అధ్యాయము

విషయము

1  క్రీస్తు కొరకు సంఘము యొక్క ప్రేమ
2  సంఘము మరియు క్రీస్తు యొక్క పరస్పర ప్రేమ
3  శోధన సమయమునందు సంఘము పోరాడి విజయము పొందుట
4  క్రీస్తు సంఘము మీద తన కృపను విస్తరించుట
5  క్రీస్తు తన పిలుపు ద్వారా సంఘమును మేల్కొలుపుట
6  సంఘము క్రీస్తు నందు తనకున్న విశ్వాసము గురించి చెప్పుట
7  సంఘము యొక్క కృప వివరణ
8  క్రీస్తు కొరకు సంఘము యొక్క ప్రేమ