2 రాజులు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు vs English

2 రాజులు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు vs ఇతర భారతీయ భాషలు

2 రాజులు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు vs Hebrew, Greek

2 రాజులు పారలల్ బైబిలు

తెలుగు vs English Transliteration