అధ్యాయము

విషయము

1 మిడుతలు, కరువు, క్షామము గురించి యోవేలునకు దేవుని వాక్కు, పశ్చాత్తాపమునకు పిలుపు
2 మిడుతల దండు, మీ పూర్ణ హృదయముతో నావైపు తిరుగుడి. దేవుని యొక్క ఆత్మ దినము
3 దేశములకు తీర్పు తీర్చబడును, యూదా ఆశీర్వాదము