అధ్యాయము

విషయము

1 ఫిలేమోను యొక్క విస్వాస్యత కొరకు పౌలు కృతజ్ఞత, ఒనేసీము గురించి పౌలు అభ్యర్ధన