ఇది దేవుని ప్రజల చరిత్రలో ఒక క్లిష్టమైన కాలం, గొప్ప మార్పు మరియు తిరుగుబాటు సమయం. లోపల నుండి పోరాటం మరియు ఒత్తిడి లేకుండా ఉంది. దాని ఫలిత౦గా దేవుని ప్రజల చరిత్రలో ఒక చీకటి క్షణ౦ ఉ౦ది: రె౦డు జనా౦గాల పతన౦, చివరికి చెరలో ఉ౦డడ౦.

యెహోషాపాతు యూదాలో పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ఇజ్రాయిల్ సింహాసనంపై అహజ్యాతో ఎన్నుకోవడంతో రెండవ రాజులు “విభజిత రాజ్యము” యొక్క విషాద చరిత్ర మొదలవుతుంది. 1 రాజుల మాదిరిగానే, కథనాన్ని అనుసరించడం కష్టం. రచయిత ఇశ్రాయేలు ఉత్తర రాజ్య౦, యూదా దక్షిణ రాజ్య౦ మధ్య అటూ ఇటూ మారతాడు, వారి చరిత్రలను ఒకేసారి గుర్తిస్తాడు.

ఇశ్రాయేలులో పందొమ్మిది మ౦ది గర్విష్ఠి పరిపాలకులు ఉన్నారు, అ౦దరూ చెడ్డవారు. యూదాలో ఇరవై మంది పాలకులు ఉన్నారు, వారిలో ఎనిమిది మంది మాత్రమే మంచివారు. రెండవ రాజులు ఇశ్రాయేలులో చివరి పది మంది రాజులను, యూదాలో చివరి పదహారు మంది పాలకులను నమోదు చేశారు. ఈ ఇరవై ఆరు మంది గర్విష్ఠి పరిపాలకులులో కొందరు కొన్ని వచనాల్లో మాత్రమే పేర్కొనబడ్డారు, మొత్తం అధ్యాయాలు ఇతరులకు అంకితం చేయబడ్డాయి. యథార్థతకు నమూనాగా పనిచేసేవారి మీద లేదా ఈ దేశాలు చివరికి ఎ౦దుకు కూలిపోయాయనే విషయాన్ని వివరి౦చేవారి మీద ప్రధాన దృష్టి ఉ౦ది.

2 రాజుల పుస్తకంలో దుష్ట పాలకులు, విపరీతమైన విగ్రహారాధన, తృప్తిగా ఉన్న ప్రజలు – ఖచ్చితంగా క్రిందికి లాగడం గురించి చదువుతాము. ప్రభువు ను౦డి వైదొలగాలని, స్వయ౦గా సేవ చేయమని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, ఎ౦పిక చేసుకున్న వారిలో తక్కువ మంది దేవుని వైపు వ్యతిరేక దిశలో కదిలారు. బేతెలు ప్రవక్తలు, ఇతరులు, అలాగే ఇద్దరు నీతిమ౦తులు గల రాజులు దేవుని వాక్యాన్ని మాట్లాడి ఆయన కోస౦ నిలబడ్డారు. మీరు 2 రాజులు చదువుతున్నప్పుడు, ఈ ధైర్యవంతులైన వ్యక్తులను చూడండి. ఏలీయా, ఏలీషాల బల౦,శక్తి మరియు  హిజ్కియా, యోషీయాల యొక్క నిబద్ధతను మరియు వాళ్ళు ఎదురాడి నిలబడటం గమనించండి

రె౦డవ రాజులు ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్రను కొనసాగి౦చడ౦, దావీదు మరణానికి, జాతి అంతం మధ్య సగ౦ వరకు ఉ౦ది. ఇశ్రాయేలీయులు విభజి౦చబడ్డారు (1 రాజులు 12), రె౦డు రాజ్యాలు విగ్రహారాధనలోకి, అవినీతిలో పడి, చెరపట్టడం ప్రార౦భి౦చబడ్డాయి. రెండవ రాజులు ఉత్తర రాజ్యానికి చెందిన 12 మంది రాజుల (ఇశ్రాయేలు అని పిలుస్తారు) మరియు దక్షిణ రాజ్యానికి చెందిన 16 మంది రాజుల (యూదా అని పిలుస్తారు) యొక్క నీచమైన కథలను తెలియజేస్తారు.

130 స౦వత్సరాలపాటు ఇశ్రాయేలు దుష్ట పాలకుల వారసత్వాన్ని సహిస్తు౦ది, వారు అష్షూరుకు చెందిన షల్మనేసరుచే జయి౦చబడి, క్రీ.పూ 722 లో చెరలోకి నడిపి౦చబడే౦తవరకు(17:6). ఉత్తర, దక్షిణాల్లోని రాజులందరిలో హిజ్కియా, యోషీయా అనే ఇద్దరు మాత్రమే మంచివారు. దేవుని పట్ల విధేయత చూపి౦చడ౦ వల్ల, వారి పరిపాలనా కాల౦లో ఆత్మీయ పునరుద్ధరణల కారణ౦గా, యూదా క్రీ.పూ 586లో నెబుకద్నెజరుకు, బబులోనియన్లకు పడిపోయే౦తవరకు 136 స౦వత్సరాలు అదనంగా నిలిచి౦ది.

ఈ చీకటి కాలమ౦తటిలో, ప్రజలకు, వారి నాయకులకు దేవుని స౦దేశాన్ని ప్రకటి౦చిన 30 మ౦ది ప్రవక్తలను బైబిలు ప్రస్తావిస్తో౦ది. దేవుని ఈ నిర్భయ ప్రజలలో చాలా ముఖ్యమైనవారు ఏలీయా మరియు ఎలీషా. ఏలీయా తన భూపరిచర్య ముగి౦పుకు సమీపిస్తు౦డగా, తాను ఏలీయాకు సరైన వారసుడు కావచ్చని ఎలీషా అడిగాడు (2:9). ఆ వె౦టనే ఏలీయాను సుడిగాలిలో (2:11) పరలోకానికి తీసుకువెళ్ళారు, ఎలీషా ఉత్తర రాజ్యానికి దేవుని ప్రతినిధి అయ్యాడు. ఎలీషా జీవిత౦లో సంకేతాలు, ప్రకటనలు, హెచ్చరికలు, అద్భుతాలు ఉన్నాయి. ప్రవహించే నూనె (4:1-7), షునామ్మైట్ స్త్రీ యొక్క కొడుకు (4:8-37) వైద్యం, నయమాను కుష్ఠువ్యాధి (5:1-27), మరియు తేలియాడే గొడ్డలి తల (6:1-7) అనేవి మరపురానివాటిలో నాలుగు.

భయంకరమైన పరిస్థితుల మధ్య కూడా, దేవుడు తన నమ్మకమైన అల్పసంఖ్యాకులను, అతని శేషాన్ని (19:31) కలిగి ఉంటాడు. ధైర్యవంతులైన స్త్రీ పురుషులు తన సత్యాన్ని ప్రకటించాలని ఆయన కోరుకుంటారు.

అనిశ్చితం. రచయితకు ప్రత్యక్ష దావా లేదు. అయితే, ఒక ప్రవక్త మొదటి రాజుల పుస్తకాన్ని వ్రాసినట్లు బలమైన ఆధారాలు ఉన్నాయి.

1. మొదటి రాజులు ప్రవక్త దృష్టికోణం నుండి వ్రాయబడింది. అనైతికత, దుష్టత్వం, అన్యాయం, హింస, విగ్రహారాధన మరియు అబద్ధ ఆరాధన వంటి దుష్ట జీవితం యొక్క విధ్వంసక ఫలితాలు పదే పదే కనిపిస్తాయి మరియు హెచ్చరిస్తాయి. అదనంగా, ఆలయం మరియు ఇతర మతపరమైన విషయాలపై బలమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. ఇశ్రాయేలీయులకు వారి రాచరికం యొక్క శాశ్వత చరిత్రను, నైతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక దృక్కోణం నుండి వారి రాజుల చరిత్రను అందించడం ఈ పుస్తకం యొక్క ఉద్దేశ్యం. ఈ వాస్తవాలు ఒక ప్రవక్త మొదటి రాజులను వ్రాసినట్లు సూచిస్తున్నాయి.

2. మొదటి రాజులు బాబిలోన్ ద్వారా దక్షిణ రాజ్యం యొక్క బహిష్కరణకు ముందు స్పష్టంగా వ్రాయబడింది. “ఈ రోజు వరకు” అనే పదబంధాన్ని పదే పదే ఉపయోగిస్తున్నందున ఈ వాస్తవం తెలిసింది (1 రాజు. 8:8; 9:13, 21; 10:12; 12:19; 2 రాజు. 2:22; 8:22; 10: 27; 14:7; 16:6; 17:23, 41; 20:17; 21:15). కొంతమంది పండితులు ఈ పదబంధాన్ని ఒకదాని నుండి సులభంగా కాపీ చేయవచ్చని పేర్కొన్నప్పటికీ అసలు మూలాలు, ఇది చాలా అసంభవం అనిపిస్తుంది. అతని కాలంలో మాట్లాడుతున్న వాస్తవం నిజం కానట్లయితే, అతను వాస్తవాన్ని గత చరిత్రగా పేర్కొన్నాడని లేదా అతని రికార్డు నుండి పదబంధాన్ని వదిలివేసి ఉంటాడని అనుకోవడం చాలా తార్కికంగా అనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా మొదటి రాజులలో ఎక్కువ భాగం బహిష్కరణకు ముందే వ్రాయబడిందని తెలుస్తోంది.

3. రాజులు మరియు ప్రవక్తల మంత్రిత్వ శాఖల నైతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక మూల్యాంకనం పుస్తకం యొక్క దృష్టి. ప్రతి రాజు దావీదు యొక్క నీతివంతమైన పాలనకు వ్యతిరేకంగా కొలుస్తారు, దాని కోసం వారు అందరూ ఆకాంక్షించారు. ప్రతి రాజు నీతిమంతుడని లేదా “యెహోవా దృష్టికి చెడ్డవాడు” అని తీర్పు తీర్చబడతాడు.

4. యూదు సంప్రదాయం నిజానికి యిర్మీయా ప్రవక్త రాజుల పుస్తకాన్ని రాశాడని చెబుతోంది. యోషీయా మరియు ఇతర యూదా రాజుల కాలంలో జెరూసలేం నాశనం మరియు బాబిలోనియన్ బందిఖానా వరకు యిర్మీయా జీవించాడు. కొంతమంది పండితులు యిర్మీయా పుస్తకంలో వ్రాసే శైలి అలాగే ఉందని మరియు మొదటి రాజుల కంటెంట్ చాలావరకు యిర్మీయా పుస్తకం లాగా ఉందని చెప్పారు. వాస్తవానికి, 2 రాజులు 24:18–25:30 యిర్మీయా 52 వలెనే ఉంటుంది. అయితే, ఇతర పండితులు యిర్మియా మరియు రాజుల మధ్య వ్రాత శైలులలో తేడాలు ముఖ్యమైనవని పేర్కొన్నారు.

వ్రాత శైలుల విషయంలో ఏమైనప్పటికీ, యిర్మీయా ఒక యాజకుడు మరియు ప్రవక్త, అతను తన కాలపు రాయల్ రికార్డులకు ప్రాప్యత కలిగి ఉన్నాడు. అతను జెరూసలేం పతనమైన రోజులలో ప్రభుత్వ వర్గాలలో కూడా ఉన్నాడు మరియు వ్యక్తిగతంగా పాల్గొన్నాడు.

అతని కాలంలోని ప్రసిద్ధ వ్యక్తులందరిలో, అతను ఖచ్చితంగా నైతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక దృక్కోణం నుండి దేశం యొక్క శాశ్వత చరిత్రను వ్రాయగలడు. అయితే, యిర్మీయా బాబిలోన్‌లో కాకుండా ఈజిప్టులో మరణించాడని గుర్తుంచుకోవాలి (యిర్మీ. 43:6-7). అందువల్ల, అతను రచయిత అయితే, రెండవ రాజుల ముగింపులో పేర్కొన్న చారిత్రక వాస్తవాన్ని బాబిలోన్‌లోని ఎవరో వ్రాసి పుస్తకంలో చేర్చారు (2 రాజు. 25:27-30).

రచయితను ఖచ్చితంగా గుర్తించలేనప్పటికీ, దైవిక రచయిత స్పష్టంగా తెలుసు. దేవుని పవిత్రాత్మ మొదటి మరియు రెండవ రాజుల గొప్ప పుస్తకాలను ప్రేరేపించింది. ఇశ్రాయేలు రాజులు మరియు వారు సేవచేసిన ప్రజల గురించి దేవుడు కోరుకున్న సంఘటనల చరిత్రను తన ప్రేరణ ద్వారా ప్రపంచానికి పరిశుద్ధాత్మ అందించాడు. ఈ సంఘటనల అధ్యయనం మనకు యెహోవాపై గొప్ప నిరీక్షణను చూపుతుంది, ఎందుకంటే అవి మనకు ఉదాహరణగా మరియు హెచ్చరికగా వ్రాయబడ్డాయి.

రోమా 15:4; 1 కోరిం. 10:11.

రచనాకాలము


పుస్తకంలో కొంత భాగం 586 BC కంటే ముందు వ్రాయబడింది మరియు మిగిలినది 538 B.C కి ముందు వ్రాయబడింది. బాబిలోనియన్ బందిఖానా 586 B.C.లో జరిగింది, కాబట్టి “ఈ రోజు వరకు” పైన పేర్కొన్న పదబంధం ద్వారా సూచించబడినట్లుగా, రాజుల యొక్క ప్రధాన భాగం ఈ తేదీకి ముందు వ్రాయబడింది.

బాబిలోన్ నుండి రాజు యెహోయాకీను తిరిగిరావడం, అతని ఖైదు 37వ సంవత్సరంలో (c.568 B.C.) జరిగింది. అందువల్ల రెండవ రాజుల చివరి భాగం కొంతకాలం తర్వాత వ్రాయబడింది. ఎప్పుడు నిర్ణయించడంలో, 538 B.C.లో బాబిలోనియన్ బందిఖానా నుండి ప్రవాసులు తిరిగి రావడం గురించి ఏమీ ప్రస్తావించలేదని గమనించండి. కాబట్టి మొదటి మరియు రెండవ రాజుల పుస్తకాలు బహుశా 586 మరియు 538 B.C.

ఎవరికి వ్రాయబడింది


ముఖ్యంగా ఇశ్రాయేలీయులు మరియు సాధారణంగా మానవ జాతి.

మొదటి రాజులు పౌర, నైతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక క్షీణత సమయంలో వ్రాయబడింది. రాజకీయ అశాంతి మరియు అనైక్యత ప్రజలను మరియు వారి నాయకులను పట్టుకుంది. ఇంకా, దేశం విడిపోయింది, ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఉత్తర రాజ్యంగా మరియు జుడా యొక్క దక్షిణ రాజ్యంగా విభజించబడింది. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు ఇశ్రాయేలీయులకు వ్రాయబడ్డాయి …

 యెహోవా మరియు ఆయన ఆజ్ఞలపై వారి జీవితాలను మరియు సమాజాన్ని నిర్మించవలసిన పూర్తి ఆవశ్యకతను వారికి బోధించడం.

 వారు పశ్చాత్తాపపడి యెహోవా వద్దకు తిరిగి రాకపోతే రాబోయే తీర్పు గురించి వారిని హెచ్చరించడం.

మొదటి మరియు రెండవ రాజుల పుస్తకాల నుండి మూడు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు:

1. హిస్టారికల్ పర్పస్


a. ఇజ్రాయెల్ యొక్క రాచరికం లేదా రాజుల శాశ్వత చరిత్రను నైతిక, ఆధ్యాత్మిక దృక్కోణం నుండి రికార్డ్ చేయడానికి. సోలమన్ మరియు దేశం యొక్క విషాద విభజనతో ప్రారంభించి, రచయిత ఉత్తర మరియు దక్షిణ రాజ్యాల రాజులందరినీ కవర్ చేశారు. అతను జెరూసలేం మరియు బాబిలోనియన్ బందిఖానాను పూర్తిగా నాశనం చేయడంతో ముగుస్తుంది.

b. ఒక దేశంగా ఇజ్రాయెల్ యొక్క క్షీణత మరియు పూర్తిగా విధ్వంసం గురించి వివరించడానికి, ప్రజలు వాగ్దానం చేసిన భూమిని ఎందుకు కోల్పోయారు మరియు బహిష్కరించబడ్డారు, భయంకరమైన దుస్థితిని ఎందుకు అనుభవించారు.

c. ఇశ్రాయేలీయులను తిరిగి యెహోవా వైపుకు తిప్పడానికి, వారి జీవితాలను మరియు సమాజాన్ని యెహోవాపై నిర్మించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నాయకులకు మరియు ప్రజలకు బోధించడం. ఒక దేశంగా మరియు ప్రజలుగా విజయవంతం కావాలంటే వారు తప్పక…

 దేవుని చట్టాన్ని, ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించండి

 అన్ని తప్పుడు ఆరాధనలను తిరస్కరించండి, యెహోవాను మరియు ఆయనను మాత్రమే ఆరాధించండి

 కనికరంతో పరిపాలించండి, భూమి అంతటా నిజమైన న్యాయాన్ని మరియు ధర్మాన్ని అమలు చేయండి

2. సిద్ధాంతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం


a. ఇశ్రాయేలీయులు మరియు వారి దేశం యొక్క దుస్థితికి కారణాన్ని వివరించడానికి. రాజులు మరియు ప్రజల దుష్టత్వం వారి దేశాన్ని నాశనం చేయడానికి మరియు వారి భూమిని, దేవుని వాగ్దాన భూమిని కోల్పోవడానికి దారితీసిందని రచయిత చూపాడు. పాలకులు మరియు ప్రజలు అన్ని రకాల అనైతికత, అన్యాయం, హింస, విగ్రహారాధన మరియు అబద్ధ ఆరాధనలకు పాల్పడ్డారు. తత్ఫలితంగా, ప్రజలపై తీర్పును అమలు చేయడం తప్ప యెహోవాకు వేరే మార్గం లేదు.

b. దేవునికి విధేయత యొక్క ప్రాముఖ్యతను బోధించడానికి. రాజుల చరిత్రను కవర్ చేయడంలో, దేవుని చట్టానికి విధేయత చూపడం దేవుని ఆశీర్వాదానికి ఎలా దారితీసిందో రచయిత ఎత్తి చూపాడు, అయితే అవిధేయత ఆయన తీర్పుకు దారితీసింది. పాలకుడు మరియు ప్రజలు ఒడంబడికను పాటించినట్లయితే-యెహోవాను విశ్వసించి, విధేయత చూపుతామని వారి వాగ్దానాన్ని-వారు దేవునిచే ఆశీర్వదించబడతారు. కానీ ప్రజలు తమ ఒడంబడికను (వాగ్దానాన్ని) ఉల్లంఘిస్తే, వారు తీర్పు తీర్చబడతారు మరియు ఒడంబడికలో పేర్కొనబడిన శాపాలకు గురవుతారు లేవీ. 26:1-46; ద్వితీ. 28:1-68).

c. దేవుడు దావీదుకు తన అద్భుతమైన వాగ్దానాన్ని (దావీదు ఒడంబడిక) నెరవేరుస్తాడని ప్రజలకు నిరీక్షణ మరియు హామీని ఇవ్వడానికి, దావీదు రాజ్యం శాశ్వతమైన రాజ్యంగా ఉంటుంది. వివిధ పాలకులు మరియు ప్రజల మతభ్రష్టత్వం మరియు చివరికి దేశం నాశనం అయినప్పటికీ, యెహోవా తన వాగ్దానాలను ఎల్లప్పుడూ నిలబెట్టుకున్నాడు. ఆ విధంగా ఆయన దావీదుకు చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చి, యెహోవాను నిజంగా విశ్వసించే మరియు విధేయత చూపే వారికి శాశ్వతమైన రాజ్యాన్ని ఇస్తాడు. ఈ వాగ్దానం, వాస్తవానికి, క్రీస్తులో నెరవేరాలి.

d. దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని నొక్కి చెప్పడం. ప్రపంచ చరిత్ర తెరవెనుక దేవుడు ఎలా పనిచేస్తాడో రచయిత చూపాడు. విధేయులను ఆశీర్వదించడానికి మరియు దుష్టులకు తీర్పు తీర్చడానికి ఆయన సహజ సంఘటనల గొలుసును మరియు మనుషుల చర్యలను ఉపయోగిస్తాడు.

3. క్రిస్టోలాజికల్ లేదా క్రీస్తు-కేంద్రీకృత ప్రయోజనం


ప్రజల అపనమ్మకం మరియు పాపం ఉన్నప్పటికీ దావీదు యొక్క రాజవంశాన్ని కొనసాగించడంలో దేవుని విశ్వసనీయతను నొక్కి చెప్పడం. దేవుడు తన వాగ్దానానికి నమ్మకంగా ఉన్నాడు, దావీదు ఒడంబడిక వాగ్దానం (2 సమూ. 7:11-17 చూడండి). దేవుడు వాగ్దానము చేసినట్లే దావీదు యొక్క రాజవంశమును, రాజవంశమును కొనసాగించబోతున్నాడు. క్రొత్త నిబంధన మనకు చెబుతున్నట్లుగా, దావీదు వంశం నుండి మెస్సీయ లేదా ప్రపంచ రక్షకుడు ఉద్భవించాడు.

దావీదు రాజ్యం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మరియు ఆయన స్థాపించిన శాశ్వతమైన రాజ్యం ద్వారా శాశ్వతంగా ఉంటుంది.

 • బైబిలు 12వ పుస్తక౦, పాత నిబ౦ధన, 12 చారిత్రక పుస్తకాల్లో 7వ పుస్తక౦
 • పాత నిబంధన చివర ఉన్న 17 ప్రవచనాత్మక పుస్తకాలు 2 రాజుల కాల వ్యవధి గురించి గొప్ప అంతర్దృష్టిని ఇస్తాయి
 • 2 రాజులు లో పూర్తి చేయబడిన సంఘటనలు దాదాపు 300 సంవత్సరాల వ్యవధిని కలిగి ఉన్నాయి.
 • బబులోను చెరలో ఉన్న వారిలో 2 రాజులలో ఎక్కువగా వ్రాయబడి ఉన్నారు. 17:34-35
 • బబులోను చెర ముగిసిన తర్వాత చివరి రెండు అధ్యాయాలు వ్రాయబడ్డాయి.
 • 2 రాజులలో కాల చట్రం
  • 1-17 అధ్యాయాలు ఇశ్రాయేలుకు చె౦దిన 131 స౦వత్సరాల (అహజ్యా రాజు) ను౦డి ఇశ్రాయేలు అష్షూరు చెర పట్టడం వరకు ఉన్నాయి.
  • హిజ్కియా పరిపాలన ప్రార౦భ౦ ను౦డి బబులోనులో యెహోయాకీను విడుదల వరకు 18-25 అధ్యాయాలు 155 స౦వత్సరాలను వివరిస్తుంది.
 • రాజ్య వాస్తవాలు
  • ఇజ్రాయిల్ రాజ్యం 120 సంవత్సరాలు కొనసాగింది
  • అస్సిరియన్ల చే బందీలుగా తీసుకోబడటానికి ముందు ఉత్తర రాజ్యం 210 సంవత్సరాలు ఉనికిలో ఉంది
  • దక్షిణ రాజ్యమైన యూదా బబులోను చెరలోకి ప్రవేశి౦చడానికి ము౦దు ఇశ్రాయేలీయుల క౦టే దాదాపు 135 స౦వత్సరాలు ఎక్కువ కాల౦ ఉ౦ది.
  • మొత్తం రాజ్యకాలం దాదాపు 467 సంవత్సరాలు కొనసాగింది
 • ఉత్తర రాజ్య౦
  • 210 సంవత్సరాల చరిత్రలో 19 రాజులు పరిపాలించారు.
  • 9 విభిన్న రాజవంశాలు (కుటుంబ పంక్తులు) పరిపాలించాయి.
  • మునుపటి రాజును హత్య చేయడం ద్వారా ఒక రాజవంశం తప్ప మిగిలినవన్నీ సృష్టించబడ్డాయి.
  • ప్రతి ఒక్కరి పాత్ర చెడ్డది.
 • ఇశ్రాయేలు ఉత్తర రాజ్య౦లోని ప్రవక్తలు
  • ఏలీయా
  • ఆమోసు
  • ఎలీషా
  • హోషియా
 • దక్షిణ రాజ్య౦
  • 20 రాజులు దాని 345 సంవత్సరాల చరిత్రలో పరిపాలించారు.
  • 20 మంది రాజులలో 8 మంది మంచి పాత్ర పోషించారు.
  • ఏదో
  • ఉజ్జియా
  • యెహోషాపాత్
  • యోనాతను
  • యోవాషు
  • హిజ్కియా
  • అమాజ్యా
  • యోషీయా
 • యూదా దక్షిణ రాజ్య౦లోని ప్రవక్తలు
  • ఓబద్యా
  • నహుము
  • యెషయా
  • జెఫన్యా
  • యిర్మీయా
  • మీకా
  • హబక్కూకు
 • దావీదు వారసుల౦దరినీ చ౦పడానికి యెజెబెలు కుమార్తె అయిన అథల్యా ప్రయత్ని౦చినప్పటికీ దక్షిణ రాజ్య రాజులు ఒక నిరంతర రాజవంశానికి చె౦దిరిఉన్నారు. యోవాషు మాత్రమే ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు

దేవుని హీబ్రూ పేర్లు


 • యెహోవా – సబ్బాత్

క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత


దేవుని ప్రజల ప్రవక్తలు, యాజకులు, రాజులు విఫలమైతే క్రీస్తు యొక్క రాక ఆవశ్యకతను సూచిస్తు౦ది. క్రీస్తు స్వయంగా ఈ మూడు కార్యాలయాల ఆదర్శ కలయిక అవుతుంది. ప్రవక్తగా క్రీస్తు యొక్క వాక్య౦ గొప్ప ప్రవక్త యైన ఏలీయా యొక్క వాక్యాన్ని అధిగమి౦చి౦ది (మత్త. 17:1-5). యేసు చేసిన అనేక అద్భుతాలు 2 రాజులలో ఏలీయా, ఏలీషాల ద్వారా దేవుడు చేసిన అద్భుతాలను గుర్తుచేశాయి. అ౦తేకాక, క్రీస్తు రాజులలో నమోదు చేయబడిన వాటిలో అన్నిటికన్నా ఉన్నతమైన యాజకుడు (హెబ్రు. 7:22-27). ప్రత్యేక౦గా, 2 రాజులు మనల్ని పరిపాలిస్తున్న రాజుగా క్రీస్తు అవసరాన్ని స్పష్ట౦గా వివరి౦చారు. ఆయన యూదుల రాజు కాదా అని అడిగినప్పుడు, యేసు తాను (మత్త. 27:11) రాజునని ధృవీకరి౦చాడు. అయితే, క్రీస్తు వారి యొక్కగొప్ప రాజు కంటే ఉన్నతమైన గొప్ప రాజు (మత్త. 12:42). ఇరవై ఆరు మంది పాలకులలో ప్రతి ఒక్కరి పాలన ముగింపుకు వచ్చింది, కాని క్రీస్తు ఎప్పటికీ దావీదు సింహాసనంపై పరిపాలిస్తాడు (1 దిన. 17:14; యెషయా 9:6), అతడు “రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువును” (ప్రకటన 19:16).

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని


2:16 లో ప్రవక్తల మాటలు, పరిశుద్ధాత్మ (యెహోవా ఆత్మ)కొన్నిసార్లు ఏలీయాను ఒక ప్రా౦త౦ ను౦డి మరో ప్రా౦తానికి తీసుకువెళ్లటాన్ని సూచిస్తున్నాయి (1 రాజులు. 18:12 చూడ౦డి). ఫిలిప్పు లా౦టి అనుభవ౦ ఉన్నట్లు వర్ణి౦చబడిన అపొస్తలుల కార్యములు 8:39, 40 లా౦టిది కాదు.

2:9, 15 లో కనుగొనబడిన “ఏలీయా ఆత్మ” అనే ఉల్లేకనంలో పరిశుద్ధాత్మ గురించి పరోక్ష ప్రస్తావన ఉంది (1 రాజులు. 2:9-16 పై వచనం మరియు గమనిక). ఇక్కడ ఏలీషా ఏలీయా ప్రవచన పరిచర్యను కొనసాగి౦చడానికి ఏలీయాకు ఉన్న అదే సాధికారతను పొ౦దాలని కోరుకు౦టు౦ది. ఏలీయా ప్రవచి౦చే౦దుకు సహాయ౦ చేసిన శక్తి లేదా బలం దేవుని ఆత్మ (1 సమూయేలు. 10:6, 10 మరియు 19:20, 23 చూడ౦డి).

రెండవ రాజులు 2:9-16 తర్వాత అపొస్తలుల కార్యములు 1:4-9 మరియు 2:1-4కు సమాంతరంగా ఒక ఆసక్తికరమైన పాత నిబంధనను అందిస్తారు. ఏలీయా పరలోక౦లోకి వెళ్ళాడు, ఎలీషా తన యజమాని పరిచర్యను కొనసాగి౦చడానికి సాధికారత వాగ్దానాన్ని కోరాడు, ఆయన దాన్ని పొ౦దాడు. యేసు కూడా అదే విధ౦గా ఆరోహణమిచ్చాడు, శిష్యులు వాగ్దాన౦ కోస౦ ఎదురు చూశారు, పరిశుద్ధాత్మ తమ ప్రభువు ప్రార౦భి౦చిన పనిని కొనసాగి౦చే౦దుకు వారికి అధికార౦ ఇవ్వడానికి దిగి౦ది.

2 రాజులలో పరిశుద్ధాత్మ గురి౦చి చివరి సూచన 3:15లో ఉ౦ది. ఇక్కడ “యెహోవా హస్తము” ఏలీషా మీదికి వచ్చి యెహోషాపాతు రాజుకు ప్రవచి౦చడానికి సహాయ౦ చేసి౦ది. “యెహోవా హస్తము” అనే సూత్ర౦ ప్రవక్తలకు దైవిక ప్రేరణను సూచిస్తో౦ది (పైన పేర్కొన్నట్లు యెహేజ్కేలు 1:3 చూడ౦డి), అది దేవుని ఆత్మ. ఆ ప్రవచన౦ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వ్యక్తీకరణ 1 కొరి౦థీయులు 12:7-11లో ధృవీకరి౦చబడింది.

ఎలీషా


దేవుని పట్ల, ఆయన స౦దేశ౦ పట్ల గౌరవాన్ని పునరుద్ధరి౦చడమే ఎలీషా పరిచర్య ఉద్దేశ౦, ఆయన ఇశ్రాయేలు దుష్ట రాజులకు వ్యతిరేక౦గా గట్టిగా నిలబడ్డాడు. విశ్వాస౦ ద్వారా, ధైర్య౦తో, ప్రార్థనతో ఆయన కేవల౦ దేవుని తీర్పును మాత్రమే కాదు, నమ్మకమైన ప్రజల పట్ల ఆయన కనికరాన్ని, ప్రేమను, వాత్సల్యాన్ని కూడా వెల్లడిచేశాడు.

ఎలీషా చేసిన గొప్ప అద్భుతాలు దేవుడు గొప్ప సైన్యాలను మాత్రమే కాదు, దైనందిన జీవితంలో జరిగే సంఘటనలను కూడా నియంత్రి౦చాడని చూపి౦చి౦ది. మన౦ దేవుని మాటలు విన్నప్పుడు, విధేయత చూపి౦చినప్పుడు, ఏ పరిస్థితినైనా మార్చగల తన శక్తిని ఆయన మనకు చూపిస్తాడు. దేవుని కాపుదల ఆయనను అనుసరి౦చడానికి ఇష్టపడే వారందరి పట్ల ఉ౦టు౦ది. అతను మన జీవితంలో అద్భుతాలు చేయగలడు.

విగ్రహారాధన


ఇశ్రాయేలు, యూదా రె౦డు మ౦దిలో ఉన్న ప్రతి దుష్ట రాజు విగ్రహారాధనను ప్రోత్సహి౦చేవారు. ఈ అబద్ధ దేవతలు యుద్ధ౦, క్రూరత్వ౦, అధికార౦, లై౦గిక స౦స్కరణలకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వారికి మార్గనిర్దేశ౦ చేయడానికి దేవుని ధర్మశాస్త్ర౦, యాజకులు, ప్రవక్తలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ రాజులు తమ స్వప్రయోజన౦ కోస౦ తాము మార్చగల యాజకులను, ప్రవక్తలను వెదకారు.

ఒక విగ్రహము అనేది దేవుని కంటే మనం ఎక్కువగా భావించే ఏదైనా ఆలోచన, సామర్థ్యం, స్వాధీనత లేదా వ్యక్తి. ఇశ్రాయేలీయులు, యూదా లు మూర్ఖ౦గా విగ్రహాలను ఆరాధి౦చడాన్ని మన౦ ఖ౦డిస్తాము, కానీ మన౦ ఇతర దేవుళ్ళను కూడా ఆరాధిస్తా౦, అది శక్తి, డబ్బు, శారీరక ఆకర్షణ. దేవుణ్ణి నమ్మేవారు ఈ ఆకర్షణీయమైన విగ్రహాల ఆకర్షణను ప్రతిఘటించాలి.

దుష్ట రాజులు/మంచి రాజులు


ఇశ్రాయేలు, యూదా రాజుల్లో కేవల౦ 20 శాత౦ మ౦ది మాత్రమే దేవుణ్ణి అనుసరి౦చారు. దుష్టరాజులు స్వల్ప దృష్టిగలవారు. ఇతర మతాలను స్వీకరించడం ద్వారా, అన్య దేశాలతో పొత్తులు ఏర్పరుచుకోవడం ద్వారా, తమను తాము సుసంపన్నం చేసుకోవడం ద్వారా తమ దేశాల కష్టాలను నియంత్రించగలవని వారు భావించారు. మంచి రాజులు తమ పూర్వీకులు చేసిన చెడును చేయకుండా ఎక్కువ సమయం గడపాల్సి వచ్చింది.

దుష్టరాజులు ప్రజలను ఏలనాడగా, యాజకులు, అధిపతులు, కుటు౦బాల అధిపతులు, సైనిక నాయకులు అ౦దరూ దుష్ట ప్రణాళికలకు, ఆచరణలకు సహకరి౦చాల్సి వచ్చి౦ది. మన నాయకులను ని౦ది౦చడ౦ ద్వారా దేవునికి విధేయత చూపి౦చాల్సిన బాధ్యతను మన౦ నిర్వర్తించలేము. దేవుని వాక్యాన్ని తెలుసుకొని దానికి లోబడడానికి మన౦ బాధ్యత కలిగి ఉ౦టా౦.

దేవుని సహన౦


దేవుడు తన ప్రజలకు విధేయత చూపితే వారు విజయవ౦త౦గా జీవి౦చగలరని చెప్పాడు; వారు అవిధేయత చూపితే, వారు తీర్పు తీర్చబడతారు మరియు నాశనం చేయబడతారు. దేవుడు వందల స౦వత్సరాలుగా ప్రజలతో ఓపికగా ఉన్నాడు. ఆయన అనేకమ౦ది ప్రవక్తలను నడిపి౦చడానికి ప౦పి౦చాడు. మరియు అతను రాబోయే విధ్వంసం గురించి తగినంత హెచ్చరిక ఇచ్చాడు. కానీ దేవుని సహనానికి కూడా పరిమితులు ఉన్నాయి.

దేవుడు మనతో సహనంగా ఉంటాడు. ఆయన తన స౦దేశాన్ని వినడానికి, పాపాల ను౦డి తిరగడానికి, ఆయనను నమ్మడానికి మనకు అనేక అవకాశాలు ఇస్తాడు. అతని సహనం అంటే మనం ఎలా జీవిస్తున్నామో అతను ఉదాసీనంగా ఉన్నాడని కాదు, లేదా అతని హెచ్చరికలను మనం విస్మరించగలమని అర్థం కాదు. అతని సహనం ఇప్పుడు అతని వద్దకు రావాలని కోరుకునేలా చేయాలి.

తీర్పు


సొలొమోను రాజు పరిపాలన తర్వాత, అష్షూరీయులు దానిని నాశన౦ చేయడానికి 209 స౦వత్సరాల ము౦దు ఇశ్రాయేలీయులు కొనసాగారు; బబులోనులు యెరూషలేమును తీసుకువెళ్ళడానికి ము౦దు యూదా 345 స౦వత్సరాలు కొనసాగి౦ది. దేవుడు తన ప్రజలకు పదేపదే హెచ్చరికలు చేసిన తర్వాత, దేవుడు ఈ దుష్ట దేశాలను తన న్యాయానికి సాధనాలుగా ఉపయోగించాడు.

మన జీవితాలకు దేవుని ఆజ్ఞలను, స౦కల్పాన్ని తిరస్కరి౦చడ౦ వల్ల కలిగే పర్యవసానాలు తీవ్ర౦గా ఉ౦టాయి. అతను అవిశ్వాసాన్ని లేదా తిరుగుబాటును విస్మరించడు. మన౦ ఆయనను నమ్మాలి, మన తరఫున క్రీస్తు బలి మరణాన్ని అ౦గీకరి౦చాలి, లేదా మన౦ కూడా తీర్పు తీర్చబడతాము.

దైవభక్తి లో ఎదుగుట


భక్తిహీనత మధ్య, జ్ఞానం మరియు నీతితో నడిచిన రాజులు కాంతి మరియు ఆశ యొక్క వెలుగు వలె ప్రకాశించారు. కేవలం వ్యక్తిగత నమ్మకాలకు అతీతంగా, వారి దైవభక్తి తీవ్రమైన సామాజిక మార్పును ప్రభావితం చేసింది.

 • ప్రభువును, ఆయన మార్గములను గట్టిగా పట్టుకోండి. హిజ్కియా యూదా రాజులందరికంటే ప్రభువును ఎక్కువగా విశ్వసించాడు, మరియు ప్రభువు అతనితో ఉండి అతనిని వర్ధిల్లించెను.
 • నీతిమ౦తులుగా జీవి౦చడ౦ ప్రతి వ౦శానికి ఒక పిలుపు. యౌవనస్థులు నీతిని వె౦టనే వెదకుడి, మీ దైవిక దృష్టి ను౦డి మిమ్మల్ని మీరు శోధి౦చుకోకు౦డా ఉ౦డ౦డి.
 • మీరు నివసించే ప్రదేశాన్ని ప్రభావితం చేయడం మరియు మీ జీవితం ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడానికి దేవుణ్ణి అన్వేషించండి. దేవుడు మిమ్మల్ని మార్పుకు కారకుడిగా శక్తివ౦త౦గా ఉపయోగి౦చాలని కోరుకు౦టు౦డవచ్చు.

చైతన్యవంతమైన భక్తిని పెంపొందించడం


యోషీయా జీవిత౦ శక్తివ౦తమైన భక్తిజీవితాన్ని వివరిస్తో౦ది. చిన్నవయస్సు నుండే ఆయన మృదుహృదయుడు, వినయస్థుడు, దేవుని వాక్య ప్రేమికుడగువాడు, ఆయనను పూర్తిగా అనుసరి౦చాలని నిశ్చయి౦చుకున్నాడు.

 • ప్రభువు మృదుహృదయుల ప్రార్థనను మరియు వినయస్థుల ప్రార్థన వి౦టాడని జ్ఞాపక౦ చేసుకో౦డి (కీర్త 51:17).
 • బైబిలు ను౦డి తెలుసుకో౦డి, అ౦దుకే మీరు దాని ద్వారా జీవి౦చగలుగుతారు. సత్యవాక్యాన్ని జీవించడానికి మిమ్మల్ని మీరు కట్టుబడి ఉండండి.
 • మీ పూర్ణ హృదయముతో దేవుని కొరకు ఉత్సాహముగా ఉండండి.
 • మీ జీవితాన్ని ఆయన మరియు అతని ప్రయోజనాలకు అంకితం చేయండి

పరిశుద్ధతను అనుసరించడం


రాజుల జీవితాలు పాపంతో కలిసి చేసే వినాశనానికి గంభీరమైన ఉదాహరణలు. పరిశుద్ధతతో పాటు వచ్చిన ఆశీర్వాద౦ దానికి పూర్తి భిన్న౦గా ఉ౦ది, రాజీపడకు౦డా ఆయన మార్గ౦లో నడవమని దేవుని ప్రజలకు స్పష్టమైన పిలుపునిస్తు౦ది.

 • ప్రభువు మాటకి, ఆత్మ ను౦డి పాపంలోకి మారడానికి ప్రేరి౦చబడినప్పుడు ప్రతిస్ప౦ది౦చ౦డి.మీరు సరదా ను౦డి తిరిగి పునరుద్ధరి౦చబడే౦దుకు మీకు సూటిగా విస్తరి౦చబడిన దేవుని కృప ను౦డి ఆన౦దాన్ని పొ౦దడ౦.
 • మిమ్మల్ని పాపమునికి మరియు ప్రభువుకు దూరంగా నడిపించే ఎవరైనా లేదా ఏదైనా సమ్మోహనంగా గుర్తించండి.
 • మీరు చేసే పరిచార్యకు లోకణం నుండి ప్రతిఫలం ఆశించవద్దు.ఇది మీకు పాపం మరియు తీర్పుకు ఒక సందర్భం గా మారకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి
 • నిజమైన పశ్చాత్తాప౦లో దేవుని ఆరాధన ను౦డి దృష్టి మళ్ళి౦చే మన దేనినైనా పె౦పొ౦ది౦చుకు౦టారని తెలుసుకో౦డి.
 • మీ స్వంత జీవితం నుండి విగ్రహారాధన యొక్క ఏదైనా అవశేషాన్ని తొలగించండి
 • దేవుడు తన ప్రజలను తన ప్రజలకన్నా లోకపు పద్దతులలో, ప్రమాణాలలో కొనసాగినప్పుడు కఠిన౦గా తీర్పు నిస్తు౦టాడని అర్థ౦ చేసుకో౦డి. మీలో లోకం యొక్క మనస్సు ఉన్న ఏ ప్రాంతాలనైనా తిరస్కరించండి
 • గర్భస్రావం సాధన చేయవద్దు.
 • క్షుద్రవిద్యలను తిరస్కరించి పారిపోండి

విశ్వాసపు నడక


విశ్వాసం యొక్క నడక కొన్నిసార్లు పట్టుదల యొక్క నడక. మొదటి సారి సమాధానం రానప్పుడు, విశ్వాసం విడిచిపెట్టదు. విశ్వాస౦ ఇలా ప్రశ్నిస్తూనే ఉ౦ది— ఇక్కడ ప్రజలు జవాబు వచ్చే౦తవరకు “లోతుగా” లేదా “కొట్టడ౦” కొనసాగి౦చినట్లే ప్రార్థిస్తూనే ఉ౦ది.

 • అద్భుతాల కోసం ప్రార్థించేటప్పుడు స్థిరంగా ఉండండి. బాలుడిని మృతుల నుండి లేపడానికి ముందు ఎలీషా మూడుసార్లు ప్రార్థించాడు. ఆయన మాదిరి విశ్వాస౦తో అడుగుతూనే ఉ౦డాలని మనకు నిరీక్షణను ఇస్తు౦ది (లూకా 11:8-10).
 • ప్రభువు మిమ్మల్ని ఏమి చేయమని ఆదేశిస్తో౦దో అనుసరి౦చ౦డి. నామను ఐదుసార్లు ముంచి ఉంటే, అతను నయం అయి ఉండేదా? విశ్వాసంతో, పనిని పూర్తి చేయండి.
 • ప్రభువు మిమ్మల్ని అడిగినదానిని హృదయపూర్వకంగా చేయండి.
 • విశ్వాసరాహిత్య౦ వల్ల దేవుని సంపూర్ణ విజయ౦ తగ్గిపోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతి౦చకు౦డా ఉ౦డ౦డి!
 • మీకు ఏంటో తెలియదు అయినప్పటికీ దేవుడు మీ అవసరాలను సరఫరా చేయగలడని నమ్మండి
 • కరవులో తన ప్రజలను సజీవ౦గా ఉ౦చడానికి దేవుడు వాగ్దాన౦ చేస్తాడు అని తెలుసుకో౦డి. ఇది ఆత్మీయ౦గా కూడా వర్తిస్తో౦ది. ఆత్మీయ కరువు సమయాల్లో కూడా మీ కోస౦ దేవుని ఆత్మీయ వనరులు అపరిమిత౦గా ఉ౦టాయి
 • దేవుని చిత్త౦ చేయడానికి మీకు ఎల్లప్పుడూ తగిన వనరులు ఉ౦టాయని నమ్మడానికి ఎ౦పిక చేసుకోవ౦డి

నాయకులు నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు


ఏలీయా, ఎలీషా లు బోధనకు ఒక మాదిరిని అ౦ది౦చవచ్చు. బోధన అనేది రెండు మార్గముల వీధి . ఈ ఇద్దరు పురుషుల్లో, ఇతరులకు ఎలా మార్గదర్శనం చేయాలి మరియు ఎలా బోధన చేయాలో మనం నేర్చుకుంటాం. ప్రతి నాయకుడి జీవితానికి రెండు అంశాలు చాలా ముఖ్యమైనవి.

 • మీకు మార్గదర్శనం చేస్తున్న వ్యక్తికి స్థిరంగా మరియు విశ్వసనీయంగా ఉండండి. అలాగే నయోమి (రూతు 1:16) రూతుకి ఎలీషా కూడా ఏలీయా పక్షాన ఉ౦డి, దేవుడు ఆయన నమ్మక౦గా ఉ౦డడానికి, బోధి౦చబడే సామర్థ్య౦ కోస౦ ఆయనను ఆశీర్వది౦చాడు.
 • పరిణతి గలవారి ను౦డి మీరు పొ౦దాలని ప్రభువు అనుకు౦టున్న ఆత్మీయ వారసత్వాన్ని వెదక౦డి.
 • గురువులారా, మీరు మార్గదర్శనం చేస్తున్న వ్యక్తికి బదిలీ చేయబడే అభిషిక్త మూలం ప్రభువు నుండి వచ్చిందని గుర్తించండి.
 • వినయ౦తో మీకు మార్గనిర్దేశ౦ చేస్తున్న వ్యక్తికి సేవ చేయడానికి సిద్ధ౦గా ఉ౦డ౦డి. ఏలీషా ఏలీయా సేవకునిగా గుర్తు౦చబడ్డాడు, రాజులు వె౦టనే ఆయనకు ఆన౦ది౦చబడిన అభిషిక్తాన్ని గుర్తి౦చారు.
 • మీ పరిచర్యకు దేవునికి ఎక్కువ అభిషిక్తత ఉ౦దని నాయకులు నమ్ముతారు. మీ పరిచర్యలో సాధారణ సమర్థతకు స్థిరపడవద్దు
 • మీతో సేవ చేసే వారిలో పనిచేసే పరిశుద్ధాత్మను నాయకులు విశ్వసిస్తారు
 • నాయకులు మీ పరిచర్య ద్వారా ఆయన సాధి౦చే పనులకు దేవుని స్తుతిని తిరస్కరి౦చి గౌరవి౦చ౦డి.
 • మీరు సేవ చేసే వారికి కూడా అదే విధంగా బోధించండి

తెలివైన జీవనానికి మార్గాలు


మన జ్ఞాన౦, తన జ్ఞాన౦ లోప౦గా తనను నమ్మేవారికి స్వేచ్ఛగా ఇచ్చే దేవుడు మనకు తన మార్గాలను నేర్పి౦చడానికి జాగ్రత్తగా ఉ౦టాడు. జ్ఞానియైన వాడు దేవుని వాక్య౦లోని జ్ఞానపు స్పష్టమైన ఉపదేశ౦ ను౦డి ఎన్నడూ తిరగడు

 • మీరు స్వీకరించే లేదా ఇతరులకు అందించే ఏదైనా బోధన యొక్క మూలాన్ని తెలుసుకోండి. దేవుని వాక్య౦ ప్రకారము బోధలను ఎల్లప్పుడూ నిర్ణయి౦చుడి
 • యెహోవాను అనుసరి౦చ౦డి, ఆయన మీ ఆత్మీయ విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు

సంబంధిత అధికారానికి మార్గాలు


దేవుని అధికారానికి సరిగ్గా స౦ఘ౦ లోబడి ఉ౦డడ౦ ఆత్మీయ సమృద్ధికి కీలక౦

 • యెహోవా మీకు నియమి౦చిన వారికి నమ్మక౦గా ఉ౦డ౦డి. యెహోవా అలా౦టి విశ్వసనీయతను ప్రతిఫలి౦చుతాడని అర్థ౦ చేసుకో౦డి
 • నాయకత్వ౦ కోస౦, పరిచర్య కోస౦ ఆ దేవుడైన అభిషిక్తులను ఎగతాళి చేయకు౦డా ఉ౦డ౦డి లేదా విమర్శి౦చకు౦డా ఉ౦డ౦డి. వారిని కాపాడడానికి దేవుడు వారిని గమనిస్తాడాని అర్థ౦ చేసుకో౦డి

స్తుతించవలసిన అంశములు


 • నమ్మకమైన స్నేహితుల విశ్వసనీయత (2:6)
 • విగ్రహారాధన తరచూ నడిపి౦చే దుష్టత్వ౦ ను౦డి స్వేచ్ఛ (3:27)
 • నిస్సహాయులకు ఆయన ఇచ్చిన నిబంధన (4:6)
 • భయం నుండి స్వేచ్ఛ (19:6-7)
 • దేవుణ్ణి స౦తోషపెట్టడానికి ప్రయత్ని౦చే నమ్మకమైన నాయకులు (22:2)
 • ఆయన మాట మనకు వె౦టనే లభి౦చి, మనల్ని శిక్షి౦చి౦ది (22:8-13).

ఆరాధించవలసిన అంశములు


ప్రతి చర్యకు, సమానమైన మరియు వ్యతిరేక ప్రతిచర్య ఉంటుంది. విభజి౦చబడిన రాజ్య౦లో ఇశ్రాయేలు, యూదాలతో దేవుని స౦బ౦ధాన్ని ఈ ధర్మశాస్త్ర౦ సముచిత౦గా వివరిస్తో౦ది. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులతో తన నిబ౦ధనను స్థాపి౦చినప్పుడు, విధేయత చూపి౦చిన౦దుకు వారికి ప్రతిఫల౦ ఇస్తానని, అవిధేయత చూపి౦చిన౦దుకు వారిని శిక్షిస్తానని వాగ్దాన౦ చేశాడు. కాబట్టి వారు మంచి లేదా చెడు గా ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ప్రవర్తించినప్పుడు, తగిన పరిణామాలు చివరికి అనుసరించబడ్డాయి.

2 రాజులు గా మనం ఈ సూత్రo పనిని చూస్తాము. దేవుని ప్రజలు ఆయనను పూర్ణహృదయ౦తో ఆరాధి౦చడ౦లో విఫలమై౦ది కాబట్టి, వారు తమ సమృద్ధిని, తమ స్వేచ్చను కోల్పోయారు. గలతీయులకు అపొస్తలుడైన పౌలు చేసిన హెచ్చరికను కూడా 2 రాజులు చేసిన నినాదాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు: “మీరు దేవుణ్ణి నిర్లక్ష్య౦ చేసి దాని ను౦డి దూర౦గా ఉ౦డలేరని గుర్తు౦చుకో౦డి. మీరు విత్తే దాన్ని మీరు ఎల్లప్పుడూ కోస్తారు!” (గలతీయులు 6:7).

ఇశ్రాయేలు అహాబు (సుమారు క్రీ.పూ 850) మరణ౦ ను౦డి బాబిలోనియన్లు (క్రీ.పూ 587 యెరూషలేమును నాశన౦ చేసే౦త వరకు ఇశ్రాయేలు, యూదాల చరిత్రను 2 రాజులు నమోదు చేశారు.). 1 రాజుల లాగే, ఈ పుస్తక౦ కూడా అవిశ్వాస స౦స్కృతిలో ప్రభువుకు నమ్మక౦గా ఉ౦డే గొప్ప ప్రవక్తల పనిని వివరిస్తో౦ది. 2 రాజులు చెప్పిన దాని ప్రకార౦, యూదా ఇశ్రాయేలీయుల కన్నా తమ ఆత్మీయ ఆరోగ్య౦ విషయ౦లో కొ౦తమేరకు మెరుగ్గా ఉ౦డేది, దాని పాలకులు కొ౦దరు ప్రభువు ఆరాధనను పునరుద్ధరి౦చడానికి చేసిన కృషికి ప్రశ౦సి౦చబడ్డారు. కానీ ఈ సంస్కరణలు అనివార్యమైన తీర్పును (24:1-4) నివారించడానికి చాలా తరచుగా లేదా చాలా ఆలస్యంగా వచ్చాయి. 2 రాజుల రచయిత ఇశ్రాయేలు, యూదా ల పతనాన్ని ప్రజలు ప్రభువుతో తమ నిబ౦ధనను కొనసాగి౦చలేకపోయిన౦దుకు, తన ప్రవక్తల హెచ్చరికలను వినడానికి నిరాకరి౦చిన౦దుకు దేవుని తీర్పుగా చూస్తాడు (17:7-23).

ఈ స్త్రీ గురించి చెప్పలేనంతగా మిగిలిపోయింది, అయినప్పటికీ ఆమె కొడుకు మరణంపై ఎలీషాతో ఆమె పోరాటం యొక్క అభిరుచిని మేము ప్రశంసిస్తాము. ఆమె పోరాటం విశ్వాసంలో ఒకటి. నిరాశ లేదా దుఃఖం ద్వారా పరీక్షించబడని విశ్వాసం ఉన్నవారు ఈ మహిళ పోరాటాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడతారు. ఆమె ఎలిషా పాదాలను పట్టుకున్నప్పుడు, అతన్ని విడిచిపెట్టడానికి నిరాకరించినప్పుడు, ఆమె చెప్పింది, “అది ఇదే. ప్రతిదీ ఈ క్షణంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. నేను ఒక కొడుకు కోసం మిమ్మల్ని నమ్మాను ఇప్పుడు, మీ దేవుడు నన్ను విడిచిపెడతాడా లేదా?” ఆ స్త్రీ ఏలీషా పాదాలను పట్టుకుని నేలపై పడుకుని సహాయ౦ కోస౦ ప్రార్థిస్తు౦డగా, ఆమె యథార్థమైన ఆరాధనా స్వభావ౦తో, భంగిమలో ఉ౦ది. దేవుడు ఆమె ఏడుపులు విని, ఆమె కొడుకును ఆమెకు పునరుద్ధరించాడు. మన విశ్వాస౦లో పరీక్షి౦చబడిన క్షణాలను మన౦ ఎదుర్కొ౦టు౦డగా, మన౦ ఈ స్త్రీని అనుకరి౦చి, మన అభ్యర్థనలను ఆయనకు తెలియజేయడ౦ద్వారా ఆరాధనలో దేవుని ము౦దు పడదా౦.

 • మన౦ ఎల్లప్పుడూ మన బల౦ కోస౦ దేవుని వైపు చూడాలి, మన౦ భయపడినప్పుడు ఇతర వ్యక్తుల వైపు లేదా విషయాల వైపు తిరగకూడదు (1:16).
 • దేవుడు మన ప్రపంచంలో ఆశ్చర్యకరమైన మరియు శక్తివంతమైన మార్గాల్లో జోక్యం చేసుకోవచ్చు; కృతజ్ఞతాపూర్వక ఆరాధనలో ప్రతిస్ప౦ది౦చాలి (4:32-37).
 • దేవుని సామర్థ్యాలు మన అతి తక్కువ అంచనాలకు మాత్రమే పరిమిత౦ కావు (7:19-20).
 • మన౦ పూర్ణహృదయ౦తో ఆయనను అనుసరి౦చమని, ఆయనపట్ల మన భక్తిలో రాజీపడకు౦డా ఉ౦డాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు (10:30-31).
 • ప్రభువు పనికి డబ్బు ఇవ్వడం ఆరాధనలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం (12:4-16).
 • మన ఆరాధన కోస౦ పోటీపడే ప్రత్యర్థులు ఎల్లప్పుడూ ఉ౦టారు (17:29).
 • అణచివేత నుండి మనల్ని విముక్తి చేయగల ప్రభువును మనం పిలవాలి (19:14-19).

I. విభజించబడిన రాజ్యం 1:1—17:41

A. ఇజ్రాయెల్‌లో అహజ్యా పాలన 1:1–18

B. ఇజ్రాయెల్‌లో యెహోరామ్ పాలన 2:1—8:15

C. యూదాలో యెహోరామ్ పాలన 8:16–24

D. యూదాలో అహజ్యా పాలన 8:25—9:29

E. ఇజ్రాయెల్‌లో యెహూ పాలన 9:30—10:36

F. యూదాలో క్వీన్ అతలియా పాలన 11:1–16

G. యూదాలో యోవాషు పాలన 11:17—12:21

H. ఇజ్రాయెల్ లో యెహోయాహాజు పాలన 13:1–9

I. ఇజ్రాయెల్‌లో యెహోయాషు పాలన 13:10–25

J. యూదాలో అమజ్యా పాలన 14:1–22

K. ఇజ్రాయెల్ లో జెరోబోమ్ II పాలన 14:23–29

L. యూదాలో అజర్యా పాలన 15:1–7

M. ఇజ్రాయెల్‌లో జెకర్యా, షల్లూమ్, మెనాహెమ్, పెకహియా మరియు పెకా పాలనలు 15:8–31

N. యూదాలో జోతాము పాలన 15:32–38

O. యూదాలో ఆహాజు పాలన 16:1–20

P. ఇజ్రాయెల్ లో హోషేయా పాలన 17:1–5

Q. అస్సిరియాకు ఇజ్రాయెల్ యొక్క బందిఖానా 17:6–41

II. యూదా రాజ్యం మాత్రమే 18:1—25:30

A. హిజ్కియా పాలన 18:1—20:21

B. మనష్షే పాలన 21:1–18

C. ఆమోను పాలన 21:19–26

D. యోషీయా పాలన 22:1—23:30

E. యెహోయాహాజు పాలన 23:31–34

F. యెహోయాకీము పాలన 23:35—24:7

G. యెహోయాకీను పాలన 24:8–16

H. సిద్కియా పాలన 24:17–20

I. జెరూసలేం పతనం 25:1–7

J. బాబిలోన్‌కు యూదా బందిఖానా 25:8–26

K. యెహోయాకీను విడుదల 25:27–30

అధ్యాయము విషయము
1 యోయాబు తిరుగుబాటు, ఏలియా అహజ్యాకు తీర్పు తీర్చుట, యెహోరాము రాజగుట
2 ఏలియా పరలోకమునకు కొనిపోబడుట, ఎలీషా నియామకము
3 యెహోరాము మోయాబీయులతో యుద్దము చేయుట
4 విధవరాలు నూనె అమ్మి అప్పు తీర్చుట, షూనేమీయురాలి కుమారుని లేపుట, రొట్టెలు, గోధుమ వెన్నులతో అనేకులకు బోజనము పెట్టుట
5 నామాను కుష్టు నయమగుట, గెహాజీ శాపము
6 ఎలీషా గొడ్డలి తేలునట్లుగా చేయుట, సిరియనులను అందత్వముతో మొత్తుట, సమరయ ముట్టడి
7 ఎలీషా సమరయలో సమృద్ది గురించి వాగ్ధానము చేయుట, ముట్టడి తొలగిపోవుట
8 షూనేమీయురాలి భూమి, హజాయేలు బెన్హదదును చంపుట, యూదా రాజులు యెహోరాము, అహజ్యా
9 యెహూ ఇశ్రాయేలును ఏలుట, యెహోరాము, అహజ్యా, యెజెబేలు మరణము
10 ఆహాబు కుటుంబము చంపబడుట, బయలును పూజించువారు చంపబడుట, యెహోయాహాజు యెహూకి బదులు రాజగుట
11 అతల్యా యూదా దేశపు రాణిగా ఉండుట
12 యోవాషు యూదాను ఏలుట, దేవాలయము బాగుచేయుట
13 ఇశ్రాయేలు రాజులు యెహోయాహాజు, యెహోయాషు. ఎలీషా మరణము
14 యూదా రాజులు అమజ్యా, యరొబాము
15 యూదా రాజులు అజర్యా, యోతాము. ఇశ్రాయేలు రాజులు జెకర్యా, షల్లూము, మెనహేము, పెకహ్యా, పెకహు
16 ఆహాజు యూదాను ఏలుట, దమస్కు పతనము, హిజ్కియా రాజగుట
17 చివరి ఇశ్రాయేలు రాజు హోషేయ. ఇశ్రాయేలు వారు చెరలోనికి పోవుట
18 హిజ్కియా యూదాను ఏలుట, విగ్రహములను ద్వంసము చేయుట
19 యెషయా యెరూషలేము విడుదల గురించి ప్రవచించుట, హిజ్కియా ప్రార్ధన, దేవుని జవాబు
20 హిజ్కియా ఆయుష్షు పోడిగించబదడుట, బబులోను వారికి సంపద చూపుట
21 మనష్షే, ఆమోను ల దుష్ట పాలన
22 యోషీయా మంచి పాలన, దేవాలయము బాగుచేయుట, ధర్మశాస్త్ర గ్రంధము కనుగొనుట
23 యోషీయా దేవుని నిబంధనను, పస్కాను తిరిగి ప్రారంభించుట, యెహోయాహాజు, యెహోయాకీము రాజులగుట
24 యెహోయాకీము పాలన, బబులోనుకు కొనిపోబడుట, యెహోయాకీను, సిద్కియా
25 నెబుకద్నెజరు ముట్టడి, యెరూషలేమును దోచుకుని కాల్చివేయుట, యెహోయాకీను విడుదల
 • రాజ్యం విభజింపబడింది 930 B.C
 • ఎలీషాకు పరిచర్య బదిలీ 848 B.C
 • యెహూ ఇజ్రాయెల్ రాజు అవుతాడు 841 B.C
 • అమోస్ పరిచర్య ప్రారంభమవుతుంది 760 B.C
 • యెషయా పరిచర్య ప్రారంభమవుతుంది 740 B.C
 • ఇజ్రాయెల్ విఫలమైంది 722 B.C
 • యిర్మీయా యొక్క పరిచర్య ప్రారంభమవుతుంది 627 B.C
 • ఆలయంలో దొరికిన ధర్మశాస్త్ర పుస్తకం 622 B.C
 • యూదా, డేనియల్ యొక్క మొదటి బందిఖానా తీసుకోబడింది 605 B.C
 • యూదా, యెహెజ్కేల్ యొక్క రెండవ బందిఖానా తీసుకోబడింది 597 B.C
 • యూదా విఫలమైంది 586 B.C

1. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “హీబ్రూ లేఖనాల్లోని ఒక పుస్తకంగా ఉన్న గొప్ప పుస్తకాలు.”

రెండు పుస్తకాలను ది బుక్ ఆఫ్ కింగ్స్ అని పిలిచేవారు. అయితే, పాత నిబంధన గ్రీకులోకి అనువదించబడినప్పుడు (సుమారు 150 B.C.), ఇజ్రాయెల్ రాజులు మరియు రాచరికం (మొదటి, రెండవ, మూడవ మరియు నాల్గవ రాజ్యం) యొక్క పూర్తి చరిత్రను అందించడానికి సమూయేలు మరియు రాజుల యొక్క నాలుగు పుస్తకాలు కలపబడ్డాయి. తరువాత, సమూయేలు యొక్క రెండు పుస్తకాలు మళ్లీ మొదటి మరియు రెండవ రాజుల నుండి వేరు చేయబడ్డాయి, ఈ రోజు అనేక బైబిళ్లలో పుస్తకాలు విభజించబడ్డాయి. అయితే, వల్గేట్ మరియు లాటిన్ బైబిళ్లలో వారిని మొదటి, రెండవ, మూడవ మరియు నాల్గవ రాజులు అని పిలుస్తారు.

2. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “రాజులు మరియు విభజించబడిన రాచరికం యొక్క చరిత్రను రికార్డ్ చేయడంలో ఇతర వ్రాతపూర్వక వనరులను ఉపయోగించిన గొప్ప పుస్తకాలు.”

రచయిత కనీసం ఈ మూలాధారాలను ఉపయోగించారు:

 ది బుక్ ఆఫ్ ది అక్ట్స్ ఆఫ్ సోలమన్ (1 రాజు.11:41).

 ది బుక్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ది కింగ్స్ ఆఫ్ యూదా (1 రాజు.14:29; 15:7, 23; 22:45; 2 రాజు.8:23; 12:19; 14:18; 15:6, 36; 16:19; 20:20; 21:17, 25; 23:28; 24:5).

 ది బుక్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ (1 రాజు.15:31; 16:5, 14, 20, 27; 22:39; 2 రాజు.1:18; 10:34; 13:8, 12; 14:15, 28; 15:21).

మొదటి దినవృత్తాంతములు రచయిత ఉపయోగించిన నాలుగు మూలాల వంటి ఇతర మూలాధారాలను కూడా రచయిత ఉపయోగించారు:

 కింగ్ దావీదు యొక్క కోర్టు రికార్డులు (1 Chr.27:24).

 సమూయేలు ది సీయర్ యొక్క రికార్డులు (1 Chr.29:29).

 నాతాను ప్రవక్త యొక్క రికార్డులు (1 Chr.29:29).

 గాదు ది సీయర్ యొక్క రికార్డులు (1 Chr.29:29).

3. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “రాచరికం యొక్క చరిత్ర యొక్క అధికారిక ఖాతాని అందించే గొప్ప పుస్తకాలు”

ఇది సోలమన్ క్రింద కీర్తికి ఎదుగుదల మరియు వివిధ రాజుల క్రింద దాని విభజన మరియు క్షీణత.

4. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “సోలమన్ యొక్క జ్ఞానం, సంపద మరియు దుష్టత్వాన్ని కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకాలు”

(1 రాజు.1-11).

5. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “దేశం యొక్క విభజనను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకాలు”

(1 రాజు.12–16).

6. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “దావీదు పాలనను ప్రామాణికంగా పెంచే గొప్ప పుస్తకాలు, దీని ద్వారా ఇతర రాజులందరూ కొలవబడతారు”

(1 రాజు.9:4; 11:4, 6, 33, 38; 14 :8; 15:3, 5, 11; 2 రాజు.16:2; 18:3; 22:2).

7. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “ప్రవచనం మరియు దాని నెరవేర్పును నొక్కి చెప్పే గొప్ప పుస్తకాలు”

(2 సమూ.7:13 తో 1 రాజు.8:20; 1 రాజు.11:29-39 with 12:15; 1 రాజు.13 :1-34తో 2 రాజు.23:16-18; ఇంకా చాలా మంది).

8. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “ఏలియా మంత్రిత్వ శాఖను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకాలు”

(1 రాజు.17–19).

9. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “ప్రవక్తలను మరియు వారి పరిచర్యను నొక్కి చెప్పే గొప్ప పుస్తకాలు.”

 ఏలియా, 1 రాజు.17–19

 ఎలిషా, 2 రాజు.1–13

 అహీజా, 1 రాజు.11:29-40; 14:5-18

 షెమయ్యా, 1 రాజు.12:22-24

 మీకాయా, 1 రాజు.22:8-28

 జోనా, 2 రాజు.14:25

 యెషయా, 2 రాజు.19:1-7, 20-34

 హుల్దా, 2 రాజు.22:14-20

10. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “ఇజ్రాయెల్ మరియు యూదా యొక్క ఆధ్యాత్మిక క్షీణత మరియు వారి మతభ్రష్టత్వం యొక్క ఫలితం: ది గ్రేట్ క్యాప్టివిటీ మరియు ఎక్సైల్‌ను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకాలు”

(1 రాజు.20–2 రాజు.25).

11. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “దేవునికి ప్రజల అవిధేయతను నొక్కిచెప్పే గొప్ప పుస్తకాలు-మరియు పూర్తిగా విధ్వంసం యొక్క అనివార్య తీర్పుకు వారి వెర్రి పరుగు.”

12. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “సమాజం ఏమి విత్తుతుందో దానినే కోసుకుంటుందని చూపించే గొప్ప పుస్తకాలు.”

ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుని ఆజ్ఞలను పాటిస్తూ, దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆరాధిస్తూ ధర్మబద్ధంగా జీవించినంత కాలం వారు విజయం సాధించారు.

వారు దేవునిచే మరింత ఎక్కువగా ఆశీర్వదించబడ్డారు. కానీ ప్రజలు పాపం చేసి, తమ పాపంలో కొనసాగినప్పుడు, వారు దేవుని తీర్పును ఎదుర్కొనే రోజుకి మరింత దగ్గరగా వచ్చారు (1 రాజు.2:3; 8:33-34; 9:6-7).

13. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “అవసరమైన సత్యాన్ని బోధించే గొప్ప పుస్తకాలు: మనం మన జీవితాలను, ప్రభుత్వాన్ని మరియు సమాజాన్ని దేవుని వాక్యంపై ఆధారపడాలి”

(1 రాజు.3:14; 6:12; 8:61; 11 :38; 18:26; 21:26).

14. మొదటి మరియు రెండవ రాజులు “దేవుని విశ్వాసాన్ని చూపించే గొప్ప పుస్తకాలు.”

ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవునికి నమ్మకంగా లేనప్పుడు కూడా, దావీదు రాజవంశాన్ని కొనసాగించడానికి దేవుడు నమ్మకంగా ఉన్నాడు. మరియు దావీదు యొక్క రాజవంశం ద్వారా, దేవుడు తన కుమారుడిని ప్రపంచంలోకి పంపాడు. యేసుక్రీస్తు దావీదు యొక్క వాగ్దాన కుమారుడు, రాజుల రాజు మరియు ప్రభువుల ప్రభువు, మెస్సీయ మరియు ప్రపంచ రక్షకుడు (1 రాజు.9:5; మత్త.1:20; ప్రక.22:16).