అధ్యాయము

విషయము

1  యోబు యొక్క పరిశుద్దత, సాతాను మొదటి పరీక్ష, యోబు తన పిల్లలను, ఆస్థిని పోగొట్టుకొనుట
2  సాతాను రెండవ పరీక్ష. యోబు తన ఆరోగ్యము పోగొట్టుకొనుట
3  యోబు విలాపము
4  ఎలీఫజు యోబును గద్దించుట
5  ఎలీఫజు దేవుని న్యాయవంతుడుగా చూపించుట
6  యోబు తన స్నేహితుల నిర్దయ గురించి గద్దించుట
7  యోబు తన జీవితము నిష్ఫలమైనది అని చెప్పుట
8  బిల్దదు దేవుడు మంచివారికి న్యాయము చేయును అని చెప్పుట
9  యోబు దేవుని న్యాయమును గురించి అంగీకరించుట
10  యోబు తన జీవితము గురించి దేవునికి పిర్యాదు చేయుట, మరణమునకు ముందు తన ప్రాణము నెమ్మది పొందవలెనని కోరుకొనుట
11  జోఫరు యోబు స్వనీతిని గురించి గద్దించుట, దేవుని జ్ఞానము శోధింప శక్యము కానిదని చెప్పుట
12  యోబు తన గురించి తన స్నేహితులకు చెప్పుకొనుట, దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు అని అంగీకరించుట
13  యోబు తన స్నేహితులను పక్షపాతము గురించి గద్దించుట, దేవుని యొక్క ఉద్దేశ్యములయందు నమ్మకముంచుట
14  యోబు తన తక్కువ జీవితకాలము గురించి దేవుని మేలు అడుగుట
15  ఎలీఫజు యోబు స్వనీతిని గురించి గద్దించుట, జనుల యొక్క దుష్టత్వము గురించి చెప్పుట
16  యోబు తన స్నేహితుల దయలేనితనము గురించి గద్దించుట, తన నిర్దోషత్వము కొనసాగించుట
17  యోబు జనుల తరపున దేవునికి విన్నవించుట
18  బిల్దదు యోబు అహంకారము, అసహనము గురించి గద్దించుట
19  యోబు అవమానము పొందినట్లు బావించుట, జాలి కొరకు చూచుట, పునరుద్దానము నందు నమ్మికయుంచుట
20  జోఫరు దుష్టుల విజయము కొంతకాలమే అని చెప్పుట
21  యోబు దేవుడు దుష్టుల విషయము చూచుకొనును అని చెప్పుట
22  ఎలీఫజు యోబును పశ్చాత్తాపము విషయమై నిందించి బుద్ది చెప్పుట
23  యోబు దేవుని ముందు నిలబడాలని కోరుకొనుట
24  దుష్టత్వము కొన్నిసార్లు శిక్షింపబడక పోవచ్చు. కాని రహస్యమున దుష్టులకు న్యాయము తీర్చబడును
25  బిల్దదు మనుష్యుడు దేవుని ముందు నీతిమంతుడు కాలేడు అని చెప్పుట
26  యోబు దేవుని గొప్పతనము గురించి చెప్పుట
27  యోబు తన స్వనీతిని గురించి చెప్పుట, దుష్టులు శాపము పొందెదరు
28  భూమి యొక్క సంపదలను సంపాదించుట కంటే జ్ఞానము సంపాదించుట కష్టము
29  యోబు తన పూర్వ వైభవము గురించి దుఃఖించుట
30  యోబు ప్రస్తుత స్థితి అణచివేయబడుట
31  యోబు తన నిష్కాపట్యము గురించి చెప్పుట
32  ఎలీహు యోబును తన ముగ్గురు స్నేహితుల విషయమై గద్దించుట
33  ఎలీహు దేవుడు దర్శనములు, ఇబ్బందుల ద్వారా మనుష్యులను పశ్చాత్తాపమునకు పిలుచునని చెప్పుట
34  దేవుడు అన్యాయము చేసియున్నాడు అన్న దానిని బట్టి యోబును ఎలీహు గద్దించుట
35  చాలా మంది బాధల యందు దుఃఖించుదురు. కాని విశ్వాసము లేకపోవుట వలన వారి మాటలు వినపడవు
36  యోబు యొక్క పాపము దేవుని ఆశీర్వాదములు ఎలా అడ్డుకొనునో చెప్పుట
37  దేవుడు చేయు మహా కార్యముల గురించి మనుష్యులు ఆయనకు బయపడవలెను అని ఎలీహు చెప్పుట
38  దేవుడు మాట్లాడుట, అజ్ఞానము గురించి యోబును ఒప్పించుట
39  దేవుడు తన సృష్టి గురించి మాట్లాడుట
40  యోబు దేవుని ముందు తనను తాను తగ్గించుకొనుట
41  దేవుని యొక్క శక్తి సృజించబడిన జీవులలో కనిపించుట
42  యోబు ఒప్పుకోలు, దేవుడు యోబు స్నేహితులను లోబడునట్లుగా చీసి బలి ద్వారా అంగీకరించుట, దేవుడు యోబును ఆశీర్వదించుట