అధ్యాయము

విషయము

1 పరిచయము, గలతీయులు సువార్త ను విడిచి పెట్టుట, పౌలు పరిచర్య
2 యెరూషలేములొ పౌలు, పేతురుతో వివాదము
3 అబ్రహాము విశ్వాసము అతనికి నీతిగా ఎంచబడుట, ధర్మశాస్త్రము యొక్క ఆవశ్యకత
4 మనము దాసి యొక్క పిల్లలము కాము, స్వతంత్రురాలి పిల్లలము
5 స్థిరముగా నిలబడి ఆత్మ చేత నడిపించబడుట
6 ఒకని భారములు ఒకరు భరించుకొనుట, నూతన సృష్టిగా మార్పుచెందుట