లేవీయకాండము పారలల్ బైబిలు

తెలుగు vs English
తెలుగు vs ఇతర భారతీయ భాషలు
తెలుగు vs Hebrew, Greek
తెలుగు vs English Transliteration