అధ్యాయము

విషయము

1 దేవుని యొక్క నానావిధములైన కృప కొరకు పేతురు దేవుని స్థుతించుట, ఆయన పరిశుద్దుడై ఉన్న ప్రకారము మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడి
2 దుర్మార్గమును విడిచిపెట్టుడి, మీరు సజీవమైన రాళ్లు, అధికారము నకు లోబడి ఉండుడి, క్రీస్తు యొక్క మాదిరిని అనుసరించుడి
3 భార్యలు మరియు భర్తలు, మంచి చేయుట కొరకు శ్రమ అనుభవించుట మేలు
4 క్రీస్తుకొరకు జీవించుచు ఆయన శ్రమలలో పాలిబాగాస్తులవుట
5 పెద్దలు మందను పోషింపవలెను, యవనస్తులు విధేయత కలిగి ఉండవలెను