అధ్యాయము

విషయము

1 యోయాబు తిరుగుబాటు, ఏలియా అహజ్యాకు తీర్పు తీర్చుట, యెహోరాము రాజగుట
2  ఏలియా పరలోకమునకు కొనిపోబడుట, ఎలీషా నియామకము
3  యెహోరాము మోయాబీయులతో యుద్దము చేయుట
4  విధవరాలు నూనె అమ్మి అప్పు తీర్చుట, షూనేమీయురాలి కుమారుని లేపుట, రొట్టెలు, గోధుమ వెన్నులతో అనేకులకు బోజనము పెట్టుట
5  నామాను కుష్టు నయమగుట, గెహాజీ శాపము
6  ఎలీషా గొడ్డలి తేలునట్లుగా చేయుట, సిరియనులను అందత్వముతో మొత్తుట, సమరయ ముట్టడి
7  ఎలీషా సమరయలో సమృద్ది గురించి వాగ్ధానము చేయుట, ముట్టడి తొలగిపోవుట
8  షూనేమీయురాలి భూమి, హజాయేలు బెన్హదదును చంపుట, యూదా రాజులు యెహోరాము, అహజ్యా
9  యెహూ ఇశ్రాయేలును ఏలుట, యెహోరాము, అహజ్యా, యెజెబేలు మరణము
10  ఆహాబు కుటుంబము చంపబడుట, బయలును పూజించువారు చంపబడుట, యెహోయాహాజు యెహూకి బదులు రాజగుట
11  అతల్యా యూదా దేశపు రాణిగా ఉండుట
12  యోవాషు యూదాను ఏలుట, దేవాలయము బాగుచేయుట
13  ఇశ్రాయేలు రాజులు యెహోయాహాజు, యెహోయాషు. ఎలీషా మరణము
14  యూదా రాజులు అమజ్యా, యరొబాము
15  యూదా రాజులు అజర్యా, యోతాము. ఇశ్రాయేలు రాజులు జెకర్యా, షల్లూము, మెనహేము, పెకహ్యా, పెకహు
16  ఆహాజు యూదాను ఏలుట, దమస్కు పతనము, హిజ్కియా రాజగుట
17  చివరి ఇశ్రాయేలు రాజు హోషేయ. ఇశ్రాయేలు వారు చెరలోనికి పోవుట
18  హిజ్కియా యూదాను ఏలుట, విగ్రహములను ద్వంసము చేయుట
19  యెషయా యెరూషలేము విడుదల గురించి ప్రవచించుట, హిజ్కియా ప్రార్ధన, దేవుని జవాబు
20  హిజ్కియా ఆయుష్షు పోడిగించబదడుట, బబులోను వారికి సంపద చూపుట
21  మనష్షే, ఆమోను ల దుష్ట పాలన
22  యోషీయా మంచి పాలన, దేవాలయము బాగుచేయుట, ధర్మశాస్త్ర గ్రంధము కనుగొనుట
23  యోషీయా దేవుని నిబంధనను, పస్కాను తిరిగి ప్రారంభించుట, యెహోయాహాజు, యెహోయాకీము రాజులగుట
24 యెహోయాకీము పాలన, బబులోనుకు కొనిపోబడుట, యెహోయాకీను, సిద్కియా
25  నెబుకద్నెజరు ముట్టడి, యెరూషలేమును దోచుకుని కాల్చివేయుట, యెహోయాకీను విడుదల