అధ్యాయము

విషయము

1 దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకొనుడి, మంచిని అనుసరించుడి