అధ్యాయము

విషయము

1 దేస్సలోనీకయుల కొరకు కృతజ్ఞతలు
2 పౌలు యొక్క పరిచర్య మరియు దేస్సలోనీకయులను చూడాలని ఆపేక్ష
3 తిమోతి యొక్క సమాచారము ద్వారా ఉత్సాహము పొందుట
4 దేవుని సంతోషపెట్టుటకు బ్రతుకవలెను. క్రీస్తు 2వ రాకడ యందు మృతులు లేపబడుదురు
5 ప్రభువు యొక్క దినము, గౌరవము, ప్రేమ, సమాధానము, సహనము, దయ, సంతోషము, ఉత్సాహము