అధ్యాయము

విషయము

1 మలాకీ ద్వారా ఇశ్రాయేలునకు దేవుని వాక్కు, నేను యాకోబును ప్రేమించితిని, ఎశావును ద్వేషించితిని
2 తమ నిబంధనను నిర్లక్ష్యము చేసినందుకు యాజకులకు గద్దింపు, యూదా విస్వాసఘాతుకము
3 నాకు ముందుగా మార్గము సిద్దము చేయుటకు నీను దూతను పంపుచున్నాను, దొంగతనము, జ్ఞాపకము చేసికొనుట
4 దుష్టుల మీద దేవుని అంతిమ తీర్పు, మంచి వారి మీద దీవెనలు