అధ్యాయము

విషయము

1 భక్తిహీనులకు హెచ్చరికలు, దేవుని కృప యందు స్థిరముగా నిలబడి ఉండుటకు పిలుపు