అధ్యాయము

విషయము

1 ప్రేమ విశ్వాసము నందు స్థిరముగా ఉండుడి, చెడుతనమునకు దూరముగా ఉండుడి