అధ్యాయము

విషయము

1 జెఫన్యాకు దేవుని వాక్కు. యూదా వారి మీద దేవుని భయంకరమైన తీర్పు
2 యూదా శతృవులైన ఫిలిష్తీ, మోయాబు, అమ్మోనీయులు, కూషు, అష్హూరు వారి మీద దేవుని తీర్పు
3 యెరూషలేమునకు శ్రమ, ఇశ్రాయేలు శేషము ఇకను పాపము చేయరు