అధ్యాయము

విషయము

1  7సంఘములకు యోహాను పలకరింపు, పత్మాసు ద్వీపములోని దర్శనము
2  ఎఫెసు, స్ముర్న, పెర్గము, తుయతైర సంఘములకు సందేశములు
3  సార్దీస్‌, ఫిలదెల్ఫియ, లవొదికయ సంఘములకు సందేశములు
4  పరలోకమందలి సింహాసనము, పెద్దలు. ప్రభువా, మా దేవా నీవే మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందనర్హుడవు
5  7 ముద్రలు వేయబడిన గ్రంధము, గొఱ్ఱపిల్ల ఆ ముద్రలను విప్పుటకు అర్హుడు
6  మొదటి 6 ముద్రలు
7  1,44,000 మందిని ముద్రించుట, అనేకులు తెల్లని వస్త్రములతో కనిపించుట
8  7వ ముద్ర, 7గురు దూతలు, 7 బూరలు
9  అగాధము, తూర్పు నుంచి వచ్చుచున్న సైన్యము
10  దేవదూత మరియు చిన్న పుస్తకము
11  యిద్దరు సాక్షులు ప్రవచించుట, 7వ బూర
12  స్త్రీ, ఘటసర్పము, మగబిడ్డ, దేవదూత
13  సముద్రము మరియు భూమి లొ నుండి మృగములు
14  గొఱ్ఱపిల్ల మరియు 1,44,000 మంది, 3గురు దేవదూతలు, కోతకోయువారు
15  7గురు దేవదూతలు, 7 తెగుళ్లు
16  దేవుని కోపము యొక్క 7 పాత్రలు, హర్మగిద్యోను
17  మృగము మీద స్త్రీ, బబులోను గురించి విచారము, గొఱ్ఱపిల్ల  విజయము
18  బబులోను కూలుట, దాని గురించి విలాపము
19  స్థుతి, యేసుక్రీస్తు తెల్లని గుఱ్ఱము మీద ఆసీనుడగుట
20  సాతాను 1000 సంవత్సరములు బంధింపబడుట, తీర్పు
21  క్రొత్త ఆకాశము, క్రొత్త భూమి, నూతన యెరూషలేము
22  నది మరియు జీవ వృక్షము, యేసుక్రీస్తు వచ్చుచున్నాడు, దేవుని వాక్యమునకు ఏదియు కలపకూడదు తీసివేయకూడదు