అధ్యాయము

విషయము

1 తీతుకు పౌలు పరామర్శ, క్రేతు లొ తనకు అప్పగించిన పని గురించి పునరుద్ఘాటించుట
2 వృద్దులు, యవ్వన పరిచారకుల పాత్ర
3 దైవిక జీవితము, చివరి మాటలు