అధ్యాయము

విషయము

1 ఎదోము నాశనము, దేవుని యొక్క దినము సమీపముగా ఉన్నది