అధ్యాయము

విషయము

1 విశ్వాసము మరియు క్రియలు, మీ యొక్క పిలుపును నిశ్చయము చేసికొనుడి, అపోస్తలులు ప్రవక్తల యొక్క సాక్ష్యము
2 అబద్ద ప్రవక్తలు
3 ప్రభువు యొక్క దినము, క్రొత్త ఆకాశము, క్రొత్త భూమి