యెహోషువ పారలల్ బైబిలు

తెలుగు vs English
తెలుగు vs ఇతర భారతీయ భాషలు

యెహోషువ పారలల్ బైబిలు

తెలుగు vs Hebrew, Greek
తెలుగు vs English Transliteration