అధ్యాయము

విషయము

1 తిమోతికి పౌలు భాద్యతలు, అతని ఉత్సాహ పరచుట
2 తిమోతి బలము కలిగి ఉండాలి అని ప్రబోధము, పట్టువదలక, సిగ్గుపడనక్కర లేకుండా ఉండుట
3 దేవుని మరచు కాలము వచ్చును
4 వాక్యము భోదించమని తిమోతిని ఉత్సాహపరచుట, చివరి మాటలు