అధ్యాయము

విషయము

1 హగ్గయి ద్వారా దేవుని వాక్కు. హగ్గయి దేవుని మందిర నిర్మాణమునకు ప్రోత్సహించుట
2 గొప్ప మహిమ యొక్క వాగ్ధానము ద్వారా దేవాలయము కట్టు వారు ప్రోత్సహించబడుట, జెరుబ్బాబెలునకు దేవుని వాగ్ధానము