అధ్యాయము

విషయము

1  జెకర్యాకు దేవుని వాక్కు, నాలుగు గుఱ్ఱముల దర్శనము, దేవదూత ప్రార్ధన, నాలుగు కొమ్ములు, నలుగు కంసాలులు
2  కొలనూలు చేత పట్టుకొనిన దేవదూత, దేవుడు సీయోనును విడుదల చేయట, దేవుని సన్నిధి యొక్క వాగ్ధానము
3  యెహోషువ, ప్రధాన యాజకుడు, శుబ్రమైన వస్త్రములను తీసికొనుట, నేను నా దేవుని సేవకుని తీసికొని వచ్చెదను, కొమ్మ
4  దీపస్తంభము, రెండు ఒలీవ చెట్లు జెరుబ్బాబెలు వేసిన పునాది విజయము పొందుటకు సాదృశ్యమై ఉండుట
5  ఎగిరిపోవు పుస్తకము, కొలతూములో కూర్చున్న స్త్రీ
6  నాలుగు రధముల దర్శనము, యెహోషువ యొక్క కిరీటముల సాదృశ్యము
7  ఉపవాసమునకు బదులుగా సత్యమైన తీర్పును జరిగించుట, దయ చూపుట,
8  రాబోవుతున్న యెరూషలేము పునరుద్దరణ, దేవాలయము కట్టుటకు ప్రోత్సాహము
9  ప్రక్క దేశముల గురించి ప్రవచనము, సీయోను కుమారి సంతోషించుము, నీ రాజు నీ యొద్దకు వచ్చియున్నాడు.
10  దేవుడు యూదాను దీవించును
11  ఇద్దరు కాపరులు, వధింపబడిన మందను మేపుట
12  యెరూషలేము తన విరోధులకు భారమైన రాయిగా చేయుట, వారు చీల్చబడి రోదించుట
13  యెరూషలేము అపవిత్రతను శుద్దిచేయు ఊట, కాపరిని కొట్టుట, మంద చెదరిపోవుట
14  యెరూషలేమును పాడుచేయువారు నశించుట, దేవుడు సమస్తభూమికి రాజుగా ఉండుట