అధ్యాయము

విషయము

1 జీవ వాక్యము, దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు
2 క్రీస్తు యొక్క ఆదరణ, ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించవలెను, లోకమును ప్రేమించవద్దు, క్రీస్తు విరోధి గురించి జాగ్రత్త
3 ఆయన మన కొరకు తన ప్రాణము పెట్టెను, మన సహోదరుల కొరకు మన ప్రాణము పెట్ట బద్దులమై ఉన్నాము
4 ఆత్మలను పరీక్షించుడి, ఒకనినొకడు ప్రేమించుడి, ప్రేమ దేవుని నుండి వచ్చును
5 కుమారుని కలిగి ఉన్నవాడు నిత్యజీవము కలవాడు, చివరి మాటలు