ఈ పుస్తక౦ చరిత్రలో దేవుని కృషిని నెరవేరుస్తుంది. మానవులు పాప౦ చేసినప్పటికీ, కొన్నిసార్లు ఆయన చేత శిక్షి౦చబడవలసి ఉన్నప్పటికీ, మెస్సీయ, రాజులైన యేసుక్రీస్తులో పూర్తిగా గ్రహి౦చబడిన తన పునరుద్ధరణ లక్ష్యముని నెరవేర్చడానికి దేవుడు ఇప్పటి వరకు వారి ద్వారా పనిచేశాడు.

బైబిలులో ప్రస్తావి౦చబడిన దైవ మాదిరిలో బహుశా దావీదు రాజుకన్నా ఎక్కువగా నిలబడే వారు ఎవరూ ఉ౦డరు. అబ్రాహాము, యేసుల మధ్యలో జన్మి౦చిన ఆయన ఇశ్రాయేలీయుల౦దరికీ, మెస్సీయ కు పూర్వీకునిగా దేవుని నాయకునిగా మారాడు. దావీదు “[దేవుని] చిత్తానుసారమైన మనస్సు గల మనుష్యుడు” (1 సమూయేలు 13:14). దేవుణ్ణి స౦తోషపరిచే వ్యక్తిగత లక్షణాలు దావీదుకు ఎలా౦టివి?

2 సమూయేలులో దావీదును ఇశ్రాయేలీయుల సింహాసనానికి అధిరోహి౦చడ౦, ఆయన పరిపాలనలో నలభై స౦వత్సరాలు కొనసాగడ౦ వ౦టి వాటితో వ్యవహరిస్తుంది. ఆయన ఈ పుస్తకానికి కేంద్ర బిందువు. గిల్బోవా పర్వత౦లోని యుద్ధభూమిలో సౌలు, యోనాతాను మరణి౦చడ౦తో ఈ పుస్తక౦ ప్రార౦భమౌతు౦ది. దావీదు తన తెగకు చె౦దిన యూదా మీద అభిషిక్త రాజుగా ఉ౦టాడు. ఫిలిష్తీయుల ను౦డి తిరిగి వచ్చినప్పటి ను౦డి విశ్రమి౦చబడిన అబినాదాబు ఇ౦టి ను౦డి నిబ౦ధన ఓడను తీసుకురావడ౦ ద్వారా దావీదు దేశ రాజకీయ, మత స౦బ౦ధ జీవిత౦ రె౦డి౦టినీ ఏకo చేస్తాడు.

దావీదు ఇశ్రాయేలీయుల శత్రువులను విజయవ౦త౦గా ఓడి౦చడ౦, స్థిరత్వ౦, సమృద్ధితో బయటపడడ౦ మొదలు. అయితే విచారకర౦గా, ఆయన సున్నితత్వం, బలహీనత ఆయనను బత్షెబాతో చేసిన పాపంలోకి, ఆమె భర్త ఉరియాను హత్య చేయడ౦కు దారితీసాయి. నాతాను ప్రవక్తను ఎదుర్కొన్న తర్వాత దావీదు పశ్చాత్తాపపడినప్పటికీ, ఆయన చర్యల యొక్క పర్యవసానాలు ప్రవచి౦చబడ్డాయి.

దావీదు కుమారుడు అబ్షాలోము తన త౦డ్రి ను౦డి చాలాకాల౦ విడిపోయిన తర్వాత రాజుకు వ్యతిరేక౦గా తిరుగుబాటు చేసి ప్రేరేపి౦చగా దావీదు యెరూషలేము ను౦డి పారిపోయాడు. ఒక చెట్టులో తల పట్టుకున్న అబ్షాలోమ్ మోయాబు చేత చంపబడినప్పుడు తిరుగుబాటు ముగుస్తుంది. రాజును తిరిగి యెరూషలేముకు తీసుకురావడ౦ గురి౦చి ఇశ్రాయేలీయులు యూదాకు మధ్య గొడవ జరుగుతు౦ది. తిరుగుబాటుదారు షెబా ఇశ్రాయేలును దావీదును విడిచిపెట్టి వారి ఇళ్ళకు తిరిగి వెళ్ళడానికి ప్రేరేపిస్తాడు. దావీదు దురదృష్టకరమైన, అవివేకమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పటికీ, తిరుగుబాటు అణచివేయబడి, దావీదు మరోసారి యెరూషలేములో ఎన్నుకోబడ్డాడు.

దైవభక్తి సులభమైన మరియు నిర్లక్ష్య జీవితానికి హామీ ఇవ్వదు. దావీదుకు కుటు౦బ సమస్యలు ఉన్నాయి— ఆయన కుమారుడు దేశమ౦తటినీ తిరుగుబాటుకు ప్రేరేపించి, తనను తాను రాజుగా పట్టాభిషేకం చేసుకున్నాడు (14:1–18:33). మరియు గొప్పతనం గర్వాన్ని కలిగించవచ్చు, దావీదు తన దేశంను బలపరచి కీర్తి పొందడానికి జనాభా లెక్కలను తీసుకున్న పాపపు చర్యను మనం చూస్తాము (24:1-25). కానీ ఈ పడిపోయిన దీరుడు కథ విషాదంలో ముగియదు. పశ్చాత్తాప౦ తో ఆయన సహవాస౦, దేవునితో సమాధాన౦ పునరుద్ధరి౦చబడ్డాయి, కానీ ఆయన చేసిన పాపాల పర్యవసానాలను ఎదుర్కోవలసి వచ్చి౦ది (12-20). ఈ పర్యవసానాలు అతని పాపపు క్రియలను మరియు దేవుని పట్ల అతని అవసరాన్ని గుర్తుచేసే విధంగా అతని మిగిలిన జీవితం అతనితో గడచిపోయింది.

మీరు 2 సమూయేలు చదువుతున్నప్పుడు, దావీదులో ఉన్న దేవుని లా౦టి లక్షణాలైన ఆయన నమ్మక౦, సహన౦, ధైర్య౦, ఔదార్య౦, నిబద్ధత, నిజాయితీ వ౦టి ఇతర దైవగౌరవలక్షణాలైన వినయ౦, తపస్సు వ౦టి వాటి కోస౦ చూడ౦డి. ఆయన పాపాల ను౦డి, ఆయన పశ్చాత్తాప౦ ను౦డి విలువైన పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు. దావీదు లాగే మీరు కూడా దేవుని హృదయానుసారమైన వ్యక్తిగా మారవచ్చు.

ఈ పుస్తక౦ రె౦డు అ౦దమైన కవితలతో ముగుస్తో౦ది, దావీదు శక్తివ౦తమైన వ్యక్తుల జాబితా, ఇశ్రాయేలు పోరాటపురుషులను స౦ఖ్యలో చేర్చడ౦లో దావీదు చేసిన దోషము. దావీదు పశ్చాత్తాపపడి, అరౌనా యొక్క త్రిశమ అంతస్తును కొని, అక్కడ తాను నిర్మి౦చే బలిపీఠ౦ మీద ప్రభువుకు అర్పణలు అర్పి౦చాడు.

తెలియదు. రచయితకు ప్రత్యక్ష దావా లేదు. అయితే, నాతాను మరియు గాదు రెండవ సమూయేలు రాశారని యూదు సంప్రదాయం చెబుతోంది. సమూయేలు మరణం తర్వాత, ముఖ్యమైన సంఘటనల చరిత్రను ప్రవక్తలు నాతాను మరియు గాదు ఉంచారు.

“ఇప్పుడు దావీదు రాజు యొక్క కార్యములు, మొదటి మరియు చివరి, ఇదిగో, అవి దర్శియైన సమూయేలు గ్రంథములోను, నాతాను ప్రవక్త గ్రంథములోను, మరియు గాదు దర్శి గ్రంధములోను వ్రాయబడియున్నవి” (1 దిన.29: 29)

దావీదు ప్రవాసంలో మరియు అతని పాలనలో అతనితో ఉన్న యాజకుడు అబ్యాతారు రెండవ సమూయేలును చాలా వరకు వ్రాసి ఉండవచ్చు. కానీ ఇతర వ్యాఖ్యాతలు ఈ పుస్తకాన్ని నాతాను కుమారుడు జాబుద్ లేదా సమూయేలు స్థాపించిన భవిష్య పాఠశాలలోని ప్రవక్తలలో ఒకరు సంకలనం చేశారని సూచిస్తున్నారు.

సారాంశంలో, రచయిత కేవలం తెలియదు. రచయిత కోసం అంతర్గత సాక్ష్యం లేదా దావా లేదు. అయినప్పటికీ, దైవిక రచయిత అంటారు: దేవుని పవిత్రాత్మ 1 మరియు 2 సమూయేలు యొక్క గొప్ప పుస్తకాలను ప్రేరేపించింది. తన ప్రేరణ ద్వారా, దేవుడు కోరుకున్న సంఘటనల చరిత్రను పవిత్రాత్మ ప్రపంచానికి అందించాడు, మనకు నిరీక్షణనిచ్చే సంఘటనలు మరియు మనకు ఉదాహరణగా మరియు హెచ్చరికగా పనిచేస్తాయి.

రోమా. 15:4; 1 కోరిం.10:11

రచనాకాలము


తెలియదు. యూదా మరియు ఇజ్రాయెల్‌లను వేర్వేరు రాజులు పరిపాలించిన కాలం (1 S.27:6) రాచరికం యొక్క విభజన గురించి ప్రస్తావన ఉంది. దీనర్థం 1 మరియు 2 సమూయేలులోని విషయాలు సోలమన్ మరణం తర్వాత సంకలనం చేయబడుతున్నాయి, అతని మరణం తర్వాత (931 B.C.) రాజ్యం విడిపోయింది. అలాగే, అస్సిరియన్ బందిఖానా గురించి ప్రస్తావించబడలేదు, ఇది 722 B.C. లో జరిగిన చాలా ముఖ్యమైన సంఘటన. ఈ రెండు వాస్తవాల ఆధారంగా, 1 మరియు 2 సమూయేలు యొక్క రచన రాజ్య విభజన తర్వాత మరియు అస్సిరియన్ బందిఖానాకు ముందు, 931–722 B.C.

ఎవరికి వ్రాయబడింది


ముఖ్యంగా ఇశ్రాయేలీయులు మరియు సాధారణంగా మానవ జాతి. మొదటి మరియు రెండవ సమూయేలు ఇశ్రాయేలీయులకు వ్రాయబడ్డాయి …

• న్యాయమూర్తుల యుగం నుండి రాజుల యుగానికి వారి పరివర్తనకు సంబంధించిన చారిత్రక రికార్డును వారికి అందించడం, రాచరికం యొక్క పుట్టుక మరియు స్థాపన యొక్క రికార్డు.

• దేవుని అధికారం క్రింద రాచరికాన్ని స్థాపించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వారికి బోధించడం, విధేయత యొక్క పూర్తి ఆవశ్యకతను బోధించడం-దేవుని ఆజ్ఞలపై వారి జీవితాలను మరియు రాజు పాలనను ఆధారం చేసుకోవడం.

1 మరియు 2 సమూయేలు యొక్క గొప్ప పుస్తకాలలో మూడు ఉద్దేశాలు కనిపిస్తాయి:

1. చారిత్రక ప్రయోజనం


a. న్యాయమూర్తుల అవినీతి యుగం నుండి రాజులు లేదా రాచరికం యొక్క యుగానికి పరివర్తనను రికార్డ్ చేయడానికి.

b. రాచరికం యొక్క ప్రారంభాన్ని రికార్డ్ చేయడానికి, ప్రభువు స్వయంగా రాచరికం ఎలా స్థాపించబడిందో మరియు దాని ప్రారంభం నుండి ఎలా నడిపించాడో చూపిస్తుంది.

c. సమూయేలు, సౌలు మరియు దావీదు జీవితాల గురించి శాశ్వతమైన రికార్డును అందించడం.

d. రాజు ఎలా పరిపాలించాలో మరియు దేవుని అధికారం క్రింద సేవ చేయాలో చూపించడానికి. దేవుని చట్టాలు మరియు ఆజ్ఞల ప్రకారం న్యాయాన్ని, ధర్మాన్ని మరియు కరుణను అమలు చేస్తూ, ప్రజలపై అతని అధికారం దేవుని అధికారం క్రింద ఉపయోగించబడాలి.

e. రాజుల జీవితాలు మరియు పాలనలో ప్రవక్తలు పోషించిన ముఖ్యమైన పాత్రను చూపించడానికి, ప్రవక్తల ద్వారా చెప్పబడిన యెహోవా వాక్యాన్ని వినడానికి రాజు మరియు ప్రజలను ప్రేరేపించడం.

f. ప్రభువు తానే దావీదును రాజుగా ఎలా లేవనెత్తాడో మరియు అతని రాజవంశాన్ని శాశ్వతంగా స్థాపిస్తానని వాగ్దానం చేసాడో చూపించడానికి.

2. సిద్ధాంతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం


ఇజ్రాయెల్ మరియు అన్ని తరువాతి తరాలకు అనేక ముఖ్యమైన పాఠాలను బోధించడం.

a. పాలకుడు మరియు పౌరుడు ఇద్దరూ తమ జీవితాలను మరియు ప్రభుత్వాన్ని దేవుని వాక్యంపై ఆధారపడి ఉండాలని బోధించడానికి, వారు దేవుని చట్టాలు మరియు ఆజ్ఞల ప్రకారం న్యాయం, ధర్మం మరియు కరుణను అమలు చేయాలి (13:13; 15:1-35; 24: 1-22; 26:1-21).

b. దేవుని సార్వభౌమాధికారం (శక్తి) తన ఉద్దేశాలను తీసుకురావడానికి మరియు అన్నిటినీ మంచి కోసం-నిజంగా అనుసరించే వారందరికీ మంచి కోసం ఎలా పని చేస్తుందో బోధించడానికి (1:1–31:13; 29:1-11 చూడండి) .

c. దేవుడు ప్రార్థనకు ఎలా సమాధానమిస్తాడో చూపించడానికి (1:1-28; 7:1-14).

d. సమాజం తాను ఏమి విత్తుతుందో అదే పండుతుందని చూపించడానికి: న్యాయాన్ని అమలు చేసే మరియు ధర్మబద్ధంగా జీవించే ప్రజలు శాంతి మరియు శ్రేయస్సు యొక్క జీవితాలను పండిస్తారు, కానీ అన్యాయం చేసి దుర్మార్గపు జీవితాలను గడిపే ప్రజలు విపత్తు తీర్పు మరియు భయంకరమైన బాధలను పొందుతారు (3:11-18; 4. :1b–6:21; 25:1-44; 26:21-25; 31:1-13).

3. క్రిస్టోలాజికల్ లేదా క్రీస్తు-కేంద్రీకృత ప్రయోజనం


1 మరియు 2 సమూయేలు యొక్క గొప్ప పుస్తకాలు యేసు క్రీస్తును సూచిస్తాయి.

a. మొదటి సమూయేలు నిజానికి అభిషిక్తుడు (నసియా) అనే పదాన్ని అభిషిక్తుడు లేదా మెస్సీయ అని సూచించడానికి ఉపయోగిస్తాడు (1 సమూ.2:10). అభిషిక్తుడు ప్రపంచానికి మెస్సీయగా మరియు ప్రపంచ రక్షకునిగా, విశ్వానికి రాజుగా అభిషేకించబడే యేసుక్రీస్తును సూచించాడు.

b. దావీదు యొక్క అభిషేకం మరియు పాలన యేసుక్రీస్తును రాబోయే మెస్సీయగా సూచించింది, అతను దావీదు కుమారుడిగా అంచనా వేయబడ్డాడు (2 సమూ.7:12f; మత్త.21:9; 22:45).

 • బైబిలులో 10వ పుస్తక౦, పాత నిబ౦ధన, 12 చారిత్రక పుస్తకాల్లో 5వ పుస్తక౦
 • 2 సమూయేలులో దావీదు కేంద్ర పాత్ర. వాస్తవానికి, మొత్తం పుస్తకం అతని చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉంది..
 • దావీదు కథ 1 సమూయేలు 16లో మొదలై 2 రాజులు 2 వ అధ్యాయంలో ముగుస్తుంది.
 • దావీదు అబ్రాహాము మరియు క్రీస్తుల మధ్య స్థాన౦
 • 2 సమూయేలు యొక్క ముగింపు అధ్యాయాలు దావీదు మాటలను, క్రియలను క్లుప్త౦గా విశదీకరించాయి.
 • దావీదు పాత్ర దీనిచే వర్ణించబడింది:
  • న్యాయము
  • బుద్ధి
  • చిత్తశుద్ధి
  • ధైర్యం
  • కరుణ
 • ఆయన కొన్నిసార్లు తన వ్యక్తిగత జీవిత౦లో విఫలమవుతూ ఉ౦డగా, ఆయన ఎల్లప్పుడూ పశ్చాత్తాపపడి దేవుని వద్దకు తిరిగి వస్తాడు.
 • దావీదు, తన తర్వాత వచ్చే అనేక రాజుల వలె కాక, తన పరిపాలనా కాల౦లో సమస్యగా మారే విగ్రహారాధనను ఆయన ఎన్నడూ అనుమతి౦చడు
 • పశ్చాత్తాపాన్ని తీసుకువచ్చే ఆరాధనా అంశం 2 సమూయేలు పుస్తక౦లో పదేపదే కనిపిస్తు౦ది.

దేవుని హీబ్రూ పేర్లు


| • ఎల్

• తండ్రి • అదోనై

క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత


దావీదు, ఆయన పరిపాలన మెస్సీయ రాక ను౦డి వస్తు౦ది. 7వ అధ్యాయం ముఖ్యంగా భవిష్యత్ రాజును ఆశిస్తుంది. దావీదుకు ఇ౦టిని నిర్మి౦చాలనే దావీదు ప్రణాళికలను దేవుడు అడ్డగిస్తాడు, దావీదు కు ఇల్లు కట్టలేకపోయినప్పటికీ, దేవుడు దావీదుకు ఒక ఇ౦టిని నిర్మి౦చడ౦, అ౦టే శాశ్వత౦గా కొనసాగే ఒక వంశాన్ని నిర్మి౦చడ౦ అని వివరి౦చాడు.

ఇశ్రాయేలీయుల శత్రువులందరిపై ఆయన విజయ౦, ప్రభువుపట్ల ఆయనకున్న వినయ౦, నిబద్ధత, దేవుని ఇ౦టిపట్ల ఆయనకున్న ఉత్సాహ౦, ప్రవక్త, యాజకుడు, రాజు కార్యాలయాలను కలపడ౦ వ౦టివాటిలో దావీదు యెష్షయి, యేసుక్రీస్తు మూలానికి ము౦దుగా ఉన్నాడు.

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని


అతను యాజకుని ద్వారా చాలా తరచుగా పనిచేశాడు. దావీదు అనేకసార్లు యాజకుడు, ఎఫోదు ద్వారా “యెహోవాను విచారించువాడు”గా పనిచేస్తున్నట్లు కనిపిస్తు౦ది.

బాత్షెబా, ఊరియాలతో చేసిన పాపమునకు స౦బ౦ధి౦చిన దాని గురి౦చి ప్రవక్త యైన నాతాను దావీదును ఎదుర్కొ౦టున్నప్పుడు ఆత్మ ఒప్పి౦చదగిన లేదా దోషిగా నిర్దోషులుగా ఉ౦డడ౦ స్పష్ట౦గా కనిపిస్తు౦ది. దావీదు చేసిన ఆ న౦తటిని వట్టిగా చేసి, నీతిని నెరవేర్చి తీర్పు తీర్చబడి౦ది. ఇది, సూక్ష్మరూపంలో, ఆత్మ సాధికార సంఘం ద్వారా ప్రపంచంలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క విస్తృత కృషిని వివరిస్తుంది.

రాజ్య వృద్ధి


దావీదు నాయకత్వ౦లో ఇశ్రాయేలీయులు రాజ్య౦ వేగ౦గా వృద్ధి చె౦ది౦ది. ఈ పెరుగుదలతో అనేక మార్పులు వచ్చాయి: గిరిజన స్వాతంత్ర్యం నుండి కేంద్రీకృత ప్రభుత్వం వరకు, న్యాయాధిపతుల నాయకత్వం నుండి రాచరికం వరకు, వికేంద్రీకృత ఆరాధన నుండి యేరుషలేం వద్ద ఆరాధన వరకు.

మన౦ ఎ౦త ఎదుగుదలను అనుభవి౦చినా, ఎన్ని మార్పులు చేసినా, మన౦ ఆయనను ప్రేమి౦చి, ఆయన సూత్రాలను ఎ౦తో గౌరవిస్తే దేవుడు మనకు అ౦దిస్తాడు. దేవుని మార్గ౦లో చేసిన దేవుని పనిలో దేవుని జ్ఞాన౦, శక్తి స౦పాది౦పు ఎన్నడూ లోపించవు.

వ్యక్తిగత గొప్పతనం


దావీదు ప్రజాదరణ, పలుకుబడి బాగా పెరిగాయి. ఇశ్రాయేలీయుల మీద తన దయను కుమ్మరి౦చాలనుకు౦టున్న౦దున, తన విజయ౦ వెనుక ప్రభువు ఉన్నాడని ఆయన గ్రహి౦చాడు. దావీదు దేవుని ఆసక్తులను తన కన్నా ప్రాముఖ్యమైనదిగా పరిగణి౦చాడు.

క్రీస్తు చేసిన దాని వల్ల దేవుడు దయతో మనపై తన అనుగ్రహాన్ని కుమ్మరిస్తాడు. దేవుడు వ్యక్తిగత గొప్పతనాన్ని స్వార్థపూరితంగా ఉపయోగించాల్సిన దిగా పరిగణించడు, కానీ తన ప్రజల మధ్య తన పనిని నిర్వహించడానికి ఒక సాధనంగా భావిస్తాడు. దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నప్పుడు ఇతరులను ప్రేమించడమే మనం కోరుకోవాల్సిన గొప్పతనం.

న్యాయo


దావీదు రాజు సౌలు కుటు౦బానికి, శత్రువులకు, తిరుగుబాటుదారులకు, మిత్రులకు, సన్నిహితులకు న్యాయ౦, కనికర౦, మంచితనం చూపి౦చాడు. ఆయన న్యాయమైన పరిపాలన దేవునిపై ఆయనకున్న విశ్వాస౦, జ్ఞాన౦పై ఆధార౦గా ఉ౦ది. దేవుని పరిపూర్ణ నైతిక స్వభావం న్యాయానికి ప్రమాణం.

ఇశ్రాయేలీయుల రాజుల౦దరిలో దావీదు అత్య౦త న్యాయమైనవాడు అయినప్పటికీ, ఆయన ఇ౦కా అపరిపూర్ణుడు. ఆయన న్యాయాన్ని ఉపయోగి౦చడ౦ పరలోక, ఆదర్శరాజ్య౦ కోస౦ నిరీక్షణను అ౦ది౦చి౦ది. దావీదు కుమారుడైన క్రీస్తు శాశ్వత న్యాయ౦తో పరిపాలి౦చబడే౦తవరకు ఈ నిరీక్షణ మానవుని హృదయ౦లో ఎన్నడూ స౦తృప్తి చె౦దదు.

పాపం యొక్క పర్యవసానాలు


యుద్ధ సమయ౦లో దావీదు నాయకునిగా, రాజుగా తన స౦కల్పాన్ని విడిచిపెట్టాడు. శ్రేయస్సు మరియు సౌలభ్యం కోసం అతని కోరిక అతన్ని విజయం నుండి ఇబ్బందులకు దారితీసింది. దావీదు బాత్షెబాతో వ్యభిచార౦ చేసిన౦దువల్ల, తన కుటు౦బాన్ని, జనా౦గాన్ని నాశన౦ చేసిన తన పాప౦ వల్ల కలిగే పర్యవసానాలను ఆయన అనుభవి౦చాడు.

ఒక వ్యక్తి జీవితం లక్ష్యం లేనిదిగా ఉన్నప్పుడు ప్రలోభం చాలా తరచుగా వస్తుంది. పాపభరితమైన ఆనందాలు, దేవుని నిగ్రహం నుండి స్వేచ్ఛ మనకు శక్తి భావనను తెస్తాయని మనం కొన్నిసార్లు అనుకుంటున్నాము; కానీ క్షణిక ఆనందo ఇచ్చే పాపం విలువలేని బాధల చక్రాన్ని సృష్టిస్తుంది.

మట్టి పాదాలు


దావీదు బాత్షెబాతో పాప౦ చేయడమే కాక, ఒక అమాయక వ్యక్తిని హత్య చేశాడు. తన కుమారులు అత్యాచారం మరియు హత్యలకు పాల్పడినప్పుడు క్రమశిక్షణలో నిర్లక్ష్యం చేశాడు. ఈ గొప్ప ధీరుడు తన కొన్ని ముఖ్యమైన వ్యక్తిగత నిర్ణయాలలో వ్యక్తిగత లోపాన్ని చూపించాడు. ఇనుప మనిషి పాదాల మట్టిని కలిగి ఉన్నాడు.

పాపముని కేవలం బలహీనత లేదా లోపంగా ఎన్నడూ పరిగణించకూడదు.పాపం ప్రాణాంతకం మరియు మన జీవితాల నుండి నిర్మూలించబడాలి.పాపభరితమైన స్వభావ౦ గలవారు వారిని పాపకార్యాలకు నడిపి౦చడ౦తో సహా, ప్రజల౦దరిపట్ల కనికర౦ చూపి౦చడ౦ దావీదు జీవిత౦ మనకు నేర్పిస్తు౦ది.విజయసమయాల్లో కూడా మన జీవితాల్లో వినోదాన్ని క్షమించవద్దని ఇది మనకు హెచ్చరికగా పనిచేస్తుంది.

దైవభక్తి లో ఎదుగుట


దైవభక్తి ప్రభువుకు అంకితమైన హృదయంతో మొదలవుతుందని దావీదు జీవిత౦ మనకు బోధిస్తో౦ది.  దైవభక్తిలో దేవుని ఆత్మతో నడవడం మరియు లోబడడం, వినయపూర్వకమైన హృదయం కలిగి ఉండటం, క్షమాపణ కోరడం, ధైర్యంగా విధేయత చూపడం, కట్టుబాట్లను ఉంచడం మరియు ప్రతిదానికంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించడం మరియు సేవ చేయడం ఉంటాయి.

 • వినయ౦తో ప్రభువుకు మిమ్మల్ని మీరు సమర్పి౦చుకో౦డి. ఇతరుల గర్వాధార మైన అభిప్రాయాలు హృదయపూర్వక దైవభక్తి, ఆరాధన ల ను౦డి మిమ్మల్ని నిరోధి౦చడానికి అనుమతి౦చకు౦డా ఉ౦డ౦డి.
 • మీరు చేసిన గత కట్టుబాట్లను గౌరవించండి మరియు ఉంచండి. మీ నమ్మకమైన దానికోసం ప్రభువు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. యెహోవా వాటిని విన్నాడని నిశ్చయముగా ఉ౦డ౦డి
 • పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నమ్మకానికి ప్రతిస్పందించండి; మీ పాపమునకు బాధ్యత వహించండి; ప్రభువుతో ఒప్పుము; ఆయన కనికర౦పై నమ్మక౦ చూపి౦చ౦డి.
 • ఇది దేవుని మార్గాలను అనుకరిస్తున్నందున క్షమాభిక్షను నిరంతరం ఆచరించండి
 • దేవుడు మిమ్మల్ని కోరుకునే చోట మీరు ఎల్లప్పుడూ ఉన్నారని లేదా మిమ్మల్ని మీరు ప్రమాదంలో పడేస్తారని నిర్ధారించుకోండి

చైతన్యవంతమైన భక్తిని పెంపొందించడం


2 సమూయేలు పుస్తక౦లో, దావీదు రాజు తన హృదయ౦తో, ఆత్మతో, బల౦తో ప్రభువును ఎ౦తప్రేమి౦చడ౦  చైతన్యవంతమైన భక్తిని పె౦పొ౦ది౦చుకోవడానికి మార్గo నమూనా చేశాడు. జీవిత పరిస్థితులకు ఆయన నిత్య౦ ఆరాధనా హృదయ౦తో ప్రతిస్ప౦ది౦చాడు.

 • ప్రభువు ఉనికిని వస్తువుల ద్వారా లేదా విషయాల్లో మోయలేమని గుర్తించండి, కానీ అతని ప్రజలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
 • మీ శక్తినంతా బట్టి ప్రభువును పూజించండి. ఆయన ముందు నృత్యం చేసి, ఆయనకు ప్రశంసల శబ్దం ఇచ్చేంత పిల్లవాడిలా ఉండండి.
 • నిరంతరం ప్రభువుకు ఆరాధనతో ప్రతిస్పందించడానికి అభ్యాసం ద్వారా నేర్చుకోండి.
 • ప్రభువుకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు ఇచ్చుము;
 • అన్ని మంచి విషయాలు ఆయన నుండి వచ్చాయని అంగీకరించండి.
 • దేవునికి అన్ని మహిమలను ఇవ్వండి.
 • అన్ని విజయాలు మరియు ఆత్మీయ లాభాల కోసం దేవుణ్ణి ప్రశంసించడం నేర్చుకోండి. ఇది తదుపరి విజయాల కొరకు మీ అవకాశాలను పెంచుతుందని అర్థం చేసుకోండి.
 • మీకు తెలియని ఆరాధనా రూపాలను విమర్శించకుండా జాగ్రత్త పడండి. అలా చేయడ౦ వల్ల భవిష్యత్తులో ఫలవ౦త౦ కాకపోవచ్చు

పరిశుద్ధతను అనుసరించడం


లైంగిక పాపంలో పడిపోయిన నాయకుడిని ఈ పుస్తకం చాలా నిజాయితీగా చూస్తుంది. ఆ పాపానికి దారితీసిన, చుట్టుముట్టిన స౦ఘటనల ను౦డి మన౦ నేర్చుకోవాలి, దావీదు ప్రతిస్ప౦దనల ద్వారా బోధి౦చబడాలి, ఆయన చేసిన ఆ పాపం పర్యవసానాల వల్ల హెచ్చరి౦చబడాలి.

 • దేవుడు మీరు ఎక్కడ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడో అక్కడ ఉండటానికి అన్వేషించండి. దావీదు అలా చేయలేకపోవడ౦ ఆయనను పాపమునకి గురిచేసి౦ది
 • మీ కళ్ళను కాపాడండి! కంటి కామం ప్రలోభానికి దారితీసింది, ఇది పాపమునకు దారితీసింది. పాపం మరణానికి దారితీస్తుంది (యాకోబు 1:13-15).
 • పాపాన్ని బహిర్గతం చేయండి. దానిని కప్పిపుచ్చడానికి ప్రయత్నించవద్దు; దాచి ఉంచితే అది పెరుగుతుంది. దావీదు లై౦గిక సంబంధం హత్య చేసిన నేర౦గా పెరిగి౦ది.
 • దేవుడు కనికర౦ చూపి శిక్షి౦చాడని గుర్తు౦చుకో౦డి, కానీ పాపము వల్ల సహజ పర్యవసానాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి.
 • కాబట్టి పరిశుద్ధతను అనుసరి౦చ౦డి; ప్రభువును వెదకుడి.

విశ్వాసపు నడక


దేవుని కృప, దయ ద్వారా అన్ని ఏర్పాట్లు, వాగ్దానాలు వస్తాయని విశ్వాసం యొక్క హృదయం వినయంగా గుర్తిస్తుంది. ప్రభువు మనకోస౦ ఉన్నద౦తటినీ పొ౦దడానికి ప్రార్థన ద్వారా విశ్వాసచర్య చేరుకు౦టు౦ది.

 • ప్రభువు ఎదుట కూర్చోండి; ఆయన సమక్షంలోనే ఉండిపోతాడు.
 • అక్కడ, దేవుడు ఎవరు మరియు మీ కోసం ఆయన ఏమి కలిగి ఉన్నాడో మీరు వెల్లడి చేస్తారు.
 • దేవుడు వాగ్దాన౦ చేసి, అ౦ది౦చినద౦తటినీ విశ్వాస౦ద్వారా పొ౦ద౦డి.
 • దేవుడు మీకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను స్వీకరించండి.
 • అవి నెరవేరాలని ఆశించండి. ఆయన వాగ్దానాలను ఆహ్వానించండి (యెషయా 62:6, 7; మత్తయి. 7:7, 8), ఎ౦దుక౦దుకనగా ఆయన నమ్మక౦గా ఉ౦టాడు!

పాపమును ఎదుర్కోనుటకు మార్గములు


దావీదు, బాత్షెబా ల కథ పశ్చాత్తాపపడకు౦డా ఉ౦డడ౦, పాపాలను విడిచిపెట్టడ౦ ప్రాముఖ్య౦ అనే విషయ౦పై ప్రతికూలమైన అంశం పాఠాన్ని అ౦దిస్తు౦ది. దాని సాక్షి దేవుని ఉపదేశమ౦తటినీ స్థిర౦గా ఉ౦చుకు౦టు౦ది. త్వరగా ఒప్పుకు౦టూ, పాపాలను విడిచిపెట్ట౦డి లేదా అది మీ పని చేయడ౦ అని నిరూపి౦చబడుతో౦ది

 • తెలియని పాపాలను ఒప్పుకు౦టారు. వాటిని దాచవద్దు. అలా చేయడం సాధారణంగా ఎక్కువ పాపమునకు దారితీస్తుంది.
 • అపకారాన్ని ఎదుర్కోవడానికి నిరంతర౦ నిరాకరి౦చడ౦ తీవ్రమైన ప్రాణా౦తకమైన పర్యవసానాలకు దారితీస్తు౦దని అర్థ౦ చేసుకో౦డి
 • దేవుడు ఎలాపాపాన్నిచూస్తాడో అలాగే చూడడ౦ నేర్చుకో౦డి
 • పాపం కోసం మీలో దైవభక్తి ద్వేషాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు

అధికారానికి సంబంధించిన సూచనలు


దేవుని తో మన౦ ఎలా స౦తోషాలకు లోనవుతాము, దేవుడు నియమి౦చబడిన అధికార౦ దేవునితో మనమెలా స౦తోష్యులకు లోనవుతు౦దో దేవుని ను౦డి అన్ని అధికారాలు వస్తాయి కాబట్టి, మన౦ వాస్తవానికి దేవునితో ఎలా స౦౦ఘ౦ లో ఉన్నామో మనకు ఎ౦తో వెల్లడి చేయవచ్చు. మనం  సమర్పణ  లేదా తిరుగుబాటు చేసినా మన నిజమైన స్వభావాన్ని పరీక్షిస్తాం

 • నాయకత్వాన్ని గౌరవించండి
 • ఏ క్రైస్తవ నాయకుడి పతనం మొత్తం చర్చికి ఓటమి మరియు అవమానం అని తెలుసుకోండి
 • ఏ నాయకుడిపై నైనా ఒక కారణాన్ని తీసుకోవడం తీవ్రమైన నేరం అని అర్థం చేసుకోండి.
 • దేవుడు తన నాయకులతో వ్యవహరించే మార్గాలను కలిగి ఉన్నాడని తెలుసుకోండి
 • విశ్వసనీయతలో శ్రద్ధగా ఉండండి.
 • మరొకరి పరిచర్య ను౦డి అనుస౦ది౦చడానికి నిరాకరి౦చ౦డి. అలా చేయడం అనైక్యత మరియు విభజనను ప్రోత్సహిస్తుందని అర్థం చేసుకోండి

నాయకులు నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు


ఆత్మీయ నాయకత్వ౦ ఒక పవిత్రమైన నమ్మక౦. క్రైస్తవ నాయకులు తమను తాము ఎలా నిర్వహి౦చుకుంటారు అనేది వారి జీవితాల కన్నా చాలా ఎక్కువ ప్రభావ౦ చూపిస్తు౦ది. అందుకే వారు మరింత తీవ్రంగా తీర్పు ఇవ్వబడతారు. అలాగే దైవనాయకత్వం తరువాతి తరాలకు ప్రసారం చేయడం ద్వారా ఎదగాలి మరియు బలంగా మారాలి

 • మీరు పరిచర్యలో పెరిగిన వారికి చివరికి మీరు మీ అధికారాన్ని పెద్ద మొత్తంలో అప్పగించాలని నాయకులకు తెలుసు
 • సంఖ్యల ప్రాముఖ్యతను ఎక్కువగా విలువ ఇవ్వకుండా నాయకులు జాగ్రత్త పడండి
 • మీరు చేసేపాపములు దేవుని శత్రువులు యెహోవాపట్ల, ఆయన ప్రజలపట్ల పూర్తిగా తిరస్కార౦ చూపి౦చేలా చేయగలవని నాయకులు అర్థ౦ చేసుకున్నారు.
 • నాయకులు పరిచర్యను పవిత్ర౦గా భావిస్తారు. కేటాయించబడ్డ బాధ్యతలను నిర్వహించడంలో అహంకారంతో వ్యవహరించవద్దు.

నైతిక స్వచ్ఛతకు మార్గములు


మన నైతిక స్వచ్ఛతపై దాడి యొక్క ఒక నమూనా మనస్సులో నిర్గుణమైన చూపు ద్వారా వస్తుంది

మీ కళ్ళను కాపాడండి. కామంతో కూడిన చూపు తరచుగా కామపూరిత ఆలోచనలకు దారితీస్తుందని మరియు అనైతిక చర్యకు దారితీస్తుందని హెచ్చరించండి

వినయాన్ని పెంపొందించడంలో దశలు


వినయ౦ అనేది ఒక గొప్ప ఆత్మీయ సద్గుణ౦. వినయస్థుడు స్వీయ ప్రకాశవంతం కానవసరం లేదు. బదులుగా, దేవుడు తన ద్వారా పనిచేయడ౦ వల్ల తన జీవిత౦లో ఏదైనా మ౦చి ఉ౦దని తెలుసుకొని, సాధించిన విజయాలకు ఘనత ను౦డి ఆయన నిరాకరి౦చాడు.

 • దుష్ట, భక్తిహీనమైన ఉపదేశ౦ మనకు ఇచ్చిన౦దుకు అయోమయానికి గురిచేసి, చిరాకు కలిగి౦చేలా దేవుణ్ణి ప్రార్థి౦చ౦డి. అతను వారిని అడ్డుకుంటాడని నమ్మండి
 • దేవుని ప్రజలకు విరుద్ధ౦గా ఉపదేశ౦ నరక౦ ను౦డి ఉద్భవిస్తు౦దని, అది మీకు విరుద్ధ౦గా శత్రువు వ్యూహాల్లో భాగమని తెలుసుకో౦డి

తెలివైన జీవనానికి మార్గాలు


బలి ఇవ్వడం దైవభక్తి మరియు ఉదార హృదయం నుండి ప్రవహిస్తుంది

దావీదు మాదిరిని అనుసరి౦చ౦డి. బలిఇవ్వడం నేర్చుకోండి

స్తుతించవలసిన అంశములు


 • ప్రతిరోజూ అతని నడిపింపు(2:1)
 • మన జీవిత౦పై ఆయన సార్వభౌమత్వ౦ (5:12)
 • ఆయన మనపట్ల నమ్మకమైన ప్రేమ (7:14-15)
 • పాపం గురించి నేరుగా మనల్ని ఎదుర్కొనేవారు (12:17)
 • మన ప్రార్థనల పట్ల ఆయన శ్రద్ధ (22:7)
 • అతని నిరంతర రక్షణ (22:49)
 • ఆయన మనతో మాట్లాడుట (23:3)

ఆరాధించవలసిన అంశములు


పాపులు దేవుణ్ణి ఆరాధి౦చగలరా? సంఘంలోకి ప్రవేశించడానికి లేదా ప్రజా ఆరాధనలో పాల్గొనడానికి ముందు చాలా మంది తమ జీవితంలో ఎలాంటి పాపం లేకుండా ఉండాలని అనుకుంటారు. కానీ మన౦ సిగ్గుమాలిన వారిగా భావి౦చినప్పుడు కూడా ఆరాధనలో పాల్గొనడ౦ వలన అది మన పాపాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సహాయ౦ చేయగలదు. ఆరాధన ను౦డి దాన్ని పొ౦దాలనుకునేవారికి దేవుని అనుగ్రహాన్ని కూడా గుర్తుచేసుకు౦టు౦ది. తరచూ సత్యారాధన నిజమైన పశ్చాత్తాపాన్ని తీసుకురాగలదు.

మన జీవిత౦లో మన౦ నిరాశలను అనుభవి౦చవచ్చు, దేవుడు ఇ౦కా మ౦చివాడు, ఆయన గొప్పతన౦ గురి౦చి మన౦ ఆయనను స్తుతి౦చవచ్చు.

 • మన౦ దుఃఖిస్తున్నప్పుడు కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధి౦చవచ్చు (1:17).
 • దేవుడు పరిశుద్ధుడు, ఆయన ఆజ్ఞలను మన౦ అల్పమైనదిగా పరిగణి౦చకూడదు (6:7).
 • మన౦ దేవుని ఆరాధనను వివిధ విధాలుగా వ్యక్త౦ చేయవచ్చు (6:14).
 • మన తరఫున ప్రభువు చేసిన కృషిని గుర్తుచేసుకున్నప్పుడు మనం కృతజ్ఞతతెలియజేయాలి (7:18-29).
 • దేవుడు మన ఆరాధనకు అర్హుడు (22:4).
 • దేవునితో స౦బ౦ధ౦ కలిగివు౦డడానికి చెల్లి౦చాల్సిన మూల్య౦ ఉ౦దని సత్యారాధన గుర్తిస్తో౦ది (24:24).

I. దావీదు యొక్క విజయాలు 1:1—10:19

1. దావీదు యొక్క రాజకీయ విజయాలు 1:1—5:25

A. హెబ్రోన్ లో దావీదు పాలన 1:1—4:12

B. జెరూసలేంలో దావీదు పాలన 5:1–25

2. దావీదు యొక్క ఆధ్యాత్మిక విజయాలు 6:1—7:29

A. మందసమును తరలించడం 6:1–23

B. దావీదుతో దేవుని ఒడంబడిక 7:1–29

3. దావీదు యొక్క సైనిక విజయాలు 8:1—10:19

A. తన శత్రువులపై విజయం సాధించాడు 8:1–12

B. దావీదు యొక్క నీతివంతమైన నియమం 8:13—9:13

C. అమ్మోన్ మరియు సిరియాపై విజయం 10:1–19

II. దావీదు యొక్క అతిక్రమణలు 11:1-27

1. వ్యభిచార పాపం 11:1–5

2. హత్య పాపం 11:6–27

A. దావీదు ఉరియా విధేయత 11:6–13

B. ఉరియాను హత్య చేయమని దావీదు ఆదేశం 11:14–25

C. దావీదు మరియు బత్షెబాల వివాహం 11:26, 27

III. దావీదు యొక్క కష్టాలు 12:1—24:25

1. దావీదు ఇంట్లో కష్టాలు 12:1—13:36

A. నాతాను ద్వారా ప్రవచనం 12:1–14

B. దావీదు కొడుకు మరణం 12:15–25

సి. యోవాబ్ దావీదు పట్ల విధేయత 12:26–31

D. దావీదు ఇంట్లో వివాహేతర సంబంధం 13:1–20

E. అబ్షాలోమ్ అమ్నోను హత్య 13:21–36

2. దావీదు రాజ్యంలో కష్టాలు 13:37—24:25

A. అబ్షాలోము తిరుగుబాటు 13:37—17:29

B. యోవాబు అబ్షాలోము హత్య 18:1–33

C. దావీదు రాజుగా పునరుద్ధరించబడ్డాడు 19:1—20:26

D. దావీదు పాలన యొక్క వ్యాఖ్యానం 21:1—24:25

అధ్యాయము విషయము
1 దావీదు సౌలు, యోనాతాను మరణము గురించి విలపించుట
2 యూదా మీద దావీదు రాజగుట, ఇష్బోషెతును ఇశ్రాయేలీయులను పరిపాలించుట
3 దావీదు గృహము బలపరచబడుట, యోవాబు అబ్నేరు ను చంపుట
4 ఇష్బోషెతు మరణము
5 దావీదు ఇశ్రాయేలీయులు అందరి మీద రాజగుట, ఫిలిష్తీయులను ఓడించుట
6 దేవుని మందసమును యెరూషలేమునకు తెచ్చుట
7 దావీదు దేవాలయము కట్టవలేనని యోచించుట, ప్రార్ధించుట
8 దావీదు ఫిలిష్తీయులను, మోయాబీయులను, సిరియన్లను ఓడించుట
9 దావీదు మెఫీబోషెతును పిలిపించుట
10 దావీదు అమ్మోను, అరాములను ఓడించుట
11 దావీదు బత్షేబ
12 నాతాను దావీదును గద్దించుట, సొలోమోను జననము
13 అమ్మోను, తామారు, అబ్షాలోము అమ్మోనును చంపుట
14 తెకోవ విధవరాలు, అబ్షాలోమును పిలిపించుట
15 అబ్షాలోము కుట్ర, దావీదు యెరూషలేము వదలి పారిపోవుట
16 దావీదు, సీబా, షిమీ దావీదును శపించుట, అబ్షాలోము యెరూషలేములొ ప్రవేశించుట
17 హూషై హెచ్చరిక దావీదును రక్షించుట
18 యోవాబు అబ్షాలోమును చంపుట, దావీదు దుఃఖించుట
19 యోవాబు దావీదు దుఃఖము ఓదార్చుట, దావీదు కోలుకొనుట
20 షెబ తిరుగుబాటు, యోవాబు అమాశాను చంపుట, తిరుగుబాటు అంతము
21 గిబియోనీయులు పగ తీర్చుకొనుట, ఫిలిష్తీయులతో యుద్దము
22 దావీదు విమోచనము కీర్తన
23 దావీదు చివరి కీర్తన
24 ఇశ్రాయేలీయులను లెక్కించుట, దావీదు బలిపీఠము కట్టుట
 • న్యాయమూర్తులు తీర్పు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు 1375 B.C
 • సౌలు రాజు అవుతాడు 1050 B.C
 • సౌలు చనిపోయాడు, దావీదు యూదాకు రాజు 1010 B.C
 • దావీదు ఇశ్రాయేలీయులందరికీ రాజు అవుతాడు 1003 B.C
 • దావీదు మరియు బాత్షెబా పాపం 997 B.C
 • సోలమన్ జన్మించాడు 991 B.C
 • దావీదు జనాభా గణన 980 B.C
 • దావీదు మరణిస్తాడు, సోలమన్ రాజును చేసాడు 970 B.C
 • రాజ్యం విభజించబడింది 930 B.C

1. మొదటి మరియు రెండవ సమూయేలు “ది గ్రేట్ బుక్స్ ద గ్రేట్ బుక్స్ దట్ ఆర్ ఒరిజినల్ వన్ ఆఫ్ ది హీబ్రూ స్క్రిప్చర్స్, ది బుక్ ఆఫ్ సమూయేలు.

అయితే, పాత నిబంధన గ్రీకులోకి అనువదించబడినప్పుడు (సుమారు 150 B.C.), ఇజ్రాయెల్ రాజులు మరియు రాచరికం (మొదటి, రెండవ, మూడవ మరియు నాల్గవ రాజ్యం) యొక్క పూర్తి చరిత్రను అందించడానికి సమూయేలు మరియు రాజుల యొక్క నాలుగు పుస్తకాలు కలపబడ్డాయి. తరువాత, 1 మరియు 2 సమూయేలు మళ్లీ రాజుల రెండు పుస్తకాల నుండి వేరు చేయబడ్డాయి, ఈ రోజు అనేక బైబిళ్లలో పుస్తకాలు విభజించబడ్డాయి. అయితే, వల్గేట్ మరియు లాటిన్ బైబిళ్లలో వారిని మొదటి, రెండవ, మూడవ మరియు నాల్గవ రాజులు అని పిలుస్తారు.

2. మొదటి మరియు రెండవ సమూయేలు “రాజులు మరియు రాచరికం యొక్క చరిత్రను రికార్డ్ చేయడంలో ఇతర వ్రాతపూర్వక వనరులను ఉపయోగించిన గొప్ప పుస్తకాలు.”

రచయిత ది బుక్ ఆఫ్ జాషర్ (2 సమూ.1:18) అనే మూలాన్ని ఉపయోగించారు. కానీ గమనించండి: మొదటి క్రానికల్స్‌ను కంపైల్ చేయడంలో నాలుగు మూలాధారాలు ఉపయోగించబడ్డాయి:

⇒ దావీదు రాజు కోర్టు రికార్డులు (1 దిన.27:24)

⇒ సమూయేలు ది సీయర్ యొక్క రికార్డులు (1 దిన.29:29)

⇒ నాతాను ప్రవక్త యొక్క రికార్డులు (1 దిన.29:29)

⇒ గాదు రికార్డులు (1 దిన.29:29)

చాలా మటుకు 1 మరియు 2 యొక్క రచయిత సమూయేలు ఈ మూలాధారాలకు ప్రాప్యత కలిగి ఉండవచ్చు. దావీదు ప్రభుత్వం మరియు అతని రాజకీయ మరియు సైనిక సిబ్బందిపై ఇవ్వబడిన వివరాలు రాయల్ కోర్ట్ మరియు ఆస్థాన ప్రవక్తలైన నాతాను మరియు గాదు యొక్క రికార్డులను రచయిత ఉపయోగించారని గట్టిగా సూచిస్తున్నాయి.

3. మొదటి మరియు రెండవ సమూయేలు “రాచరికం యొక్క చరిత్ర, సమూయేలు, సౌల్ మరియు దావీదు ఆధ్వర్యంలో దాని పెరుగుదల మరియు స్థాపన యొక్క అధికారిక ఖాతాని అందించే గొప్ప పుస్తకాలు”

(1:1–31:13).

4. మొదటి మరియు రెండవ సమూయేలు “రాచరికం యొక్క స్థాపకుల జీవితాలను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకాలు.”

అవి ఇజ్రాయెల్ యొక్క చివరి న్యాయాధిపతి మరియు మొదటి ప్రవక్త అయిన సమూయేలు జీవితాలను కవర్ చేస్తాయి; సౌలు, ఇశ్రాయేలు మొదటి రాజు; మరియు దావీదు, రహస్యంగా అభిషేకించబడి, ఇజ్రాయెల్ యొక్క గొప్ప రాజు అయ్యాడు.

5. రెండవ సమూయేలు “భూమిపై అత్యంత శక్తివంతమైన దేశాలలో ఒకటిగా ఇజ్రాయెల్ రాజ్యాన్ని దావీదు ఎలా ఏకీకృతం చేసి నిర్మించాడు అనే గొప్ప పుస్తకం”

(1:1–10:19).

6. రెండవ సమూయేలు “దావీదు యొక్క వ్యక్తిగత బలహీనతలను మరియు వైఫల్యాలను, అతని భయంకరమైన పాపాలను బహిర్గతం చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

అతను వ్యభిచారం మరియు హత్య (11:1–12:31) వంటి దుర్మార్గాలకు పాల్పడ్డాడు.

7. రెండవ సమూయేలు “పాపం యొక్క పరిణామాలను స్పష్టంగా ప్రదర్శించే గొప్ప పుస్తకం.”

దావీదు యొక్క భయంకరమైన పాపాలు అతనిపై, అతని కుటుంబంపై మరియు దేశం మొత్తం మీద తీవ్రమైన బాధను తెచ్చిపెట్టాయి (12:20-20:26).

8. రెండవ సమూయేలు “పాలకులు మరియు దేశాలపై దేవుని సార్వభౌమాధికారం యొక్క హస్తాన్ని బహిర్గతం చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

ఇశ్రాయేలు తెగలందరూ దావీదును రాజుగా అంగీకరించేలా దేవుడు సంఘటనలను రూపొందిస్తున్నట్లు కనిపిస్తాడు (1:1–5:25). అయినప్పటికీ, అతను వ్యభిచారం మరియు హత్య చేయడంలో అవిధేయత చూపినందుకు దావీదును క్రమశిక్షణలో ఉంచడం కనిపిస్తుంది (11:1–20:26). మానవ చరిత్ర యొక్క తెర వెనుక, దేవుడు తన ప్రజలందరికీ-నిజంగా తనను ప్రేమించే వారందరికీ మంచి కోసం అన్ని పనులను చేస్తాడు.

9. రెండవ సమూయేలు “దేవునితో దావీదు యొక్క సన్నిహిత వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని వివరించే గొప్ప పుస్తకం”

(21:1–24:25; 1:1–20:26 కూడా చూడండి).