అధ్యాయము

విషయము

1 ఎఫెసీయులకు కృతజ్ఞతలు, మనమందరమూ కృప చేతనే ఎన్నుకొనబడి దత్తత తీసికోనబడ్డాము
2 మనమందరమూ కూడా యేసుక్రీస్తు ద్వారా జీవింపచేయబడి ఆయనలో ఏకముగా ఉన్నాము
3 పౌలు యొక్క నిరీక్షణ మరియు ఎఫెసీయుల కొరకైన ప్రార్థన
4 ఆత్మ యందు ఐక్యత, వెలుగు సంబంధమైన పిల్లలవలె జీవితము
5 దేవుని పోలి నడుచుకొనుట, భార్యాభర్తల మద్య ఉండవలసిన ప్రేమ గౌరవము
6 పిల్లలు, తల్లితండ్రులు, పనివారు, యజమానులు ఉండవలసిన తీరు, దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచము