అధ్యాయము

విషయము

1 హబక్కూకు దేవోక్తి, హబక్కూకు అభియోగములు, యూదాను శిక్షించుటకు కల్దీయులను ఉపయోగించుట
2 హబక్కూకు విశ్వాసము ద్వారా వేచిచూడాలని దేవుడు జవాబు చెప్పుట, కల్దీయుల మీద దేవుని తీర్పు
3 హబక్కూకు తన ప్రార్ధన యందు దేవుని మహత్యము చూచి వణకుట, దేవుని విడుదల