అధ్యాయము

విషయము

1  ఆదాము నుంచి అబ్రహాము వరకు వంశావళి, అబ్రహాము వారసులు
2  యాకోబు నుంచి దావీదు వరకు వంశావళి
3  దావీదు కుటుంబము మరియు యూదా రాజులు
4  యూదా మరియు సిమియోను వారసులు, యబ్బేజు ప్రార్ధన
5  రూబేను, గాదు, మనస్షే అర్దగోత్రపు వారసులు
6  లేవీ వారసులు, దేవాలయము సంగీతకారులు
7   ఇశ్శాఖారు, బెన్యామీను, నఫ్తాలి, మనస్షే, ఎఫ్రాయిము, ఆషేరు గోత్రపు వారసులు
8  బెన్యామీను నుంచి సౌలు వరకు వంశావళి
9  ఇశ్రాయేలు ప్రజలు, యూదా వంశావలులు, సౌలు కుటుంబము
10  సౌలు యొక్క ఓటమి, మరణము
11  ఇశ్రాయేలీయులు అందరి మీద దావీదు పరిపాలన, తన బలశూరులతో యెరూషలేము పట్టుకొనుట
12  సిక్లగు, హెబ్రోను దగ్గర దావీదు మద్దతుదారులు
13  మందసమును తిరిగి తెచ్చుట
14  దావీదు కుటుంబము విస్థరించుట, ఫిలిష్తీయుల ఓటమి
15  మందసమును యెరూషలేమునకు తెచ్చుట
16  మందసమునకు గుడారము వేయుట, దావీదు కృతజ్ఞత కీర్తన
17  దేవుని వాగ్ధానము దానికి ప్రతిగా దావీదు జవాబు
18  దావీదు తన రాజ్యమును విస్థరించుట
19  అమ్మోనీయులు, సిరియనులతో యుద్దము
20  రబ్బా ముట్టడి, ఫిలిష్తీయులతో యుద్దము
21  దావీదు సాతాను చేత ప్రేరేపించబడి జనసంఖ్యను లెక్కించుట
22  దావీదు దేవాలయము కట్టుటకు సన్నాహములు చేయుట, సోలోమోనును నియమించుట
23  సొలోమోను పరిపాలన, లేవీయులు, గెర్షోనీయులు, కహాతీయులు, మెరారీయులు
24  లేవీయులను 24 బాగములుగా చేయుట
25  సంగీతకారుల సంఖ్య, బాగములు
26  ద్వారపాలకులు, మందిరపు బొక్కసమును కాయువారు, మిగిలిన అధికారులు
27  సహస్రాధిపతులు, శతాధిపతులు, గోత్ర అధిపతులు, రాజుకున్న ఆస్తిమీద యధిపతులు, ఆలోచనకర్తలు
28  దావీదు దేవాలయము గురించి అందరినీ సమకూర్చుట
29  దేవాలయము కొరకు బహుమానములు, దావీదు ప్రార్ధన, మరణము, సొలోమోను రాజగుట