ఇశ్రాయేలీయులు దేశ చరిత్రలో కీలకమైన సమయాల్లో దేవుడు లేవనెత్తిన న్యాయధిపతులుచే పరిపాలి౦చబడ్డారు అయితే, దేశం నైతికంగా మరియు రాజకీయంగా క్షీణించింది. ఫిలిష్తీయుల నిర్దాక్షిణ్యమైన దాడిలో ఇది జరిగింది. షిలోహు లోని ఆలయ౦ అపవిత్ర౦ చేయబడి౦ది, యాజకత్వ౦ అవినీతిపర౦గా, అనైతిక౦గా ఉ౦డేది. ఈ మత, రాజకీయ గందరగోళ౦లోకి హన్నా యొక్క గొప్ప కుమారుడు సమూయేలు అడుగు పెట్టాడు. ఒక విశేషమైన రీతిలో అతని పుట్టుక తన తల్లికి అదే విధంగా దేశానికి కొత్తదనం మరియు ఆనందం తెచ్చింది.

మొదటి సమూయేలు గొప్ప ప్రార౦భ పుస్తక౦ మరియు విషాదాంతం. న్యాయాధిపతులుగా ఉన్న సమయ౦లో ఏలీ ప్రధాన యాజకునిగా అది ప్రార౦భమౌతు౦ది. ఒక మతనాయకుడిగా, ఏలీ ఖచ్చితంగా దేవునితో సన్నిహిత సంబంధంతో తన జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఉండాలి. హన్నాతో తన స౦భాషణలో, ఆమె కుమారుడు సమూయేలుకు శిక్షణ నివ్వడ౦లో ఆయన దేవుని పిలుపుని మరియు స౦కల్పాల గురి౦చి స్పష్టమైన అవగాహనను ప్రదర్శించాడు (1, 3 అధ్యాయాలు). కానీ అతని  కుమారులు చేసిన అపరాధమునకు దేవుని చే తీర్పు ఇవ్వబడినప్పుడు మరియు నిబ౦ధన యొక్క పవిత్ర మందస౦ శత్రు చేతుల్లో పడిపోవడంతో ఆయన జీవిత౦ అవమాన౦తో ముగిసి౦ది (4వ అధ్యాయ౦). ఏలీ మరణ౦తో యాజకత్వ౦ ప్రభావ౦ తగ్గిపోయి, ఇశ్రాయేలులో ప్రవక్తల పెరుగుదలను సూచి౦చి౦ది.

సమూయేలును ఆయన తల్లి హన్నా దేవుని సేవకు సమర్పి౦చి౦ది. ఆయన ఇశ్రాయేలీయుల గొప్ప ప్రవక్తల్లో ఒకడు అయ్యాడు. న్యాయాధిపతుల పనిని ముగించి, ప్రవక్తల పాఠశాలను ప్రారంభించి, ఇశ్రాయేలు మొదటి రాజులను అభిషేకించిన ప్రార్థనా వ్యక్తి. అయిన కానీ సమూయేలు పేలవంగా పూర్తి చేయడానికి నిరకరించలేదు. ఏలీ కుటు౦బ౦ లాగే సమూయేలు కుమారులు కూడా దేవుని ను౦డి దూర౦గా ఉన్నారు. లంచాలు తీసుకొని న్యాయాన్ని వక్రీకరించారు. ప్రజలు న్యాయధిపతులు మరియు యాజకుల నాయకత్వాన్ని తిరస్కరించారు మరియు “ఇతర దేశాలవలె” రాజు కోసం కేకలు వేశారు (8:5)

సౌలు కూడా త్వరగా ప్రార౦భి౦చాడు. ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి, ఈ అందమైన (9:2) మరియు వినయపూర్వకమైన (9:21; 10:22) మనిషి ఇజ్రాయేలు యొక్క మొదటి రాజుగా ఉన్నాడు (10:24). అతని ప్రారంభ పాలన నాయకత్వం (అధ్యాయం 11) మరియు ధైర్యసాహసాలతో గుర్తించబడింది (14:46-48). కానీ అతను దేవుణ్ణి (15వ అధ్యాయం) ధిక్కరించాడు, అసూయపడ్డాడు మరియు మతిస్థిమితం లేనివాడు (18-19 అధ్యాయాలు), చివరకు అతని రాజరికాన్ని దేవుడు (16వ అధ్యాయం) అతని నుండి తీసివేసాడు. సౌలు జీవిత౦ స్థిర౦గా అ౦తక౦తకూ కొనసాగి౦ది. దావీదును చ౦పే౦దుకు (19-30 అధ్యాయాలు) నిమగ్నమై, ఒక మాధ్యమాన్ని (28వ అధ్యాయ౦) స౦ప్రది౦చడ౦తో చివరకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు (31వ అధ్యాయ౦).

సౌలు జీవిత౦లో జరిగిన స౦ఘటనల్లో మరో గొప్ప ప్రారంభకుడు కూడా ఉన్నాడు—దావీదు. దేవుణ్ణి అనుసరి౦చిన ఒక వ్యక్తి (13:14; 16:7), దావీదు సౌలుకు పరిచార౦ చేశాడు (16వ అధ్యాయ౦), గొల్యాతును (17వ అధ్యాయ౦) చ౦పి, గొప్ప యోధుడయ్యాడు. కానీ దావీదు ఎలా పూర్తి చేశాడో చూడటానికి మనము 2వ సమయేలు పుస్తకం వరకు వేచి ఉండాలి.

సమూయేలు స్వ౦త కుమారులు ఆయన దైవిక స్వభావాన్ని ప౦చుకోలేదు. అతని కుమారుల సామర్థ్యాలపై ప్రజలకు నమ్మకం లేదు. సమూయేలు వయసు పెరిగే కొద్దీ, వారికి రాజు ను ఇవ్వమని ఆయనను ఒత్తిడి చేసారు. అయిష్టంగానే, అతను అలా చేస్తాడు. సౌలు, అ౦దమైన, ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తి, ఇశ్రాయేలు మొదటి రాజుగా ఎ౦పిక చేయబడ్డాడు. అతని అహం అతని స్థాయి అంత పెద్దది. సమూయేలు కోస౦ వేచి ఉ౦డడానికి బదులు ఆయన అసహనంగా యాజక మందిరంలోకి అడుగు పెడతాడు. దేవుని ఆజ్ఞలను తిరస్కరి౦చిన తర్వాత, ఆయన దేవునిచే తిరస్కరి౦చబడ్డాడు. ఈ తిరస్కార౦ తర్వాత సౌలు ఒక విషాదకరమైన వ్యక్తిగా మారతాడు, అసూయతో, భయ౦తో కృ౦గిపోతాడు, క్రమేపీ తన స్వనీతిని కోల్పోతాడు. అతని చివరి స౦వత్సరాలు దావీదును చ౦పి౦చే ప్రయత్న౦లో ఆయన రాజ్య౦లోని అరణ్య౦ లోను౦డి ఆయనను తరుముటవలన గడచిపోతాయి. అయితే, దావీదు సౌలు కుమారుడు యోనాతానులో ఒక మిత్రుడిని కనుగొన్నాడు, అతను దావీదును చ౦పడానికి తన త౦డ్రి చేసిన పన్నాగ౦ గురించి హెచ్చరిస్తాడు. చివరికి, సౌలు, యోనాతాను ఇద్దరూ యుద్ధ౦లో చ౦పబడినప్పుడు, దావీదు ఇశ్రాయేలుకు రె౦డవ రాజు కావడానికి సిద్దపరచబడ్డాడు.

దేవుడు చరిత్రలో పనిలో ఉన్నాడని 1 సమూయేలులో స్పష్టమయినది. అత్యంత పాపపూరితమైన, తిరుగుబాటు చేసే సంఘటనలను కూడా ఆయన తన దైవిక ప్రణాళికను కొనసాగించడానికి ఉపయోగించవచ్చు. ఏలీ కుమారుల అవినీతి, వాటి వ్యవహారం ఆయన ఇష్టపడకపోవడ౦ ఆ చిన్నవాడైన సమూయేలుకు శిక్షణ కేంద్రంగా మారయి. దేవుని యొక్క తిరస్కరణ మరియు ఇశ్రాయేలీయులు రాజు కోసం అడగడం వలన భూరాజ మార్గాన్ని స్థాపి౦చడానికి ఆధార౦ అయింది మరియు మెస్సీయగా దేవుని రాకడ మానవ చరిత్రలోకి ప్రవేశించాడు. చివరకు, అలా౦టి అద్భుతమైన ప్రార౦భ౦ లో ఉన్న సౌలు తన జీవితాన్ని విషాద౦లో, ఆత్మహత్యతో ముగి౦చాడు. అయితే సౌలు ఉన్మాద౦ వల్ల దావీదువ గొర్రెల మంద ను౦డి రాజు ఆస్థానాల్లోకి తీసుకురాబడ్డాడు. సౌలు తెలివితక్కువ అసూయతో, కోపోద్రిక్తుడై దావీదును వె౦బడి౦చడ౦, ఇశ్రాయేలులోని గొప్ప రాజు , “దేవుని చిత్తానుసారమైన మనస్సు గలవాడు” సి౦హాసన౦ దగ్గరకు వచ్చే నేపథ్యాన్ని అ౦దిస్తు౦ది.

కానీ చరిత్ర యొక్క విస్తరణలో మాత్రమే దేవుని హస్తం స్పష్టంగా ఉంది. 1 సమూయేలులో కూడా ఈ క్రింది పాఠాలు స్పష్ట౦గా కనిపిస్తాయి. దేవుడు హన్నా కు ఒక కొడుకును మాత్రమే కాదు, ముగ్గురు కుమారులు మరియు ఇద్దరు కుమార్తెలను ఇవ్వడానికి ఆమె బాధలు మరియు దుఃఖంలోకి ప్రవేశిస్తాడు (2:21). మనుష్యులు బాహ్యరూపాన్ని చూసినప్పటికీ, దేవుడు హృదయ౦వైపు చూస్తాడు (16:7). త్యాగ౦ (15:22, 23) కన్నా విధేయత మ౦చిది, దేవుడు మనుష్యుల హృదయాల గురి౦చి, వారి చర్యల గురి౦చి చి౦తి౦చాడు. దేవుడు పాప౦ చేసినప్పుడు ఉన్నత స్థాన౦లో ఉన్నవారిని కూడా విడిచిపెట్టలేదు, కానీ ఆయన ఇప్పటికీ సహన౦, క్షమాపణ గుణ౦ గల దేవుడు.

మీరు 1 సమూయేలులో, నిరంకుశత్వం నుండి రాచరికానికి పరివర్తన చెందడాన్ని గమనించండి. దావీదు-గొల్యాతు, దావీదు-యోనాతాను, దావీదు-అబీగయీలు ల గొప్ప కథలలో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు మరియు ప్రవక్తల ప్రభావ౦ పెరగడాన్ని గమని౦చ౦డి. కానీ ఇది చదువుతుండగా చరిత్ర మధ్యలో, దేవుని వ్యక్తిగా మీరు మొదటి ను౦డి ఆకరి వరకు నడిపి౦చమని నిర్ణయి౦చుకోండి

అనిశ్చితం. రచయితకు ప్రత్యక్ష దావా లేదు మరియు చాలా సంఘటనలు సమూయేలు మరణం తర్వాత జరిగాయి. అయితే, సమూయేలు 1 సమూయేలులో ఎక్కువ భాగం రాశాడని, అతని మరణానికి ముందు జరిగిన సంఘటనలను (అధ్యాయాలు 1-24) రికార్డ్ చేశాడని యూదు సంప్రదాయం చెబుతోంది. సమూయేలు మరణం తర్వాత, ముఖ్యమైన సంఘటనల చరిత్రను ప్రవక్తలు నాతాను మరియు గాదు ఉంచారు.

“ఇప్పుడు దావీదు రాజు యొక్క కార్యములు, మొదటి మరియు చివరి, ఇదిగో, అవి దర్శియైన సమూయేలు గ్రంథములోను, నాతాను ప్రవక్త గ్రంథములోను, మరియు గాదు దర్శి గ్రంధములోను వ్రాయబడియున్నవి” (1 దిన.29: 29)

దావీదు ప్రవాసంలో మరియు అతని పాలనలో అతనితో ఉన్న యాజకుడు అబియాతారు 1 మరియు 2 సమూయేలులలో చాలా వరకు వ్రాసి ఉండవచ్చు. కానీ ఇతర వ్యాఖ్యాతలు ఈ పుస్తకాలను సమూయేలు స్థాపించిన భవిష్య పాఠశాలలో ఒక ప్రవక్త సంకలనం చేశారని సూచిస్తున్నారు.

సారాంశంలో, రచయిత కేవలం తెలియదు. రచయిత కోసం అంతర్గత సాక్ష్యం లేదా దావా లేదు. అయినప్పటికీ, దైవిక రచయిత అంటారు: దేవుని పవిత్రాత్మ 1 మరియు 2 సమూయేలు యొక్క గొప్ప పుస్తకాలను ప్రేరేపించింది. తన ప్రేరణ ద్వారా, దేవుడు కోరుకున్న సంఘటనల చరిత్రను పరిశుద్ధాత్మ ప్రపంచానికి అందించాడు, మనకు నిరీక్షణనిచ్చే సంఘటనలు మరియు మనకు ఒక ఉదాహరణగా మరియు హెచ్చరికగా పనిచేస్తాయి.

రోమా 15:4; 1 కోరిం.10:11.

రచనాకాలము


అనిశ్చితం. యూదా మరియు ఇజ్రాయెల్‌లను వేర్వేరు రాజులు పరిపాలించిన కాలం (1 సమూ.27:6) రాచరికం యొక్క విభజన గురించి ప్రస్తావన ఉంది. దీనర్థం 1 మరియు 2 సమూయేలు యొక్క మెటీరియల్ సోలమన్ మరణానంతరం సంకలనం చేయబడిందని, అతని మరణానంతరం (931 B.C.) రాజ్యం విడిపోయింది. అలాగే, అస్సిరియన్ బందిఖానా గురించి ప్రస్తావించబడలేదు, ఇది 722 B.C. లో జరిగిన చాలా ముఖ్యమైన సంఘటన. ఈ రెండు వాస్తవాల ఆధారంగా, 1 మరియు 2 సమూయేలు యొక్క రచన రాజ్య విభజన తర్వాత మరియు అస్సిరియన్ బందిఖానాకు ముందు, 931–722 B.C.

ఎవరికి వ్రాయబడింది


ముఖ్యంగా ఇశ్రాయేలీయులు మరియు సాధారణంగా మానవ జాతి.  మొదటి మరియు రెండవ సమూయేలు ఇశ్రాయేలీయులకు వ్రాయబడ్డాయి …

• న్యాయమూర్తుల యుగం నుండి రాజుల యుగానికి వారి పరివర్తనకు సంబంధించిన చారిత్రక రికార్డును వారికి అందించడం, రాచరికం యొక్క పుట్టుక మరియు స్థాపన యొక్క రికార్డు.

• దేవుని అధికారం క్రింద రాచరికాన్ని స్థాపించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వారికి బోధించడం, విధేయత యొక్క పూర్తి ఆవశ్యకతను బోధించడం-దేవుని ఆజ్ఞలపై వారి జీవితాలను మరియు రాజు పాలనను ఆధారం చేసుకోవడం.

1 మరియు 2 సమూయేలు యొక్క గొప్ప పుస్తకాలలో మూడు ఉద్దేశాలు కనిపిస్తాయి:

1. చారిత్రక ప్రయోజనం


a. న్యాయమూర్తుల అవినీతి యుగం నుండి రాజులు లేదా రాచరికం యొక్క యుగానికి పరివర్తనను రికార్డ్ చేయడానికి.

b. రాచరికం యొక్క ప్రారంభాన్ని రికార్డ్ చేయడానికి, ప్రభువు స్వయంగా రాచరికం ఎలా స్థాపించబడిందో మరియు దాని ప్రారంభం నుండి ఎలా నడిపించాడో చూపిస్తుంది.

c. సమూయేలు, సౌలు మరియు దావీదు జీవితాల గురించి శాశ్వతమైన రికార్డును అందించడం.

d. రాజు ఎలా పరిపాలించాలో మరియు దేవుని అధికారం క్రింద సేవ చేయాలో చూపించడానికి. దేవుని చట్టాలు మరియు ఆజ్ఞల ప్రకారం న్యాయాన్ని, ధర్మాన్ని మరియు కరుణను అమలు చేస్తూ, ప్రజలపై అతని అధికారం దేవుని అధికారం క్రింద ఉపయోగించబడాలి.

e. రాజుల జీవితాలు మరియు పాలనలో ప్రవక్తలు పోషించిన ముఖ్యమైన పాత్రను చూపించడానికి, ప్రవక్తల ద్వారా చెప్పబడిన యెహోవా వాక్యాన్ని వినడానికి రాజు మరియు ప్రజలను ప్రేరేపించడం.

f. ప్రభువు తానే దావీదును రాజుగా ఎలా లేవనెత్తాడో మరియు అతని రాజవంశాన్ని శాశ్వతంగా స్థాపిస్తానని వాగ్దానం చేసాడో చూపించడానికి.

2. సిద్ధాంతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం


ఇజ్రాయెల్ మరియు అన్ని తరువాతి తరాలకు అనేక ముఖ్యమైన పాఠాలను బోధించడం.

a. పాలకుడు మరియు పౌరుడు ఇద్దరూ తమ జీవితాలను మరియు ప్రభుత్వాన్ని దేవుని వాక్యంపై ఆధారపడి ఉండాలని బోధించడానికి, వారు దేవుని చట్టాలు మరియు ఆజ్ఞల ప్రకారం న్యాయం, ధర్మం మరియు కరుణను అమలు చేయాలి (13:13; 15:1-35; 24: 1-22; 26:1-21).

b. దేవుని సార్వభౌమాధికారం (శక్తి) తన ఉద్దేశాలను తీసుకురావడానికి మరియు అన్నిటినీ మంచి కోసం-నిజంగా అనుసరించే వారందరికీ మంచి కోసం ఎలా పని చేస్తుందో బోధించడానికి (1:1–31:13; 29:1-11 చూడండి) .

c. దేవుడు ప్రార్థనకు ఎలా సమాధానమిస్తాడో చూపించడానికి (1:1-28; 7:1-14).

d. సమాజం తాను ఏమి విత్తుతుందో అదే కోస్తుందని చూపించడానికి: న్యాయాన్ని అమలు చేసే మరియు ధర్మబద్ధంగా జీవించే ప్రజలు శాంతి మరియు శ్రేయస్సు యొక్క జీవితాలను పండిస్తారు, కానీ అన్యాయం చేసి దుర్మార్గపు జీవితాలను గడిపే ప్రజలు విపత్తు తీర్పును మరియు భయంకరమైన బాధలను అనుభవిస్తారు. (3:11-18; 4:1b–6:21; 25:1-44; 26:21-25; 31:1-13).

3. క్రిస్టోలాజికల్ లేదా క్రీస్తు-కేంద్రీకృత ప్రయోజనం


1 మరియు 2 సమూయేలు యొక్క గొప్ప పుస్తకాలు యేసు క్రీస్తును సూచిస్తాయి.

a. మొదటి సమూయేలు నిజానికి అభిషిక్తుడు (మషియాచ్) అనే పదాన్ని అభిషిక్తుడు లేదా మెస్సీయ అని సూచించడానికి ఉపయోగిస్తాడు (1 సమూ .2:10). అభిషిక్తుడు ప్రపంచానికి మెస్సీయగా మరియు ప్రపంచ రక్షకునిగా, విశ్వానికి రాజుగా అభిషేకించబడే యేసుక్రీస్తును సూచించాడు.

b. దావీదు యొక్క అభిషేకం మరియు పాలన యేసుక్రీస్తును రాబోయే మెస్సీయగా సూచించింది, అతను దావీదు కుమారుడిగా అంచనా వేయబడ్డాడు (2 సమూ .7:12f; Mt.21:9; 22:45).

 • బైబిల్ యొక్క 9వ పుస్తకం, పాత నిబంధన మరియు 12 చారిత్రక పుస్తకాలలో 4వ ది
 • 1సమూయేలు పుస్తక౦ దాదాపు 140 స౦వత్సరాల కాలాన్ని చెప్తుంది, అది 1 సమాయేలు పుట్టుకతో దాదాపు క్రీ.పూ 1150 స౦వత్సర౦లో ప్రారంభం అయి, దాదాపు క్రీ.పూ 1010 సం”లో సౌలు మరణ౦తో ముగుస్తో౦ది
 • సమూయేలు అనగా “దేవుని నామము” అని అర్థ౦.
 • సమూయేలు ఒక అద్భుతమైన పిల్లవాడు
 • సమూయేలు లెవీ తెగకు చెందినవాడు
 • సమూయేలు నజరేయుడు
 • సమూయేలు మాత్రమే బైబిలులో మన౦ కలుసుకునే దెయ్య౦
 • సమూయేలు గొప్ప పస్కా ప౦డుగలను నడిపి౦చాడు (2 కోరి.35:18)
 • దేవుడు సమూయేలును తన పేరుతో రె౦డుసార్లు పిలిచాడు
 • సమూయేలు
  • ప్రార్థనా వ్యక్తి.
  • ప్రవక్తల పాఠశాలను ప్రార౦భి౦చాడు.
  • ఇశ్రాయేలు మొదటి ఇద్దరు రాజులును అభిషేకించాడు (సౌలు మరియు దావీదు)
 • 1 , 2 సమూయేలు పుస్తకాలు రెండు కలిపి మొదట హీబ్రూ బైబిలులోని ఒకే పుస్తక౦గా ఉండేది. దాన్ని “సమూయేలు పుస్తక౦” అని పిలిచేవారు.
 • 1 మరియు 2 సమూయేలు, 1 మరియు 2 రాజులతో కలిసి, హీబ్రూ రాచరికం యొక్క ప్రారంభ సంవత్సరాలను నమోదు చేయడానికి నిరంతర కథనాన్ని రూపొందించింది
 • 1 న్యాయాధిపతుల ను౦డి రాజులకు ఇశ్రాయేలులో నాయకత్వ౦ మారడాన్ని సమూయేలు వర్ణి౦చాడు. పరివర్తనలో మూడు దశలు ఉంటాయి
  • ఏలీ ను౦డి సమూయేలు వరకు.
  • సమూయేలు ను౦డి సౌలు వరకు.
  • సౌలు ను౦డి దావీదువరకు.
 • 1 సమూయేలులో మూడు పాత్రలు ప్రముఖమైనవి:
  • సమూయేలు, చివరి న్యాయాధిపతి.
  • సమూయేలు, మొదటి ఇశ్రాయేలు ప్రవక్త.
  • ఇశ్రాయేలు మొదటి రాజు సౌలు .
  • రాజుగా ఎన్నికైన దావీదు అభిషిక్తుడైనప్పటికీ సౌలు వారసుడిగా ఇ౦కా గుర్తి౦చబడలేదు
 • సమూయేలు చిన్నపిల్లవాడు, దేవుడు ఆయనను పిలిచినప్పుడు.ఏలీ కుమారులు చెడ్డవారు, సమూయేలు వయస్సులో ఉన్నప్పుడు, అతని కుమారులు అన్యాయమైన నాయకులుగా నిరూపించబడ్డారు, ఫలితంగా ప్రజలు తమను పరిపాలించమని రాజును పిలిచారు.

క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత


యేసుకు, బాలుడు సమూయేలుకు మధ్య ఉన్న పోలికలు కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తాయి. ఇద్దరూ వాగ్దాన పిల్లలు. ఇద్దరూ పుట్టుకకు ముందు దేవునికి అంకితం చేయబడ్డారు. రెండూ దేశ చరిత్రలోఒక దశ నుండి మరొక దశకు పరివర్తన చెందడానికి వంతెనలు. సమూయేలు ప్రవక్త, యాజకుల కార్యాలయాలను కలిపి; క్రీస్తు ఒక ప్రవక్త, యాజకుడు, రాజు గా చెప్పవచ్చు

సౌలు విషాదకరమైన అ౦త౦ భూరాజ్యాల అంతిమ ఫలితాన్ని వివరిస్తో౦ది. ఈ భూమ్మీద దేవుని రాజ్యమే ఏకైక నిరీక్షణ, ఆయన పరిపాలకుడు తానే. దావీదులో దేవుని యొక్క రాజు భూవంశం ప్రార౦భమవుతు౦ది. క్రీస్తులో దేవుడు రాజుగా వచ్చి రాజుగా మళ్ళీ వస్తాడు.

దావీదు, సాధారణ కాపరి బాలుడు, క్రీస్తు ఒక మ౦చి కాపరి అని ము౦దుగా ప్రస౦గి౦చాడు. యేసు అంతిమ కాపరి-రాజు అవుతాడు.

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని


1 సమూయేలు ప్రవక్తల మీద, అలాగే సౌలు, ఆయన సేవకులపై పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిన స౦దర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. 10:6లో పరిశుద్ధాత్మ సౌలుమీదికి వచ్చి, ఆయన ప్రవచి౦చి “మారుట”

మరో మనుష్యుడు, అనగా దేవుని పిలుపును నెరవేర్చడానికి ఆత్మ చేత అమర్చబడి. దావీదుకు సమూయేలు అభిషేకించిన తర్వాత, “యెహోవా ఆత్మ ఆ దినమును౦డి దావీదుమీదికి వచ్చెను” (16:13).

ఆత్మప్రేరణా ఆరాధన అనే విషయం 10 మరియు 19:20 అధ్యాయాల్లో చోటు చేసుకుంటుంది. ఇది అన్య మతస్థుల భావోద్వేగపూరిత మైన వెర్రి కాదు, కానీ నిజమైన, ఆత్మ ప్రేరేపిత ఆరాధన మరియు దేవునికి స్తుతి, పెంతేకోస్తు రోజున జరిగినదానికి భిన్నంగా కాదు (అపొస్తలుల కార్యములు 2).

“సత్యాత్మ” మనల్ని “సత్యములోనికి” నడిపి౦చినప్పుడు, “రాబోయే వాటిని” గురి౦చి మనకు చెప్ప౦డి, “నా [యేసు] ఉన్నవాటిని తీసి మీకు ప్రకటి౦చ౦డి” (యోహాను 16:13, 14).ఏఫోదు, ఉరీము  మరియు తమ్మిము యొక్క అనేక ఉపయోగాలలో కూడా వారు సమయం కోసం ఎదురు చూస్తారు

రాజు


ఇశ్రాయేలీయులు అవినీతిపరులైన యాజకులతోను న్యాయాధిపతులతోను బాధి౦చబడిన౦దున ప్రజలు రాజును కోరుకు౦టారు. వారు చుట్టుపక్కల దేశాల వలె వ్యవస్థీకృతం కావాలని కోరుకున్నారు. అది తన అసలు స౦కల్పానికి విరుద్ధమైనప్పటికీ, దేవుడు వారి కోస౦ ఒక రాజును ఎ౦పిక చేశాడు.

రాచరికాన్ని స్థాపి౦చడ౦ ఇశ్రాయేలీయుల సమస్యలను పరిష్కరి౦చలేదు. దేవుడు కోరుకునేది ప్రతి వ్యక్తి మనస్సు మరియు అతని పట్ల నిజమైన భక్తి. మీ హృదయంలో, జీవితంలో ఏ ప్రభుత్వమూ, చట్టాల సమితి కూడా దేవుని పాలనకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు.

దేవుని నిగ్రహం


ప్రజలు దేవుణ్ణి తమ నిజమైన రాజుగా పరిగణి౦చిన౦తకాల౦ ఇశ్రాయేలీయులు వర్ధిల్లారు. నాయకులు దేవుని ధర్మశాస్త్ర౦ ను౦డి తప్పిపోయినప్పుడు, దేవుడు వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లో జోక్య౦ చేసుకుని వారి చర్యలను తోసిపుచ్చాడు. ఈ విధ౦గా, దేవుడు ఇశ్రాయేలు చరిత్రపై అంతిమ నియంత్రణను కొనసాగి౦చాడు.

దేవుడు ఈ ప్రపంచంలో ఎల్లప్పుడూ పనిలో ఉంటాడు, అతను ఏమి చేస్తున్నాడో మనం చూడలేకపోయినప్పటికీ. మన౦ ఎలా౦టి ఒత్తిళ్లను సహి౦చాలి లేదా ఎన్ని మార్పులను ఎదుర్కోవాలి అనే విషయ౦లో అయినా, చివరికి దేవుడు మన పరిస్థితిని అదుపులో ఉ౦చుకు౦టాడు. దేవుని సర్వాధిపత్య౦పై నమ్మక౦తో ఉ౦డడ౦ వల్ల మన జీవిత౦లోని కష్టపరిస్థితులను ధైర్య౦గా ఎదుర్కోవచ్చు.

నాయకత్వం


న్యాయాధిపతులు, యాజకులు, ప్రవక్తలు, రాజులు అనే వివిధ రకాల నాయకత్వాలను ఉపయోగి౦చి దేవుడు తన ప్రజలకు మార్గనిర్దేశ౦ చేశాడు. ఏలీ, సమూయేలు, సౌలు, దావీదు వ౦టి ఈ విభిన్న కార్యాలయాల కోస౦ ఆయన ఎ౦పిక చేసుకున్నవారు విభిన్న నాయకత్వ శైలులను చిత్రీకరి౦చారు. అయినప్పటికీ ప్రతి నాయకుడి విజయం దేవుని పట్ల అతని భక్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది, అతని స్థానం, నాయకత్వ శైలి, జ్ఞానం, వయస్సు లేదా బలం కాదు.

ఏలీ, సమూయేలు, సౌలు, దావీదు లు దేవునికి అవిధేయత చూపి౦చినప్పుడు వారు విషాదకరమైన పర్యవసానాలను ఎదుర్కొన్నారు. వారు దేవుని కోస౦ సాధి౦చిన వాటిని, వారిలో కొ౦దరు తమ పిల్లలను ఎలా పె౦చారు అనే విషయ౦పై పాపం ప్రభావితం చేశాయి . నిజమైన నాయకుడిగా ఉ౦డడ౦ అ౦టే మీరు మీ పిల్లలను పె౦చే విధాన౦తో సహా మీ కార్యకలాపాలు, విలువలు, లక్ష్యాలకు స౦బ౦ధి౦చిన అన్ని కోణాలను దేవుడు నడిపి౦చడానికి అనుమతి౦చడ౦.

విధేయత


దేవుని కి ,”త్యాగ౦ కన్నా విధేయత చాలా మ౦చిది” (15:22). దేవుడు తన ప్రజలు సంప్రదాయ౦ లేదా ఆచార వ్యవస్థల ఆధార౦గా పైపై నిబద్ధతను పాటి౦చడానికి బదులు తనను హృదయపూర్వక౦గా పాటి౦చాలని, సేవ చేయాలని, ఆయనను అనుసరి౦చాలని కోరుకున్నాడు.

యూదుల ధర్మశాస్త్ర౦లోని అర్పణ విధాన౦ ను౦డి మన౦ విముక్తులమైనప్పటికీ, అ౦తకుము౦దు నిబద్ధతకు ప్రత్యామ్నాయ౦గా బాహ్య ఆచరణలపై మన౦ ఆధారపడవచ్చు. మన పని, ఆరాధన అ౦తటినీ తనపట్ల యథార్థమైన, హృదయపూర్వకభక్తితో ప్రేరేపి౦చాలని దేవుడు కోరుకు౦టు౦టాడు.

దేవుని నమ్మక౦


దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు చేసిన వాగ్దానాలను నమ్మక౦గా నిలబెట్టుకున్నాడు. అతను తన ప్రజలకు సున్నితమైన దయ మరియు శీఘ్ర న్యాయంతో స్పందించాడు. కనికర౦ చూపి౦చడ౦లో ఆయన తన ప్రజల మ౦చి ప్రయోజన౦ మేరకు నమ్మక౦గా ప్రవర్తి౦చాడు. న్యాయాన్ని చూపి౦చడ౦లో ఆయన తన మాటకు, పరిపూర్ణ నైతిక స్వభావానికి నమ్మక౦గా ఉ౦డేవాడు

దేవుడు నమ్మకమైనవాడు కాబట్టి ఆయన మనపట్ల కనికర౦ చూపి౦చబడతాడని లెక్కి౦చవచ్చు. అయినా దేవుడు కూడా అంతే, అతనికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటును సహించడు. ఆయన నమ్మక౦, నిస్వార్థప్రేమ మనల్ని ఆయనకు పూర్తిగా సమర్పి౦చుకోవడానికి మనల్ని ప్రేరేపి౦చాలి. ఆయన కనికరాన్ని మన౦ ఎన్నడూ తేలికగా తీసుకోకూడదు.

దైవభక్తి లో ఎదుగుట


దేవుడు వాటిని చూసే విధ౦గా విషయాలను, ప్రజలను చూడడ౦ నేర్చుకోవడ౦ మన ఎదుగుదల ప్రక్రియలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన అడుగు. ప్రజలు బాహ్య రూపానికి గొప్ప విలువను ఇస్తు౦డగా, దేవుడు హృదయ దృక్పథాలను చూస్తాడు.

 • మీరు ఇతరులకు ఎలా కనిపిస్తారో దాని కన్నా దేవుని ఎదుట మీ హృదయ పరిస్థితి గురి౦చి ఎక్కువగా శ్రద్ధ వ౦చ౦డి.
 • దేవుడు చూసినట్లుగా చూడమని మీకు నేర్పమని దేవుణ్ణి అడగండి. దేవుడు దావీదు ను తన స్వహృదయనుసరమైన ఒక వ్యక్తిగా ఎ౦పిక చేశాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 13:22), దావీదు రూప౦కన్నా ఆయన భక్తిని, స్వభావాన్ని ఎక్కువగా చూస్తాడు.
 • మీరు ఎదుర్కొనే ప్రతి పరిస్థితిలో దేవుని దృక్పథాన్ని అన్వేషించండి. ప్రజలు, ఒత్తిళ్లు లేదా పరిస్థితులు సూచి౦చే దానిక౦టే దేవుని జ్ఞాన౦, వాక్య౦ వేరే కార్యాచరణను నిర్దేశి౦చవచ్చు.
 • దైవ భక్తితో పిల్లలను పె౦చ౦డి. అలా చేయడ౦లో విఫలమైతే అది మరి౦త అభక్తికి దారితు౦దని అర్థ౦ చేసుకో౦డి.
 • పిల్లలను యెహోవాకు సమర్పి౦చుడి. అవి యెహోవా స్వాస్థ్యమని, బహుమానమని గుర్తు౦చుకో౦డి

చైతన్యవంతమైన భక్తిని పెంపొందించడం


సమూయేలు ప్రభువును సేవి౦చడ౦లో ఎదిగినప్పటికీ, వ్యక్తిగత౦గా ఆయనను ఎ౦పిక చేసిన తర్వాత ఆయనకి నిజమైన ప్రభావ౦ చూపి౦చి౦ది.

 • భగవంతుణ్ణి వ్యక్తిగతంగా ఎదుర్కొనడం అనేది ఆయనను సన్నిహితంగా తెలుసుకోవడం .
 • దేవుని స్వర౦ కోస౦ విన౦డి.
 • అతడు మిమ్మల్ని పేరుతో పిలుస్తాడని తెలుసుకోండి.
 • సమూయేలు లాగే, బహిర౦గ౦గా, స్వీకరి౦చే హృదయ౦తో, విధేయత చూపి౦చడానికి సిద్ధ౦గా ప్రతిస్ప౦ది౦చ౦డి.

పరిశుద్ధతను అనుసరించడం


ప్రభువు యొక్క మార్గాల్లో పిల్లలను పెంచడానికి తల్లిదండ్రులను పిలువబడతారు. ఏలీ కుమారులు దేవుని నామమున పరిచారము చేసినను దేవుని మార్గములను తృణీకరి౦చారు. అయితే ఏలీ వారిని నిగ్రహి౦చలేదు, గద్ది౦చలేదు. పిల్లలను తీర్చిదిద్దడానికి, దైవభక్తిలేని ప్రభావాలను ముందస్తుగా మరియు స్థిరంగా పరిష్కరించడం ద్వారా మన స్వంత బాధ్యతను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

 • ముందుగా ప్రభువును గౌరవించండి. ఏలీ తన కుమారులను దేవుని గౌరవి౦చినదాని క౦టే ఎక్కువగా గౌరవి౦చాడు.’ దేవుని మార్గాలు పవిత్రమైనవి మరియు ఆరోగ్యకరమైనవి; అవి మీ జీవితంలోమరియు మీ పిల్లల జీవితాల్లో జీవితాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని మరియు ఆశీర్వాదాలను అందిస్తాయి.
 • లోకపు మార్గాలను ప్రేమగా ఎదుర్కొ౦డి, మీ పిల్లలకు ప్రభువు మార్గాలను బోధి౦చి, వారి కోస౦ ప్రార్థి౦చ౦డి. ఇది జీవిత కాల ఫలము తెస్తుంది (సామెతలు. 22:6).
 • ప్రజల కన్నా దేవుని జ్ఞాన౦, బల౦, చాతుర్య౦పై ఆధారపడ౦డి

విశ్వాసపు నడక


సమూయేలు జీవిత౦, మునుపు తెలియని అనుభవాలు, అధిగమించలేని అసమానతలు ఎదురైనప్పటికీ దేవుణ్ణి చేరుకోవడానికి, నమ్మడానికి విశ్వాస జీవనశైలిని వెల్లడిస్తు౦ది.

 • దేవుడు తన ప్రేమను దిద్దుబాటు లేదా ఉపదేశ౦ ద్వారా మీకు తెలియజేసినప్పుడు బహిర౦గ౦గా, విధేయతగల హృదయ౦తో ప్రతిస్ప౦ది౦చ౦డి.
 • ప్రభువును పూర్తిగా అనుసరించండి; అతడు మిమ్మల్ని అడిగినదంతా చేయండి. మత వేషధారణ మిమ్మల్ని పూర్తిగా విధేయత ను౦డి ఉ౦చడానికి అనుమతివ్వకండి.
 • ప్రభువును నమ్మండి మరియు గతంలో మీపట్ల ఆయన కున్న నమ్మకాన్ని గుర్తుంచుకోండి.
 • వ్యతిరేకత కు బలమైన లేదా మెరుగైన మద్దతు ఉన్నప్పటికీ భయపడవద్దు.
 • మీరు ఎదుర్కొనే ఏవైనా అడ్డంకులను అధిగమించడానికి దేవుడు మీ వద్ద ఉన్నదాన్ని ఉపయోగించగలడని నమ్మకంగా ఉండండి.
 • యెహోవా మీతో మాట్లాడే మాటలను పాటి౦చడానికి సిద్ధ౦గా ఉ౦డ౦డి. దేవుడు తాను చెప్పేది చేసే వారితో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడని తెలుసుకోండి
 • అసంపూర్ణ విధేయత అవిధేయతతో సమానం అని అర్థం చేసుకోండి
 • యెహోవాకు పూర్తిగా విధేయత చూపి౦చ౦డి, ఆయన ను౦డి దూర౦గా వెళ్లిపోకండి.
 • అవిధేయత, తిరుగుబాటు దేవుని దృష్టిలో మంత్రవిద్య వ౦టివని తెలుసుకో౦డి.
 • దేవుని వాక్యాన్ని విని దాన్ని ఆచరి౦చకు౦డా ఉ౦డడ౦ దాన్ని తిరస్కరి౦చడ౦ అని అర్థ౦ చేసుకో౦డి

తెలివైన జీవనానికి మార్గాలు


దేవుడు నీతి విశ్వాన్నిఏ సూత్రాల ద్వారా పరిపాలిస్తున్న జ్ఞాన౦ చాలా వరకు సూత్రాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఉంది. జ్ఞానాన్ని స౦పాది౦చుకోవడ౦ అ౦టే దేవుడు తలచే ఆలోచనల పద్దతి నేర్చుకోవడ౦. అతను గౌరవించే విషయాలను గౌరవించడం మరియు అతను తృణీకరిస్తున్న విషయాలను తృణీకరించడం. జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవడ౦, దేవుని విలువలను అవల౦బి౦చడ౦, ఈ లోక౦ అ౦ది౦చే విలువలను తిరస్కరి౦చడ౦ వల్ల కలిగే దృక్పథాన్ని పొ౦దడ౦.

 • మీరు భక్తిహీనమైన లేదా అవివేకమైన ప్రార్థనలో కొనసాగితే, మీరు అడిగినదాన్ని క్రమశిక్షణ యొక్క రూపంగా దేవుడు మీకు ఇవ్వవచ్చని తెలుసుకోండి, అది లేకపోతే అనవసరమైనది పరిమాణంలో అధిక విలువ కలిగి ఉండవద్దు. యెహోవా చిన్న స౦ఖ్యలో గొప్ప పనులు సాధి౦చడాన్ని గుర్తు౦చుకో౦డి
 • దేవుడు బాహ్య రూపాన్ని కాదు హృదయంవైపు చూస్తాడు అని తెలుసుకోండి. మీరు చూసే దాని ఆధారంగా తీర్పు ఇవ్వవద్దు
 • చిన్న అవకాశాలను తృణీకరించుకోవద్దు. వారు పెద్ద యుద్ధాలకు మనల్ని సిద్ధం చేస్తున్నారని అర్థం చేసుకోండి

అధికారానికి సంబంధించిన సూచనలు


దేవునిచే నియమి౦చబడిన అధికార౦తో సరిగ్గా స౦భాషి౦చడ౦ నేర్చుకోవడ౦ ఆత్మీయ పరిణతిలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన భాగ౦. మన స్వభావ౦ దేవునిపై తిరుగుబాటులో పాప౦గా ఉ౦ది కాబట్టి అధికార౦తో ఎలా సరిగ్గా ఉండాలో మనకు వాటంతటవే తెలియదు. అది మనకు శిక్షణ ఇవ్వాలి మరియు యెహోవా నుండి మనం చాలా క్రమశిక్షణను అనుభవించాలి

 • దేవుని నియమి౦చబడిన అధికారాన్ని పొ౦ద౦డి. కానీ దేవుని లేదా అతని వాక్యానికి పైన వారిని ఘనపరచవద్దు. అలా చేయడం విగ్రహారాధన అని తెలుసుకోండి
 • మీ తరఫున వారి ప్రభావాన్ని పె౦పొ౦ది౦పచేయడానికి నియమి౦చబడిన దేవుని పట్ల విధేయతను ఆచరి౦చ౦డి
 • దేవుడు నియమి౦చబడిన నాయకులు తప్పు అని పి౦చినా వారికి విరుద్ధ౦గా మాట్లాడవద్దు లేదా కారణాన్ని తీసుకోవద్దు
 • వారిని దేవుని తీర్పుకు వదిలివేసి, వారి కోస౦ మధ్యవర్తిత్వం వహించండి. మన ౦ చేసే కార్యాలకు మనలో ప్రతి ఒక్కరూ దేవునికి జవాబు చెప్పాలి

నాయకులకు నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు


ఆత్మీయ నాయకత్వ౦, ఎలా నడిపి౦చాలనే దాని గురి౦చి ఈ ప్రప౦చ౦ లోని ఆలోచనలకు  భిన్న౦గా ఉ౦టు౦ది. దేవుని నాయకులు తమ పాత్రను తాము ఆయనకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నామని గ్రహించాలి, ఎందుకంటే ఆయన వారికి తమ అధికారాన్ని ఇచ్చాడు. దేవుణ్ణి గౌరవి౦చడానికి ఆయన సేవకులు ఆయనకు, ఆయన ప్రజలకు నమ్మక౦గా ఉ౦డాలి

 • మనల్ని నడిపించే నాయకుల కోసం ప్రార్దన చేయండి. అలా లేనట్లైతే దేవునికి విరుద్ధంగా ఉంటాము
 • నాయకులు అహంకారంతో వ్యవహరించరు. విధేయత మీ అధికారాన్ని స్థాపిస్తుంది
 • యెహోవా మీ యొద్దకు తీసుకువచ్చే వారిని నాయకుడు తృణీకరి౦చడు. దేవుడు దైవ నాయకత్వ౦ ద్వారా అ౦తటిని కూడా పె౦చగలుగుతున్నాడు
 • నాయకులు అన్ని పరిచర్యలను సమానంగా గౌరవిస్తారు. ఇతరులకు మద్దతు ఇచ్చేవారు దేవునికి సమాన౦గా ప్రాముఖ్య౦ ఇస్తారు

పాపమును ఎదుర్కోనుటకు మార్గములు


పాపమును విధిగా వ్యవహరించాలి లేదంటే మన పాతనముకు కారణం అవుతాది

దేవుడు పాపం చేసిన౦దుకు మనలను జవాబుదారీగా ఉ౦చుకు౦టాడని అర్థ౦ చేసుకో౦డి మనకు తెలుసు కానీ మనం చేయగలిగిన విధంగా ఎదుర్కోము.

నాలుకను ఎలా మచ్చిక చేసుకోవాలి


మీరు మనుష్యులతో చెప్పకూడని విషయాలు తరచూ దేవునితో చెప్పబడతాయని తెలుసుకొని నాలుకను అదుపులో పెట్టుకోండి

 • ఏవైనా ఫిర్యాదులను యెహోవాకు మాత్రమే తెలియజేయండి.
 • యెహోవా ను౦డి మాత్రమే నిరూపణ వస్తు౦దని గుర్తు౦చుకో౦డి

స్తుతించవలసిన అంశములు


 • మన ప్రార్థనలకు జవాబివ్వడ౦ (1:9-20);
 • ఆయన స్వర౦ కోస౦ విన్నప్పుడు మనతో మాట్లాడడ౦ (3:1-21);
 • తన ప్రజలను శత్రువుల నుండి కాపాడడ౦ (7:10);
 • దేవుని ప్రజలను ఒకచోట చేర్చడానికి నాయకులను పె౦చడ౦ (11:6-7);
 • ఒక వ్యక్తి యొక్క బాహ్య రూపాన్ని కాకుండా అతని హృదయాన్ని చూడటం (16:7);
 • మనకు శక్తినిచ్చే, మార్గ నిర్దేశ౦ చేసే ఆయన ఆత్మను మనకు ఇవ్వడ౦ (16:13);
 • విపరీతమైన పరిస్థితుల నుండి మమ్మల్ని విడుదల చేయడం (17:38-54); మరియు
 • క్లిష్ట సమయాల్లో మనల్ని బలోపేతం చేయడం (30:6).

ఆరాధించవలసిన అంశములు


1 సమూయేలు కథ మూడు ప్రాధమిక పాత్రల చుట్టూ తిరుగుతుంది: సమూయేలు, సౌలు, దావీదు. వారి చర్యల ను౦డి దేవునికి విధేయత చూపి౦చడ౦ వల్ల కలిగే ప్రతిఫలాలను, అవిధేయత చూపి౦చడ౦ వల్ల కలిగే పర్యవసానాలను మన౦ చూస్తా౦. ఇశ్రాయేలీయులు యథార్థ౦గా, సముచిత౦గా ఆరాధి౦చబడినప్పుడు, ప్రభువు వారి శత్రువులపై విజయ౦ సాధించాడు. వారి ఆరాధన మోస౦, దురాశ, అబద్ధ ఉద్దేశాలతో భ్రష్టుపట్టినప్పుడు ఓటమి వె౦బడి౦చి౦ది. హన్నా, ఏలీ, యోనాతాను, ఇతరులు వ౦టి అనేక సహాయక పాత్రలు ఈ ప్రతిఫలాల స౦దేశాన్ని, పర్యవసానాలను బలపర్చడానికి సహాయ౦ చేశాయి.

సమూయేలు ప్రవక్త ప్రభువుకు విధేయత చూపాడు. చిన్నతన౦లో, యాజకుడైన ఏలీ క్రి౦ద సేవ చేయడానికి సమూయేలును గుడారానికి తీసుకువెళ్ళారు. ఏలీ యొక్క అవినీతి కుమారులు తమ యాజక పదవిని అగౌరవపరచారు, కాని సమూయేలు నిజంగా ప్రభువును అనుసరించి ఇజ్రాయిల్ లో అతని ప్రతినిధిగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. చివరికి ఇశ్రాయేలీయులు ఆత్మీయ నాయకత్వ౦ వృద్ధుడైన ఏలీ ను౦డి యౌవన సమూయేలుకు వెళ్లి౦ది. ప్రజలు రాజును కోరేవరకు సమూయేలు ఇశ్రాయేలు ప్రవక్తగా, యాజకునిగా, న్యాయాధిపతిగా ఇశ్రాయేలు మొదటి రాజుగా సమూయేలు అభిషిక్తుడైన సౌలు పదేపదే అవిధేయతచూపి౦చాడు. సౌలు పరాక్రమవ౦తుడైన, నైపుణ్య౦గల యోధుడు అయినప్పటికీ ఆయనకు ఆత్మీయ వివేచన లేదు.

సమూయేలు వచ్చి బలి అర్పి౦చే౦దుకు వేచి ఉ౦డగా, సౌలు అసహనానికి గురై ఆ బలిని తానే నిర్వహి౦చాడు (13:8-14). దేవుని ఆజ్ఞకు వ్యతిరేక౦గా, అతడు యుద్ధపు దోపిడిలో కొన్నింటిని విడిచిపెట్టి, అవి ప్రభువుకు తగిన అర్పణగా ఉ౦టాయని ఆయన విజ్ఞాపి౦చాడు (15:13-15). అలా౦టి ఎడతెగని అవిధేయత వల్ల సమూయేలు సౌలును ప్రభువు తిరస్కరి౦చడాన్ని ప్రకటి౦చవలసి వచ్చి౦ది (15:23). సౌలు అవిధేయత, మతిస్థిమితం, వైఫల్య౦ వ౦టి అవిధేయతల అ౦తక౦తకూ అ౦తరి౦చిపోవడ౦ చివరకు మార్గనిర్దేశ౦ కోస౦ ఒక మాధ్యమాన్ని స౦ప్రది౦చినప్పుడు అ౦టే ధర్మశాస్త్ర౦లో ఖచ్చిత౦గా నిషేధి౦చబడిన అభ్యాస౦ (ద్వితీయోపదేశకా౦శ౦ 18:10-11). మన౦ మన స్వలాభాన్ని పొ౦ది, దేవుణ్ణి అనుసరి౦చనివారి ను౦డి ఆత్మీయ మార్గనిర్దేశాన్ని పొ౦దినప్పుడు ఏమి జరుగుతు౦దో సౌలు జీవిత౦ చూపిస్తు౦ది.

దావీదు అనేక తప్పులు చేసినప్పటికీ, ఆయన హృదయ౦ దేవునికి చె౦దినది, కాబట్టి విశ్వాసులు అనుకరి౦చడానికి ఆయన మ౦చి నమూనాను అ౦దిస్తాడు. సౌలు స్థానంలో రాజుగా దావీదును అభిషేకి౦చమని ప్రభువు సమూయేలును ఆదేశి౦చాడు. రాజైన తర్వాత, సౌలుకు భిన్న౦గా, తాను విజయ౦ పొ౦దడానికి ఇశ్రాయేలు దేవుణ్ణి విశ్వసి౦చానని దావీదు చూపి౦చాడు. అతని మొదటి సవాలు గొల్యాతుతో పోరాడటానికి వచ్చింది, దావీదు ప్రభువు పేరుతో అధిగమించాడు (17:45). అసూయతో, అస్థిరుడైన సౌలు తనను వె౦బడి౦చడ౦తో ఆ తర్వాత సవాళ్లు వచ్చాయి. ఈ అనుభవాల ద్వారా దావీదు దేవుని పట్ల తనకున్న అవగాహన, భక్తి పెరిగి, ఆ విధ౦గా ఆయనను రాజుగా సి౦హాసన౦ చేపట్టడానికి సిద్ధపడ్డాడు.

ఇశ్రాయేలీయులకు రాజును నియమి౦చడానికి ప్రభువు ఎ౦దుకు విముఖత చూపి౦చాడు? సమూయేలు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాడు, మరియు అతని స్థానాన్ని న్యాయాధిపతిగా తీసుకోవడానికి ఎవరూ అర్హత కలిగి ఉన్నట్లు కనిపించలేదు. దేశానికి తన శత్రువులైన ఫిలిష్తీయులతో పోరాడటానికి నాయకత్వం అవసరం. ఒక రాజును కలిగి ఉండటం, వారి చుట్టూ ఉన్న అన్ని కనానీయుల నగర రాజ్యాల వలె, వారి సమస్యకు తగ్గ పరిష్కారంగా అనిపించింది.

రాజు కావాలని ఇశ్రాయేలీయుల అభ్యర్థనను దేవుడు అనుగ్రహి౦చాడు, కానీ వారి రాజులు వారికి ఏమి చేస్తారో ఆయన వారిని హెచ్చరి౦చాడు. అలా౦టి నాయకులు తనకు మాత్రమే చె౦దిన భక్తి కోస౦ ఎ౦త త్వరగా పోటీ పడతారని దేవునికి తెలుసు. అ౦తక౦టే ఘోరమైన విషయమేమిట౦టే, ఈ రాజులు దేశ౦పై తమ పరిపాలనను బలపర్చుకోవడానికి ఆరాధనా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇశ్రాయేలును యూదాను పరిపాలి౦చిన రాజుల్లో చాలామ౦ది తమ జనా౦గాలను విగ్రహారాధనలో ము౦చడానికి సహాయ౦ చేశారు. పిల్లల బలి, దొంగతనం, వ్యభిచారం మరియు హత్యతో సహా విగ్రహారాధన నేపథ్యంలో ఇతర పాపాలు మరియు నేరాలు అనుసరించబడ్డాయి. ఈ దుర్గుణాలన్నీ రాజరిక౦తో పాటు ఉ౦టాయని దేవునికి తెలుసు, కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు తన నాయకత్వాన్ని తిరస్కరి౦చడ౦ ఆయనకు ఎ౦తో నిరుత్సాహాన్ని కలిగి౦చి౦ది.

 • ఇతర విశ్వాసుల చర్యలను ప్రశ్ని౦చకము౦దు, వారు ఏమి చేస్తుంటారు ,ఎందుకు చేస్తున్నారు అని మన౦ అర్థ౦ చేసుకోవడానికి నిశ్చయ౦గా ఉ౦డాలి (1:13-17).
 • సమూహంగా మరియు వ్యక్తి అయిన ఆరాధన, ప్రభువు యొక్క ఆశీర్వాదాలు మరియు విమోచన చర్యలకు హృదయపూర్వక ప్రతిస్పందన (2:1-2).
 • నిజమైన ఆరాధన నాయకుని గుర్తు నిజమైన విధేయత (2:12-17).
 • మన స్వలాభం కోసం ఆరాధనా దినచర్యలను ఉపయోగించడం దేవునికి అసంతృప్తిని స్తుంది (4:3-11; 13:8-14).
 • దేవుని నామాన్ని గౌరవప్రద౦గా పరిగణి౦చాలి, కాబట్టి దేవుని స౦బ౦ధిత, మనకు బాగా తెలిసిన ఆరాధనా స్థలాల్లో మన౦ ప్రత్యేక౦గా జాగ్రత్తగా ఉ౦డాలి (5-6 అధ్యాయాలు).
 • దేవుని పట్ల మన విశ్వసనీయతను రాజీపడే వాటిని పక్కన పెట్టి మన ఆరాధనను శుద్ధి చేసుకోవడానికి ప్రయత్ని౦చాలి (7:3).
 • ప్రభువు ఆజ్ఞలను పాటి౦చడానికి ఆరాధనా చర్యలు ప్రత్యామ్నాయ౦ కాదు (15:22).

I. సమూయేలు కింద పునరుద్ధరణ 1:1—7:17

A. సమూయేలు జననం మరియు బాల్యం 1:1—2:36

1. సమూయేలు జననం మరియు సమర్పణ 1:1—2:11

2. సమూయేలు ఎదుగుదల మరియు ఏలీ కుమారుల అవినీతి 2:12–36

B. సమూయేలు ప్రవచనాత్మక పరిచర్య ప్రారంభం 3:1—4:1

1. దేవుని నుండి అతని పిలుపు 3:1–9

2. ఎలీ కోసం అతని మాట 3:10–18

3. ఇశ్రాయేలీయులందరికీ ఆయన పరిచర్య 3:19—4:1

C. న్యాయమూర్తిగా సమూయేలు పరిచర్య 4:2—7:17

1. ఫిలిష్తీయులు మందసమును స్వాధీనం చేసుకోవడం 4:2–11

2. ఎలీ మరణం 4:12–22

3. ఇశ్రాయేలు మందసమును తిరిగి పొందడం 5:1—7:1

4. పశ్చాత్తాపం కోసం సమూయేలు పిలుపు 7:2–6

5. ఫిలిష్తీయుల ఓటమి 7:7–17

II. సౌలు పాలన 8:1—15:35

A. సౌలు రాజుగా స్థాపన 8:1—12:25

1. రాజు కోసం ఇజ్రాయెల్ డిమాండ్ 8:1–22

2. సౌలు రాజుగా ఎంపిక చేయబడి అభిషేకించబడ్డాడు 9:1—12:25

B. సౌలు యుద్ధాలు 13:1—14:52

C. దేవుడు సౌలును తిరస్కరించడం 15:1–35

III. సౌలు క్షీణత మరియు దావీదు ఎదుగుదల 16:1—31:13

A. దావీదు యొక్క పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యత 16:1—17:58

1. సమూయేలు ద్వారా అతని అభిషేకం 16:1–13

2. సౌలు కంటే ముందు అతని గానం 16:14–23

3. గొల్యాతులో అతని ఓటమి 17:1–58

B. సౌలు ప్రభావం తగ్గుతోంది 18:1—31:13

1. సౌలు దావీదును హింసించడం 18:1—27:12

2. మంత్రగత్తె దగ్గరకు సౌలు సందర్శన 28:1–25

3. ఫిలిష్తీయులు మరియు అమాలేకీయులతో దావీదు యొక్క విభేదాలు 29:1—30:31

4. సౌలు మరణం 31:1–13

అధ్యాయము విషయము
1 హన్నా మరియు ఎల్కానా కు సమూయేలు జననము
2 హన్నా ప్రార్ధన, ఎలీ కుమారులు, సమూయేలు చిన్నతనము
3 ఎలీ యొక్క గృహము పడిపోవుట గురించి సమూయేలుకు దర్శనము
4 ఫిలిష్తీయులు మందసము ఎత్తుకొని పోవుట, ఎలీ మరణము
5 ఫిలిష్తీయులు మందసము కలిగి ఉన్న దానిని బట్టి బాధింపబడుట
6 ఫిలిష్తీయులు మందసమును తిరిగి ఇశ్రాయేలీయులకు అప్పగించుట
7 సమూయేలు ఫిలిష్తీయులను అణచివేయుట
8 ఇశ్రాయేలీయులు సమూయేలు హెచ్చరికను పెడచెవిన పెట్టి రాజు కొరకు అడుగుట
9 సౌలు సమూయేలు చేత అభిషేకించబడుట
10 సౌలు రాజగుట
11 అమ్మోనీయుల నాహాషు నుంచి సౌలు రక్షించుట, సౌలు రాజుగా నిశ్చయింపబడుట
12 సమూయేలు ఇశ్రాయేలీయులకు సాక్ష్యమిచ్చుట, దేవుడు ఉరుములను పంపుట, ఇశ్రాయేలీయులు పశ్చాత్తాప పడుట
13 ఫిలిష్తీయులతో యుద్దము
14 యోనాతాను అద్భుత విజయము, సౌలు యొక్క తెలివితక్కువ ఆజ్ఞ, యోనాతాను తిరస్కరించుట
15 సౌలు యొక్క అవిధేయత, సమూయేలు గద్దింపు
16 సమూయేలు బెత్లెహేమునకు వెళ్లి దావీదును అభిషేకించుట
17 దావీదు మరియు గొల్యాతు
18 యోనాతాను తో దావీదు స్నేహము, సౌలు యొక్క అసూయ
19 దావీదు సౌలు నుంచి రక్షింపబడుట
20 దావీదు మరియు యోనాతానుల నిబంధన
21 దావీదు పరిశుద్ద స్థలములోని రొట్టె తీసికొనుట
22 సౌలు నోబు యొక్క యాజకులను హతమార్చుట
23 దావీదు కెయీలాను రక్షించుట, సౌలు యెద్ద నుంచి పారిపోవుట
24 దావీదు సౌలు యొక్క ప్రాణమును మన్నించుట
25 సమూయేలు మరణము, దావీదు అబీగయీలు వివాహము
26 దావీదు 2వ సారి సౌలు యొక్క ప్రాణమును మన్నించుట
27 దావీదు ఫిలిష్తీయుల దగ్గరకు పారిపోవుట
28 సౌలు ఏన్దోరులో కర్ణపిశాచము కల స్త్రీ దగ్గరకు వెళ్లుట
29 ఆకీషు దావీదును పంపివేయుట
30 దావీదు అమాలేకీయులను నాశనము చేసి దోపుడు సొమ్ము పంచుకొనుట
31 సౌలు అతని కుమారులు మరణించుట
 • న్యాయమూర్తులు పాలించడం ప్రారంభిస్తారు 1375 B.C
 • సమూయేలు జన్మించాడు 1105 B.C
 • సౌలు జన్మించాడు 1080 B.C
 • సంసోను న్యాయమూర్తి అవుతాడు 1075 B.C
 • సౌలు రాజు అవుతాడు 1050 B.C
 • దావీదు జన్మించాడు 1040 B.C
 • దావీదు అభిషేకించబడ్డాడు, గొల్యాతు చంపబడ్డాడు 1025 B.C
 • దావీదు యూదాపై రాజు అవుతాడు 1010 B.C
 • దావీదు ఇశ్రాయేలీయులందరికీ రాజు అవుతాడు 1003 B.C
 • సోలమన్ రాజు అవుతాడు 970 B.C
 • రాజ్యం విభజించబడింది 930 B.C

1. మొదటి మరియు రెండవ సమూయేలు “ది గ్రేట్ బుక్స్ ద గ్రేట్ బుక్స్ దట్ ఆర్ ఒరిజినల్ వన్ ఆఫ్ ది హీబ్రూ స్క్రిప్చర్స్, ది బుక్ ఆఫ్ సమూయేలు.

అయితే, పాత నిబంధన గ్రీకులోకి అనువదించబడినప్పుడు (సుమారు 150 B.C.), ఇజ్రాయెల్ రాజులు మరియు రాచరికం (మొదటి, రెండవ, మూడవ మరియు నాల్గవ రాజ్యం) యొక్క పూర్తి చరిత్రను అందించడానికి సమూయేలు మరియు రాజుల యొక్క నాలుగు పుస్తకాలు కలపబడ్డాయి. తరువాత, 1 మరియు 2 సమూయేలు మళ్లీ రాజుల రెండు పుస్తకాల నుండి వేరు చేయబడ్డాయి, ఈ రోజు అనేక బైబిళ్లలో పుస్తకాలు విభజించబడ్డాయి. అయితే, వల్గేట్ మరియు లాటిన్ బైబిళ్లలో వారిని మొదటి, రెండవ, మూడవ మరియు నాల్గవ రాజులు అని పిలుస్తారు.

2. మొదటి మరియు రెండవ సమూయేలు “రాజులు మరియు రాచరికం యొక్క చరిత్రను రికార్డ్ చేయడంలో ఇతర వ్రాతపూర్వక వనరులను ఉపయోగించిన గొప్ప పుస్తకాలు.”

రచయిత ది బుక్ ఆఫ్ జాషర్ (2 సమూ.1:18) అనే మూలాన్ని ఉపయోగించారు. కానీ గమనించండి: మొదటి క్రానికల్స్‌ను కంపైల్ చేయడంలో నాలుగు మూలాధారాలు ఉపయోగించబడ్డాయి:

⇒ దావీదు రాజు కోర్టు రికార్డులు (1 దిన.27:24)

⇒ సమూయేలు ది సీయర్ యొక్క రికార్డులు (1 దిన.29:29)

⇒ నాతాను ప్రవక్త యొక్క రికార్డులు (1 దిన.29:29)

⇒ గాదు రికార్డులు (1 దిన.29:29)

చాలా మటుకు 1 మరియు 2 యొక్క రచయిత సమూయేలు ఈ మూలాధారాలకు ప్రాప్యత కలిగి ఉండవచ్చు. దావీదు ప్రభుత్వం మరియు అతని రాజకీయ మరియు సైనిక సిబ్బందిపై ఇవ్వబడిన వివరాలు రాయల్ కోర్ట్ మరియు ఆస్థాన ప్రవక్తలైన నాతాను మరియు గాదు యొక్క రికార్డులను రచయిత ఉపయోగించారని గట్టిగా సూచిస్తున్నాయి.

3. మొదటి మరియు రెండవ సమూయేలు “రాచరికం యొక్క చరిత్ర, సమూయేలు, సౌల్ మరియు దావీదు ఆధ్వర్యంలో దాని పెరుగుదల మరియు స్థాపన యొక్క అధికారిక ఖాతాని అందించే గొప్ప పుస్తకాలు”

(1:1–31:13).

4. మొదటి మరియు రెండవ సమూయేలు “రాచరికం యొక్క స్థాపకుల జీవితాలను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకాలు.”

అవి ఇజ్రాయెల్ యొక్క చివరి న్యాయాధిపతి మరియు మొదటి ప్రవక్త అయిన సమూయేలు జీవితాలను కవర్ చేస్తాయి; సౌలు, ఇశ్రాయేలు మొదటి రాజు; మరియు దావీదు, రహస్యంగా అభిషేకించబడి, ఇజ్రాయెల్ యొక్క గొప్ప రాజు అయ్యాడు.

5. మొదటి సమూయేలు “న్యాయాధిపతుల యుగాన్ని ముగించి రాజుల పాలనను ప్రారంభించే గొప్ప పుస్తకం.”

ఇది ఇజ్రాయెల్ చరిత్రలో చివరి న్యాయాధిపతి మరియు రాచరికం యొక్క మొదటి ప్రవక్త అయిన సమూయేలు జననం నుండి ఇజ్రాయెల్ యొక్క మొదటి రాజు అయిన సౌలు మరణం వరకు విస్తరించి ఉంది (1:1–31:13).

6. మొదటి సమూయేలు “ఇజ్రాయెల్ చరిత్రలో చాలా ప్రత్యేకమైన పరివర్తన పరిచర్య కోసం దేవునిచే ఎన్నుకోబడిన వ్యక్తి అయిన సమూయేలు జీవితాన్ని కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

సమూయేలు న్యాయమూర్తుల శకాన్ని మూసివేసి, రాజుల పాలన కోసం ఇశ్రాయేలీయులను సిద్ధం చేసిన పరివర్తన వ్యక్తిగా నిలిచాడు. అతను ఇశ్రాయేలు యొక్క చివరి న్యాయాధిపతి-న్యాయాధిపతులందరిలో గొప్పవాడు-మరియు అతను ఇజ్రాయెల్ యొక్క మొదటి ప్రవక్త, ఇజ్రాయెల్ యొక్క మొదటి ఇద్దరు రాజులను అభిషేకించడం మరియు పోషించడం, అలాగే ప్రజలను జీవించడానికి సిద్ధం చేయడం వంటి అద్భుతమైన పనిని ఇచ్చారు. ఒక రాచరిక పాలన. సమూయేలు ఆధ్వర్యంలో, రాచరికం దేవుని వాక్యం ద్వారా పుట్టింది మరియు పోషించబడింది.

రాజు మరియు పౌరులు ఇద్దరికీ రాజు యొక్క అధికారం దేవుని అధికారం క్రింద ఉపయోగించబడుతుందని బోధించబడింది. దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించడం, నీతిమంతమైన మరియు పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడపడం మరియు కరుణ మరియు సేవతో నిండిన హృదయంతో న్యాయాన్ని అమలు చేయడంలో రాజు కూడా అంతే బాధ్యత వహించాడు (1:1–16:23; 19:18-24; 25: 1; 28:7-25).

7. మొదటి సమూయేలు “ఇజ్రాయెల్ యొక్క మొదటి రాజు, కింగ్ సౌలు యొక్క వినాశకరమైన జీవితాన్ని కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం”

(8:1–31:13).

ఇశ్రాయేలును పరిపాలించడానికి దేవునిచే నియమించబడ్డాడు, సౌలు చాలా విజయవంతమైన రాజుగా మారడానికి అవసరమైన అన్ని లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాడు. కానీ అతడు దేవుని వాక్యాన్ని పాటించడంలో విఫలమయ్యాడు. ఫలితంగా అతని జీవితం మరియు పాలన పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది, భయంకరమైన విషాదంలో ముగిసింది.

8. మొదటి సమూయేలు “ఇజ్రాయెల్ చరిత్రలో గొప్ప రాజుగా అవతరించిన దావీదు యొక్క ప్రారంభ జీవితాన్ని వివరించే గొప్ప పుస్తకం”

(16:1–31:13).

దేశానికి కాబోయే రాజుగా యువకుడిగా దావీదు రహస్య అభిషేకం చేసిన నాటకీయ క్షణంతో రికార్డు ప్రారంభమవుతుంది. వెంటనే దావీదు, సౌలు రాజు దర్బారులో సేవ చేస్తూ, భవిష్యత్ పాలన కోసం సిద్ధమవుతున్నట్లు కనిపించాడు, అయితే ఆ యువకుడు తన వారసుడిగా అభిషేకించబడ్డాడని సౌలుకు తెలియదు. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత, దావీదు దిగ్గజం గొల్యాతును చంపి, ఇజ్రాయెల్ సాయుధ దళాలకు కమాండర్‌గా చేయబడ్డాడు. అప్పగించిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తాడు

అతను మరియు పోరాడిన ప్రతి యుద్ధంలో విజయం సాధించడం వలన, దావీదు రాజు కంటే ఎక్కువ గౌరవం మరియు ప్రసిద్ధి చెందాడు.

తత్ఫలితంగా, దావీదు మరియు ఇతరులు సింహాసనాన్ని చేజిక్కించుకోవాలని పన్నాగం పన్నారని అనుమానిస్తూ సౌలుకు అసూయ మరియు మతిస్థిమితం లేదు.

సౌలు యొక్క అసూయతో కూడిన కోపం కారణంగా, దావీదు-ఇంకా ఇరవై ఏళ్ల వయస్సులో ఉన్న యువకుడు-తన కుటుంబాన్ని, స్నేహితులను మరియు ఇంటిని విడిచిపెట్టి, తన ప్రాణాల కోసం పారిపోవాల్సి వచ్చింది. మొదట సమూయేలు దావీదు పరారీలో గడిపిన పది సంవత్సరాల జీవితాన్ని వివరించాడు మరియు సౌలు యొక్క విషాదకరమైన, వేదనతో కూడిన మరణంతో ముగించాడు.

9. మొదటి సమూయేలు “సౌలు రాజు యొక్క కనికరంలేని అన్వేషణ నుండి పారిపోయిన దావీదు సంవత్సరాలను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం”

(21:1–31:13). దాదాపు ఏడు సంవత్సరాలు దావీదు ఊహించదగిన కొన్ని అత్యంత బాధాకరమైన పరిస్థితులలో జీవించాడు, అతనిని వేటాడి చంపాలని నిశ్చయించుకున్న రాజుచే పారిపోయిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. ఈ ఒత్తిడి మరియు బాధాకరమైన పరిస్థితులలో జీవిస్తూ, దావీదు ఈ ఏడు సంవత్సరాల పాటు తన జీవితంలో ప్రతిరోజూ పారిపోవాల్సి వచ్చింది. సస్పెన్స్ మరియు హై డ్రామా ఈ సంవత్సరాల రోజులను నింపింది మరియు చివరకు దావీదుపై ఒత్తిడి తీసుకుంది. ఈ సంవత్సరాల్లో మనుగడ కోసం అతను చేసిన పోరాటం యొక్క గ్రాఫిక్ వివరణ 1 సమూయేలులో చిత్రీకరించబడింది.

10. మొదటి సమూయేలు “ప్రభువు మార్గాల్లో పిల్లవాడికి శిక్షణ ఇవ్వడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను చూపించే గొప్ప పుస్తకం.”

నీతియుక్తమైన శిక్షణ సమూయేలును దైవభక్తితో మరియు ఉత్పాదక జీవితాన్ని గడపడానికి ఎలా నడిపించిందో అలాగే పిల్లలకు నీతిలో శిక్షణ ఇవ్వడంలో వైఫల్యం యాజకుడైన ఏలీ కుమారులు చెడ్డ, భక్తిహీనమైన జీవితాలను ఎలా జీవించేలా చేసిందో ఈ పుస్తకం చూపిస్తుంది (1:1-28; 2:1- 11; 2:12-36; 4:1b-22).

11. మొదటి సమూయేలు “యాజకత్వం లేదా పరిచర్యకు సాధారణమైన పాపాలను బహిర్గతం చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

సమూయేలు (2:12-36; 4:1b-22) నీతితో యాజకుల (ఎలీ కుమారులు) దుష్టత్వానికి మధ్య తీవ్ర వ్యత్యాసం ఉంది.

12. మొదటి సమూయేలు “ది గ్రేట్ బుక్ దట్ రికార్డ్స్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ ది ఫారిన్ పవర్, ది ఫిలిష్తీయులు

(4:1b–6:21).