అధ్యాయము

విషయము

1  ప్రభువు అందరినీ ఆదరించును, పౌలు ప్రణాళికలొ మార్పులు
2  పాపి గురించి మీ యొక్క ప్రేమను దృవీకరించుట, మేము క్రీస్తు నందు మాట్లాడుచున్నాము
3  నూతన నిబంధన యొక్క మహిమ మరియు సేవకులు
4  మట్టిపాత్రల యందు ఐశ్వర్యము
5  కంటిచూపుతో కాకుండా విశ్వాసముతో నడుచుకొనుట, క్రీస్తు ప్రేమ పరిచర్య కొరకు మమ్మును బలవంత పెట్టుచున్నది
6  పౌలు యొక్క శ్రమలు, మేమాయనతోడి పనివారము
7  మా హృదయములు మీ కొరకు తెరచియున్నాము. దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము మారుమనస్సు కలిగించును
8  గొప్ప దాతృత్వము, తీతును కొరింధుకు పంపుట
9  చెప్పనశక్యము కాని దేవుని బహుమానము కొరకు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు, విస్తారముగా విత్తు వారు విస్తారముగా పంట కోయును
10  పౌలు తన పరిచర్య గురించి సమర్ధించుకొనుట
11  పౌలు తన అపోస్తలత్వము గురించి సమర్ధించుకొనుట మరియు పౌలు శ్రమలు
12  పౌలు యొక్క దర్శనము, ముల్లు, కొరింధీయుల కొరకైన ఆందోళన
13  మీరు విస్వాసములో ఉన్నారో లేదో మీకుమీరు పరీక్షించుకొనుడి, చివరిగా శుభాకాంక్షలు