అధ్యాయము

విషయము

1 పరీక్షలు, శోధనలు, వాక్యము వినువారు మాత్రమై ఉండక దాని ప్రకారము చేయివారై ఉండుడి
2 స్వాభిమాన పాపము, విశ్వాసము క్రియలు
3 నాలుకను సాదు చేయుట, పరలోక జ్ఞానము
4 దేవునికి లోబడి ఉండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, దేవుని చిత్తము
5 ధనమును దుర్వినియోగము చేయుట, సహనము, విశ్వాస సహిత ప్రార్ధన