అధ్యాయము

విషయము

1 నయోమి మరియు రూతు
2 రూతు బోయజు పొలములో పరిగె ఏరుకొనుట
3 నయోమి రూతుకు సలహా ఇచ్చుట, బోయజు రూతును అంగీకరించుట
4 బోయజు రూతుల వివాహము, దావీదు వంశవృక్షము ఆరంభము