 రాజు.17–19

 ఎలిషా, 2 రాజు.1–13

 అహీజా, 1 రాజు.11:29-40; 14:5-18

 షెమయ్యా, 1 రాజు.12:22-24

 మీకాయా, 1 రాజు.22:8-28

 జోనా, 2 రాజు.14:25

 యెషయా, 2 రాజు.19:1-7, 20-34

 హుల్దా, 2 రాజు.22:14-20

10. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “ఇజ్రాయెల్ మరియు యూదా యొక్క ఆధ్యాత్మిక క్షీణత మరియు వారి మతభ్రష్టత్వం యొక్క ఫలితం: ది గ్రేట్ క్యాప్టివిటీ మరియు ఎక్సైల్‌ను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకాలు”

(1 రాజు.20–2 రాజు.25).

11. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “దేవునికి ప్రజల అవిధేయతను నొక్కిచెప్పే గొప్ప పుస్తకాలు-మరియు పూర్తిగా విధ్వంసం యొక్క అనివార్య తీర్పుకు వారి వెర్రి పరుగు.”

12. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “సమాజం ఏమి విత్తుతుందో దానినే కోసుకుంటుందని చూపించే గొప్ప పుస్తకాలు.”

ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుని ఆజ్ఞలను పాటిస్తూ, దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆరాధిస్తూ ధర్మబద్ధంగా జీవించినంత కాలం వారు విజయం సాధించారు.

వారు దేవునిచే మరింత ఎక్కువగా ఆశీర్వదించబడ్డారు. కానీ ప్రజలు పాపం చేసి, తమ పాపంలో కొనసాగినప్పుడు, వారు దేవుని తీర్పును ఎదుర్కొనే రోజుకి మరింత దగ్గరగా వచ్చారు (1 రాజు.2:3; 8:33-34; 9:6-7).

13. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “అవసరమైన సత్యాన్ని బోధించే గొప్ప పుస్తకాలు: మనం మన జీవితాలను, ప్రభుత్వాన్ని మరియు సమాజాన్ని దేవుని వాక్యంపై ఆధారపడాలి”

(1 రాజు.3:14; 6:12; 8:61; 11 :38; 18:26; 21:26).

14. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “దేవుని విశ్వాసాన్ని చూపించే గొప్ప పుస్తకాలు.”

ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవునికి నమ్మకంగా లేనప్పుడు కూడా, దావీదు రాజవంశాన్ని కొనసాగించడానికి దేవుడు నమ్మకంగా ఉన్నాడు. మరియు దావీదు యొక్క రాజవంశం ద్వారా, దేవుడు తన కుమారుడిని ప్రపంచంలోకి పంపాడు. యేసుక్రీస్తు దావీదు యొక్క వాగ్దాన కుమారుడు, రాజుల రాజు మరియు ప్రభువుల ప్రభువు, మెస్సీయ మరియు ప్రపంచ రక్షకుడు (1 రాజు.9:5; మత్త.1:20; ప్రక.22:16).