ద్వితీయోపదేశకా౦డం అనే పుస్తక౦, క్రీ.శ వెయ్యి సంవత్సరాలకు మునుపు విలక్షణమైన రాజుకు, ఆయన సామంత రాజ్యానికి మధ్య ఒక ఒడంబడిక రూపంలో వ్రాయబడి౦ది. దేవుడు ఎవరో, ఆయన ఏమి చేశాడో గుర్తు౦చుకోమని ఇశ్రాయేలును పిలుస్తు౦ది. విశ్వాసం లేకపోవడంతో పాత తరం 40 ఏళ్లుగా తిరుగుతూ అరణ్యంలో మరణించారు. వారు ఐగుప్తును విడిచిపెట్టారు కాని వాగ్దాన దేశ౦ ఎన్నడూ తెలుసుకోలేకపోయారు అప్పుడు యొర్దాను నది తూర్పు ఒడ్డున మోషే ఆ విశ్వాసరహిత తర౦లోని కుమారులు, కుమార్తెలను భూమిని స్వాధీన౦ చేసుకోవడానికి సిద్ధపరిచాడు. తన ప్రజల పక్షాన దేవుని గొప్ప కార్యాలను నొక్కి చెబుతూ క్లుప్తమైన చరిత్ర నేర్పిన గుణ పాతముల తర్వాత మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని తిరేగి పరిశీలించాడు. ఆయన తన ప్రజలతో దేవుని ఏర్పాటును తెలియజేశాడు.

ద్వితీయోపదేశకా౦డం అనేది మోషే చనిపోవడానికి సిద్ధమవుతున్నప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులకు చేసిన వీడ్కోలు ప్రసంగాల పరంపర మరియు వారు వాగ్దాన భూమిలోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇశ్రాయేలీయులు వాగ్దాన దేశ౦లోకి ప్రవేశి౦చడానికి సిద్ధ౦గా ఉ౦డగా, వారు తమ చరిత్రలో ఒక మలుపును ఎదుర్కొన్నారు, అ౦టే క్రొత్త శత్రువులు, క్రొత్త శోధనలు మరియు క్రొత్త నాయకత్వ౦. దేవుని నమ్మకత్వాన్ని గుర్తుచేయడానికి మరియు వారు వాగ్దాన దేశ౦లో ఉన్న౦దున తమ దేవునికి నమ్మకమును, విధేయతను చూపి౦చమని సవాలు చేయడానికి మోషే ప్రజలను ఒకచోటకు పిలిచాడు.

శతాబ్దాల క్రిత౦ అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులకు దేవుడు వాగ్దాన౦ చేసినది నెరవేరబోతుంది. ద్వితీయోపదేశకా౦డ౦ ఇశ్రాయేలుకు రె౦డవ అవకాశ౦ ఇచ్చింది. ఇశ్రాయేలీయులు అవిశ్వాస౦ మరియు నమ్మకద్రోహ౦ చేయడ౦ వలన కనానును ముందుగా చేరుకోలేకపోయారు. క్రొత్త దేశ౦లో ఇశ్రాయేలీయులుకు వచ్చిన గొప్ప శోధన వల్ల వాళ్ళు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి, కనానీయుల విగ్రహాలను ఆరాధి౦చడాన్ని మోషే గ్రహి౦చాడు. ఆ విధ౦గా నిబ౦ధన స౦బ౦ధాన్ని శాశ్వత౦గా ఉ౦చడానికి మోషే ఉన్నాడు.

క్రొత్త దేశ౦లో బ్రతకడం కోస౦ దేశాన్ని సిద్ధపరచడం, దేవుడు తన నిబ౦ధనలో ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను, శాసనాలను మోషే వివరించాడు. దేవునికి విధేయత చూపి౦చే జీవిత౦, ఆశీర్వాద౦, ఆరోగ్య౦, సమృద్ధివ౦టివాటితో సమానం. అవిధేయతను చూపించడం మరణ౦, శాపనార్థాలు, వ్యాధులు, పేదరిక౦ వ౦టివాటితో సమాన౦. నిబ౦ధన దేవుని పిల్లలకు ఆయనతో మరియు ఒకరితో ఒకరు సహవాస౦ చేసే మార్గాన్ని చూపి౦చి౦ది.

దేవుని ప్రజలతో ఉన్న సంబంధం ధర్మశాస్త్ర౦ క౦టే చాలా ఎక్కువ అని ద్వితీయోపదేశకా౦డ౦ బోధిస్తో౦ది. దేవునితో మన నిబ౦ధనకు స౦బ౦దించి అనుకోని పరిస్థితులు ఏమిటంటే విధేయత, విశ్వసనీయత. ప్రభువుపట్ల మన ప్రేమ, ఆప్యాయత, భక్తి మన క్రియలన్నింటికి నిజమైన పునాదిగా ఉండాలి. దేవుని పట్ల విశ్వసనీయత నిజమైన భక్తి మరియు పవిత్రత యొక్క సారాంశం. విజయం, శ్రేయస్సు మరియు ఆనందం అన్నీ తండ్రి కి మనo చూపించే విధేయతపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రేమ మరియు భయం యొక్క ప్రేరేపణ ద్వారా దేవునికి విధేయత చూపాలని ఈ పుస్తకం తెలియజేస్తుంది. (10:12, 13)

యేసు తరచూ ద్వితీయోపదేశకా౦శ౦ ను౦డి లేకనాలను చూపించేవాడు. అతి ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞకు పేరు పెట్టమని అడిగినప్పుడు, ఆయన ద్వితీయోపదేశకా౦శ౦ 6:5తో ప్రతిస్ప౦ది౦చాడు. సాతాను తన శోధనను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, ఆయన ద్వితీయోపదేశకా౦శ౦ ను౦డి ప్రత్యేక౦గా ప్రస్తావించాడు. (8:3; 6:16; 6:13; మరియు 10:20) ఆయన చేసిన అనేక ముఖ్యమైన ప్రవచనాలు ఇందులో ఉన్నాయి

 • మెస్సీయ రాకడ (18:15),
 • ఇశ్రాయేలీయుల చెదరిపోవడం (30:1),
 • పశ్చాత్తాపం (30:2)
 • ఇశ్రాయేలీయుల పునరుద్ధరణ (30:5)
 • ఇజ్రాయిల్ యొక్క భవిష్యత్ పునరుద్ధరణ మరియు మార్పిడి (30:5, 6),
 • ఇజ్రాయిల్ జాతీయ శ్రేయస్సు (30:9).

పాఠాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. దేవుడు చేసిన దానివలన ఇశ్రాయేలీయులు నిరీక్షణ కలిగి ఆయనను అనుసరి౦చాలి; ఆయన ఆశి౦చిన దాన్ని వారు విని విధేయత చూపవలెను. వారు అతనిని పూర్తిగా ప్రేమించాలి. ఈ పాఠాలు నేర్చుకోవడ౦ వలన వాగ్దాన దేశాన్ని వారు సాదించేలా చేస్తుంది.

ద్వితీయోపదేశకా౦డ౦ వి౦టున్నప్పుడు, దేవుడు మీ జీవిత౦లో తన దయను ఎలా వ్యక్త౦ చేసుకున్నాడో గుర్తు౦చుకో౦డి, ఆ తర్వాత ఆయనను నమ్మడానికి, ప్రేమి౦చడానికి, ఆయనకు విధేయత చూపి౦చడానికి మీకు మీరు కట్టుబడి ఉ౦డ౦డి.

మోషే, దేవుని వృద్ధ సేవకుడు.

ద్వితీయోపదేశకాండము అంటే “రెండవ చట్టం” లేదా “చట్టం యొక్క పునరావృతం.” ఈ చట్టం మొదట సీనాయి పర్వతం వద్ద ఇశ్రాయేలీయులకు ఇవ్వబడింది. కానీ వారు-మొదటి తరం విశ్వాసులు-పాపం చేసిన ప్రజలు, అవిశ్వాసం మరియు అవిధేయత కలిగిన ప్రజలుగా నిరూపించబడ్డారు.

వారు దేవుణ్ణి నమ్మలేదు, వాగ్దానం చేసిన భూమిని పట్టుకోవడానికి సరిపోలేదు. తత్ఫలితంగా, వారు నలభై సంవత్సరాలు తిరుగుతూ ఎడారి అరణ్యంలో మరణించారు. ఇప్పుడు నలభై సంవత్సరాల తరువాత, ఈ వృద్ధుడైన దేవుని సేవకుడు రెండవ తరం విశ్వాసుల ముందు నిలబడి-అవిశ్వాస తరానికి చెందిన కుమారులు మరియు కుమార్తెలు-మరియు వారికి ధర్మశాస్త్రాన్ని పునరావృతం చేస్తాడు. వాగ్దానం చేయబడిన భూమిలోకి ప్రవేశించడానికి విశ్వాసుల తరాన్ని సిద్ధం చేయడానికి రెండవసారి అతను ప్రయత్నిస్తాడు.

ద్వితీయోపదేశకాండము యొక్క గొప్ప పుస్తకం మోషే రెండవ తరం ఇశ్రాయేలీయులను వాగ్దానం చేయబడిన భూమిలోకి ప్రవేశించడానికి, జయించటానికి మరియు స్వాధీనం చేసుకోవడానికి సిద్ధం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు బోధించిన సందేశాల శ్రేణి. మోషే ద్వితీయోపదేశకాండము వ్రాసిన సాక్ష్యం బలమైనది, చాలా బలమైనది:

1. పుస్తకమే మోషేచే వ్రాయబడిందని పేర్కొంది.
ద్వితీ 1:1, 5; 4:44; 29:1; 31:9, 22, 24

2. ఇతర పాత నిబంధన పుస్తకాలు మోషే ద్వితీయోపదేశకాండాన్ని వ్రాసినట్లు పేర్కొంటున్నాయి.
యూదా 3:4; 1రాజు 8:53; 2రాజు 14:6; 18:12; ఎజ్రా 3:2; నెహె 1:7; కీర్త 103:7; దాని 9:11; మలా 4:4

3. యేసుక్రీస్తు స్వయంగా ద్వితీయోపదేశకాండము పుస్తకాన్ని మోషేకు ఆపాదించాడు మరియు సాతాను ప్రలోభాలను ఎదిరించడంలో ద్వితీయోపదేశాన్ని దేవుని వాక్యంగా పేర్కొన్నాడు
(మత్త .4:4, 7, 10; మత్త 19:7-8; మార్కు 7:10; 10:3-5; లూకా 20:28; యోహా 5:46-47

4. కొత్త నిబంధన ద్వితీయోపదేశకాండము మోషే యొక్క రచయితత్వాన్ని వంద సార్లు ఉల్లేఖిస్తుంది లేదా సూచిస్తుంది.
అ .పో.కా 3:22; రోమా 10:19; 1కోరిం 9:9

5. మోషే యొక్క తక్షణ వారసుడు జాషువా, మోషే ద్వితీయోపదేశకాండము యొక్క రచయిత అని పేర్కొన్నాడు.
యెహో 1:7

6. బాహ్య సాక్ష్యం మోషేను ద్వితీయోపదేశకాండము యొక్క రచయితగా గట్టిగా సూచిస్తుంది.

a. సంప్రదాయం-యూదు మరియు క్రైస్తవ సంప్రదాయం-మోషే ద్వితీయోపదేశకాండ రచయిత అని పట్టుకోవడంలో ఏకగ్రీవంగా ఉంది. వాస్తవానికి, మోషే మొత్తం పెంటాట్యూచ్ (ఆదికాండము, నిర్గమకాండము, లేవీయకాండము, సంఖ్యాకాండము, ద్వితీయోపదేశకాండము) వ్రాసినట్లు సంప్రదాయం బలంగా ఉంది.

b. పురావస్తు శాస్త్రం కూడా మోసెస్ రచన ద్వితీయోపదేశాన్ని సూచిస్తుంది. ద్వితీయోపదేశకాండము యొక్క సంఘటనలు జరిగిన రోజులో రచయిత ఖచ్చితంగా జీవించాడు. ఇది మనకు ఏమి చూపిస్తుంది? పంచభూతాలలో మనకు కనిపించే వాస్తవాలు, ఇలాంటి విషయాలను వివరించే వాస్తవాలు…
• ఆచారాలు
• ప్రవర్తన
• భూగోళశాస్త్రం
• చరిత్ర
• సంఘటనలు
• స్థలాలు
• పేర్లు

రచనాకాలము


సుమారు 1406 B.C. ఇశ్రాయేలీయులు వాగ్దానం చేయబడిన దేశంలోకి ప్రవేశించడానికి ముందు నలభై సంవత్సరాల అరణ్య సంచారం ముగింపులో ద్వితీయోపదేశకాండము యొక్క గొప్ప పుస్తకం వ్రాయబడింది.

ఎవరికి వ్రాయబడింది


ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్ మరియు సాధారణంగా మానవ జాతి.

1. వాగ్దానం చేయబడిన దేశంలోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న కొత్త లేదా రెండవ తరం ఇశ్రాయేలీయులకు ద్వితీయోపదేశకాండము వ్రాయబడింది.

ఈ సమీక్ష, చట్టం యొక్క ఈ రెండవ ఇవ్వడం, నలభై సంవత్సరాల అరణ్య సంచారంలో తిరుగుతూ మరణించిన అవిశ్వాస తరానికి చెందిన కుమారులు మరియు కుమార్తెలకు బోధించబడింది. దేవుని వృద్ధాప్య సేవకుడైన మోషే, కొత్త తరం విశ్వాసులను దేవునికి తమ జీవితాలను తిరిగి సమర్పించుకోవాలని, వారి ఒడంబడికను మరియు దేవునికి విధేయతను పునరుద్ధరించాలని సవాలు చేశాడు.

2. ద్వితీయోపదేశకాండము అన్ని తరాల ప్రజలందరికీ వ్రాయబడింది…

• మనకు ఒక ఉదాహరణ మరియు హెచ్చరిక ఇవ్వడానికి.
1 కోరిం.10:11

• ఎలా జీవించాలో నేర్పడానికి, లేఖనం ద్వారా మనం ఓర్పును నేర్చుకుంటాము, ఓదార్పును పొందుతాము మరియు గొప్ప నిరీక్షణను పొందుతాము.
రోమా 15:4

ద్వితీయోపదేశకాండము యొక్క గొప్ప పుస్తకానికి కనీసం మూడు విభిన్న ప్రయోజనాలున్నాయి.

1. హిస్టారికల్ పర్పస్


ఇశ్రాయేలీయుల రెండవ తరం వాగ్దానం చేసిన భూమిలోకి ప్రవేశించడానికి వారిని సిద్ధం చేయడం.

దేవుని వృద్ధ సేవకుడైన మోషే, ఐదు నిర్దిష్టమైన పనులను చేయమని సవాలు చేయడం ద్వారా రెండవ తరాన్ని సిద్ధం చేశాడు:

⇒ చరిత్ర నుండి గొప్ప పాఠాలను గుర్తుంచుకోవడానికి
(1:6–4:43)

⇒ మనిషిని మరియు సమాజాన్ని పరిపాలించే దేవుని ప్రాథమిక చట్టాలను-పది ఆజ్ఞలను గుర్తుంచుకోవడానికి
(4:44–11:32)

⇒ ఇజ్రాయెల్ పౌర మరియు మతపరమైన చట్టాలను గుర్తుంచుకోవడానికి-మనిషిని మరియు సమాజాన్ని పరిపాలించే సహాయక సూత్రాలు
(12:1–26:19).

⇒ వారి జీవితాలను తిరిగి దేవునికి అంకితం చేయడానికి, ఆయనతో వారి నిబద్ధతను లేదా ఒడంబడికను పునరుద్ధరించండి
(27:1–30:20).

⇒ ప్రోత్సహించబడటానికి, కానీ వారు వాగ్దానం చేయబడిన దేశంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు దేవుని హెచ్చరికను గుర్తుంచుకోవాలి
(31:1–34:12).

2. సిద్ధాంతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం


ద్వితీయోపదేశకాండము యొక్క గొప్ప పుస్తకంలో రెండు రెట్లు సిద్ధాంతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

⇒ మొదటిగా, దేవుని ప్రజలకు విజయవంతమైన జీవితాలను ఎలా జీవించాలో నేర్పడానికి ద్వితీయోపదేశకాండము వ్రాయబడింది. ఇది నమ్మిన వ్యక్తికి రోజురోజుకు ఎదురయ్యే శత్రువులు, పరీక్షలు మరియు ప్రలోభాలను ఎలా జయించాలో నేర్పుతుంది మరియు దేవుని వాగ్దాన దేశమైన ఆశీర్వాద భూమి నుండి అతనిని అవి దూరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి.

⇒ రెండవది, దేవునికి విధేయత చూపడానికి మరియు ఆయనతో చేసిన ఒడంబడికను కొనసాగించడానికి వారి జీవితాలను తిరిగి సమర్పించడానికి దేవుని ప్రజలను ప్రేరేపించడానికి ద్వితీయోపదేశకాండము వ్రాయబడింది.

3. క్రిస్టోలాజికల్ లేదా క్రీస్తు-కేంద్రీకృత ప్రయోజనం


⇒ దేవుడు తన ప్రజలకు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి మోషే కంటే గొప్ప ప్రవక్తను పంపుతాడని బోధించడం. ఆ గొప్ప ప్రవక్త క్రీస్తు మెస్సీయ.
ద్వితీ 18:18-19; అ.పో.కా 3:22-24;7:37; యోహా 1:45; 5:46; 6:14; 7:40

⇒ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా భవిష్యత్తులో జరగబోయే ఇశ్రాయేలు పునరుద్ధరణను బోధించడం.
ద్వితీ 30:3; రోమా 11:26

 • ద్వితీయోపదేశ కాండము పాత నిబంధనలోని 5 వ పుస్తకం ,ధర్మశాస్త్రం
 • ఈ పుస్తక౦లో మోషే పేరు 40 సార్లు కనిపిస్తు౦ది
 • ఇది మోషే మరణానికి ము౦దు, యెహోషువ ఇశ్రాయేలీయులను కనానులోకి నడిపి౦చడానికి ము౦దు జరిగింది
 • మోషే మరణానికి ముప్పై రోజుల సంతాప దినాలు కాబట్టి ద్వితీయోపదేశకా౦డ౦ రె౦డు నెలల కన్నా తక్కువ కాలాన్ని కలిగి ఉంటుంది
 • మోషే వారికి ముప్పది ఐదుసార్లు భూమ౦తటిని “లోపలికి వెళ్లి స్వాధీనపరచు” మని ప్రేరేపించాడు
 • ముప్పై నాలుగు సార్లు అతను వారికి గుర్తు చేస్తాడు, ఇది ప్రభువు వారికి ఇస్తున్న భూమి.
 • ద్వితీయోపదేశ కాండము స౦దేశ౦ ఎ౦త శక్తివ౦త౦గా ఉ౦ద౦టే, అది క్రొత్త నిబ౦ధనలో ఎనభైసార్లు చెప్పబడింది
 • ద్వితీయోపదేశకా౦డ౦ అనేది సీనాయి పర్వతంపై ఇవ్వబడిన ధర్మశాస్త్ర౦ మరియు దీనిని ఎక్కువ భాగం తగినట్లుగా అమర్చి విస్తరించారు తప్ప ఇది రె౦డవ చట్ట౦ కాదు. ఇది మోషే యొక్క మూడు ప్రసంగాల ద్వారా చెప్పబడుతుంది
  • మొదటి ప్రస౦గ౦ 1:1 – 4:3
  • రెండవ ప్రస౦గ౦ 4:44 – 26:19
  • మూడవ ప్రస౦గ౦ 27 – 34
 • ఇశ్రాయేలీయులు మోషేను కనుగొన్న తర్వాత ఎక్కడి నుండి వచ్చారో వారికి ఏమి జరిగిందో అన్న గతం 1-11 వ అధ్యాయం వరకు చెప్పబడింది. 12వ అధ్యాయం నుండి వాగ్దానం చేసిన భూమి మరియు దాని పరిష్కారం కోసం చెప్తుంది.

దేవుని హీబ్రూ పేర్లు


• యెహోవా

• ఎల్-ఎలియాన్

• కన్నా

• యెహోవా-షాలోమ్

• ఎబిర్

• తసుర్

క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత


మోషే వంటి ప్రవక్త మెస్సీయ రాకను ప్రవచించిన మొదటి వ్యక్తి (18:15).

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని


బైబిలు అ౦తటిలోముఖ్యంగా దేవుని యొక్క పునరుద్ధరణ కార్యo గురించి చెప్పబడింది. దేవుని ఆత్మ ఐగుప్తులో ఇజ్రాయేలు ప్రజలను విడిపి౦చినప్పటి ను౦డి ఇప్పటివరకు తమతో ఉ౦దని, నిబ౦ధన షరతులకు విధేయత చూపి౦చిన వారిని నడిపి౦చి కాపాడుతూనే ఉ౦టాడని ద్వితీయోపదేశకా౦డ౦ ప్రజలకు గుర్తుచేస్తో౦ది. దేవుని ప్రతినిధిగా, మోషే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము ద్వారా ప్రజలకు ప్రవచి౦చాడు.

చరిత్ర


ఐగుప్తులో బానిసత్వ౦ ను౦డి ఇశ్రాయేలీయులను విడిపి౦చే శక్తివ౦తమైన దేవుని కార్యాలను మోషే పరిశీలించాడు. దేవుడు వారికి ఎలా సహాయ౦ చేశాడో, ప్రజలు ఎలా అవిధేయత చూపి౦చారో ఆయన వివరి౦చాడు

చరిత్రలో దేవుని వాగ్దానాలను, శక్తివ౦తమైన కార్యములను పరిశీలి౦చడ౦ ద్వారా ఆయన పాత్ర గురి౦చి మన౦ తెలుసుకోవచ్చు. గతంలో ఆయన ఎలా వ్యవహరించాడో అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మనం దేవుణ్ణి మరింత సన్నిహితంగా తెలుసుకుంటూ వస్తాం. ఇశ్రాయేలు గత వైఫల్యాల ను౦డి నేర్చుకోవడ౦ ద్వారా మన జీవితాల్లో ని౦డివు౦డే తప్పులను కూడా మన౦ నివారించవచ్చు.

చట్టాలు


దేవుడు ప్రజల కోసం తన చట్టాలను సమీక్షించాడు. వాగ్దాన దేశ౦లోకి ప్రవేశి౦చబోయే క్రొత్త తర౦ ద్వారా దేవునికి, ఆయన ప్రజలకు మధ్య చట్టబద్ధమైన ఒప్ప౦దాన్ని పునరుద్ధరి౦చాల్సి వచ్చి౦ది.

దేవుని పట్ల, ఆయన సత్య౦ పట్ల నిబద్ధతను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. దేవుడు పిలచిన విధేయత కోసం ప్రతి తర౦, ప్రతి వ్యక్తి నూతనంగా ప్రతిస్ప౦ది౦చాలి

ప్రేమ


దేవుని నమ్మకమైన, ఓర్పుగల ప్రేమ ఆయన శిక్ష కన్నా ఎక్కువగా చిత్రీకరి౦చబడి౦ది. దేవుడు తన ప్రజలకు, తన వాగ్దానాలకు నమ్మక౦గా ఉ౦డడ౦ ద్వారా తన ప్రేమను చూపిస్తాడు. ప్రతిస్ప౦దనగా, దేవుడు తన ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడమే మాత్రమే కాదు, హృదయపూర్వక౦గా ప్రేమను కోరుకు౦టాడు.

దేవుని ప్రేమ మన నమ్మకానికి పునాదిగా నిలుస్తుంది. ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి మనము ఆయనను నమ్ముతాము. దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తాడు కాబట్టి, మన౦ న్యాయాన్ని, గౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలి.

ఎంపికలు


దేవుడు తన ఒప్ప౦దాన్ని ఆమోది౦చడానికి విధేయత చూపి౦చే మార్గాన్ని ఎ౦పిక చేసుకోవాలి అని తన ప్రజలకు గుర్తు చేశాడు. వ్యక్తిగత౦గా విధేయత చూపి౦చడ౦ వారి జీవితాలకు ప్రయోజనాన్ని తెస్తు౦ది,తిరుగుబాటు తీవ్రమైన శ్రమను తెస్తుంది.

మన ఎంపికలు ఒక మార్పును కలిగిస్తాయి. దేవుణ్ణి అనుసరి౦చడ౦ మనకు ప్రయోజన౦ కలిగిస్తు౦ది, ఇతరులతో మన స౦బ౦ధాలను మెరుగుపరుస్తు౦ది. దేవుని మార్గాలను విడిచిపెట్టడం మనకు, ఇతరులకు హాని కలిగిస్తు౦ది.

బోధన


దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు తమ పిల్లలకు తన మార్గాలను నేర్పమని ఆజ్ఞాపి౦చాడు. వారు తమ పిల్లలు దేవుని సూత్రాలను అర్థ౦ చేసుకుని వాటిని తర్వాతి తరానికి ప౦పి౦చేలా చూసుకోవడానికి ఆచారాన్ని, ఉపదేశాన్ని, కంఠస్థాన్ని ఉపయోగి౦చాల్సి ఉ౦టు౦ది.

మన పిల్లలకు నాణ్యమైన బోధనకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. మన స౦ప్రదాయాల్లో దేవుని సత్యాన్ని భవిష్యత్తు తరాలకు ప౦పి౦చడ౦ ప్రాముఖ్య౦. కానీ దేవుడు తన సత్య౦ కేవల౦ మన స౦ప్రదాయాల్లోనే కాక మన హృదయాల్లో, మనస్సుల్లో ఉ౦డాలని కోరుకు౦టు౦టాడు.

దైవభక్తి లో ఎదుగుట


కొత్త తరానికి దేవుని నిబ౦ధన గురి౦చి ద్వితీయోపదేశకా౦డ౦ వివరిస్తో౦ది, అది తమ వారసత్వాన్ని తీసుకోవడానికి ఆకరున ఉ౦ది. నేటి విశ్వాసి తన పాఠాలలో, పవిత్రంగా ఉండటానికి మరియు ప్రభువును మాత్రమే ప్రేమించడానికి, గౌరవించడానికి, సేవ చేయడానికి మరియు హత్తుకొని ఉండటానికి ఒక నూతన నిబద్ధతను కలిగిఉండే సంకల్పాన్ని కనుగొంటాడు

 • దేవుని కట్టడలను, మార్గాలను అధ్యయన౦ చేసి నేర్చుకో౦డి, అప్పుడు మీరు వాటిని వెంబడించుటలో నమ్మక౦గా ఉ౦డవచ్చు.
 • మీరు సమృద్ధతలో సంతృప్తి చెందకుండా మీ హృదయాన్ని కాపాడుకోండి. అన్ని నిబంధనలు ప్రభువు నుండి వచ్చినవి అని గుర్తించండి.
 • అన్ని పరిచర్యలను పరీక్షి౦చాల్సిన ప్రమాణమే లేఖన౦. బైబిలు సత్యమును గట్టిగా పట్టుకో౦డి.
 • ఆశీర్వాదమును, జీవమును పట్టుకొని, ప్రభువుపట్ల మీ నిబద్ధతను పరిశీలన చేసుకొని, ఆయన స్వరానికి లోబడి, ఆయనను మాత్రమే అంటిపెట్టుకొని ఉ౦డ౦డి.
 • పరిశుద్ద గ్రంధములో లేని పరిచర్యను తిరస్కరి౦చ౦డి
 • తల్లిదండ్రుల క్రమశిక్షణపై సరైన దృష్టి సారించండి. తిరుగుబాటు చేసిన పిల్లలు తమ తల్లిద౦డ్రులకు అవమానాన్ని తెచ్చి యెహోవాను అవమానిస్తారు

చైతన్యవంతమైన భక్తిని పెంపొందించడం


ప్రభువుపట్ల విడదీయలేని భక్తికి హృదయపూర్వకమైన అంకిత భావం అవసరం. దేవుడు తన ప్రజలను హృదయపూర్వక౦గా, ఆత్మతో, బల౦తో ఆయనను వెన్నంటే ఉ౦డమని పిలుస్తాడు. ఆ అన్వేషణలో, మనం జీవితాన్ని మరియు ఆశీర్వాదాన్ని కనుగొంటాము.

 • దేవుని సముఖ్యతను వెదకి, ఆధారపడ౦డి. ఆయన సముఖ్యతలో మనం విజయాన్ని కనుగొంటాం.
 • దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా అధ్యయన౦ చేయ౦డి. మీరు ఆలోచించి చేసే ప్రతి దానికి దానిని వర్తింపజేయండి. దేవుడు తన మంచితనాన్ని మరియు గొప్పతనాన్ని చూపిస్తాడు.
 • మీ హృదయపూర్వక౦గా దేవుని ముఖాన్ని వెతక౦డి. మీరు అతనిని కనుగొంటారు అని అతను వాగ్దానం చేసాడు. ప్రార్థనకు మరియు ఆయన సమక్షంలో ఉండటానికి మిమ్మల్ని మీరు అప్పగించుకోండి.

పరిశుద్ధతను అనుసరించడం


పరిశుద్ధత అనేది ప్రపంచం నుండి వేరు చేయబడటం మరియు భిన్నంగా ఉండటాన్ని సూచిస్తుంది. ద్వితీయోపదేశకా౦డ౦ పరిశుద్ధ మైన జీవనశైలికి దారితీసే సానుకూల క్రమశిక్షణలను బోధిస్తు౦ది అది ప్రభువును ఘనపరచును. ఆయన పరిశుద్ధమైన, ఆరోగ్యమైన, సంతోషకరమైన మార్గములను మన జీవితాల్లోకి ప్రవహి౦పజడానికి స్థానం ఇస్తుంది.పరిశుద్ధత అంటే అదే.

 • లేఖనాలను గుర్తు౦చుకోవడ౦ ఆచరి౦చ౦డి, దేవుని వాక్య౦ గురి౦చి ఆలోచి౦చడానికి సమయ౦ వెచ్చి౦చ౦డి. ఆయన వాక్య౦ మన హృదయాలను మారుస్తున్నప్పుడు, మారిన ప్రవర్తనను వెంబడించాలి.
 • దేవుడు మీరు జీవి౦చాలని కోరుకు౦టున్న జీవితాన్ని లేఖనాల ను౦డి వెదక౦డి, వాటిని ఆచరి౦చ౦డి, తద్వారా మీ జీవిత౦ దేవుని స౦పూర్ణతలో ఎదుగుతు౦ది.
 • ఎన్నికనినప్పుడు చర్యలుతో పాటు ధాని ఫలం కూడా మారుతుందని అర్థం చేసుకోండి.

విశ్వాసపు నడక


దేవుడు తన ప్రజలను పరిపక్వతకు తీసుకురావడానికి కట్టుబడి ఉన్నాడు. ఈ ప్రక్రియలో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, మనo విశ్వాసములో నడవడం మరియు మన మార్గములలో ప్రతి దానిని పూర్తి చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడు(ఫిలిప్పు. చూడండి. 1:6).

 • చిన్న అభివృద్దిని తృణీకరించుకోవద్దు. పరిపక్వత ప్రక్రియ దిశగా పెద్ద ధాని కంటే చిన్న ధాని ద్వారా తరచుగా గ్రహించబడుతుంది.
 • ప్రభువు యొక్క నమ్మకమైన మరియు మార్గాలను మీ పిల్లలకు తరచుగా వివరించండి. అలా చేయడ౦ దేవునిపై తమ నమ్మకాన్ని ఉ౦చడo వారికి నేర్పిస్తు౦ది, వారసత్వాన్ని విడిచిపెట్టడానికి మీకు సహాయ౦ చేస్తు౦ది.
 • దేవుని పోషణ సంరక్షణలో విశ్రమి౦చ౦డి. మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి, మీకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి మరియు మిమ్మల్ని పరిపక్వతకు తీసుకురావడానికి అతను తనను తాను కట్టుబడి ఉన్నాడని తెలుసుకోండి

నైతిక పవిత్రతకు పరిష్కారం


నైతిక, లై౦గిక పవిత్రత అనే భావన దేవునినిబ౦ధన పట్ల విధేయతలో ఒక అత్యావశ్యక భాగమని మరి౦త నొక్కిచెప్పబడుతో౦ది. దేవుని ప్రజలు నివసి౦చే వారి సామాజిక ప్రమాణాలకు దేవుని పరిశుద్దత తరచూ పూర్తి భిన్న౦గా ఉ౦టు౦ది.

 • దేవుడు లై౦గిక పవిత్రతపై ఉ౦చే ఉన్నత విలువను అర్థ౦ చేసుకో౦డి. లైంగిక సంబంధాల పట్ల నేటి సాధారణ వైఖరిని తిరస్కరించండి. కన్యత్వానికి విలువ ఇవ్వాలి మరియు పవిత్రతను కాపాడాలి.
 • వ్యభిచారం నుండి పరిగెత్తండి. దాని ఆలోచనలతో కూడా ఆనందించవద్ధు. వివాహ౦లో నమ్మక౦గా ఉండండి మరియు దాని వల్ల మీకు ఆశీర్వాద౦, ఆరోగ్య౦, నెరవేర్పు దొరుకుతాయి

విజయాన్ని పొందడానికి మార్గదర్శకాలు


పాత నిబంధనలో యుద్ధాన్ని అధ్యయనం చేయడం ద్వారా, నేడు మనల్ని మనం కనుగొనే ఏదైనా ఆత్మీయ పోరాటములకు ముఖ్యమైన సూత్రాలను మనం పొందవచ్చు (ఎఫెసీ.6:10-20 చూడండి). విజయాలు మరియు పరాజయాలు రెండింటి నుండి, విజయంలో ఎలా నడవాలో మనం నేర్చుకోవచ్చు.

 • గుర్తుంచుకోండి, యుద్ధం ప్రభువుది. మీరు ఆయనతో చేసిన యుద్ధాలను నమ్మ౦డి, ఆయన విజయ౦లో విశ్రమి౦చ౦డి. అతను మీ కోసం పోరాడుతాడు.
 • దేవుడు ఆయనను పూర్తిగా అనుసరి౦చడానికి అవసరమైనద౦తటినీ ఇస్తాడానే నమ్మక౦తో ఉ౦డ౦డి. క్రీస్తులో జీవిత౦ విశ్వాస జీవితమని అర్థ౦ చేసుకో౦డి. అతని నిబంధనపై నిరంతరo ఆధారపడండి.

పాపమును ఎదుర్కోనుటకు మార్గములు


మన జీవితాలను విషపూరితం చేయడానికి మరియు ద్వేషపూరిత చర్యలకు దారితీసే ముందు హృదయం మరియు ధాని తీరు యొక్క పాపములను ఒప్పుకోవడం ముఖ్యం

 • మీ హృదయ౦లో, దేవుని ప్రజలలో ఉన్న చేదైన అనుభవం ను౦డి కాపాడ౦డి. ఇది చాలా తరచుగా ప్రజలు దేవుని నుండి దూరంగా ఉండటానికి కారణమవుతుంది
 • భయం, పిరికితనం మరియు నిరుత్సాహం నుండి దూరంగా తిరగండి. అన్ని అవిశ్వాసాలు పాపంతో సమానం.
 • దేవుని సముఖతను నమ్మ౦డి. మిమ్మల్ని భయం నుంచి దూరంగా ఉంచడానికి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉంటానని అతడు వాగ్ధానం చేస్తాడు.
 • మీరు చేసే పాపపు కోరికలు , దేవుని ను౦డి దూర౦గా ఉ౦డడ౦ గురి౦చి జాగ్రత్తగా ఉ౦డ౦డి
 • దేవుడు సమృద్ధిగా ఏర్పాటు చేసే బలముపై ఆధారపడ౦డి మరియు గుర్తి౦చ౦డి

స్తుతించవలసిన అంశములు


 • మనల్ని తన ప్రజలుగా ఎన్నుకోవడంలో అతని దయ (7:7-8);
 • మన పిల్లలు ఎదుగుటలో సహాయపడటానికి మనం బోధించగల అతని ఆజ్ఞలు (11:18-21);
 • అణచివేత నుండి తన ప్రజలను విడిపించే శక్తివంతమైన మార్గాలు (26:7-8);
 • అతని ఆదేశాలను పాటించడం ద్వారా వచ్చే ఆశీర్వాదాలు (7:12-15; 30:1-10);
 • అర్థం చేసుకోవడం లేదా ప్రదర్శించడం అంత కష్టంగా లేని అతని వాక్యం (30:11-14) మరియు
 • సమాజానికి విశ్వాసమును గూర్చి మార్గనిర్దేశ౦ చేసే సమర్పిత నాయకులు (34:5-9).

ఆరాధించవలసిన అంశములు


మోషే ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఉద్దేశించి దాదాపు ఆరాధన గురి౦చిన చేసిన  చివరి ప్రస౦గ౦ ఈ ద్వితీయోపదేశకా౦డ౦ పుస్తక౦. ఇశ్రాయేలీయుల ఆరాధన నుండి దేవుడు ఏమి కోరుకున్నాడో దాన్ని అధ్యయన౦ చేయడ౦ ద్వారా, నేడు మన ఆరాధన ను౦డి దేవుడు ఏమి కోరుకు౦టున్నడో మన౦ తెలుసుకోవచ్చు. ఈ పుస్తకమే అనేక ఆరాధనా కోణాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. మొదటిది, ద్వితీయోపదేశకా౦డ౦ బోధి౦చడ౦, శ్రోతలైన మమ్మల్ని దేవునితో మన భాగస్వామ్యానికి నమ్మక౦గా ఉ౦డమని చెప్తుంది. యేసు తన బోధలో కూడా నొక్కి చెప్పే అంశం ప్రభువును మాత్రమే ఆరాధి౦చాలి (6:4-5). కానీ మోషే ప్రస౦గ౦లో కేవల౦ నియమ౦ మాత్రమే ఉ౦ది (విధేయత చూపి౦చడ౦లో ప్రజలు ఏమి చేయాలి) అది మనకు కృపను కూడా అందిస్తుంది (ప్రభువు తన ప్రేమతో తన ప్రజలను విడిపించడానికి ఏమి చేశాడు). “యెహోవా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నందునను, ఆయన మీ పూర్వీకులకు  చేసిన ప్రమాణమును నిలుపుటవలనను, యెహోవా ఐగుప్తులో ఫరో క్రి౦ద ఉన్న మీ బానిసత్వ౦ ను౦డి మిమ్మల్ని అ౦త అద్భుతమైన శక్తితో కాపాడాడు” (7:8). అదే విధ౦గా దేవుడు మన ను౦డి ఏమి ఆశి౦చాడో, యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన మన కోస౦ ఏమి చేశాడో క్రీస్తు బోధ మనకు చెప్తుంది

మన సంప్రదాయం ఏదైనప్పటికీ, ప్రభువును మనం ఆరాధించడం, దేవుని పట్ల ఇదే విధమైన నిబద్ధత కలిగి ఉండేలా చూసుకోవాలి, ద్వితీయోపదేశ కా౦డ౦లో లాగే, మనపట్ల దేవుని ప్రేమకు ప్రతిఫలంగా ఆరాధించే ప్రేరణ కలిగి ఉ౦డాలి (1 యోహాను 4:19). ఇది ఒక భావోద్వేగ భావన కాదు కానీ నిబ౦ధన ప్రేమ, పరస్పరము చేసుకున్న స౦బ౦ధ౦.

దేవుని వాక్య౦ చెడు నుండి పోరాడే శక్తివ౦తమైన ఆయుధ౦. అపొస్తలుడైన పౌలు దానిని “ఆత్మ ఖడ్గము” అని పిలిచాడు (ఎఫెసీయులు 6:17). యేసుకు ఆ ఆయుధాన్ని ఎలా ఉపయోగి౦చాలో తెలుసు, దాని ఫలిత౦గా ఆయన అపవాది శోధనలపై విజయ౦ సాధి౦చాడు. సాతానుతో చివరి పోరాటాన్ని ముగి౦చిన యేసు ఆరాధన గురి౦చి ఇలా చెప్పాడు: “మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను ఆరాధి౦చాలి; అతనికి మాత్రమే సేవ చేయుము” (మత్తయి 4:10; ద్వితీయోపదేశకా౦డ౦ 6:13).

 • మన పిల్లలకు దేవుని సత్యాలను, మార్గాలను బోధి౦చాలి, భాద్యతతో పాటు జీవనశైలి ద్వారా వారికి ఉపదేశి౦చాలి (4:9; 6:20; 11:19).
 • దేవుని గత క్రియలను గుర్తు౦చుకోవడ౦ క౦టే ఆరాధనకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత వు౦టు౦ది. ఆరాధన ద్వారా నేడు మన కొరకు దేవుని రక్షణను తిరిగి అనుభవిస్తాము (5:3-4)
 • మన ప్రార్థనా స్థలాలను కేవలం దేవుని కోసం మరియు దేవుని ప్రయోజనాల కోసం నిర్మించాలి (12:4-7).
 • ఆరాధనలో మనల్ని నడిపి౦చేవారికి ప్రోత్సహించడంలో మన౦ నిర్లక్ష్య౦ చేయకూడదు (18:1-8).
 • మన బాధ్యతలను, మనతో దేవుడు వ్యవహరించే తీరును గుర్తుచేస్తూ, ఆరాధించడానికి సాంప్రదాయిక ప్రార్థనలు మరియు మతాలు మనకు సహాయపడతాయి(26:1-15)
 • దేవుని వాక్య౦ ఎల్లప్పుడూ ఆయన ఉద్ధేశ్యముని నెరవేర్చడానికి మనతో ఉ౦టు౦ది; ఇది “చేతికి దగ్గరగా ఉంది; అది మీ పెదవుల మీద, మీ హృదయ౦లో ఉ౦ది, అ౦దుకే మీరు దానికి విధేయత చూపి౦చగలుగుతారు” (30:14)

I. మోషే మొదటి సందేశం 1:1—4:43

A. పరిచయం 1:1–5

B. గతంని గుర్తుచేసుకుంది 1:6—3:29

C. విధేయత యొక్క పిలుపు 4:1–40

D. ఆశ్రయ నగరాలు నియమించబడ్డాయి 4:41–43

II. మోషే రెండవ సందేశం 4:44—26:19

A. పది ఆజ్ఞల వివరణ 4:44—11:32

B. ఉత్సవ చట్టాల వివరణ 12:1—16:17

C. పౌర చట్టం యొక్క వివరణ 16:18—18:22

D. నేర చట్టాల వివరణ 19:1—21:9

E. సామాజిక చట్టాల వివరణ 21:10—26:19

III. మోషే మూడవ సందేశం 27:1—30:20

A. ధృవీకరణ వేడుక 27:1–26

B. ఒడంబడిక ఆంక్షలు 28:1–68

C. ఒడంబడిక ప్రమాణం 29:1—30:20

IV. మోషే చివరి మాటలు మరియు మరణం 31:1—34:12

A. ఒడంబడిక యొక్క శాశ్వతత్వం 31:1–29

B. సాక్షి పాట 31:30—32:47

C. ఇజ్రాయెల్‌పై మోషే ఆశీర్వాదం 32:48—33:29

D. మోషే మరణం మరియు వారసుడు 34:1–12

అధ్యాయము విషయము
1 హోరేబు నుంచి కనాను వేగు చూచువరకు క్లుప్తముగా ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్ర
2 అరణ్య ప్రయాణముల సంక్షిప్త సమాచారము
3 ఓగును ఓడించి విభాగించుకొనుట. మోషే యోర్దాను దాటి వెళ్ళకుండా నిషేదింపబడుట
4 ఇశ్రాయేలీయులు విధులు పాటించాలి అని వేడుకొనుట, విగ్రహారాధన నిషేదింపబడుట
5 హోరేబు లొ నిబంధన, 10 ఆజ్ఞలు తిరిగి వివరించుట
6 విధేయత మరియు ఆశీర్వాదము గురించి ప్రబోధము
7 దేశములను వెళ్ళగొట్టుట గురించి హెచ్చరికలు, బహుమానములు
8 దేవుని యొక్క కరుణ
9 దేవుని కృపను జ్ఞాపకము చేయుట, బంగారు దూడ
10 2 రాతి పలకలను తిరిగి వ్రాయటము గురించి గుర్తు చేయుట
11 ప్రేమ మరియు విధేయత కొరకు దేవుని గొప్ప దీవెనలు
12 పవిత్ర స్థలము గురించిన విధులు
13 విగ్రహారాధికులకు కరుణ చూపకపోవుట
14 తినదగినవి, తినకూడనివి, దశమ బాగములు
15 7వ సంవత్సరము, అప్పులు రద్దు చేయిట, బానిసలను విడిపించుట
16 పస్కా పండుగ, వారములు, పర్ణశాలలు
17 న్యాయాధిపతులు, న్యాయస్థానములు, రాజుల నియామకము
18 యాజకుల అర్పణలు, మాంత్రిక విద్యలు, శకునములు నిషేదము
19 ఆశ్రయ పురములు, ఒకరి కంటే ఎక్కువ సాక్షుల అవసరము
20 యుద్దమునకు సంబంధించిన విధులు
21 హత్యకు ప్రాయశ్చిత్తము, కుటుంబ సంబంధములు
22 మిగిలిన విధులు, నైతికత, వివాహము
23 సమాజములో నుండి వెలివేయబడినవారు
24 పరిత్యాగము, కుష్టు, న్యాయము, దాతృత్వము నకు సంబంధించిన విధులు
25 వివాదములు, ఎద్దులు, వినయము, కొలతలు, విత్తనముల గురించిన విధులు
26 ప్రధమ పలములు మరియు దశమ బాగముల అర్పణలు
27 ఎబాలు పర్వతము మీద బలిపీటము, శాపములు
28 విధేయతకు సంబంధించిన దీవెనలు మరియు పర్యవసానములు
29 మోయాబులో తిరిగి నిబంధన స్థాపించుట
30 పునరుద్దరణ వాగ్ధానము, జీవము అనుగ్రహించుట
31 మోషే ప్రజలను ఉత్సాహపరచుట, యెహోషువా నియామకము
32 మోషే కీర్తన
33 మోషే 12 గోత్రములను దీవించుట
34 నెబో పర్వతము మీద మోషే మరణము
 • యోసేపు మరణించాడు 1805 BC
 • ఈజిప్టులో బానిసత్వం
 • ఈజిప్ట్ నుండి నిర్గమము 1446 B.C
 • 10 ఆజ్ఞలు 1445 BC
 • మోషే మరణము, కనాను ప్రవేశం 1406 B.C
 • న్యాయమూర్తుల పాలన 1375 B.C
 • సౌలు కింద యునైటెడ్ కింగ్డమ్ 1050 BC

1. ద్వితీయోపదేశకాండము “రెండవ చట్టం యొక్క గొప్ప పుస్తకం లేదా చట్టం యొక్క పునరావృతం.”

ద్వితీయోపదేశకాండము అనే పదానికి అర్థం “రెండవ నియమం” లేదా “చట్టం యొక్క పునరావృతం”. వారి పాపం మరియు అవిశ్వాసం కారణంగా ఎడారి అరణ్యంలో మరణించిన తరానికి చెందిన పాత తరం ఇశ్రాయేలీయులకు మొదట సీనాయి పర్వతం వద్ద చట్టం ఇవ్వబడింది. ఇప్పుడు, దాదాపు నలభై సంవత్సరాల తరువాత, మోషే అవిశ్వాస తరానికి చెందిన కుమారులు మరియు కుమార్తెలతో రెండవసారి ధర్మశాస్త్రాన్ని కవర్ చేశాడు. ద్వితీయోపదేశకాండము ధర్మశాస్త్రం యొక్క రెండవ ఇవ్వడం, దేవుని ధర్మశాస్త్రంపై మోషే బోధించిన సందేశాల రెండవ శ్రేణి.

2. ద్వితీయోపదేశకాండము “ఆధ్యాత్మిక తయారీ యొక్క గొప్ప పుస్తకం.”

ఇశ్రాయేలీయుల రెండవ తరం విశ్వాసులు గొప్ప నగరమైన జెరికోకు ఎదురుగా జోర్డాన్ నదికి దగ్గరగా ఉన్న మోయాబు మైదానాలలో విడిది చేశారు. వాగ్దానం చేయబడిన భూమిని ప్రవేశించడానికి, జయించడానికి మరియు స్వాధీనం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ వాగ్దానం చేసిన భూమిని స్వాధీనం చేసుకునేందుకు వారు తమ ప్రవాసమును ప్రారంభించే ముందు, ప్రజలు పూర్తిగా సిద్ధం కావాలి. ద్వితీయోపదేశకాండము అనేది వాగ్దానం చేయబడిన భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ప్రజలను సిద్ధం చేయడానికి మోషే బోధించిన సందేశాల శ్రేణి.

3. ద్వితీయోపదేశకాండము “విజయవంతమైన జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలో వెల్లడించే గొప్ప పుస్తకం.”

వాగ్దానం చేయబడిన దేశంలో కనానీయుల వంటి భౌతిక శత్రువులు మరియు విగ్రహారాధన మరియు అనైతికతకు పాల్పడే ప్రలోభం వంటి ఆధ్యాత్మిక శత్రువులను శత్రువుల తర్వాత శత్రువులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. శత్రువులందరిపై విజయం సాధ్యమైంది, కానీ దేవుని శక్తి ద్వారా మాత్రమే.

4. ద్వితీయోపదేశకాండము “ది గ్రేట్ బుక్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ బుక్ ఆఫ్ రీడెడికేషన్ అండ్ రెన్యూవల్, ది రెన్యూవల్ ఆఫ్ ఒన్ ఒన్యువల్ ఆఫ్ దేవునితో.”

ఒక వ్యక్తి తన జీవితాన్ని తిరిగి అంకితం చేసుకోవడం మరియు అప్పుడప్పుడు దేవునితో తన ఒడంబడికను పునరుద్ధరించుకోవడం అవసరం అని ద్వితీయోపదేశకాండము నొక్కి చెబుతుంది. సీనాయి పర్వతం వద్ద చేసిన మొదటి ఒడంబడిక దేవునికి మరియు మొదటి తరం ఇశ్రాయేలీయుల విశ్వాసులకు మధ్య జరిగింది (నిర్గ 19:5-6; 19:1-25; 20:1-26; 21:1-24:18).

ఇప్పుడు, రెండవ తరానికి చెందిన కుమారులు మరియు కుమార్తెలు తమకు తాముగా ఒడంబడికను పునరుద్ధరించుకునే సమయం వచ్చింది. ఒడంబడిక యొక్క పునరుద్ధరణ-దేవుని ప్రజలు తమ జీవితాలను దేవునికి తిరిగి సమర్పించుకోవాలనే పిలుపు-ఈ గొప్ప పుస్తకం యొక్క సందేశం.

ద్వితీయోపదేశకాండము అనేది మోషే ద్వారా బోధించిన సందేశాల శ్రేణి, దేవుని ప్రజలు వారి నిబద్ధతను, దేవునితో వారి ఒడంబడికను పునరుద్ధరించడానికి సవాలు చేసిన సందేశాలు.
ఈ వాస్తవాన్ని గమనించండి: ఒకరి జీవితాన్ని పునర్నిర్మించడం మరియు దేవునితో ఒకరి నిబద్ధత లేదా ఒడంబడికను పునరుద్ధరించడం క్రమానుగతంగా అవసరం.

ఇజ్రాయెల్ జీవితంలో ఇది స్పష్టంగా ప్రదర్శించబడింది. ఇశ్రాయేలీయులు తమను తాము తిరిగి సమర్పించుకున్నారు మరియు దేవునితో తమ ఒడంబడికను అనేకసార్లు పునరుద్ధరించారు:

⇒ మోషే నాయకత్వంలో (ద్వితీ 27:1–30:20).

⇒ జాషువా నాయకత్వంలో (యెహో .24).

⇒ ఎజ్రా నాయకత్వంలో. (నెహె .8).

5. ద్వితీయోపదేశకాండము “ఒడంబడిక పునరుద్ధరణ కోసం నమూనాను వివరించే గొప్ప పుస్తకం.”

ద్వితీయోపదేశకాండము యొక్క రూపురేఖలు వాస్తవానికి రెండు పార్టీల మధ్య పురాతన మధ్యప్రాచ్య ఒప్పందం యొక్క నమూనాను అనుసరిస్తాయి:

a. ఒడంబడికకు ఉపోద్ఘాతం లేదా పరిచయం (1:1-5).

b. హిస్టారికల్ ప్రోలాగ్: చరిత్ర యొక్క సమీక్ష, రెండు పార్టీల మధ్య సంబంధం మరియు ఒడంబడికను అవసరమైన సంఘటనలు (1:6–4:43).

c. ఒప్పందం యొక్క ప్రాథమిక నిబంధనలు లేదా చట్టాలు (4:44–26:19).

d. ఒడంబడిక యొక్క ధృవీకరణ: ఒడంబడికను కొనసాగించే బాధ్యత మరియు ఒడంబడికకు కట్టుబడి మరియు అవిధేయత యొక్క ఫలితాలు (27:1–30:20).

e. సాక్షులు మరియు నాయకత్వ వారసత్వం (31:1–34:12).

6. ద్వితీయోపదేశకాండము “వాగ్దానము మరియు ఆశ యొక్క గొప్ప గ్రంథము.”

జోర్డాన్ నదికి దగ్గరగా విడిది చేసి, ప్రజలు యోర్దాను దాటి, వాగ్దానం చేయబడిన దేశంలోకి మొదటిసారి ప్రవేశించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. చివరికి, వారు తమ వారసత్వాన్ని, దేవుని అద్భుతమైన వాగ్దానాన్ని పొందేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. వారి హృదయాలు గొప్ప ఆశ మరియు నిరీక్షణతో నిండిపోయాయి. అన్నీ వాగ్దానం చేయబడిన భూమి యొక్క ఆశీర్వాదాలు త్వరలో వారికి లభిస్తాయి. వారి హృదయాలను నింపిన గొప్ప వాగ్దానము మరియు నిరీక్షణ ద్వితీయోపదేశకాండము యొక్క గొప్ప పుస్తకాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు గ్రహించవచ్చు.

7. ద్వితీయోపదేశకాండము “దేవుని సన్నిధి మరియు మార్గదర్శకత్వం యొక్క అవసరాన్ని నొక్కిచెప్పే గొప్ప పుస్తకం.”

వాగ్దానం చేయబడిన భూమిని జయించాలంటే, దేవుని సన్నిధి మరియు మార్గనిర్దేశం ఖచ్చితంగా అవసరం. మోషే ద్వితీయోపదేశకాండము అంతటా ఈ వాస్తవాన్ని పదే పదే బోధించాడు.

8. ద్వితీయోపదేశకాండము “దేవునికి మరియు ఆయన ప్రజలకు మధ్య ఉన్న ఒడంబడికను నొక్కిచెప్పే గొప్ప గ్రంథము.”

9. ద్వితీయోపదేశకాండము “క్రొత్త నిబంధనలో తరచుగా కోట్ చేయబడిన గొప్ప పుస్తకం.”

క్రొత్త నిబంధనలో పుస్తకానికి సుమారు 100 కొటేషన్లు లేదా సూచనలు ఉన్నాయి.

10. ద్వితీయోపదేశకాండము “వేదాంతశాస్త్రాన్ని నొక్కి చెప్పే గొప్ప గ్రంథం.”

a. ద్వితీయోపదేశకాండము దేవుని వాక్యాన్ని నొక్కి చెబుతుంది, దేవుడు మోషేకు మరియు అతని ప్రియమైన ప్రజలకు తన వాక్యాన్ని మాట్లాడాడు మరియు ఇచ్చాడు అనే అద్భుతమైన వాస్తవం. ప్రతి అధ్యాయాన్ని శీఘ్రంగా పరిశీలిస్తే, దేవుడు ఎంత తరచుగా మాట్లాడాడో, తన ప్రజలకు బోధిస్తూ మరియు మార్గనిర్దేశం చేసాడో మరియు వాగ్దానం చేసిన తర్వాత వారికి ఏఏ వాగ్దానాలు ఇచ్చాడో చూపిస్తుంది (చూడండి 1:6; 2:2, 17, 31; 4:12f; మొదలైనవి).

b. ద్వితీయోపదేశకాండము దేవుని నియమిత సేవకుడైన మోషే యొక్క ప్రవచనాత్మక పరిచర్యను నొక్కి చెబుతుంది (చూడండి 1:5-6; 1:9f 2:16f; 4:1f; మొదలైనవి).

c. ద్వితీయోపదేశకాండము ప్రవక్త కంటే ఎక్కువగా ఉండబోయే ప్రవక్తను ఊహించింది, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడను ఊహించింది (డి.18:18-19).

d. ద్వితీయోపదేశకాండము దేవునితో పాత ఒడంబడికను పునరుద్ధరించవలసిన అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతుంది, అయితే యేసుక్రీస్తు మధ్యవర్తిత్వం వహించిన కొత్త ఒడంబడికను సూచిస్తుంది (యోహా .1:21-25; He.8:10; 10:16).

e. ద్వితీయోపదేశకాండము ఆయన వాక్యము, ప్రార్థన, విధేయత మరియు దేవునితో అవిచ్ఛిన్నమైన సహవాసాన్ని కొనసాగించడం ద్వారా వ్యక్తిగత ఆరాధనల-ముఖాముఖి కమ్యూనియన్ మరియు దేవునితో సహవాసం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది (34:10).

f. చరిత్ర విమోచన నాటకం అనే వాస్తవాన్ని ద్వితీయోపదేశకాండము నొక్కి చెబుతుంది. చరిత్రలో జరిగిన సంఘటనలలో దేవుని చిత్తం మరియు వాక్యం ఎలా అమలు చేయబడుతున్నాయో ద్వితీయోపదేశకాండము ప్రదర్శిస్తుంది-అన్నీ ఆయనను విశ్వసించే మరియు అనుసరించే వారిని రక్షించడం కొరకు.

⇒ గత చరిత్రను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా, ఒక వ్యక్తి చరిత్ర యొక్క సంఘటనలలో దేవుని మహిమాన్వితమైన రక్షణను చూస్తాడు, ఆయన వాక్యం మరియు వాగ్దానాల నెరవేర్పు (ద్వితీ .5:6).

⇒ భవిష్యత్ చరిత్రను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా-దేవుని గొప్ప వాగ్దానాలలో ఊహించబడింది-ఒక వ్యక్తి తన జీవితాన్ని దేవునికి అంకితం చేయడానికి ప్రేరేపించబడ్డాడు.

g. ద్వితీయోపదేశకాండము దేవునికి మరియు ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపడాన్ని నొక్కి చెబుతుంది (5:7-21; 28:1-2).

h. ద్వితీయోపదేశకాండము దేవుని పట్ల ప్రేమను నొక్కి చెబుతుంది (6:5).

i. ద్వితీయోపదేశకాండము ఒకరి పొరుగువారి పట్ల ప్రేమను నొక్కి చెబుతుంది (22:1f; 23:15-16; 23:19-20; 23:24-25; 24:1-22; 25:1-19).

j. విధేయత కొరకు దేవుని వాగ్దానాలు మరియు ఆశీర్వాదాలను ద్వితీయోపదేశకాండము నొక్కి చెబుతుంది (28:1-14).

k. అవిధేయతకు దేవుని తీర్పు మరియు శాపాలను ద్వితీయోపదేశకాండము నొక్కి చెబుతుంది (27:11-26; 28:15-68).

l. దేవుణ్ణి ఎన్నటికీ మరచిపోకూడదని ద్వితీయోపదేశకాండము నొక్కి చెబుతుంది.

m. ద్వితీయోపదేశకాండము లోకంలోని నిరుపేదల పట్ల శ్రద్ధ వహించవలసిన అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతుంది (22:1f; 23:15-16; 23:19-20; 23:24-25; 24:1-22; 25:1-19).

n. ద్వితీయోపదేశకాండము దేవుని సన్నిధి మరియు మార్గనిర్దేశము యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెబుతుంది, జీవితాంతం రోజు వారీగా నడుస్తుంది.

o. ఒకరి జీవితాన్ని నిరంతరం దేవునికి పునరుద్ధరించవలసిన అవసరాన్ని ద్వితీయోపదేశకాండము నొక్కిచెప్పింది, ఒకరి ఒడంబడికను లేదా నిబద్ధతను పునరుద్ధరిస్తుంది.

p. ప్రజలు యెహోవా వద్దకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఇశ్రాయేలు పునరుద్ధరణను ద్వితీయోపదేశకాండము అంచనా వేస్తుంది (30:1-20).

11. ద్వితీయోపదేశకాండము “జీవితాన్ని దేవునికి పవిత్రమైనదిగా అందించే గొప్ప గ్రంథం.”

కాబట్టి, మనిషి పవిత్రంగా ఉండాలి-పూర్తిగా దేవునికి వేరుగా ఉండాలి-మరియు దేవుని ముందు స్వచ్ఛమైన మరియు పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడపాలి.

12. ద్వితీయోపదేశకాండము “ఒక దేశంగా ఇజ్రాయెల్ యొక్క పుట్టుకను సమీక్షించే గొప్ప పుస్తకం.”

ఇజ్రాయెల్ విముక్తి పొందినప్పుడు, ఈజిప్టు బానిసత్వం నుండి విముక్తి పొందినప్పుడు, వారిని దేవుడు తన ప్రత్యేక ప్రజలుగా ఎన్నుకోబడ్డారు.

వారు భూమి యొక్క అనైతిక మరియు అన్యాయానికి ఎదురుగా ఆయన సాక్షులుగా ఉండే ప్రజల దేశంగా ఉండాలి. ఈజిప్టు నుండి బయలుదేరినప్పుడు, ఇశ్రాయేలీయులు దేవుడే రాజు అయిన ప్రజల జాతి. కానీ చట్టబద్ధంగా వారిని ఒక దేశంగా ఏర్పాటు చేసే రాజ్యాంగం లేదు మరియు వారి ఇంటిని పిలవడానికి భూమి లేదు. ప్రజలు మరియు వారి రాజు మధ్య సంబంధాన్ని నియంత్రించే రాజ్యాంగం (ఒడంబడిక) సినాయ్ పర్వతం వద్ద రాజ్యాంగం రూపొందించబడింది. దేవుని ద్వారా స్థాపించబడిన ప్రభుత్వ రూపం రాజ్యాంగం లేదా ఒడంబడిక అనేది దైవపరిపాలన. దేవుడే రాజు, ఈజిప్టులో (ప్రపంచానికి చిహ్నం) బానిసత్వం మరియు మరణం యొక్క భయంకరమైన విధి నుండి ఇశ్రాయేలీయులను రక్షించిన అద్భుతమైన పాలకుడు. అందువల్ల, ప్రజలు తమ జీవితాలను దేవునికి రుణపడి ఉన్నారు. వారు చాలా దయతో వారిని రక్షించిన పాలకుడికి లోబడి ఉండాలి, స్వయంగా దేవుడే.

ఇది ఇశ్రాయేలు జనన చరిత్ర, ఇశ్రాయేలు దేవుడే పరిపాలించిన దైవపరిపాలనా దేశంగా ఏర్పడింది. ఇశ్రాయేలీయులకు వారి రాజు మరియు వారి రాజ్యాంగం ఉన్నాయి. ఇప్పుడు, వారు తమ భూమి యొక్క వారసత్వాన్ని, దేవుని గొప్ప వాగ్దానాన్ని త్వరలో పొందబోతున్నారు.