అధ్యాయము

విషయము

1 ఫిలిప్పేయుల కొరకైన దేవుని ప్రేమకు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు, యేసుక్రీస్తు ప్రకటించబడి యున్నాడు. బ్రతుకుట క్రీస్తే
2 మన ప్రవర్తన క్రీస్తును పోలినదై ఉండవలెను, మచ్చలేకుండా పరిశుద్దముగా ఉండుట, తిమోతి మరియు ఎపప్రోదితు
3 గురి యొద్దకే పరిగెత్తుట
4 ఏవి సత్యమైనవో, మంచివో వాటి గురించే ఆలోచించుట, సమస్తమును కూడా క్రీస్తు ద్వారా చేయగలుగుట