అధ్యాయము

విషయము

1  యిర్మియాను పిలచుట, బాదముచెట్టు చువ్వ, మసలుచున్న బాన
2  యూదా దేవుని విడిచిపెట్టుట
3  యూదా చెడిపోయిన స్థలముగా ఉండుట, దేవుని యొక్క గొప్ప దయ
4  యూదా చెదురుబాటు
5  యెరూషలేము లొ దైవత్వము లేకపోవుట మరియు దేవుని తీర్పు
6  శతృవులు యెరూషలేము మీదకు పంపబడుట
7  దేవాలయము ద్వారము దగ్గర యిర్మియా సందేశము, వధ లోయ
8  యూదుల యూక దౌర్భాగ్యము
9  యిర్మియా సీయోను విషయమై విలపించుట
10  దేవుడు విగ్రహారాధన గురించి రాబోవు నాశనము గురించి మాట్లాడుట, యిర్మియా ప్రార్ధన
11  దేవుని యొక్క నిబంధన త్రోసివేయబడినది అని యిర్మియా ప్రకటించుట, యిర్మియా మీద కుట్ర
12  యిర్మియా పిర్యాదు, దేవుని జవాబు
13  అవిసెనార నడికట్టు, ద్రాక్షారస తిత్తులు, చెర యొక్క అపాయము
14  కరువు, క్షామము, అబద్ద ప్రవక్తలు, దేవుని దయ కొరకు ప్రార్ధన
15  తిరస్కారము మరియు రాబోవు తీర్పులు, యిర్మియా ప్రార్ధన
16  నాశనము మరియు తిరిగి కట్టబడుట గురించి ముందుగా చెప్పుట
17  యూదా యొక్క పాపము, సబ్బాతు అనుసరించుట
18  కుమ్మరి వాని చేతిలో మట్టి వలె మీరు నా చేతిలో ఉన్నారు
19  పగలకొట్టబడిన పాత్ర
20  పషూరు యిర్మియాను కొట్టుట, యిర్మియా పిర్యాదు
21  దేవుడు సిద్కియా విన్నపము తిరస్కరించుట
22  యూదా దుష్ట రాజుల మీద దేవుని తీర్పు
23  దావీదునకు నీతి చిగురు పుట్టుట, అబద్ద ప్రవక్తలు
24  రెండు గంపల అంజూరపు పండ్లు, చెరలోనికి వెళ్లిన వారు తిరిగివచ్చుట
25  యిర్మియా 70 సంవత్సరముల చెర గురించి ప్రవచించుట, బబులోనుకు తీర్పు
26  యిర్మియా బెదిరించబడి విడిచిపెట్టబడుట
27  యూదా నెబుకద్రెజరు వశము చేయబడుట
28 హనన్యా మందిరపు పాత్రలు తిరిగి వచ్చుట గురించి అబద్దముగా ప్రవచించుట
29  చెరలో ఉన్నవారికి యిర్మియా లేఖ, షెమయాకు సందేశము
30  దేవుడు చెరలోనుండి విడుదల గురించి వాగ్ధానము చేయిట
31  ఇశ్రాయేలును తిరిగి బాగుచేయుట, క్రొత్త నిబంధన
32  సిద్కియా యిర్మియాను బంధించుట, హనమేలు కొనుగోలు చేయుట, ప్రార్ధన
33  దేవుని కృప ద్వారా చెరలో ఉన్నవారు తిరిగి వచ్చుట గురించి దేవుడు వాగ్ధానము చేయుట, దావీదు చిగురు
34  సిద్కియా చెర గురించి యిర్మియా ప్రవచించుట, బానిసలకు స్వాతంత్ర్యము
35  రేకాబీయుల విధేయత విషయమై యాదా వారిని గద్దించుట
36  యిర్మియా పుస్తకపు చుట్ట దేవాలయములొ చదువబడుట, కాల్చబడుట, తిరిగి క్రొత్త ప్రతిని తయారుచేయుట
37  ఫరో యందు నమ్మికయుంచుట గురించి యిర్మియా హెచ్చరించుట
38  యిర్మియాను మల్కీయా గోతిలొ వేయుట
39  యెరూషలేము పట్టబడుట, సిద్కియా మరియు ప్రజలు చెరపట్టబడుట
40  నెబూజరదాను చేత యిర్మియా విడుదల పొందుట, యూదా లొ ఉండుట
41  ఇష్మాయేలు గెదల్యాను చంపుట, యోహానాను ప్రజలను రక్షించుట
42  యిర్మియా యూదాలో రక్షణ గురించి గట్టిగాచెప్పుట, ఇగుప్తులో నాశనము
43  యోహానాను ప్రవచనమును తిరస్కరించుట, ప్రజలను ఇగుప్తుకు తీసికొనిపోవుట, యిర్మియా హెచ్చరిక
44  ఇగుప్తు నాశనము గురించి యిర్మియా చెప్పుట, యూదాలో నాశనము
45  యిర్మియా బారూకుకు సూచనలిచ్చి ఆదరించుట
46  యూప్రటీసు దగ్గర ఫరో సైన్యము పడద్రోయబడుట గురించి ప్రవచించుట
47  ఫిలిష్తీయుల గురించి ప్రవచనము
48  మోయాబు గురించి ప్రవచనము
49  అమ్మోనీయులు, ఎదోమీయులు, దమస్కు, తేమాను, హాసోరు గురించి ప్రవచనము
50  బబులోను గురించి ప్రవచనము
51  బబులోను ఇశ్రాయేలుకు వ్యతిరేకముగా చేసిన పాపముల విషయమై దేవుని తీర్పు
52  యెరూషలేము పడిపోవుట మరియు విడుదల, యెహోయాకీను