అధ్యాయము

విషయము

1 అబద్ద బోధకుల గురించి హెచ్చరికలు, పౌలుకు దయచేయబడిన కృప
2 విజ్ఞాపనములు, ప్రార్థనలు, యాచనలు, స్తీల గురించి సూచనలు
3 అధ్యక్షులు మరియు పరిచారకులు
4 కొంతమంది విశ్వాసమును విడిచిపెట్టుదురు
5 విదవరాండ్రు మరియు పెద్దలను గౌరవించుట
6 యజమానుల గౌరవము, ధనము మీద ప్రేమ, తిమోతి భాద్యతలు