అధ్యాయము

విషయము

1  ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క విస్వాసఘాతకము తెలియజేయుటకు హోషేయ గోమేరు అను వ్యభిచారము చేయు స్త్రీ ని పెండ్లిచేసికోనుట
2  ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క విస్వాసఘాతకము ఖండించబడుట, తిరిగి సమాధానము వాగ్ధానము చేయబడుట
3  ఇశ్రాయేలీయులకు దేవుని సమాధానము గురించి చూపించుటకు హోషేయ గోమేరునకు విడుదల కలిగించుట
4  దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల పాపముల నిమిత్తము తీర్పు చెప్పుట
5  యాజకులు, ప్రజలు, రాజులకు వ్యతిరేకముగా వారి పాపముల నిమిత్తము దేవుని తీర్పు
6  పశ్చాత్తాపము కొరకు ఇశ్రాయేలునకు బుద్ది చెప్పుట, ఇశ్రాయేలీయుల తిరస్కారము
7  ఎఫ్రాయీము యొక్క అతిక్రమము
8  ఇశ్రాయేలీయులు తమ అతిక్రమముల నిమిత్తము సుడిగాలి తమమీదికి తెచ్చుకొందురు
9  ఇశ్రాయేలు తమ పాపముల నిమిత్తము వ్యాకులపడుట, చెర
10  ఇశ్రాయేలీయుల పాపముల కొరకు ప్రాయశ్చిత్తము, పశ్చాత్తాపము కొరకు బుద్ది చెప్పుట
11  ఇశ్రాయేలీయులకు కృతజ్ఞత లేకపోవుట, దేవుని దయ, ఇశ్రాయేలు పాపము, యూదా ద్రోహము
12  ఎఫ్రామీయుల పాపములు దేవునికి కోపము పుట్టించుట
13  ఎఫ్రాయీము విగ్రహారాధన, దేవుని కోపము, తీర్పు
14  పశ్చాత్తాపము కొరకు బుద్ది చెప్పుట, దేవుని యొక్క దీవెనల వాగ్ధానము