నిర్గమకాండము ఆదికాండము యొక్క చరిత్రను కొనసాగిస్తుంది. ఐగుప్తులోనికి వచ్చిన ఒక చిన్న కుటుంబము అయినటువంటి 70 మంది లక్షల కొద్దీ ప్రజలైన ఒక దేశంగా ఎలా ఎదిగారు అని తెలియచేసేదే నిర్గమకాండము.  430 సంవత్సరములు  హెబ్రీయులు ఐగుప్తులో నివాసము చేశారు.  ఇందులో చాలా సమయము  వారు బానిసత్వములోనే గడిపారు.

నిర్గమకాండము  ఈ క్రింది విషయములను తెలియజేస్తుంది

 • మోషే యొక్క అభివృద్ధి గురించి
 • బానిసత్వము నుంచి  ఇశ్రాయేలీయుల  యొక్క విడుదల
 • దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రము పొందుటకు ఐగుప్తు నుంచి  సీనాయి కొండకు వారు చేసిన ప్రయాణము
 • ప్రత్యక్ష గుడారము  నిర్మించుటకు దేవుడు ఇచ్చిన సూచనలు

దేవుని నివాసస్థలముగా  ప్రత్యక్ష గుడారము నిర్మించడముతో నిర్గమకాండము ముగుస్తుంది.   బానిసత్వము నుంచి వారి యొక్క విడుదల వెనువెంటనే జరిగిపోలేదు.  అది ఒక ప్రణాళికాబద్ధమైన ప్రక్రియ ద్వారా జరిగినది.   ఫరో యొక్క గుప్పిట నుండి  హెబ్రీయులను విడిపించడానికి పది తెగుళ్ళు మరియు కొంత నిర్దిష్టమైనటువంటి సమయము పట్టినది.

ఈ  తెగుళ్ళు రెండు ప్రాముఖ్యమైన అంశములను నెరవేర్చాయి

 • ఐగుప్తు దేవుళ్ళ కన్నా కూడా  హెబ్రీయుల దేవుడు  ఆధిపత్యము కలిగినవాడు అని
 • హెబ్రీయులకు స్వాతంత్ర్యము తెచ్చిపెట్టాయి

దేవుని యొక్క హస్తము తనకు ఇష్టమైన ప్రజల మీద ఉన్నది.  వారు ఆయన సన్నిధిని, ఆయన పనిచేయు మార్గములను, వారి తరపున ఆయన చేసిన క్రియలను ఎరిగి ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఆశీర్వాదము ఎల్లప్పుడూ పొందుటకు ఆయన మార్గమునకు తగినట్లుగా వారి జీవితములను  మలచుకోవలెను.

ఒక ప్రత్యేకమైన నిబంధన జనముగా ఉంచు ఉద్దేశ్యముతో  దేవుడు వారికి విడుదల కలిగించడము జరిగినది.  ఈ యొక్క నిబంధన పరిధికి బయట జీవించి ఉన్నట్లయితే ఫలితములు ఎలా ఉంటాయి అనేది బంగారు  దూడను చేసిన సందర్భంలో దృష్టాంత పరచబడినది.

హృదయములో ఎంతో బాధ కలిగి విశ్రాంతి కొరకు ఎదురుచూస్తున్నటువంటి  ప్రజలతో నిర్గమకాండము మొదలవుతుంది.  ఐగుప్తు యజమానుల యొక్క కొరడాల క్రింద దుర్భరమైన బాధాకరమైన జీవితమును అనుభవించారు.  అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు వారసులైన ఈ ప్రజలు  తమ యొక్క దుర్గతినుంచి ఉపశమనం కోరుకుంటున్నను,  వారు దేవుని చేత  మరువబడిన ప్రజలుగా మనకు కనిపిస్తారు. వారి యొక్క పరిస్థితి ఇంక  తాళలేనటువంటి స్థితికి వచ్చినప్పుడు  తన ప్రజలను విడిపించుటకు దేవుడు మోషేను పంపించాడు.  ఆ విధులను గురించినటువంటి  కధే  ఈ నిర్గమకాండము.  దేవుని యొక్క ప్రజలు ఎన్నడూ  ఊహించనటువంటి విధముగా  ఇది జరిగినది.  ఎంతో బాధతో మొదలైనది దేవుని యొక్క ప్రేమ ద్వారా  అంతమైనది.

నిర్గమకాండము చివరలో దేవుని సంతృప్తిపరిచే విధంగా ప్రజలు ఆరాధించటంతో దేవుని యొక్క మహిమ ప్రత్యక్షగుడారము మీదకు దిగివచ్చి దానిని నింపినది.  సీనాయి కొండ దగ్గర ప్రజలు ఈ విధముగా ఐగుప్తు దాస్యము, పేదరికము నుండి దేవుని యొక్క సన్నిధికి  చేరియున్నారు.  దీని ద్వారా స్పష్టముగా దేవుడు తన ప్రజలను ఎంత  ప్రేమిస్తున్నారు అనేది తెలుస్తుంది.

ఒక సమాజముగా దేవుని ఆరాధించుట అనేది నిర్గమకాండముతోనే మొదలవుతుంది.  ఆదికాండములో వ్యక్తిగతముగానే ప్రజలు దేవుని ఆరాధించారు.  కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.  నోవహు,  అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు యొక్క  బలి అర్పణలో దీనిని మనము చూడవచ్చు.   నిర్గమకాండములో  పితరులకు చేయబడిన వాగ్దానములు నెరవేర్చబడినాయి.  అంతేకాక దేవుని  గురించినటువంటి అవగాహన విషయములో  నిర్గమకాండము ఒక నూతన  అధ్యాయమునకు తెర తీస్తుంది ఆయన ప్రజలకు, ఆయన శత్రువులకు, ఆయన గొప్పతనము తెలియజేయబడినది. మనుషుల ద్వారా చేయబడిన దేవతలు, దేవుళ్ళు, సైన్యములు ఆయన అధికారమునకు లోబడినాయి

దేవుడు వాగ్దానములను, షరతులతో కూడిన తన నిబంధనను ఇశ్రాయేలీయులకు అందజేశారు. చాలా సందర్భములలో కష్టముతో కూడిన విధముగా దేవుని ఆరాధించటమే నిబంధనకు సరియైనటువంటి స్పందనని ఇశ్రాయేలీయులు తెలుసుకున్నారు.

మోషేను, ఇశ్రాయేలు దేశమును దేవుడు ఎలాగైతే నడిపించాడో అలానే మనలను కూడా నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాడు.  ఒకవేళ మోషేలాగా ఒక ప్రత్యేకమైన పనికొరకు దేవుడు నిన్ను సిద్ధపరుస్తూ ఉంటే కనుక  దేవుడు నీతో పాటుగా ఉంటాడు.  ఆయనకు లోబడి  వెంబడించు.  ఒకవేళ శత్రువు నుంచి శోధన నుంచి నీకు విడుదలనిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆయన యందు విశ్వాసముంచి ఆయన చెప్పినట్లుగా చేయుము.  ఆయన చెప్పిన నీతి సూత్రాలను స్పష్టముగా విని, చదివి, ధ్యానించి, పాటించండి.  నీ జీవితములోను, కుటుంబములోను, సమాజములోను  ఆయనను నిజముగా  ఆరాధించుము.  నిర్గమకాండము దేవుని యొక్క నడిపింపు గురించిన అద్భుతమైన కథయై యున్నది.  ఆయన నిన్ను నడిపించు చోటకు వెంబడించుటకు నిశ్చయించుకొని దీనిని చదువుము.

మోషే, ఇజ్రాయెల్ యొక్క గొప్ప శాసనకర్త మరియు విమోచకుడు. ఈజిప్టు బానిసత్వం నుండి మరియు ఇశ్రాయేలును అరణ్య సంచారం ద్వారా నడిపించిన గొప్ప నాయకుడు మోషే
1. లేఖనము యొక్క అంతర్గత సాక్ష్యం-నిర్గమకాండము యొక్క రచయిత మోషే అని గట్టిగా సూచిస్తుంది.
ఈ క్లెయిమ్ యొక్క బలాన్ని ఈ క్రింది లేఖనాల ద్వారా పరిశీలించడం ద్వారా స్పష్టంగా చూడవచ్చు.
a. పాత నిబంధన మోషే రచయిత అని సూచిస్తుంది.
నిర్గ 17:14; 24:4, 7; 34:27
సంఖ్యా 33:1-2
ద్వితీ 31:9
యెహో 1:7-8; 8:31
b. మోషే రచయిత అని కొత్త నిబంధన సూచిస్తుంది.
మార్కు 7:10; 12:26
లూకా 2:22-23
c. మోషే రచయిత అని యేసుక్రీస్తు స్వయంగా చెప్పాడు.
మార్కు 10:4-5
లూకా 24:44
యోహా 5:46-47; 7:19
2. బాహ్య సాక్ష్యం కూడా మోషే నిర్గమకాండము రచయిత అని గట్టిగా సూచిస్తుంది.
a. సంప్రదాయం-యూదు మరియు క్రైస్తవ సంప్రదాయం-మోషే రచయిత అని పట్టుకోవడంలో ఏకగ్రీవంగా ఉంది
నిర్గమకాండము యొక్క. వాస్తవానికి, సంప్రదాయం బలంగా ఉంది, చాలా బలంగా ఉంది, మోషే మొత్తం పెంటాట్యూచ్ (ఆదికాండము, నిర్గమకాండము, లేవీయకాండము, సంఖ్యాకాండము, ద్వితీయోపదేశకాండము) వ్రాసాడు.
b. పురావస్తు శాస్త్రం కూడా మోషే రచయిత అని సూచిస్తుంది. నిర్గమకాండము వ్రాసిన రోజులో రచయిత ఖచ్చితంగా జీవించాడు. ఇది మనకు ఏమి చూపిస్తుంది? పంచభూతాలలో మనకు కనిపించే వాస్తవాలు, అటువంటి విషయాలను వివరించే వాస్తవాలు
• ఆచారాలు
• ప్రవర్తన
• భూగోళశాస్త్రం
• చరిత్ర
• సంఘటనలు
• స్థలాలు
• పేర్లు
ఎఫ్.బి. హ్యూయ్ ఇలా చెప్పారు:
పురావస్తు ఆవిష్కరణలు పెంటాట్యూచ్‌లో కనిపించే ఆచారాలు, సంఘటనలు మరియు పేర్ల యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించాయి మరియు సంఘటన జరిగిన వందల సంవత్సరాల తర్వాత రచయిత రాయలేదని సూచిస్తున్నాయి.
3. మోషే యొక్క అర్హతలు అతను నిర్గమకాండము యొక్క రచయిత అని సూచిస్తున్నాయి.
a. నిర్గమకాండము వ్రాయడానికి మోషేకు విద్య ఉంది. అతను “ఈజిప్షియన్ల అన్ని జ్ఞానం” లో బాగా చదువుకున్నాడు
(అ.పో.కా.7:22). అంతేకాకుండా, అతను తన పూర్వీకుల వ్రాతపూర్వక మరియు మౌఖిక సాక్ష్యాలను తీసుకొని నిర్గమకాండను వ్రాయడానికి దేవుడు స్పష్టంగా సిద్ధంగా ఉన్నాడు.
b. నిర్గమకాండములో జరిగినదంతా మోషేకు బాగా తెలుసు. అతనికి ఈజిప్టు, మిధ్యాను, ఎడారి మరియు సినాయ్ ద్వీపకల్పం గురించి అన్నీ తెలుసు. ఆచారాలు, ప్రవర్తన, భౌగోళికం, సంఘటనలు, ప్రదేశాలు మరియు వ్యక్తుల గురించి అతనికి తెలుసు. అతను అక్కడ ఉన్నందున అతనికి తెలుసు.
c. మోషేకు నిర్గమకాండము వ్రాయడానికి సమయం దొరికింది. అతను ఇశ్రాయేలీయులతో నలభై సంవత్సరాలు జీవించాడు మరియు ఎడారిలో నడిచాడు. బానిసలను ప్రజల దేశంగా రూపొందించడంలో, భవిష్యత్ తరాల కోసం వారి చరిత్రను నమోదు చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అతను తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉంది.
d. మోషే దేవుడు నియమించిన విమోచకుడు, ఇశ్రాయేలు జాతిని స్థాపించిన తండ్రి. మోషే విధి మనిషి, అరిగిపోయిన బానిసల సమాజమును తీసుకొని వారిని ప్రజల దేశంగా రూపొందించడానికి దేవుడు నియమించిన వ్యక్తి.
దేశాన్ని నిర్మించడంలో, అతను ఇశ్రాయేలీయుల సంఘటనలు మరియు చరిత్రను రికార్డ్ చేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నాడు.
ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి: ఇజ్రాయెల్ యొక్క గొప్ప విమోచకుడిగా, అతను జరుగుతున్న సంఘటనలు మరియు చరిత్రను రికార్డ్ చేయకపోవడం చాలా అసాధారణమైనది-అంత అసాధారణమైనది అవివేకం.
నిజానికి, గుర్తుంచుకోండి, అతను ఒక దేశంగా పేద ప్రజల సమాజమును నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ విషయం అతనికి తెలుసు. ఇవ్వడానికి సహాయం చేయడానికి, మోషే సంఘటనలను భావితరాల కోసం రికార్డ్ చేయడం లేదని అనుకోవడం అసమంజసమైనది
నిర్మాణం-బిల్డింగ్ బ్లాక్స్, ఒక పునాది-దేశానికి పైన పేర్కొన్న వాటన్నింటికీ అదనంగా, దేవుడు పవిత్ర గ్రంథాలను ప్రేరేపించాడని (ఊపిరి) విశ్వసిస్తే, ఒక వాస్తవం ముందంజలోకి వస్తుంది: దేవుడు తన విమోచన ప్రణాళికను రికార్డ్ చేయడానికి మానవ చరిత్ర యొక్క ప్రారంభ రోజుల నుండి మనుషులను నడిపించేవాడు. కాబట్టి విశ్వాసికి, ఎటువంటి ప్రశ్న లేదు: దేవుడు మనుషులను నియమించాడు
మానవ చరిత్ర ప్రారంభంలో, పవిత్ర గ్రంథాలను వ్రాయడానికి వారిని నియమించారు. మరియు వారు వ్రాసినట్లుగా, దేవుడు గ్రంథంలోని పదాలను ప్రేరేపించాడు (2 Ti.3:16).
చూసినట్లుగా, సాక్ష్యం బలంగా ఉంది: మోషే నిర్గమకాండము యొక్క గొప్ప పుస్తకాన్ని వ్రాసాడు. మోషేకు ప్రత్యర్థిగా మరే వ్యక్తి కూడా సూచించబడలేదు. మోషేను సూచించే అన్ని సాక్ష్యాలను తిరస్కరించడం మరియు ఎవరో తెలియని, పేరులేని వ్యక్తి నిర్గమకాండము వ్రాసినట్లు సూచించడం కష్టం. లేఖనము ఏమి సూచిస్తుందో చెప్పడం మాత్రమే సహేతుకమైన మరియు నిజాయితీగల ముగింపు: మోషే నిర్గమకాండము వ్రాసాడు.

రచనాకాలము


బహుశా 1450–1406 B.C.

 1. మోషే 120 సంవత్సరాలు జీవించాడు (ద్వితీ 34:7).
 2. మోషే ఈజిప్టులో 40 సంవత్సరాలు గడిపాడు (అ.పో.కా 7:22-23).
 3. మోషే మిద్యానులో 40 సంవత్సరాలు గడిపాడు (నిర్గ 2:15).
 4. మోషే అరణ్య అనుభవాల ద్వారా ఇజ్రాయెల్‌ను నడిపిస్తూ 40 సంవత్సరాలు గడిపాడు (ద్వితీ 8:2f).

సొలొమోను పాలన యొక్క నాల్గవ సంవత్సరం సుమారు 966 BC; అందువల్ల, మోషే ఇశ్రాయేలును ఐగుప్తు నుండి 1446 B.C. (480 సంవత్సరాల ముందు సొలొమోను రాజుగా 4వ సంవత్సరం 1 రాజులు 6:1). ఈ సమాచారం ఆధారంగా, మోషే జీవితం ఈ క్రింది విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది:

⇒ మోషే ఐగుప్తులో 1526-1486 B.C.

⇒ మోషే మిద్యానులో 1486-1446 B.C.

⇒ మోషే ఇశ్రాయేలును అరణ్యం గుండా నడిపించాడు 1446-1406 B.C.

ఏది ఏమైనప్పటికీ, తరువాత తేదీ-అరణ్య సంచారం సమయంలో-కూడా సాధ్యమవుతుంది (1446-1406 B.C.). మోషే నిస్సందేహంగా ఈ కాలంలోనే పెంటాట్యూక్ లోని ఇతర నాలుగు పుస్తకాలు-నిర్గమకాండము, లేవీయకాండము, సంఖ్యాకాండము మరియు ద్వితీయోపదేశకాండము వ్రాశాడు. స్పష్టంగా, అతను చరిత్ర ద్వారా ఎందరో మహానుభావులు చేసిన పనిని చేసాడు, అతను సంఘటనల డైరీని ఉంచాడు మరియు అతను సమయం దొరికినందున వివిధ పుస్తకాలలో తన గమనికలను సంకలనం చేశాడు.

⇒ అరణ్య సంచారం సమయంలో మోషే ఆధ్యాత్మికంగా మరింత పరిణతి సాధించి ఉంటాడు. అతను ఈజిప్టులో యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు, ఆదికాండము వ్రాయడానికి అతనిని ప్రేరేపించడానికి పరిశుద్ధాత్మకు అవసరమైన ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వత అతనికి లోపించినట్లు అనిపిస్తుంది. నిజానికి, అతను ఐగుప్తు నుండి పారిపోవడానికి బలవంతంగా హత్యకు పాల్పడ్డాడు (నిర్గ 2:11-15 చూడండి).

⇒ అరణ్య సంచారం సమయంలోనే దేవుడు మోషేతో ముఖాముఖిగా (అలా మాట్లాడటానికి) వ్యవహరించాడు. దేవుడు స్వయంగా మోషేతో సృష్టి కథను మరియు మానవ చరిత్రలోని ఏదైనా ఇతర పూర్వ సంఘటనలను పంచుకున్నట్లయితే, అది అతని జీవితంలోని ఈ నలభై సంవత్సరాలలో ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.

ఎవరికి వ్రాయబడింది


ముఖ్యంగా ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు మరియు సాధారణంగా మానవ జాతికి.

1. నిర్గమకాండము ఇజ్రాయెల్‌కు దాని చరిత్ర మరియు చట్టం యొక్క రికార్డును ఇవ్వడానికి మరియు ప్రజలు ఎలా జీవించాలో, సేవించాలో మరియు దేవుణ్ణి ఆరాధించాలో వారికి సూచించడానికి వ్రాయబడింది.

2. నిర్గమకాండము అన్ని తరాల ప్రజలందరికీ వ్రాయబడింది…

• ఎలా జీవించకూడదనే దాని గురించి మనకు ఒక ఉదాహరణ మరియు హెచ్చరిక ఇవ్వడానికి

• లేఖనాల ద్వారా మనం ప్రోత్సహించబడటానికి మరియు గొప్ప నిరీక్షణ కలిగి ఉండేలా మనకు బోధించడానికి

నిర్గమకాండము కోసం కనీసం మూడు ప్రయోజనాలున్నాయి.

1. చారిత్రక ఉద్దేశ్యం


ఇశ్రాయేలీయులకు వారి చరిత్ర మరియు చట్టం యొక్క శాశ్వత రికార్డు మరియు వారు దేవుణ్ణి ఎలా సేవించాలి మరియు ఆరాధించాలి అనే రికార్డును అందించడం. చారిత్రాత్మకంగా, నిర్గమకాండము వ్రాయబడింది…

a. ఇశ్రాయేలుకు వారి దేవుడిచ్చిన ఉద్దేశ్యాన్ని బోధించడానికి, దేవుడు వారిని తన ప్రజలుగా ఎంచుకొన్నాడు (నిర్గ.1:1-22).

• సజీవుడు మరియు నిజమైన దేవుడు ఒక్కడే అని ఇజ్రాయెల్‌కు బోధించడానికి, అన్నిటినీ సృష్టించిన మరియు ఉద్దేశించిన దేవుడు ఒక్కడే (యెష.43:10-13).

• ఇజ్రాయెల్‌కు దాని మూలాలను బోధించడానికి, వారు వాస్తవానికి అబ్రాహాము ద్వారా దేవునిచే ఎన్నుకోబడ్డారని, దేవుని ప్రజల ఎంపిక శ్రేణిగా నియమించబడ్డారు.

• వాగ్దానం చేయబడిన సంతానం, రక్షకుడు, వారి ద్వారా ప్రపంచంలోకి పంపబడతారని ఇజ్రాయెల్‌కు బోధించడానికి. దేవుడు ప్రపంచాన్ని రక్షించడానికి ఎంచుకున్న పంక్తి వారు. రక్షణ-వాగ్దానం చేయబడిన సంతానం-ఇశ్రాయేలు ద్వారా రావలసి ఉంది.

• ఇశ్రాయేలీయులు వాగ్దానం చేయబడిన భూమిని, కనాను దేశాన్ని స్వీకరించాలని మరియు దేవుడు తన వాక్యానికి విశ్వాసపాత్రంగా ఉంటాడని మరియు వాగ్దానం చేసిన భూమిని వారికి ఇస్తారని బోధించడానికి.

b. ఈజిప్టు బానిసత్వం నుండి ఇజ్రాయెల్ వారి అద్భుతమైన విమోచనను, దేవుని శక్తివంతమైన హస్తం ద్వారా మహిమాన్వితమైన విమోచనను ఎల్లప్పుడూ గుర్తుచేయడానికి (నిర్గ 2:1–13:16).

c. ఇజ్రాయెల్‌కు వారి దేశం నిర్మించబడటానికి మరియు పరిపాలించబడే గొప్ప చట్టాలను బోధించడానికి (నిర్గ 19:1–40:38).

d. ఇశ్రాయేలు వారు దేవుణ్ణి ఎలా విశ్వసించాలి మరియు అనుసరించాలి అని నేర్పడానికి…

• జీవితంలోని పరీక్షలు మరియు శత్రువులను ఎదుర్కోవడం మరియు జయించడం

• వాగ్దానం చేయబడిన భూమిని వెతకడంలో (నిర్గ.13:17–18:27)

e. ఇశ్రాయేలు వారు దేవుణ్ణి ఎలా సేవించాలో మరియు ఆరాధించాలో నేర్పడానికి (నిర్గ.19:1–40:38).

2. సిద్ధాంతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం


a. దేవుని గొప్ప వాగ్దానం, వాగ్దానం చేయబడిన సంతానం యొక్క వాగ్దానం జరిగింది అని బోధించడానికి: అబ్రాహాము సంతానం నుండి ఒక గొప్ప దేశం జన్మించింది, వాగ్దానం చేయబడిన సంతానం మరియు రక్షకుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు జన్మనివ్వాల్సిన ప్రజలు ( నిర్గ.1:6-7).

b. దేవుని అద్భుతమైన స్వభావాన్ని, గొప్ప సిద్ధాంతాలను బోధించడానికి…

• దేవుని ప్రేమ, దయ (నిర్గ.3:7-10; 6:5-9)

• దేవుని ఎన్నిక, ముందుగా నిర్ణయించడం, మరియు ముందస్తు జ్ఞానం (నిర్గ.6:6-9)

• దేవుని శక్తి మరియు సార్వభౌమాధికారం (నిర్గ.1:1–18:27)

• దేవుని న్యాయం మరియు తీర్పు (నిర్గ.7:8-14:31; 17:8-16)

• దేవుని విశ్వసనీయత (నిర్గ.1:1-40:38)

• దేవుని రక్షణ మరియు విమోచన (నిర్గ.1:1–40:38)

• దేవుని పవిత్రత (నిర్గ.3:1-10; 19:1–40:38)

• దేవుని సంరక్షణ, మార్గదర్శకత్వం, సదుపాయం మరియు రక్షణ (నిర్గ.1:1–40:38)

c. రక్షణ పూర్తిగా గొర్రెపిల్ల రక్తంపై ఆధారపడి ఉందని బోధించడానికి: ఒక వ్యక్తి గొర్రె రక్తం వెనుక దాక్కోవాలి…

• తీర్పు నుండి విముక్తి పొందాలి

• కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి

• వాగ్దానం చేయబడిన భూమి (స్వర్గం యొక్క చిహ్నం) యొక్క నిరీక్షణను ఇవ్వడానికి (నిర్గ.12:1–13:16; హెబ్రీ.11:13-16, 24-29 చూడండి)

d. దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించడానికి మరియు ఆయన ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడానికి మనిషితో ఒడంబడిక-ఒప్పందం-చేసుకోవడం (నిర్గ.19:1–40:38).

e. మనిషి యొక్క భయంకరమైన నీచత్వాన్ని, మనిషి హృదయం యొక్క నిజమైన స్థితిని బోధించడానికి…

• మనిషి పాపి, దేవుని చట్టాన్ని అతిక్రమించేవాడు

• ఆ మనిషి దేవుని హృదయాన్ని పదే పదే విచ్ఛిన్నం చేస్తాడు, దేవుడు అతనికి ఎంత మంచివాడైనా సరే (నిర్గ.1:1–40:38)

f. మధ్యవర్తి కోసం మనిషి యొక్క తీరని ఆవశ్యకతను బోధించడానికి: ఆ మనిషికి తన కోసం దేవుణ్ణి సంప్రదించడానికి ఒక మధ్యవర్తి అవసరం (నిర్గ.1:1–40:38).

g. దేవుని సేవ మరియు ఆరాధనను బోధించడానికి: మనిషి దేవుణ్ణి ఎలా సేవించాలో మరియు ఆరాధించాలో వివరించడానికి (నిర్గ.1:1–40:38).

h. యాజకత్వం యొక్క సంపూర్ణ ఆవశ్యకతను బోధించడానికి, ఆ వ్యక్తికి దేవుని ముందు ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి ఒక ప్రధాన యాజకుడు, మధ్యవర్తి అవసరం (నిర్గ. 1:1–40:38).

3. క్రిస్టోలాజికల్ లేదా క్రీస్తు-కేంద్రీకృత ప్రయోజనం


కొన్ని విషయాలు యేసుక్రీస్తును ప్రపంచ రక్షకునిగా సూచిస్తాయని బోధించడం:

a. గొప్ప విమోచకుడైన మోషే, మానవుని ప్రపంచ (ఈజిప్ట్) నుండి మరియు దాని బానిసత్వము నుండి మరియు రాబోయే తీర్పు నుండి రక్షించగల విమోచకుడు, మరింత గొప్ప విమోచకుడు కోసం మనిషి యొక్క అవసరాన్ని చిత్రించాడు.

“నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధ్యనుండి, నీ సహోదరుల మధ్యనుండి నావంటి ఒక ప్రవక్తను [విమోచకుని] లేపును; మీరు అతని మాట వినాలి” (ద్వితీ.18:15).

b. పస్కా గొర్రెపిల్ల ప్రపంచంలోని పాపాన్ని తీసివేసే దేవుని గొర్రెపిల్ల కోసం మనిషి యొక్క అవసరాన్ని చిత్రీకరిస్తుంది.

“మరుసటి రోజు యోహాను యేసు తనయొద్దకు వచ్చుట చూచి, ఇదిగో లోక పాపమును తీసివేసే దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల” (యోహాను. 1:29).

c. నిష్కళంకమైన గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తము, దేవుని పరిపూర్ణ గొర్రెపిల్ల, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్తం వెనుక దాక్కుని దేవుని తీర్పు నుండి మానవుడు తప్పించుకోవలసిన అవసరాన్ని చిత్రీకరిస్తుంది.

“ఎద్దుల మరియు మేకల రక్తము, మరియు అపవిత్రమైన వాటిని చిలకరించే కోడె బూడిద, మాంసాన్ని శుద్ధి చేయడానికి పవిత్రం చేస్తే: శాశ్వతమైన ఆత్మ ద్వారా దేవునికి మచ్చ లేకుండా తనను తాను అర్పించుకున్న క్రీస్తు రక్తం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీ మనస్సాక్షిని ప్రక్షాళన చేసుకోండి సజీవుడైన దేవునికి సేవ చేయడానికి చనిపోయిన పనుల నుండి?” (హెబ్రీ.9:13-14; రోమా.5:8-9 చూడండి).

d. ఆ మన్నా, స్వర్గం నుండి వచ్చిన రొట్టె, జీవపు రొట్టె అయిన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును చిత్రీకరిస్తుంది (యోహాను.6:32-33; 6:48-51; 6:58).

“మరియు యేసు వారితో, నేను జీవపు రొట్టె; మరియు నాయందు విశ్వాసముంచువాడు దాహం వేయడు” (యోహాను.6:35).

e. భగవంతుని నియమం మరియు మానవుడు దాని అన్ని అంశాలలో (పరిపూర్ణత) దేవుని చట్టాన్ని పాటించడంలో అసమర్థత మనిషికి న్యాయవాది, మధ్యవర్తి యొక్క గొప్ప అవసరాన్ని చిత్రీకరిస్తుంది.

పాతనిబంధనలోను, ధర్మశాస్త్రములోను, పరిశుద్ధ గ్రంధము నందు రెండవ పుస్తకమై ఉన్నది

నిర్గమకాండమును 3 భాగములుగా విభజించవచ్చును

 • ఇశ్రాయేలీయుల అద్భుతమైన విడుదల (1-13)
 • సీనాయి కొండ దగ్గరకు అద్భుతమైన ప్రయాణము (13-18)
 • సినాయి కొండ దగ్గర అద్భుతమైన ప్రత్యక్షతలు (19-40)

రెండవ భాగము నందు నాలుగు ప్రధానమైన సంఘటనలు కలవు

 • దేవుని యొక్క అద్భుతమైన విడుదల శక్తిని హెబ్రీయులు చూచుట (13-15)
 • దేవుడు తన పిల్లలను ఎలా పోషిస్తారనేది అనుభవించుట (15-17)
 • వారి శత్రువులైన అమాలేకీయుల నుంచి రక్షించబడుట (17)
 • ప్రజల మధ్య సమాధానము ఉంచుట కొరకు నాయకులను ఏర్పాటు చేయుట (18)

మూడవ విభాగము నందు మూడు ముఖ్యమైన విషయములు కలవు

 • పది ఆజ్ఞలు ఇచ్చుట అవి ప్రజల జీవితంలో ఎలా నెరవేర్చడం అనే సూచనలు వివరముగా తెలియజేయుట (19-23)
 • ప్రత్యక్ష గుడారము, దాని పరికరములు ఎలా చేయాలి అని సూచనలు ఇచ్చుట (25-31)
 • ప్రత్యక్ష గుడారము దాని పరికరములు తయారుచేసి నిలువబెట్టుట, దేవుని యొక్క సన్నిధి గుడారమును నింపుట (35-40)

తనతో నిబంధన కలిగినటువంటి జనులను దేవుడు ఆశీర్వదిస్తారు అనే విషయం నిర్గమకాండము మనకు తెలియచేస్తుంది

దేవుడు తనకు ఏవి అంగీకారమో వివరంగా తెలియజేశారు

ఆదికాండము, నిర్గమకాండము మధ్య 300 సంవత్సరములు యెడము ఉన్నది

ఇశ్రాయేలు ఒక దేశంగా ఎలా ఉద్భవించింది అనేది నిర్గమకాండము తెలియజేస్తుంది

నిర్గమకాండము బాధతో మొదలై విడుదలతో అంతమవుతుంది

నిర్గమకాండము యాకోబు సంతతి ఐగుప్తులో విస్తరించుట దగ్గర నుంచి ప్రత్యక్ష గుడారము  నిలువ బెట్టుట వరకు సుమారుగా 431 సంవత్సరములు  చరిత్ర కలిగి ఉన్నది

ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు ఐగుప్తు గొప్ప సామ్రాజ్యముగా ఎదిగినది

మోషే లేవీయుడు

ఐగుప్తు నుంచి ఇశ్రాయేలీయులు బయలుదేరు సమయమునకు 20 సంవత్సరములు పైబడిన వారు స్త్రీలు, పిల్లలు కాక ఆరు లక్షల మంది ఉన్నారు

సుమారుగా 30 నుంచి 40 లక్షల మంది ఐగుప్తు నుంచి బయలుదేరారు

ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు నుండి బయటకు తీసుకురావటానికి దేవునికి ఒక్క రాత్రి మాత్రమే పట్టినా ఐగుప్తు వారి హృదయంలో నుంచి తీసివేయటానికి 40 సంవత్సరాలు పట్టింది

నిర్గమకాండముతోనే మోషే యొక్క కథ కూడా మొదలవుతుంది

మోషే గురించి బైబిలు మొత్తం మీద 1/7 శాతము ఉన్నది

మోషే యొక్క చరిత్ర క్రొత్త నిబంధనతో పోల్చుకుంటే 2/3 శాతము ఉన్నది

ఐగుప్తీయులు హాము సంతతికి చెందినవారు

50 మంది పక్కన నిలబడితే సుమారుగా 40 మైళ్ల పొడవు ఉంటుంది గంటకు రెండున్నర మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణిస్తే ఒక చోటు దాటటానికి ప్రజలందరికీ కలిపి 16 గంటలు పడుతుంది

పశువులు కాకుండా ప్రజలకు ఆహారము నీరు అందించడానికి 30 రైలు బోగీల ఆహారము, 300 ట్యాంకర్ల నీరు ప్రతిరోజు 40 సంవత్సరముల  ప్రయాణములో అవసరమవుతుంది

దేవుని నామములు


 1. అదొనాయ్
 2. యెహోవా
 3. యెహోవా రాఫా
 4. యెహోవా నిస్సీ
 5. యెహోవా షాలోమ్
 6. ఖన్నా
 7. మెలెక్

యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షత


 1. బంధకములో నుంచి విడుదల కలిగించేటువంటి విషయంలో మోషే క్రీస్తుకు మాదిరిగా ఉన్నాడు
 2. ప్రధానయాజకుడు గాను ధూపవేదిక దగ్గర విజ్ఞాపన చేసే విషయములోను అహరోను క్రీస్తుకు మాదిరిగా ఉన్నాడు
 3. పస్కా పండుగ క్రీస్తు మన విడుదల కొరకు వధించబడిన గొర్రె పిల్లగా క్రీస్తును మనకు చూపిస్తుంది
 4. మన్నా విషయములోనూ, సన్నిధి రొట్టెల విషయంలోనూ క్రీస్తు దేవుని జీవాహారముగా కనిపిస్తారు
 5. ప్రత్యక్ష గుడారములో నిత్యము వెలుగొందే దీపస్తంభముగా క్రీస్తు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు

పరిశుద్దాత్ముని ప్రత్యక్షత


 1. దేవుని యొక్క సేవలో పనిచేయు యాజకులను ఆరాధికులను అభిషేకాము చేసేందుకు ఉపయోగించేటటువంటి తైలము పరిశుద్ధాత్మునికి గుర్తుగా ఉన్నది
 2. పరిశుద్ధాత్మ ఫలములు గలతీ పత్రిక 5:22, 23లో చెప్పబడినవి. ఇటువంటి జాబితానే మనము నిర్గమకాండములో 34:6, 7 లో దేవుని యొక్క లక్షణములుగా మనము కనుగొనగలము
 3. ప్రత్యక్ష గుడారము యొక్క సామాగ్రిని తయారు చేయటానికి వ్యక్తులకు అవసరమైన జ్ఞానమును అనుగ్రహించిన విషయములో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనము ప్రత్యక్షంగా చూడవచ్చు 31:3-11; 35:30-36:1.

బానిసత్వము


ఐగుప్తు దేశములో ఇశ్రాయేలు గడిపిన నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఐగుప్తీయులకు వారు బానిసలుగా ఉన్నారు.   ఐగుప్తు రాజైన  ఫరో  వారిని క్రూరముగా  బాధించాడు.    ఆ పరిస్థితి నుంచి  విడుదల కొరకు వారి దేవునికి ప్రార్థన చేశారు.

పాపము యొక్క బానిసత్వం నుంచి తప్పించుకోవటానికి మనకు కూడా దేవుని యొక్క, సాటి మనుషుల యొక్క నాయకత్వము అవసరమై  ఉన్నది.  వారు తప్పించుకున్న తర్వాత  ఎదుటివారిని గౌరవించటానికి ఆ జ్ఞాపకాలు వారికి ఉపయోగపడినాయి.   ఎదుటివారిని బాదించేవారికి వ్యతిరేకముగా మనము నిలబడాలి

విడుదల


గొప్ప అద్భుతముల ద్వారాను, నాయకుడైన మోషే ద్వారాను  దేవుడు  ఇశ్రాయేలీయులను విడిపించారు.  బానిసత్వము నుంచి వారు విడుదల పొందిన దానికి  గుర్తుగా ప్రతి సంవత్సరము పస్కా పండుగను ఆచరిస్తారు.

దేవుడు మనలను పాపము యొక్క బానిసత్వము నుంచి  విడిపిస్తారు.  ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనలను  విడిపించడానికి  సిలువలో మరణించడానికి ముందు  ఆయన శిష్యులతో కలిసి చివరిసారిగా  పస్కా పండుగను ఆచరించారు

నడిపింపు


తెగుళ్ల ద్వారాను,  ఎర్ర సముద్రం చీల్చడం ద్వారాను,  పది ఆజ్ఞలు,  మోషే  యొక్క ధైర్యము ద్వారాను  దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు బయటికి నడిపించారు.  ఆయన నమ్మదగిన  మార్గదర్శి.

దేవుడు ఎన్నో గొప్ప అద్భుత కార్యములు చేయగలిగినా  కూడా   ఆయన ఎల్లప్పుడు  నాయకత్వము మరియు టీం వర్క్ ద్వారా  మనలను నడిపిస్తారు.  మన జీవితములో అనుదినము నిర్ణయములు తీసుకోవటానికి  అవసరమైన  జ్ఞానమును ఆయన వాక్యము మనకు దయచేస్తుంది

పది ఆజ్ఞలు


దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు మూడు భాగములు కలవు.  మొదటిది  పది ఆజ్ఞలు.   ఇందులో ఆత్మీయ  నైతిక జీవితమునకు సంబంధించిన  సంపూర్ణమైన  విషయములు కలవు.  సామాజిక న్యాయము  రెండవది.  ఇందులో ప్రజలు తమ జీవితమును సక్రమంగా కొనసాగించుటకు అవసరమైన నియమములు కలవు.  పండుగలకు సంబంధించినవి  మూడవది.  ఇందులో

ప్రత్యక్ష గుడారము యొక్క వివరములు అనుదిన ఆరాధన యొక్క విషయములు కలవు

దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు ఎంపికల యొక్క బాధ్యత గురించి నేర్పిస్తున్నారు.  వారు  న్యాయసూత్రాలను  పాటించినప్పుడు వారిని దీవించారు.  వారు వాటిని మరిచిపోయి అవిధేయత చూపించినపుడు  వారిని శిక్షించి  వారి  మీదకు  విపత్తులను రప్పించారు.  చాలా దేశములు వారి యొక్క న్యాయ శాస్త్రమును  నిర్గమకాండము  అనుసరించి రూపించారు.  దేవుని నైతిక సూత్రాలు ఇప్పటికీ విలువ కలిగినవే.

దేశము


ప్రపంచము మొత్తానికి కూడా సత్యము మరియు రక్షణ గురించి తెలియజేయటానికి దేవుడు ఇజ్రాయేలు దేశమునకు పునాది వేశారు.  తన ప్రజల యెడల ప్రేమ పూర్వకమైన సంబంధములు కలిగి ఉన్నా కూడా  ఆయన క్రమశిక్షణ కలిగినవారు.  ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు విడిచినప్పుడు  వారికి సైన్యము గాని నడిపించే నాయకులు గానీ ఎవరూ లేరు.  దేవుడే వారికి అన్ని రకముల విధులను బాధ్యతలను సూచించారు.  ఏలా ఆరాధించాలి,  దేశము యొక్క పండగల గురించి వారికి చూపించారు

క్రైస్తవులు నడవవలసిన  పద్ధతులను ఇశ్రాయేలు ఇప్పటికీ కలిగి ఉన్నది.  మనము కొన్ని సార్లు విజయం సాధించవచ్చు,  కొన్నిసార్లు అవిధేయులుగాను,  ప్రణాళిక లేనివారు గాను  ఉండవచ్చు.  దేవుని యొక్క వాక్యము, వ్యక్తిత్వము మాత్రమే మనలను  నడిపిస్తాయి.  మన సంఘములు ఆయన యొక్క నాయకత్వమును  అనుసరించిన యెడల  ఆయనను సేవించుటలో  అవి సమర్థవంతముగా ఉంటాయి

దైవత్వములో ఎదుగుట


దైవత్వ జీవితము అనగా  మన జీవితంలో దేవుని కలిగి ఉండి ఆయన జీవము మనలో ఉండి  నివాసము చేయటం.  ఆయన  నియమముల మీద మన  జీవితములను ఎలా  కట్టుకోవాలి అనేది  ఆయన   నడిపింపు దయచేసి  మనకు సహాయం చేస్తారు.  విశ్వాసము లేకుండా మనం చేసే టువంటి ధర్మకార్యములు  అన్నీ కూడా శూన్యమైనవి  స్వచిత్తముతో  కూడుకొన్నవి.  విశ్వాస సహితమైన భక్తి  మృత సంబంధమైన  ఆచారములను మానిపించి అనుసరించువారు మాత్రమై  ఉండక  నిజమైన దేవుని కార్యములు మనము హత్తుకొని  ఉండునట్లు చేస్తుంది.

 • దేవుని యొక్క పనిని వెతకటానికి మెలకువ గా ఉండండి. అది మనం ఊహించని దారిలో నుంచి వస్తుంది
 • క్రమం తప్పకుండా ప్రభువు బల్ల లో పాలుపంపులు పొందండి. పస్కా అనేది క్రీస్తు ప్రభువు వారు మనకు కలిగించిన విడుదలను సూచిస్తుంది
 • దేవుని యొక్క కార్యములను నిలబడి గమనించండి. ఆయన ఇచ్చు విడుదలను మీరు చూడగలరు
 • దేవుని యొక్క వాక్యమును జాగ్రత్తగా అన్వయించుకొనండి. ఆయన ఆజ్ఞలను మనం పాటించాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు
 • దేవుడు మీకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదములు విషయమై సంతోషించండి
 • దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నివాసం చేస్తూ దాన్ని గౌరవించండి. ఇది ఆయన ప్రజలను ఇతరుల నుంచి వేరుపరుస్తుంది
 • దేవుని యొక్క సబ్బాతులో విశ్రమించండి. ఆయన ఇచ్చే విశ్రాంతి మన యొక్క క్రియలు అన్నింటి నుండి విశ్రాంతి కలిగిస్తుంది (హెబ్రీ 4:10, 11).

ఆరాధన అలవరచుకొనుట


దేవుని తెలుసుకునే విషయములో ఎదుగుటతో దేవుని పట్ల ఆరాధన మొదలవుతుంది.

నిర్గమకాండములో దేవుడు తన స్వభావము, వ్యక్తిత్వము గురించి కొంతవరకు తెలియజేశారు

దేవుని సత్యము ద్వారా తెలిసికొనుట మన జీవితములను ప్రభావితము చేస్తుంది

మన జీవితములను మరింత విశ్వాసభరితముగాను, ఫలభరితముగాను చేసికొనుటకు నిర్గమకాండము మనకు కొన్ని తాళములు ఇస్తుంది

 • దేవుడు ఉన్నవాడు అనువాడై ఉన్నాడని అర్ధము చేసికొనండి
 • ఆయన పునాదిమీద విశ్రమించండి
 • ఆయనలో వేరుపారి స్థిరపడండి
 • నిన్ను స్వస్థపరచు దేవునిమీద ఆధారపడండి. మనలను సంపూర్ణులుగా చేయుట ఆయన చిత్తమై ఉన్నది.
 • నీకు ద్వజమైయున్న దేవునిమీద ఆధారపడండి. ఆయనకు లోబడి ఉండండి. యుద్దము, విజయము దేవునికే చెందినవి
 • నిన్ను పరిశుద్దపరచు దేవుని వెంబడించు. ఆయన జీవము మనలో ఉంటేనే మన పరిశుద్దత సాధ్యము అవుతుంది

పరిశుద్దతను వెంబడించుట


దేవుడు మనలను పరిశుద్దులుగా ఉండుటకు పిలిచారు. తన కొరకు, తన ఉద్దేశ్యముల కొరకు ఆయన మనలను ప్రత్యేకపరుస్తారు

మనము ఆలోచించే విధానములోను, ప్రవర్తనలోను, జీవితములోను లోకమునకు వేరుగా బ్రతకాలి అని దేవుడు తన ప్రజల విషయమై కోరుకుంటున్నారు.

మన జీవితములో ఇతరులకు కనిపించే ప్రత్యేకత దేవునికి మహిమ తీసికొనివస్తుంది

 • లోకములో ఉన్న అవిశ్వాసులతో పోల్చుకుంటే దేవుడు తన ప్రజల విషయమై ప్రత్యేకముగా జాగ్రత్త తీసుకుంటారు (8:23; 9:26; 10:23; 11:7).
 • మిమ్ములను కాపాడుటకు యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము మీద ఆధారపడండి (1 పేతురు 1:18, 19).
 • తన వాక్యమును గైకొని నిబంధన అనుసరించే వారిని దేవుడు ప్రత్యేకమైన నిధిగా పరిగణిస్తారు
 • యేసుక్రీస్తుకు బానిసవై ఉండుము. జీవితాంతము ఆయనను సేవించుటకు నిన్ను నీవు అప్పగించుకొనుము
 • దేవుని పరిశుద్దత విషయమై ఆసక్తి కలిగి ఉండుము. తనను ఘనపరచువారిని ఆయన ఘనపరచును

విశ్వాసపు నడక


దేవుడు తన ప్రజలను జ్ణానమువైపు పిలుస్తారు.

దేవుని యందలి భయము జ్ణానమునకు ప్రారంభము (సామె. 9:10).

దేవుని జ్ణానము సత్యమును మనము సరిగా అన్వయించుకొనునట్లు చేస్తుంది.

నిర్గమకాండము తెలివిగా మన జీవితము ఎలా కొనసాగించాలి అనే సూత్రములు, జ్ణానమును మన జీవితములో ఆచరణాత్మకముగా ఎలా అన్వయించుకోవాలో నేర్పిస్తుంది.

జ్ణానము అనేది దేవుని యొక్క క్రమశిక్షణగా మన జీవితములో ఎలా సాధకము చేసుకోవాలి అనే విషయములో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయము చేస్తారు.

 • దేవుని వాక్యమునకు విధేయత చూపించే విషయమై దేవుని మీద ఆధారపడుము. ఆయన పరిశుద్ధాత్మ, సన్నిధి నిన్ను ప్రత్యేకపరుస్తుంది
 • 10 ఆజ్ణల గురించి తరచుగా ధ్యానించుము. దేవుని నైతిక స్వభావము, వ్యక్తిత్వము జ్ణాపకమునకు తెచ్చుకొనుము
 • దేవుని భయమును నేర్చుకొనుము. ఆయనకు పూర్తిగా లోబడుటకు అది నిన్ను ప్రోత్సాహపరుస్తుంది
 • జనులు చెడుతనము జరిగించినపుడు వారిని వెంబడించకుము. చెడు గొప్పగా కనిపిస్తుంది కానీ విశ్వాసులు చెడుతనము నుండి తిరిగిపోయి దేవుని ఆసక్తితో వెంబడించాలి
 • దేవుని ప్రజలతో ఆరాధించుటకు సమాజముగా కూడుకున్నపుడు దేవునికి ఇవ్వుము. ఇచ్చుట అనేది దేవుడే మనకు సమస్తము దయచేయువాడు అని, స్తుతిని, విశ్వాసమును తెలియజేస్తుంది.
 • దేవునితో సహనముగా ఉండుము. అది పాపము చేయకుండా మనలను నివారిస్తుంది. అసహనమును వ్యతిరేకించుము
 • నీకున్న తెలివితేటలు, సామర్థ్యము దేవుడు నీకు ఇచ్చిన బహుమతులు అని గుర్తించుము
 • అవి ఇచ్చినందుకు ఆయనకు కృతజ్ఞత తెలిపి ఆయన మహిమ కొరకు వాటిని మనస్ఫూర్తిగా ఉపయోగించుము

అధికారమును అర్ధము చేసికొనుటకు తాళములు


మీ పైన అధికారులుగా నాయకులను నియమించినవాడు దేవుడు అని గుర్తించుము.

దేవుడు అభిషేకించిన నాయకులను వెంబడించుము, మద్దతునివ్వుము, ప్రోత్సాహపరచుము

 • నీ పైన దేవుడు నాయకులుగా ఉంచినవారిని ఎత్తి పట్టుకొనుము
 • వారి ప్రక్కన నడుస్తూ వారికొరకు ప్రార్థన చేయుము. వారు అలసినపుడు ప్రోత్సాహపరచుము. వారికి ఆణి విధములుగా సహాయము చేయుము. అలా చేయుట వలన దేవుడు మీ అవసరతలను తీర్చి మిమ్ములను గౌరవించును

స్తుతించవలసిన అంశములు


 • దేవునికి బయపడి, రాజీపడని వారిని దయచేసినందుకు (1:17);
 • తన ప్రజల యొక్క వేధనభరితమైన కేకలకు స్పందించినందుకు (2:24);
 • ఆయన వాగ్ధానములను నెరవేర్చే విషయములో విశ్వాస్యత కొరకు (2:24-25);
 • తన ప్రజల పరిస్థితి విషయమై ఆయన దయ కలిగిన ఆందోళన కొరకు (2:25);
 • తన ప్రజలను నడిపించుట కొరకు ఆయన దయచేసిన సమర్ధులైన నాయకుల కొరకు (3:18);
 • ప్రకృతి మీద ఆయనకు ఉన్న పరిమితిలేని అధికారము కొరకు (9:13-16);
 • తన ప్రజలను కంటికి రెప్పలా కాపాడినందుకు (13:20-22);
 • తన శతృవుల మీద ఆయనకు ఉన్న శక్తి కొరకు (14:1-31);
 • తన ప్రజలకు ఆహారము, నీరు దయచేసినందుకు (15:27–16:36);
 • తన ప్రజల విషయమై ఆయనకు ఉన్న సహనము కొరకు (15:25; 16:1-12; 17:1-7);
 • తెలివి, వివేచన కలిగిన సలహాదారులను తన ప్రజలకు ఇచ్చినందుకు (18:1-27);
 • తన ప్రజల మధ్యన నివసించాలి అనే ఆయన కోరిక కొరకు (19:10-11; 25:8; 40:34-38);
 • ఉన్నతమైన జ్ణానము, దయ కలిగిన ఆయన న్యాయసూత్రముల కొరకు (20–23);
 • పాపమును క్షమించి తనను ఆరాధించటానికి మనలను పిలిచినందుకు (24–31);
 • మనము ఇతరుల కొరకు మొర్రపెట్టినపుడు వినుటకు ఆయన చూపు సుముఖత కొరకు (32:11-14)
 • ఆయన కలిగియున్న మహోన్నతమైన లక్షణముల కొరకు (దయ, కృప, కోపించుటకు నిదానించటం…) (34:6-7).

ఆరాధించవలసిన అంశములు


 • మనలను పాపము నుంచి, బంధకముల నుంచి రక్షించు దేవునితోనే ఆరాధన మొదలవుతుంది (1–3).
 • ఆరాధన ప్రకృతి మీద, మనుష్యుల మీద దేవుడు కలిగియున్న తిరుగులేని అధికారమును మనకు గుర్తుచేస్తుంది (7:14–11:10).
 • పండుగ అనేది దేవుని దయను, శక్తిని మనకు జ్ణాపకమునకు తెస్తుంది (12:1-30).
 • కీర్తన అనేది దేవుని క్రియలను, ఆయన రక్షణ గురించి మనకు నేర్పిస్తుంది (15:1-18).
 • సబ్బాతు విశ్రాంతి మనలను పునరుత్తేజింపచేస్తుంది. దీనిని ఆరాధన నుంచి విడదీయలేము (23:12).
 • మనము పరిశుద్ధుడైన దేవుని ఆరాధిస్తున్నాము. ఆయన సన్నిధిలో నిర్లక్ష్యముగా ప్రవేశించకూడదు (25–31).
 • చేతిపనుల యొక్క నైపుణ్యత ద్వారా దేవుని గురించి మనము తెలుసుకోవచ్చు (36:1–39:31).
 • ఆరాధనకు సిద్దపాటు అనేది జీవము కలిగిన దేవుని సమీపించుటకు చాలా ఆవశ్యకము (39–40).
అధ్యాయము విషయము
1 ఇశ్రాయేలీయులు వృద్ది చెందుట, ఇగుప్తీయుల చేత అణచివేతకు గురి అయి బాదింపబడుట
2 మోషే పుట్టుక, దత్తత చేయబడుట, ఇగుప్తు నుంచి పారిపోవుట
3 మోషే మరియు మండుచున్న పొద
4 మోషే అద్భుత కార్యములు చేయుట, అహరోను సహాయకునిగా ఏర్పరచుట, మోషే తిరిగి ఇగుప్తునకు వచ్చుట
5 ఫరో మోషే విజ్ఞప్తి తిరస్కరించుట, ఇశ్రాయేలీయుల భారము ఎక్కువ చేయుట
6 దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల కుటుంబములను విడిపించుటకు వాగ్ధానము చేయుట
7 అహరోను కర్ర చేత ఇగుప్తు లొ అద్భుతములు చేయుట
8 కప్పలు, పేలు, ఈగల తెగుళ్లు
9 పశువులు, పొక్కులు, వడగండ్ల తెగుళ్లు
10 మిడతలు, చీకటి తెగుళ్లు
11 తొలి సంతానము మరణించే తెగులు
12 పస్కా పండగ, ఫరో ఇశ్రాయేలీయులను వెళ్లగొట్టుట
13 ప్రధమ సంతతి ప్రతిష్ట, దేవుడు తన ప్రజలను నడిపించుట
14 ఫరో ఇశ్రాయేలీయులను వెంబడించుట, దేవుడు ఎర్ర సముద్రమును చీల్చుట
15 మోషే, మిర్యాముల గీతము, దేవుడు నీటిని దయచేయుట
16 మన్నా, పూరేడులు, విశ్రాంతి దినము నియమించుట
17 రాతి నుంచి నీరు వచ్చుట, అమాలేకీయుల మీద విజయము
18 యిత్రో మోషేను దర్శించి సలహా ఇచ్చుట
19 సీనాయి పర్వతము మీద దేవునితో మోషే
20 10 ఆజ్ఞలు
21 పరిచారకులు, వ్యక్తిగత గాయముల గురించి విధులు
22 ఆస్థి, సమాజ చట్టములు
23 న్యాయము, కరుణ, విశ్రాంతి దినము, సంవత్సర పండుగలు, ఆక్రమణ చట్టములు
24 ప్రజలు దేవునితో తమ నిబంధనను దృవపరచుట
25 ప్రత్యక్ష గుడారము కానుకలు, మందసము, బల్ల, దీపస్తంభము వివరములు
26 ప్రత్యక్ష గుడారము పైకప్పు, తెరల గురించి సూచనలు
27 బలిపీఠమ, బయటి ఆవరణము,దీపస్తంభము యొక్క నూనె గురించి సూచనలు
28 యాజక వస్త్రములు, ఎఫోదు, పతకము యొక్క సూచనలు
29 యాజకుల ప్రతిష్ట, బలులు, ఆహరమునకు సూచనలు
30 ధూపవేదిక,  ప్రాణపరిక్రయ ధనము, గంగాళము, అభిషేక తైలము సూచనలు
31 బెసలేలు, అహోలీయాబు అను పనివారి ఏర్పాటు, విశ్రాంతి దినము యొక్క వివరణ
32 బంగారు దూడ, మోషే కోపము
33 మోషే తిరిగి ప్రయాణము ప్రారంభించుట, ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు విజ్ఞాపన చేయుట
34 వేరు రాతి పలకలు ఇచ్చుట, నిదంధన పునరుద్దరించుట, మోషే ముఖము ప్రకాశించుట
35 విశ్రాంతి దినము ఆజ్ఞలు, ప్రత్యక్ష గుడారము కొరకు పనివారు మరియు అర్పణము
36 బెసలేలు, అహోలీయాబు ప్రత్యక్ష గుడారము తయారు చేయుట, అర్పణములు
37 మందసము, బల్ల, దీపస్తంభము, ధూపవేదిక తయారి
38 దహనబలిపీఠమ, గంగాళము, బయటి ఆవరణము పూర్తిచేయుట, ఖర్చులు లెక్కించుట
39 యాజక వస్త్రముల తయారి, మోషే పని అంతటిని పరిశీలించుట
40 ప్రత్యక్ష గుడారము నిలువబెట్టుట, దేవుని మహిమ మందిరమును నింపు

I. ఇజ్రాయెల్ యొక్క అద్భుత విమోచన 1:1—13:16

A. ఐగుప్తులో ఇశ్రాయేలీయుల అణచివేత 1:1–22

B. మోషే యొక్క పుట్టుక మరియు ప్రారంభ జీవితం 2:1—4:31

C. విమోచన ప్రక్రియ 5:1—11:10

D. నిర్గమకాండ సంఘటన 12:1—13:16

II. సీనాయికి అద్భుత ప్రయాణం 13:17—18:27

A. ఎర్ర సముద్రం వద్ద విమోచన 13:17—15:21

B. నిబంధనలు అందించబడ్డాయి 15:22—17:7

C. అమాలేకీయుల నుండి రక్షణ 17:8–16

D. పాలించే పెద్దల స్థాపన 18:1–27

III. సీనాయిలోని అద్భుత ప్రకటనలు 19:1—40:38

A. సినాయ్ వద్దకు రావడం మరియు దేవుని ప్రత్యక్షత 19:1–25

B. పది ఆజ్ఞలు 20:1–21

C. ఒడంబడిక గ్రంథం 20:22—23:19

D. రక్షణ దేవదూత 23:20–33

E. ఇజ్రాయెల్ ఒడంబడికని అంగీకరించింది 24:1–18

F. గుడారానికి సంబంధించిన ఆదేశాలు 25:1—31:18

G. బంగారు దూడ 32:1–35

H. పశ్చాత్తాపం మరియు ఒడంబడిక యొక్క పునరుద్ధరణ 33:1—35:3

I. గుడారాన్ని కట్టడం 35:4—40:33

J. గుడారాన్ని నింపుతున్న ప్రభువు మహిమ 40:34–38

క్రింది తేదీలు సుమారుగా ఉన్నాయి, ఖచ్చితమైనవి కావు

 • యోసేపు మరణం (1805 BC)
 • ఈజిప్టులో బానిసత్వం
 • మోసెస్ జననం (1526 B.C)
 • ఈజిప్ట్ నుండి ఎక్సోడస్ (1446 B.C)
 • 10 ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడ్డాయి (1445 B.C)
 • ఇజ్రాయెల్ కనానులోకి ప్రవేశించింది (1406 B.C)
 • న్యాయమూర్తులు పాలన ప్రారంభిస్తారు (1375 BC)

1. నిర్గమకాండము అనేది “ఇజ్రాయెల్ యొక్క నిర్గమము యొక్క గొప్ప పుస్తకం.”

నిర్గమకాండము అనే పదానికి నిష్క్రమణ, బయటకు వెళ్లడం, లేదా బయటికి వెళ్లే మార్గం అని అర్థం. నిర్గమకాండము అనే పదం గ్రీకు బైబిల్ ఎక్సోడోస్ నుండి అనువదించబడిన లాటిన్ పదం. ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఎక్సోడస్ (విమోచన, నిష్క్రమణ) అన్ని పాత నిబంధనలో గొప్ప సంఘటన, మరియు ఇది క్రొత్త నిబంధనలోని గొప్ప సంఘటన, క్రీస్తు శిలువను సూచిస్తుంది.

2. నిర్గమకాండము “కొనసాగింపు యొక్క గొప్ప పుస్తకము.”

ఇది బైబిల్ యొక్క మొదటి పుస్తకమైన జెనెసిస్ కథను కొనసాగిస్తుంది. వాస్తవానికి, నిర్గ.1:6-7ను గమనించండి, ఇక్కడ సుమారు 400 సంవత్సరాల కాలం ఉంటుంది. రెండు సంక్షిప్త వచనాలు యోసేపు నుండి మోషే వరకు ఇశ్రాయేలీయుల మొత్తం చరిత్రను కవర్ చేస్తాయి. పాయింట్ ఇది: నిర్గమకాండము ఆదికాండము ఎక్కడ ఆపివేసిందో అక్కడ నుండి కొనసాగిస్తుంది. నిర్గమకాండము దేవుడు ఆదికాండములో వ్రాయడం ప్రారంభించిన విమోచన యొక్క గొప్ప చరిత్రను కొనసాగిస్తుంది. నిర్గమకాండము అన్ని దేవుని వాక్యము యొక్క చాలా ముఖ్యమైన పుస్తకాలలో ఒకటి

3. నిర్గమకాండము “హీబ్రూ చరిత్ర యొక్క గొప్ప పుస్తకము.”

ఇశ్రాయేలు చరిత్ర గురించి ఇంత వివరణాత్మకమైన రికార్డును పాఠకులకు గ్రంథంలో ఎక్కడా కనుగొనలేదు. బానిసత్వం యొక్క బాధ మరియు బాధలను పసిగట్టడం నుండి, ఫరో యొక్క పట్టు నుండి గొప్పగా విముక్తి పొందినందుకు సంతోషించడం వరకు, పాఠకుడికి ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని ప్రజలుగా జీవితాన్ని ఎలా అనుభవించారో అంతర్దృష్టి చూపబడుతుంది. ఇశ్రాయేలీయులు దేవునిచే ఎన్నుకోబడినవారు కావడమంటే, ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించాలని మరియు ఆయనను ఎలా సంప్రదించాలో మరియు ఆరాధించాలో వారు తెలుసుకోవాలని అర్థం. హిబ్రూ ప్రజల చరిత్రలో ప్రధాన సంఘటనలు ఇక్కడ ఉన్నాయి: వారి బానిసత్వం, విమోచన, అరణ్య అనుభవాలు, ధర్మశాస్త్రాన్ని స్వీకరించడం మరియు గుడారాన్ని నిర్మించడానికి సూచనలు.

4. నిర్గమకాండము అనేది “మోక్షం, విముక్తి మరియు విమోచన యొక్క గొప్ప పుస్తకం.”

దేవుడు కనిపిస్తున్నాడు…

• తన ప్రజలను ఈజిప్షియన్ బానిసత్వం నుండి రక్షించడం (నిర్గ.1:1-11:10).

• పస్కా గొఱ్ఱెపిల్ల ద్వారా ఆయన ప్రజలను మరణ తీర్పు నుండి విమోచించడం (నిర్గ.12:1-13:16).

• ఆయన ప్రజలను అరణ్య సంచారాల ట్రయల్స్ ద్వారా డెలివరీ చేయడం: ఆరు భయంకరమైన వాటి ద్వారా వారిని విడిపించడం. వాగ్దానం చేయబడిన భూమి వైపు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు పరీక్షలు (నిర్గ.13:17-18:27).

5. నిర్గమకాండము “దేవుని శక్తి మరియు సార్వభౌమాధికారం యొక్క గొప్ప పుస్తకం.”

దేవుడు చరిత్రకు ప్రభువు. ఆయన చరిత్రపై సార్వభౌమాధికారి: ఈ ప్రపంచంలోని దేశాలు మరియు మనుష్యుల వ్యవహారాలు దేవునిచే పాలించబడతాయి.

• ఇది దేవుని సార్వభౌమాధికారం, అబ్రాహాము అనే ఒక వ్యక్తిని, ప్రపంచానికి దేవుని సాక్షిగా ఉండే ఒక జాతికి పూర్తిగా కొత్త జాతికి జన్మనివ్వడానికి ఎన్నుకుంది.

• డెబ్బై మందికి పైగా ఉన్న అబ్రాహాము కుటుంబాన్ని బానిసలుగా మార్చడానికి దేవుని సార్వభౌమాధికారం కారణమైంది, తద్వారా వారు రెండు మిలియన్లకు పైగా జనాభాగా ఎదిగారు. వారు బానిసలుగా ఉండకపోతే, వారు చాలావరకు చెల్లాచెదురుగా ఉండేవారు మరియు ఒకే జాతిగా కలిసి ఉండరు, మొత్తం రెండు ప్లస్ మిలియన్లు కాదు.

• ఇది దేవుని సార్వభౌమ శక్తి ఈజిప్టుపై తీర్పు యొక్క తెగుళ్ళను ప్రారంభించింది మరియు ఇశ్రాయేలీయులను బానిసత్వం నుండి రక్షించింది.

• ఇది దేవుని సార్వభౌమాధికారం తన ప్రజలను వారి అరణ్య సంచారం సమయంలో రక్షించి వారికి అందించింది.

• ఇజ్రాయెల్‌కు ధర్మశాస్త్రం మరియు ఆరాధన సూచనలను అందించి, వారిని ఒక దేశంగా మార్చడం ప్రారంభించిన దేవుని సార్వభౌమ శక్తి.

6. నిర్గమకాండము “ఆశ, నిరీక్షణ యొక్క గొప్ప పుస్తకము”

నాలుగు వందల సంవత్సరాలకు పైగా, ఈజిప్టు ఇజ్రాయెల్ నివాసంగా మారింది. వారు మొదట ఈజిప్టుకు వచ్చినప్పుడు, వారు ఫరో ఆహ్వానం మేరకు వచ్చి గోషెనులో నివసించారు. ఇప్పుడు, యోసేపు గురించి తెలియని లేదా గుర్తు తెలియని మరొక ఫరో ఉక్కు పిడికిలితో వారిని పాలించాడు. వాగ్దానం చేయబడిన భూమి ఒక సుదూర స్వప్నంగా మాత్రమే కనిపించింది, ఏ వాస్తవమూ లేనిది. ఇశ్రాయేలీయులకు జీవితం నిరాశాజనకంగా మారింది. కానీ దేవునికి ఇంకా ఒక ప్రణాళిక ఉంది, ఆ ఒడంబడిక, నిలబెట్టుకునే వాగ్దానం. నిరీక్షణ లేని దేశంలో, నైలు నదిలో ఓడలో తేలియాడే పసిపాప రూపాన్ని ఆశ సంతరించుకుంది. ఆ శిశువు దేవుని ఆశయ పాత్రగా ఎదిగింది. పెద్దయ్యాక, మోషే ఇశ్రాయేలీయుల నిరీక్షణకు భౌతిక స్వరూపుడు అయ్యాడు. మోషే నాయకత్వం ఆశకు ఆధారాన్ని అందించింది:

a. దేవుని గొప్ప విశ్వాసము మరియు విమోచన (నిర్గ.1:1-22).

b. విమోచకుడిని పంపే దేవుని సామర్థ్యం (నిర్గ.2:1-7:7).

c. ఫరో శక్తిపై దేవుని శక్తి (నిర్గ.7:8-11:10).

d. తీర్పులో దేవుడు వారిని దాటవేయడం (గొప్ప పస్కా) (నిర్గ.12:1-13:16).

e. పగలు మరియు రాత్రి ద్వారా దేవుని అతీంద్రియ మార్గదర్శకత్వం (నిర్గ.13:17-22).

f. దేవుని ఆహారం మరియు నీరు (నిర్గ.13:16-18:27).

g. వారి శత్రువుల నుండి దేవుని రక్షణ (నిర్గ.17:8-16).

h. వారిని ఒక ప్రత్యేక ప్రదేశానికి, వాగ్దానం చేయబడిన భూమికి తీసుకువెళతానని దేవుని వాగ్దానం (నిర్గ.3:8).

7. నిర్గమకాండము “స్వాతంత్ర్యము మరియు విమోచన యొక్క గొప్ప పుస్తకము”

మొత్తం బానిసల జాతి ఎలా విముక్తి పొందిందో పాఠకుడు చూస్తాడు: వారి అందరికీ అద్భుతమైన హక్కులు, జీవించే హక్కు, స్వేచ్ఛ మరియు అందరికీ న్యాయం ఎలా ఇవ్వబడ్డాయి. దేవుడు తన పేద ప్రజలను ఎలా విడిపించాడు మరియు వారిని ఒక దేశంగా ఎలా ఏర్పాటు చేసాడో పాఠకుడు చూస్తాడు.

8. నిర్గమకాండము అనేది “ఒక దేశం యొక్క పుట్టుకను కవర్ చేసే గొప్ప పుస్తకం.”

ఇజ్రాయెల్ యొక్క పుట్టుక నిర్గమకాండలో సంభవిస్తుంది. దేవుడు డెబ్బై మందితో కూడిన కుటుంబాన్ని తీసుకొని, దాదాపు 430 సంవత్సరాల వ్యవధిలో రెండు మిలియన్లకు పైగా జనాభాగా ఎదిగేలా చేస్తాడు. మరియు వారు ఈజిప్ట్ ద్వారా క్రూరంగా బానిసలుగా ఉన్నప్పుడు చాలా పెరుగుదల జరిగింది. నిర్గమకాండము దేవుడు ఈ పేద బానిసల సమూహమును తీసుకొని, వారిని విడిపించి, గొప్ప ప్రజల దేశంగా, దేవుడు స్వయంగా ఇచ్చిన చట్టాలచే పరిపాలించబడే దేశంగా రూపొందిస్తున్నట్లు చూపిస్తుంది.

9. నిర్గమకాండము “ధర్మశాస్త్రము యొక్క గొప్ప పుస్తకము”

పేద బానిసల సమూహాన్ని తీసుకొని వారిని ఒక దేశంగా రూపొందించే చట్టాలు నిర్గమకాండములో ఇవ్వబడ్డాయి. అంతేకాదు, మనుషులందరినీ పరిపాలించడానికి దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప చట్టం, పది ఆజ్ఞలు, నిర్గమకాండములో కవర్ చేయబడింది. నిర్గమకాండము కవర్లు…

• పది ఆజ్ఞలు (నిర్గ.20:1-26)

• ఇజ్రాయెల్ యొక్క నైతిక లేదా పౌర చట్టం (నిర్గ.21:1-23:19)

10. నిర్గమకాండము అనేది “మోషే ఒడంబడిక యొక్క గొప్ప పుస్తకం.”

దేవుడు నిర్గమకాండములో ఇశ్రాయేలు జీవించవలసిన నియమమును మరియు మనుష్యులందరిని పరిపాలించవలసిన పది ఆజ్ఞలను నిర్దేశించాడు. మరియు దేవుడు మనిషి హృదయంలో సంతకం మరియు సీలు చేయవలసిన ఒప్పందాన్ని రూపొందించాడు.

“ఇప్పుడు, మీరు నిజంగా నా స్వరానికి లోబడి, నా ఒడంబడికను పాటిస్తే, మీరు ప్రజలందరి కంటే నాకు ప్రత్యేకమైన నిధిగా ఉంటారు: భూమి అంతా నాది, మరియు మీరు నాకు ఒకరిగా ఉంటారు. యాజకుల రాజ్యం మరియు పవిత్ర దేశం. నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో చెప్పవలసిన మాటలు ఇవి” (నిర్గ.19:5-6).

“అయితే మీరు ఎన్నుకోబడిన తరం, రాజైన యాజక వర్గం, పరిశుద్ధ దేశం, విచిత్రమైన ప్రజలు; చీకటిలో నుండి తన అద్భుతమైన వెలుగులోకి మిమ్మును పిలిచిన వాని స్తోత్రములను మీరు చూపవలెను: ఇది గతంలో ప్రజలు కాదు, కానీ ఇప్పుడు దేవుని ప్రజలు. కనికరం పొందలేదు, కానీ ఇప్పుడు [క్రీస్తు ద్వారా] దయ పొందారు” (1 పేతు.2:9-10).

11. నిర్గమకాండము అనేది “దేవుని తీర్పును ప్రదర్శించే గొప్ప పుస్తకం.”

ఈజిప్టుపై తీర్పు యొక్క పది తెగుళ్లను ప్రారంభించడంలో, దేవుడు అన్ని తరాలకు ఒక భయంకరమైన వాస్తవాన్ని ప్రదర్శించాడు: న్యాయం యొక్క రోజు రాబోతోంది. మనుష్యుల భక్తిహీనత మరియు అధర్మాన్ని దేవుడు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు.

12. నిర్గమకాండము అనేది “క్రైస్తవ అనుభవము యొక్క లేదా క్రైస్తవుని యాత్ర యొక్క గొప్ప పుస్తకము”

నిర్గమకాండము దేవుని శక్తి మరియు పస్కా గొర్రె రక్తం ద్వారా బానిసత్వం నుండి ఇజ్రాయెల్ యొక్క విముక్తిని కవర్ చేస్తుంది. ఇది అరణ్య సంచారం గుండా ఇజ్రాయెల్ ప్రయాణం యొక్క ప్రారంభాన్ని కూడా కవర్ చేస్తుంది. ఇది…

• దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల అయిన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్తం ద్వారా విశ్వాసి బట్వాడా చేయబడే చిత్రం.

• అతను వాగ్దానం చేయబడిన స్వర్గానికి వెళ్ళే మార్గంలో ఈ ప్రపంచంలోని అరణ్యంలో ప్రయాణిస్తున్న విశ్వాసి యొక్క చిత్రం.

13. నిర్గమకాండము “ఎడారి ప్రయాణముల గొప్ప పుస్తకము”

ఇశ్రాయేలీయులు ఈజిప్టు నుండి విడిపించబడిన తర్వాత, ప్రజలు కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు…

• ఈజిప్ట్‌కు బానిసలుగా ఉన్న వారి పాత జీవితం నుండి దూరంగా ప్రయాణించే కొత్త జీవితం (ప్రపంచానికి ప్రతీక).

• దేవుని వాగ్దానం చేసిన భూమికి కొత్త జీవితం ప్రయాణం.

ఇది ఇజ్రాయెల్ యొక్క అరణ్య సంచారం అని పిలుస్తారు, ఇజ్రాయెల్ స్వేచ్ఛా ప్రజలుగా పొందిన కొత్త జీవితం, ఈ ప్రపంచంలోని అరణ్యంలో దేవుడు వాగ్దానం చేసిన భూమికి కవాతు చేసే కొత్త జీవితం.

14. నిర్గమకాండము అనేది “దేవుని సంరక్షణ, మార్గదర్శకత్వం, ఏర్పాటు మరియు రక్షణ యొక్క గొప్ప పుస్తకం.”

మొదటి పేజీ నుండి ముగింపు పేజీ వరకు, దేవుడు తన ప్రజలను చూసుకోవడం కనిపిస్తుంది. నిర్గమకాండము యొక్క పేజీలలో, ఆయన ప్రదర్శించాడు మరియు నిరూపించాడు…

• ఆయన సంరక్షణ

• ఆయన మార్గదర్శకత్వం

• ఆయన నిబంధన

• ఆయన రక్షణ

15. నిర్గమకాండము “విజయము యొక్క గొప్ప పుస్తకము”

దేవుడు ఇజ్రాయెల్ యొక్క భయంకరమైన శత్రువులను జయిస్తున్నట్లు కనిపిస్తాడు…

• ఈజిప్టు సైన్యం ఎర్ర సముద్రం వద్ద వారిని బంధించింది.

• అమాలేకీయులు రహస్యంగా దాడి చేసి, విచ్చలవిడిగా వధించారు: వికలాంగులు, రోగులు, వృద్ధులు, పిల్లలు.

• వాటిని ఎదుర్కొన్న అసాధ్యమైన పరీక్షలు మరియు అడ్డంకులు.

దేవుడు తన ప్రజల శత్రువులందరిపై విజయం సాధించాడు. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులకు విజయాన్నిచ్చాడు.

16. నిర్గమకాండము “ఆరాధన యొక్క గొప్ప పుస్తకం.”

దేవుడు తన ప్రజలను ఎలా ఆరాధించాలని కోరుకున్నాడో స్పష్టమైన సూచనలు గుడార నమూనా ద్వారా ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ బ్లూప్రింట్‌లతో, దేవుడు వెల్లడి చేసిన సూచనలను ఖచ్చితంగా పాటించమని దేవుడు మోషేకు ఆజ్ఞాపించాడు. మరియు ఇది మోషే చేసాడు. దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్లే మనుషులు దేవుణ్ణి సమీపించి పూజించగలిగే స్థలాన్ని మోషే సిద్ధం చేశాడు.

17. నిర్గమకాండము “కుటుంబ జీవితానికి సంబంధించిన గొప్ప పుస్తకం.”

నిర్గమకాండము మొదటి అధ్యాయంతో ప్రారంభించి, ఇశ్రాయేలు కుటుంబ వృక్షం యొక్క రికార్డు కుటుంబం యొక్క ముఖ్యమైన పాత్రను పరిచయం చేస్తుంది. ఏదైనా శక్తివంతమైన నాగరికతకు బిల్డింగ్ బ్లాక్ అనేది కుటుంబ యూనిట్: తండ్రులు, తల్లులు, కొడుకులు, కుమార్తెలు, తాతలు, అత్తలు, మేనమామలు, మేనల్లుళ్ళు మరియు మేనకోడళ్ళు. నిర్గమకాండము పుస్తకంలో, కుటుంబాన్ని నొక్కి చెప్పడానికి గొప్ప వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి:

a. యాకోబు కుటుంబం పెద్ద కుటుంబం యోసేపును లెక్కించకుండా డెబ్బై మంది ఉన్నారు (నిర్గ.1:5).

b. యాకోబు కుమారుల పేర్లు జాబితా చేయబడ్డాయి (నిర్గ.1:2-5)

c. యోసేపు యొక్క తరం మరణించింది, ఈజిప్టులో మొదట నివసించిన కుటుంబ సభ్యులందరూ (నిర్గ.1:6).

d. యాకోబు పిల్లలు, ఇశ్రాయేలు పిల్లలు, వేగంగా పెద్ద సంఖ్యలో పెరిగారు (నిర్గ.1:7)

e. ఇజ్రాయెల్ పిల్లలు కొత్త ఫరో పాలన యొక్క స్థిరత్వానికి ముప్పుగా పరిగణించబడ్డారు (నిర్గ.1:8-11).

f. ఇశ్రాయేలీయుల కుటుంబంలోని ప్రతి సభ్యుడు మినహాయింపు లేకుండా బానిసగా మారాడు (నిర్గ.1:11-14).

g. పుట్టబోయే మగ శిశువుల కోసం మంత్రసానులు నైతిక వైఖరిని తీసుకున్నారు. వారు పిల్లలను చంపడానికి ఫరో యొక్క చెడు సూచనలను పాటించటానికి నిరాకరించారు (నిర్గ.1:15-22).

h. మోషే తల్లి ధైర్యమైన విశ్వాసి, ఆ ఇంటిలో జన్మించాడు, తన కుమారుడిని రక్షించుకోవడానికి తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టిన స్త్రీ (నిర్గ.2:1-3).

i. దేవుని సార్వభౌమాధికారంలో, ఫరో కుమార్తె మోషేను దత్తత తీసుకుంది మరియు అతనిని పెంచడంలో సహాయం చేయడానికి అతని తల్లిని అనుమతించింది (నిర్గ.2:5-10).

j. మోషే ఫరో నుండి తప్పించుకున్న తర్వాత మిద్యానులో ఒక యువతిని (సిప్పోరా) కలుసుకున్నాడు మరియు అతను ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు (నిర్గ. 2:21).

k. మోషే మామ మిద్యాను పూజారి అయిన యిత్రో (నిర్గ.3:1).

l. మోషేకు ఇద్దరు కుమారులు, గెర్షోము మరియు ఎలియేజర్ (నిర్గ.2:22; 18:4).

m. మోషేకు ఒక సోదరుడు (అహరోను) మరియు ఒక సోదరి (మిరియం) ఉన్నారు (నిర్గ. 4:14; 15:20).

n. పస్కా భోజనం ప్రతి కుటుంబం జరుపుకుంటారు; అది కుటుంబ-కేంద్రీకృతమై ఉండాలి (నిర్గ.12:3-4).

18. నిర్గమకాండము అనేది “పారదర్శకత యొక్క గొప్ప పుస్తకం.”

ప్రధాన పాత్రల వైఫల్యాలను దాచుకోని పుస్తకం ఇది. గుర్తుంచుకోండి, ఇది:

a. ఈజిప్షియన్‌ను చంపిన మోషే (నిర్గ.2:12).

b. తప్పుగా ఈజిప్టుపై తమ నమ్మకాన్ని ఉంచిన ఇజ్రాయెల్ (నిర్గ.2:23).

c. ఒక అయిష్ట ప్రవక్త అయిన మోషే, దేవుని సేవకు వ్యతిరేకంగా వాదనలు మరియు సాకులను అందించాడు (నిర్గ.3:11–4:17).

d. మోషే భార్య, సిప్పోరా, తమ కుమారునికి సున్నతి చేయడాన్ని వ్యతిరేకించింది (నిర్గ. 4:25-26).

e. దాదాపు మరణం వరకు దేవునిచే శిక్షించబడవలసిన మోషే, ఒడంబడిక ప్రకారం తన కుమారునికి సున్నతి చేయడంలో విఫలమైనందున శిక్షించబడ్డాడు (నిర్గ.4:24).

f. ఇశ్రాయేలు నాయకులు తమ కష్టాలకు మోషే మరియు అహరోనులను నిందించారు (నిర్గ.5:20-21).

g. చెడు తన ప్రజలపై పడటానికి అనుమతించినందుకు దేవునిని ప్రశ్నించిన మోషే (నిర్గ.5:22).

h. ఇశ్రాయేలీయులను విడిపించడానికి తనను పంపడంలో దేవుని జ్ఞానాన్ని ప్రశ్నించిన మోషే (నిర్గ.5:22).

i. ఇజ్రాయెల్‌పై కష్టాలు తెచ్చినందుకు తనను తాను నిందించుకున్న మోషే (నిర్గ.5:23).

j. మారా వద్ద మోషేకు వ్యతిరేకంగా ఫిర్యాదు చేసిన, సణుగుతూ, గొణుగుతున్న ఇజ్రాయెల్ (నిర్గ.15:22-27).

k. గొణుగుతూ పాపం చేసిన ఇశ్రాయేలు దేవుణ్ణి నమ్మడంలో విఫలమయ్యారు (నిర్గ.16:1-36).

l. ఇశ్రాయేలు వారు దేవుని కంటే మోషేను ఎక్కువగా విశ్వసించారు (నిర్గ.17:1-7).

m. బంగారు దూడను నిర్మించి పూజించిన ఇజ్రాయెల్ (నిర్గ.32:1-35).

19. నిర్గమకాండము అనేది “వేదాంత పరమైన నేపధ్యములు కలిగిన గొప్ప పుస్తకము”

20. నిర్గమకాండము అనేది “రకాలు, చిహ్నాలు మరియు చిత్రాల గొప్ప పుస్తకం.”

బైబిల్ రకాలు, చిహ్నాలు మరియు చిత్రాల యొక్క విస్తారమైన సంపద నిర్గమకాండము పేజీల నుండి తీసుకోవచ్చు. నేటి విశ్వాసికి ఆచరణాత్మక అర్థాన్ని కలిగి ఉన్న అనేక చారిత్రక వాస్తవాలు ఉన్నాయి.