అధ్యాయము

విషయము

1 నహూము యొక్క దర్శనము, నీనెవె గురించి దేవోక్తి, దేవుని యొక్క మహత్యము
2 దేవుని యొక్క సైన్యములు నీనెవెను పడద్రోయుట
3 నీనెవె యొక్క బాధాకరమైన నాశనము