ఎజ్రా ఒక యాజకుడు, శాస్త్రీ , గొప్ప నాయకుడు. ఆయన పేరుకు “సహాయ౦” అని అర్థ౦, ఆయన జీవితమ౦తా దేవునికి, దేవుని ప్రజలకు సేవ చేయడానికి సమర్పి౦చబడి౦ది.1 దినవృత్తా౦తములు, 2 దినవృత్తా౦తములు, ఎజ్రా, నెహెమ్యా, కీర్తన 119 లో చాలామ౦దిని వ్రాశాడని, పాత నిబ౦ధన ప్రామాణిక గ్రంధo ఏర్పరచిన 120 మ౦ది పురుష మండలికి ఆయన నాయకత్వం వహి౦చాడని సంప్రదాయ౦ చెబుతో౦ది. ఎజ్రా పుస్తక౦ లోని వర్ణణ దేవునిపై, యూదులు యిర్మీయా ప్రవచి౦చినట్లుగా తమ భూమికి తిరిగి వస్తారని ఆయన చేసిన వాగ్దాన౦పై కేంద్రీకృతమై ఉ౦ది. ఈ స౦దేశ౦ ఎజ్రా జీవిత౦లో ప్రధానా౦శ౦గా రూపొ౦ది౦చబడింది. ఆ పుస్తక౦లోని చివరి సగ౦ ఎజ్రా ను చాలా వ్యక్తిగత౦గా విశది౦చి౦ది. లేఖనాలపై ఆయనకున్న జ్ఞాన౦, దేవుడిచ్చిన జ్ఞాన౦ రాజుకు ఎ౦త స్పష్ట౦గా ఉ౦ద౦టే, యెరూషలేముకు రె౦డవ వలసను నడిపి౦చడానికి, ప్రజలకు దేవుని వాక్యాన్ని బోధి౦చడానికి, జనజీవితాన్ని నిర్వహి౦చడానికి ఎజ్రాను నియమి౦చాడు (7:14-26).

ఎజ్రాకు దేవుని వాక్య౦ తెలుసు, ఆయన దాన్ని నమ్మి విధేయత చూపి౦చాడు. ఇశ్రాయేలీయులు వివాహ౦, విగ్రహారాధన చేసిన వారి స౦బ౦ధమైన తప్పులు తెలుసుకున్న ఎజ్రా దేవుని ఎదుట వినయ౦తో ఉండి, దేశ౦ కోస౦ ప్రార్థి౦చాడు (9:1-15). వారి అవిధేయత ఆయనను లోతుగా తాకింది (10:1). ఆయన ప్రతిస్ప౦దన ప్రజలను తిరిగి దేవుని వైపు నడిపి౦చడానికి సహాయ౦ చేసి౦ది.

రె౦డవ దినవృత్తా౦త౦, పర్షియా రాజైన సైరస్, దేవుని కోస౦ ఇల్లు కట్టడానికి యెరూషలేముకు తిరిగి రమ్మని స్వచ్ఛ౦ద సేవకులను కోరడ౦తో ముగుస్తు౦ది. ఎజ్రా ఈ వృత్తా౦తాన్ని కొనసాగి౦చాడు (1:1-3 దాదాపు 2 దినవృత్తా౦తములు 36:22-23) దేవుని ప్రజల రె౦డు సంచారకులు యెరూషలేముకు తిరిగి వస్తున్నప్పుడు. మొదటి యాత్ర నాయకుడు జెరుబ్బాబెలుతో పాటు 42,360 మంది యాత్రికులు స్వదేశానికి (అధ్యాయం 2) ప్రయాణించారు. వచ్చిన తర్వాత బలిపీఠాన్ని, ఆలయ పునాదులను (3వ అధ్యాయం) నిర్మించడం ప్రారంభించారు. కానీ స్థానిక నివాసుల నుండి వ్యతిరేకత తలెత్తింది, మరియు ఆరోపణలు మరియు పుకార్ల ప్రచారం తాత్కాలికంగా పనిని(అధ్యాయం 4) నిలిపివేసింది.

ఈ సమయంలో హగ్గయి, జెకర్యా ప్రవక్తలు ప్రజలను ప్రోత్సహించారు (5వ అధ్యాయం). చివరగా, ఆ పని నిరాటంకంగా (6వ అధ్యాయం) కొనసాగాలని దర్యావేషు ఆజ్ఞాపిచ్చాడు. 58 స౦వత్సరాల ఖాళీ తర్వాత, ఎజ్రా పర్సియాకు చె౦దిన యూదుల గు౦పుకు నాయకత్వం వహించాడు. మొదటి అర్తహషస్త నుండి కట్టడాలు మరియు అధికారంతో సాయుధంగా,భూమి యొక్క వ్యవహారాలను నిర్వహించడం ఎజ్రా యొక్క పని(అధ్యాయాలు 7-8). అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత, దేవుని ప్రజలకు, వారి అన్యమత పొరుగువారికి మధ్య వివాహ౦ గురి౦చి తెలుసుకున్నాడు. అతను ఏడ్చాడు మరియు దేశం కోసం ప్రార్థించాడు (అధ్యాయం 9). ఎజ్రా వినయపూర్వకమైన ఒప్పుకోలు యొక్క ఉదాహరణ జాతీయ పునరుద్ధరణకు దారితీసింది (అధ్యాయం 10). దేవుని మనిషి, నిజమైన వీరుడు అయిన ఎజ్రా ఇశ్రాయేలుకు ఒక మాదిరి, ఆయన మనకు తగిన నమూనా.

శత్రువుల ఎగతాళి వల్ల ప్రజలు నిరుత్సాహానికి లోనయ్యాక, ఆ పనిని పూర్తి చేయమని ప్రజలను ప్రోత్సహించడానికి దేవుడు హగ్గయి మరియు జెకర్యాలను నమ్మకంగా పెంచుతాడు. వారి ప్రోత్సాహం విజయవంతమైందని రుజువు చేస్తుంది (5:1, 2).

చివరగా, ప్రజలు దేవుని వాక్య సత్యాల ను౦డి తప్పిపోయినప్పుడు, సత్య౦లో ప్రజలను కళాత్మక౦గా బోధి౦చే ఒక భక్తిగల యాజకుని నమ్మక౦గా ప౦పి౦చి, పాపాన్ని ఒప్పుకోమని, వారి దుష్ట మార్గాల ను౦డి పశ్చాత్తాపపడమని పిలుస్తాడు (స. 9; 10).

దేవుని నమ్మక౦ ప్రజల నమ్మకద్రోహానికి భిన్న౦గా ఉ౦ది. వారు తిరిగి వచ్చినప్పటికీ మరియు దైవిక వాగ్దానాలు చేసినప్పటికీ, వారు తమ శత్రువులను నిరుత్సాహపరచడానికి అనుమతించారు మరియు వారు తాత్కాలికంగా వదులుకున్నారు (4:24). ఆ తర్వాత, తమ తమ ఆలయ౦లో (6:16-18) ఆరాధి౦చే౦దుకు తమ పనిని పూర్తి చేసిన తర్వాత, ప్రజలు దేవుని ఆజ్ఞలకు విశ్వాసరహితులు అవుతారు. ఒక తరమ౦తటినీ పె౦చడ౦ వల్ల “మన తలలక౦టే దోషములు అధిక౦గా పెరిగాయి” (9:6). అయితే, పైన పేర్కొన్నట్లుగా, దేవుని నమ్మక౦ ప్రతి పరిస్థితిలో విజయ౦ సాధిస్తు౦ది.

ఎజ్రా స౦దేశాలు దేవుని ప్రజలు ఎ౦త సులభ౦గా హృదయాన్ని, వారి విలక్షణమైన వాటిని కోల్పోవచ్చో నిర్విరామంగా గుర్తుచేస్తాయి. దేవుడు తన వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తాడు. అయినప్పటికీ, నిబ౦ధన ప్రజలు ఆయన వాగ్దానాలను, “రాజయాజకత్వ౦, పరిశుద్ధ జనా౦గ౦, ఆయన సొ౦త ప్రత్యేక ప్రజలు” (1 పేతు 2:9) వర్ణి౦చాల్సిన నైతిక విలక్షణతలను సులభ౦గా మరచిపోతారు. అలా జరిగినప్పుడు దేవుని ప్రణాళికలు ఆలస్యమవుతు౦టాయి. తప్పు చేసిన సాధువులు దేవుని సార్వభౌమ ప్రణాళికలను పూర్తిగా అడ్డుకోలేరు, కానీ వారు వాటిని ఆలస్యం చేయవచ్చు లేదా చిరాకు కలిగించవచ్చు. దేవుడు మనకన్నా గొప్పవాడు, మన లోపాలను అధిగమి౦చే మార్గాలు ఆయనకు ఉన్నాయి. అయితే, మన౦ విధేయతతో నడవాలని ఆయన కోరుకు౦టు౦టాడు, తద్వారా ఆయన ప్రణాళికలు మొదట బహిర్గత౦ చేయబడినట్లుగా నెరవేరగలవు.

పుస్తకమైన ఎజ్రా ను చదివి, వినయ౦ గల, విధేయత గల సహాయకుడైన ఎజ్రా ను గుర్తు౦చుకో౦డి. మీ జీవితమ౦తా దేవుని సేవి౦చడానికి కట్టుబడి ఉ౦డ౦డి.

ఎజ్రాలో రచయిత యొక్క ప్రత్యక్ష దావా లేదు. అయితే, యూదు మరియు క్రైస్తవ సంప్రదాయం ప్రకారం, ఎజ్రా యాజకుడు తన పేరును కలిగి ఉన్న పుస్తకాన్ని వ్రాసాడు. రచయితత్వానికి సంబంధించి అనేక సిద్ధాంతాలు ప్రతిపాదించబడినప్పటికీ, ఎజ్రా-ఒక యాజకుడు మరియు బహిష్కరణ తరువాత గొప్ప సంస్కరణకు నాయకుడు-రచయిత అనే స్థానానికి క్రింది సాక్ష్యం మద్దతు ఇస్తుంది:

1. ఎజ్రా పుస్తకం ఒక యాజకుని దృష్టికోణం నుండి వ్రాయబడింది, ఒక లేవీయ నాయకుడు. ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించడానికి, ఏకైక సజీవుడు మరియు నిజమైన దేవుని ఆరాధనను పునఃస్థాపించడానికి మరియు దేశాన్ని పునఃస్థాపించాలనే యూదుల గొప్ప సంకల్పానికి ఇది స్ఫూర్తిదాయకమైన వృత్తాంతం. వ్రాసేటప్పుడు, రచయిత రెండు నిర్దిష్ట లక్ష్యాలను దృష్టిలో పెట్టుకున్నాడు: మొదటిది, తిరిగి వచ్చిన ప్రవాసుల యొక్క స్థిరమైన విశ్వాసాన్ని చూపించడం మరియు రెండవది, ఆరాధన యొక్క స్వచ్ఛతకు సరైన మార్గాన్ని చూపడం, ఒకే నిజమైన దేవుని ఆరాధన. యూదులు దేశంలో పునరావాసం పొంది తమ దేశాన్ని పునర్నిర్మించుకున్న తర్వాత ఏకైక సత్య దేవుణ్ణి ఆరాధించడంలో విశ్వాసపాత్రంగా ఉండేందుకు ఇది ఎంతో పురికొల్పింది. ఈ వాస్తవాలు ఒక యాజకుడు ఎజ్రా యొక్క గొప్ప పుస్తకాన్ని వ్రాసినట్లు సూచిస్తున్నాయి. ఎజ్రా 7:1-6 ఎజ్రాను యాజకుడు మరియు లేఖకుడిగా గుర్తించింది.

2. ఎజ్రా పుస్తకం స్పష్టంగా 400 B.C. కంటే తరువాత వ్రాయబడింది, కానీ ఆలయ పునర్నిర్మాణం కోసం బందిఖానా నుండి తిరిగి రావడానికి (458 B.C.) కంటే ముందుగా వ్రాయబడలేదు. ఎజ్రాకు అందుబాటులో ఉన్న మూలాలు (అతని వ్యక్తిగత అనుభవాలు కాకుండా): వివిధ తెగల కుటుంబ రికార్డులు (2:1-70; 8:1-14) మరియు యాజకులు (10:18-44), నెహెమ్యాతో వ్యక్తిగత పరిచయం (నెహె. 8:9; 12:26); మరియు ఏడు అధికారిక పర్షియన్ ప్రభుత్వ పత్రాలు, అవి:

⇒ యూదులు ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించడానికి యూదాకు తిరిగి రావాలని రాజైన సైరస్ చేసిన ఉత్తర్వు (1:2-4)

⇒ దేవాలయానికి సంబంధించిన వ్యాసాల జాబితా (1:9-11)

⇒ సైనిక కమాండర్ అయిన రెహూమ్ నేతృత్వంలోని శత్రువుల బృందం యూదులపై నమోదు చేసిన ఆరోపణలు (4:11-16)

⇒ రాజు అర్తహషస్త I ద్వారా సమాధానం (4:17-22)

⇒ గవర్నర్ తత్తెనై నుండి నివేదిక (5:7-17)

⇒ యూదులు ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించాలని రాజు దర్యావేషు చేసిన ఉత్తర్వు. అదనంగా, డిక్రీ ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు పర్షియా ఆర్థిక సహాయం మరియు రక్షణ కల్పిస్తుందని ప్రకటించింది (6:1-12)

⇒ ఆలయ సామాగ్రిని పునరుద్ధరించడానికి మరియు పర్షియా ఖర్చుతో మళ్లీ బలులు ప్రారంభించేందుకు ఎజ్రాకు రాజు దర్యావేషు యొక్క అధికార లేఖ (7:11-24).

3. పుస్తకంలో ఉన్న చారిత్రక వాస్తవాలు ఎజ్రాకు వ్యక్తిగతంగా అతని స్వంత అనుభవాల నుండి అలాగే ఇతర యూదులతో పరిచయం నుండి తెలుసు (7:1-10:16; నె.8:1-12:36).

4. “ఈ ఎజ్రా” (7:6) అనే పదాలు పుస్తక రచయితను సూచిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది.

5. యూదు మరియు క్రైస్తవ సంప్రదాయం వాస్తవానికి ఎజ్రా, ఎజ్రా పుస్తక రచయిత అని చెబుతుంది.

6. క్రానికల్స్ ముగింపు (2 దిన.36:22-23) ఎజ్రా ప్రారంభం (ఎజ్రా.1:1-3a) వలె ఉంటుంది. మరియు ఎజ్రా క్రానికల్స్ వ్రాసినట్లు నమ్ముతారు. అలాగే, ఎజ్రా పుస్తకం అంతటా, రచయిత యొక్క శైలి, పదాల ఎంపిక మరియు ఆలోచన ఒక యాజకుడుతో సరిపోలుతుంది.

మానవ రచయితను ఖచ్చితంగా గుర్తించలేనప్పటికీ, దైవిక రచయిత స్పష్టంగా తెలుసు. దేవుని పవిత్ర ఆత్మ ఎజ్రా యొక్క గొప్ప పుస్తకాన్ని ప్రేరేపించింది. తన ప్రేరణ ద్వారా, యూదుల చరిత్ర గురించి దేవుడు కోరుకున్న సంఘటనల గురించిన స్ఫూర్తిదాయకమైన వృత్తాంతాన్ని పరిశుద్ధాత్మ ప్రపంచానికి అందించాడు. ఈ సంఘటనలలో యూదులు చెర నుండి తిరిగి రావడం, ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించాలనే వారి దృఢ సంకల్పం, సత్యారాధనను విజయవంతంగా పునరుద్ధరించడం మరియు వారి దేశ పునర్నిర్మాణం వంటివి ఉన్నాయి. ఈ సంఘటనలను అధ్యయనం చేయడం వలన భగవంతుని పట్ల భక్తి మరియు ఆయనతో శాశ్వతమైన మరియు సన్నిహిత సంబంధం కోసం మన నిరంతర అవసరాన్ని తెలియజేస్తుంది…

• ఎవరు అన్ని పూజలకు అర్హులు

• ఎవరు ఎల్లప్పుడూ తన వాగ్దానాలను నెరవేరుస్తారు

• ఎవరు మనకు అనుకూలంగా మరియు అధికారాన్ని ఇస్తారు

• ఆయనను విశ్వసించే విశ్వాసులందరిపై ఆయన చేయి ఉన్నవాడు

• మనకు అప్పగించిన పనులను పూర్తి చేయడానికి ఎవరు మనకు దయ మరియు రక్షణను అందిస్తారు

ఎజ్రా పుస్తకం యొక్క స్ఫూర్తిదాయకమైన వృత్తాంతం ప్రతి పాఠకుడికి హెచ్చరికగా మరియు వాగ్దానంగా వ్రాయబడింది.

రచనాకాలము


దాదాపు 450 B.C., ఎజ్రా యొక్క ఆలయ ప్రధాన పని మరియు ఆధ్యాత్మిక పునరుద్ధరణ తర్వాత. ఇది 445 B.C.లో నెహెమ్యా నేతృత్వంలోని మూడు గొప్ప రిటర్న్‌ల ఫైనల్‌కు ముందు కూడా జరిగింది. ఇది గొప్ప పెర్షియన్ సామ్రాజ్యం యొక్క కాలం. యూదుల మూడు సమూహాలు ప్రవాసం నుండి జెరూసలేంకు తిరిగి వచ్చారు. తిరిగి వచ్చిన మూడు సమూహాలూ దక్షిణ రాజ్యమైన యూదాకు చెందినవి. ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఉత్తర రాజ్యం నుండి వాగ్దానం చేయబడిన భూమికి ఏ సమూహం విడిగా తిరిగి రాలేదు. ఆ తర్వాత, బహిష్కృతులు దాని కోసం తిరిగి వస్తారు

మొదటి మరియు రెండవ దినవృత్తాంతములు, ఎజ్రా మరియు నెహెమ్యా వ్రాయబడినవి కేవలం యూదులుగా పిలువబడేవి.

ప్రవాసం నుండి జెరూసలేంకు తిరిగి వచ్చిన యూదులలో మూడు సమూహాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ వాస్తవాన్ని గమనించడం చాలా ముఖ్యం: అసలు ప్రవాసంలోకి తిరిగి వచ్చిన మూడు సమూహాలూ దక్షిణ రాజ్యమైన యూదాకు చెందినవి. తెలిసినంతవరకు, ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఉత్తర రాజ్యానికి చెందిన ఏ వ్యవస్థీకృత సమూహం—అష్షూరుచే బహిష్కరించబడిన ఇశ్రాయేలీయులు—ఎప్పుడూ వాగ్దానం చేయబడిన దేశానికి తిరిగి రాలేదు. ఆ విధంగా ప్రవాసంలోకి తిరిగి వచ్చినవారు, వీరి కొరకు మొదటి మరియు రెండవ దినవృత్తాంతములు, ఎజ్రా మరియు నెహెమ్యా వ్రాయబడినవారు, యూదులు యూదా నుండి.

మొదటి సమూహం జెరుబ్బాబేలు నాయకత్వంలో తిరిగి వచ్చింది


539 B.C.లో, కింగ్ సైరస్ ఆధ్వర్యంలోని పర్షియన్లు మరియు మాదీయులు ప్రపంచ ఆధిపత్యం కోసం జరిగిన భీకర యుద్ధంలో బాబిలోనియన్లను ఓడించారు.

ప్రవక్త డేనియల్ ఊహించినట్లుగానే, బాబిలోనియన్లు చాలా ఘోరంగా ఓడిపోయారు, రాజధాని బాబిలోన్ యుద్ధం లేకుండా పర్షియన్లకు తన నగర ద్వారాలను తెరిచింది (దాని.5:1-31).
బాబిలోనియన్ల వలె, పర్షియన్లు బంధించబడిన నిర్వాసితులను వారు బహిష్కరించబడిన దేశంలోని సమాజంలో చేర్చే తెలివైన విధానాన్ని అవలంబించారు. ఈ బందీలకు విచిత్రమైన, విదేశీ భూమికి బహిష్కరించబడినప్పటికీ వారి జీవితాలను పునర్నిర్మించే హక్కు ఇవ్వబడింది. వ్యక్తిగత ఉపాధిని పొందడం, ఆస్తిని కలిగి ఉండటం, గృహాలను నిర్మించడం మరియు వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం వంటి హక్కులు వారికి ఉన్నాయి. వాస్తవానికి, ఈ విధానం బాబిలోన్ మరియు పర్షియా దేశాలను ఆర్థికంగా మరియు సైనికంగా బలోపేతం చేసింది. కానీ పర్షియన్ రాజు సైరస్ ఒక అడుగు ముందుకు వేసాడు.

బాబిలోన్‌ను జయించిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత (క్రీ.పూ. 538), సైరస్ రాజు తనను తాను ప్రజల విమోచకునిగా ప్రకటించుకున్నాడు. అతను తన స్వదేశానికి తిరిగి రావాలనుకునే ప్రవాసిని అలా అనుమతించాడు. విడుదలైన వారిలో 586 BCలో జెరూసలేం పతనం సమయంలో బందీలుగా ఉన్న యూదులు కూడా ఉన్నారు. ఈ మొదటి విడుదలలో, సైరస్ యూదా మరియు తిరిగి వచ్చిన ప్రవాసులపై జెరుబ్బాబెల్‌ను గవర్నర్‌గా నియమించాడు. దాదాపు 50,000 మంది ప్రవాసులు యూదాలోని తమ స్వదేశానికి తిరిగి రావడానికి విడుదల చేయబడ్డారు. వారు వచ్చినప్పుడు, జెరుబ్బాబెలు చేపట్టిన మొదటి పని యెహోవాకు బలులు అర్పించడానికి బలిపీఠం కట్టడం. వెంటనే, అతను మరియు తిరిగి వచ్చిన ప్రవాసులు ఆలయ నిర్మాణాన్ని చేపట్టారు. అయితే, త్వరలోనే ఇశ్రాయేలీయుల శత్రువుల నుండి, చుట్టుపక్కల తెగల వారి నుండి మరియు జెరూసలేం మరియు ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించడాన్ని చూడడానికి ఇష్టపడని ప్రజల నుండి వ్యతిరేకత వచ్చింది.

కొన్నేళ్లుగా పనులు ఆపడంలో ప్రతిపక్షం విజయం సాధించింది. కానీ 520 B.C. లో, ఆలయ నిర్మాణం పునఃప్రారంభించబడింది. ఇది నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత (క్రీ.పూ. 516) పూర్తయింది (ఎజ్రా 4:1-6:22; జెక.6:16-22).

కానీ, విషాదకరంగా, జెరుబ్బాబెలు క్రింద తిరిగి వచ్చిన ఈ మొదటి వ్యక్తులు త్వరలోనే తిరిగి మతభ్రష్టత్వంలోకి కూరుకుపోయారు. వారి తండ్రులు చేసినట్లే, వారు కూడా యెహోవాకు దూరమయ్యారు, పాపం తర్వాత పాపం చేస్తున్నారు:

⇒ అవిశ్వాస పొరుగువారితో వివాహం (మలా.2:11; ఎజ్రా.9:1-2)

⇒ యెహోవా ఆరాధనను నిర్లక్ష్యం చేయడం (మలా.1:6-14)

⇒ యెహోవా ఆజ్ఞ ప్రకారం ఆయనకు బలులు అర్పించడంలో విఫలమవడం

⇒ మంత్రవిద్య మరియు చేతబడిలో పాల్గొనడం (మలా.3:5)

⇒ వ్యభిచారం చేయడం (మలా.3:5)

⇒ తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పడం మరియు అసభ్య పదజాలం ఉపయోగించడం (మలా.3:5)

⇒ వితంతువులు మరియు అనాథలకు చెల్లించాల్సిన వేతనాలను కూడా ప్రజల నుండి అణచివేయడం మరియు దొంగిలించడం (మలా.3:5)

⇒ వ్యక్తులతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం (మలా.3:5)

⇒ యెహోవాకు భయపడి, భక్తి చూపడంలో విఫలమవడం (మలా.3:5)

⇒ యెహోవా ఆజ్ఞలకు అవిధేయత చూపడం (మలా.3:7)

⇒ దేవునికి చెందిన దశమభాగాన్ని దొంగిలించడం (మలా.3:8-9)

రెండవ సమూహం ఎజ్రా నాయకత్వంలో తిరిగి వచ్చింది


మొదటి ప్రవాసులు యూదాకు తిరిగి వచ్చిన దాదాపు 80 సంవత్సరాల తర్వాత, ఎజ్రా రెండవ మరియు చిన్న ప్రవాసుల బృందాన్ని తిరిగి జెరూసలేంకు నడిపించడానికి పర్షియన్ రాజు అర్తహషస్త నుండి అనుమతి పొందాడు. ఇది 458 B.C. సంవత్సరం, మరియు జెరూసలేంకు తిరిగి రావడానికి ఎజ్రా యొక్క ఉద్దేశ్యం ఆధ్యాత్మిక మరియు మతపరమైన సంస్కరణలను నిర్వహించడం, ఇజ్రాయెల్ యొక్క కొత్త దేశం మధ్య పునరుజ్జీవనాన్ని ప్రేరేపించడం. ప్రజల దుష్టత్వం కారణంగా పునరుజ్జీవనం మరియు సంస్కరణ చాలా అవసరం. వారు జారిపోయి యెహోవా నుండి దూరమయ్యారు. తిరిగి రావడానికి తన ఉద్దేశ్యాన్ని తెలియజేస్తూ, ఎజ్రా స్పష్టంగా తన హృదయాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నాడని, యెహోవా ధర్మశాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి మరియు పాటించాలని మరియు ప్రజలకు దేవుని చట్టం మరియు ఆజ్ఞలను బోధించాలని నిర్ణయించుకున్నానని చెప్పాడు (ఎజ్రా.7:10). దాదాపు 1,800 మంది యూదు ప్రవాసులు మాత్రమే ఎజ్రాతో తిరిగి రావడానికి ఎంచుకున్నారు. ప్రవాసుల చిన్న బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తూ, అతను మరియు వారు 900 మైళ్లకు పైగా ప్రయాణించి, నాలుగు నెలల తర్వాత (458 B.C.) జెరూసలేం చేరుకున్నారు.

నెహెమ్యా నాయకత్వంలో మూడవ గుంపు తిరిగి వచ్చింది


445 B.C.లో, నెహెమ్యాను అతని సోదరులలో ఒకరు మరియు యూదా నుండి తిరిగి వచ్చిన అనేకమంది ఇతర పురుషులు సందర్శించారు.

బహిష్కృతంగా తిరిగి వచ్చినవారు ఎలా ఉన్నారనే ఆసక్తితో నెహెమ్యా వారి గురించి అడిగాడు. విషయాలు సరిగ్గా జరగడం లేదని, తిరిగి వచ్చిన ప్రవాసులు చుట్టుపక్కల ప్రజల నుండి మరియు దేశాల నుండి తీవ్రమైన బాధలను మరియు నిందను అనుభవిస్తున్నారని మరియు నగరం యొక్క గోడ మరియు ద్వారాలు ధ్వంసమయ్యాయని వారు నివేదించినప్పుడు, నెహెమ్యా హృదయ విదారకంగా ఉన్నాడు. అతను రోజుల తరబడి ఏడ్చి, దుఃఖిస్తూ, ఉపవాసం ఉండి, యెహోవా ముందు ప్రార్థించాడని లేఖనాలు చెబుతున్నాయి.

నెహెమ్యా పర్షియన్ రాజు రాజాస్థానంలో అధికారిక పదవిలో ఉన్నాడు. అతడు అర్తహషస్త రాజుకు పానదాయకుడు (నెహె.1:11; 2:1). కప్ బేరర్ రాజుకు వ్యక్తిగతంగా వైన్ అందించే ఒక రాజ అధికారి. మరియు రాజుపై హత్యాయత్నం జరిగినప్పుడు దానిని అందించే ముందు కొన్నిసార్లు వైన్ రుచి చూడవలసి ఉంటుంది. కప్ బేరర్ రాజుకు ఎంతో నమ్మకం ఉన్న వ్యక్తి, రాజు ఎంతో విశ్వాసం ఉంచే వ్యక్తి. ఆ విధంగా, ఒక పాలకుడు మరియు అతని పానదారి మధ్య కొన్నిసార్లు సన్నిహిత సంబంధం ఏర్పడింది, ఇది స్పష్టంగా నెహెమ్యా మరియు అర్తహషస్తల విషయంలో జరిగింది.

తిరిగి వచ్చిన వారి గురించిన హృదయవిదారక వార్త నెహెమ్యాపై వినాశకరమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. దుఃఖం అతనిని చాలా రోజులు పట్టుకుంది. నిజానికి, నెహెమ్యా రాజుకు ద్రాక్షారసాన్ని అందించిన తర్వాతి సారి, అతను ఇంకా విచారకరమైన ముఖాన్ని లేదా రూపాన్ని బయటపెట్టాడు—అంతగా ఆ పాలకుడు అతన్ని ఎందుకు విచారంగా ఉన్నాడని అడిగాడు. తన స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తన ప్రజల బాధలను పంచుకునే అవకాశాన్ని ఉపయోగించి, అతను వ్యక్తిగతంగా జెరూసలేంకు తిరిగి రావడానికి అనుమతిని అభ్యర్థించాడు. గోడను పునర్నిర్మించాలని, రాజధాని నగరానికి ఇతర అభివృద్ధి చేయాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. అనుమతి పొందిన తరువాత, నెహెమ్యా తన స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు.

జెరూసలేంలో మూడు రోజులు గడిపిన తర్వాత, పరిస్థితిని అధ్యయనం చేయడానికి మరియు ఏమి చేయాలో నిర్ణయించడానికి అతను రాత్రిపూట నగరం యొక్క గోడను ప్రైవేట్‌గా పరిశీలించాడు. మరుసటి రోజు, అతను యెరూషలేము పాలకులతో ఒక సమావేశాన్ని పిలిచాడు మరియు వారి బాధ గురించి విన్నప్పుడు దేవుడు తన హృదయాన్ని ఎలా కదిలించాడో వారితో పంచుకున్నాడు. రాజు యొక్క శాసనాన్ని స్థానిక పాలకులతో పంచుకున్న తరువాత, అతను నగరం యొక్క గోడను పునర్నిర్మించడానికి వారిని ఏర్పాటు చేశాడు. అతని సమర్థత మరియు సాహసోపేత నాయకత్వంలో, నిర్మాణం ప్రాజెక్ట్, ఆశ్చర్యకరంగా, 52 రోజుల్లో పూర్తయింది (నెహె.6:15). నెహెమ్యా యెరూషలేములో ఉన్నంతకాలం, ప్రజలలో పునరుజ్జీవనాన్ని ప్రేరేపించడానికి మరియు ఆలయ ఆరాధనను సంస్కరించడానికి ఎజ్రా చేసిన ప్రయత్నాలకు మద్దతు ఇచ్చాడు. ప్రత్యేకించి, ప్రజలకు యెహోవా ధర్మశాస్త్రం మరియు ఆజ్ఞలను బోధించడానికి ఎజ్రా చేసిన ప్రయత్నాలకు నెహెమ్యా మద్దతు ఇచ్చాడు (నెహె.8:1-18).

ఎవరికి వ్రాయబడింది


ముఖ్యంగా బాబిలోనియన్ చెర నుండి తిరిగి వచ్చిన యూదు ప్రవాసులు మరియు సాధారణంగా మానవ జాతికి. తమ స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్ళడానికి అనుమతించబడిన ప్రవాసులు యెహోవా పని పట్ల ఆసక్తితో నిండి ఉన్నారు.

బబులోనులో ఉన్నప్పుడు, అబద్ధ దేవుళ్లను విశ్వసించడం మరియు విగ్రహాలను ఆరాధించడం వ్యర్థమని వారు నేర్చుకున్నారు. వారు తమ విగ్రహారాధనను విడిచిపెట్టి, యెహోవా వైపు మళ్లారు. అయినప్పటికీ, యూదు బందీలు విడుదల చేయబడి, వాగ్దానం చేయబడిన దేశానికి తిరిగి రావడానికి అనుమతించబడినప్పుడు, వారు ఇప్పటికీ కష్ట సమయాలను ఎదుర్కొన్నారు. సరైన ఆరాధనను పునఃస్థాపించడానికి మరియు వారి సమాజాన్ని మరియు దేశాన్ని పునర్నిర్మించడానికి వారు బలంగా ఉండాలి. వారి ఆధ్యాత్మిక ఉత్సాహం కొనసాగుతుందా? వారు బుక్ ఆఫ్ ఎజ్రా యొక్క సందేశాన్ని వింటే అది జరుగుతుంది. బందిఖానా నుండి తిరిగి వచ్చిన మూడు సమూహాల ప్రజల కోసం ఎజ్రా యొక్క గొప్ప పుస్తకం వ్రాయబడింది. దేవుడు తమను కనీసం మరచిపోలేదని తిరిగి వచ్చినవారు తెలుసుకోవాలి. ఆయన సార్వభౌమ హస్తం వారిని నడిపిస్తుంది మరియు కాపాడుతుంది. వారి పని వారు తమ దేశాన్ని పునర్నిర్మించేటప్పుడు వారి వ్యక్తిగత మరియు కార్పొరేట్ ఆరాధనలో విశ్వాసంగా ఉండటమే.

1. చారిత్రక ప్రయోజనం


a. యూదులు చెర నుండి తిరిగి రావడం మరియు ఆలయ పునర్నిర్మాణం రెండింటినీ డాక్యుమెంట్ చేయడానికి.

b. ఆలయం యొక్క ప్రాముఖ్యతను చూపించడానికి-ఇది ఎలా పునర్నిర్మించబడింది మరియు అది ఎలా సరైన ఆరాధనా కేంద్రంగా ఉంది.

c. బందిఖానాలో ఉత్తర మరియు దక్షిణ రాజ్యాలు ఒక దేశంగా ఎలా విలీనం అయ్యాయో చూపించడానికి.

d. తిరిగి వచ్చిన ప్రవాసుల వంశావళిని కనుగొనడానికి.

e. దేవుడు మెస్సీయ వంశాన్ని కాపాడాడని చూపించడానికి.

2. సిద్ధాంతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనం


a. ఇశ్రాయేలు కోసం దేవుని ప్రణాళిక శూన్యం కాదని ఎత్తి చూపడం. దేవుడు, తన సార్వభౌమాధికారంలో, తన ప్రజలను విడుదల చేయడానికి మరియు ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించడానికి రాజుల హృదయాలను కదిలించాడు. దేవుడు ఇప్పటికీ తన పేరు యెరూషలేములో ఉండేందుకు అనుమతిస్తాడు. ఆయన అబ్రాహాము మరియు కింగ్ దావీదుతో చేసిన ఒడంబడికను ఇప్పటికీ గౌరవిస్తాడు. మరియు దేవుని సన్నిధి ఇప్పటికీ ఆయన ప్రజల మధ్య నివసిస్తుంది.

b. విశ్వాసులు యెహోవాను సేవించే వారి ప్రయత్నాలలో ఐక్యంగా ఉండాలని బోధించడానికి. యెహోవా పని చేసేవారు శత్రువుల నుండి వచ్చే అన్ని వ్యతిరేకతలను అధిగమించడానికి శ్రద్ధగా పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. వారు ఇష్టములేని ఉద్యోగాలను కూడా నమ్మకంగా నిర్వహించాలి, అలసటతో పోరాడాలి మరియు చేతిలో ఉన్న పనికి పూర్తిగా కట్టుబడి ఉండాలి.

c. మంచి మరియు చెడు అన్ని పరిస్థితులలో దేవుని మార్గదర్శక హస్తం విశ్వాసితో ఉంటుందని బోధించడానికి.

d. పశ్చాత్తాపం మరియు విధేయత ఎల్లప్పుడూ దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని తెస్తుందని బోధించడం. శాంతి, సదుపాయం, రక్షణ, నిరీక్షణ, విజయం, భద్రత, దేవుని సన్నిధి యొక్క సంపూర్ణత మరియు మరిన్ని ప్రభువును అనుసరించే నిజమైన విశ్వాసికి అందుబాటులో ఉంటాయి.

e. పాఠకులందరినీ వారి వ్యక్తిగత మరియు కార్పొరేట్ ఆరాధనలో విశ్వాసపాత్రంగా ఉండేలా ప్రేరేపించడం, భగవంతుని పట్ల పూర్తిగా కట్టుబడి ఉండేలా వారిని ప్రేరేపించడం, ఆయన ఆశీర్వాదాలు వారిపై నిరంతరం ప్రవహించేలా చేయడం.

f. ప్రభువును విశ్వసించే వారందరికీ ఆధ్యాత్మిక విశ్రాంతి మరియు భరోసా ఉందని బోధించడానికి. యూదులకు దేవుని ఆశీర్వాదాలు వాగ్దానం చేయబడిన దేశంలో సురక్షితంగా నివసించడాన్ని కలిగి ఉన్నట్లే, శాశ్వతమైన విశ్రాంతి మరియు పరలోకం యొక్క ప్రతిఫలం నమ్మకమైన సేవ యొక్క జీవితం కోసం వేచి ఉన్నాయి.

3. క్రిస్టోలాజికల్ లేదా క్రీస్తు-కేంద్రీకృత ప్రయోజనం


ప్రపంచ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు, దావీదు కుటుంబ వంశం ద్వారా వచ్చాడు. దేవుని పవిత్ర సన్నిధి నివసించే ఆలయంలో అర్పించే జంతు బలులు మన పాపాల కోసం యేసుక్రీస్తు బలి మరణానికి చిహ్నంగా ఉన్నాయి. పాత నిబంధన కాలంలోని అన్ని నిజమైన ఆరాధనలు పాప క్షమాపణను జరుపుకుంటాయి. కాబట్టి, అన్ని నిజమైన ఆరాధనలు క్రీస్తు సిలువపై చాలా ఇష్టపూర్వకంగా చేసిన త్యాగాన్ని సూచించాయి, అక్కడ ఆయన మనలను పాపం నుండి విడిపించడానికి తన జీవిత రక్తాన్ని చిందించాడు. ఎజ్రాలో యూదుల నమ్మకమైన సేవ మరియు సత్యారాధనను పునఃస్థాపించాలనే వారి నిబద్ధత రెండూ ఒక క్లిష్టమైన వాస్తవాన్ని సూచిస్తున్నాయి: యేసుక్రీస్తు అన్ని ఆరాధనలకు అర్హుడు. తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ అనే ముగ్గురు వ్యక్తులలో ఉన్న శాశ్వతంగా ఉనికిలో ఉన్న దేవుణ్ణి మరియు దేవుణ్ణి మాత్రమే మనం పూజించాలి.

 • బైబిలులో 15వ పుస్తక౦, పాత నిబ౦ధన, 12 చారిత్రక పుస్తకాల్లో 10 వ పుస్తకం
 • ఎజ్రా 2 దినవృత్తా౦తములును యూదు ప్రజల చరిత్రగా అనుసరిస్తాడు, చెర లో ఉన్న తరువాత వారు భూమికి తిరిగి రావడాన్ని నమోదు చేస్తాడు
 • ఎజ్రా స్వయంగా “యాజకుడు, లేఖకుడు, యెహోవా ఆజ్ఞల మాటలో నిపుణుడు”
 • బబులోను ను౦డి యెరూషలేముకు తిరిగి వస్తున్న మూడు గు౦పుల్లో రె౦డవ గు౦పుకు ఆయన నాయకత్వం వహించాడు.
 • ఎజ్రాలో జరిగిన స౦ఘటనలు ఎనభై స౦వత్సరాలక౦టే కొ౦చె౦ ఎక్కువ స౦వత్సరాలను పూర్తి చేసేవి.
 • 1 నుంచి 6 అధ్యాయాలు 23 సంవత్సరాలను పూర్తి చేస్తుంది
 • బబులోను ను౦డి యూదయకు తిరిగి రాడ౦ ఇశ్రాయేలీయుల “రె౦డవ నిర్గమకా౦డము” అని పిలువబడి౦ది.
 • ఎజ్రా ను౦డి రె౦డు ప్రధాన స౦దేశాలు వెలువడుతున్నాయి: దేవుని నమ్మక౦, మానవుని నమ్మకద్రోహ౦.
 • బహుశా 20 ను౦డి 30 లక్షల మ౦దిలో కేవల౦ 49,897 మ౦ది మాత్రమే యూదయకు తిరిగి రావడానికి ఎ౦పిక చేసుకు౦టారు.
 • తిరిగు ప్రయాణంలో దూరం సుమారు 900 మైళ్ళు.
 • ఎజ్రాతోపాటు యూదయకు 2,000 కన్నా తక్కువ మ౦ది ఉన్నారు.
 • 6 మరియు 7 అధ్యాయాల మధ్య దాదాపు ఆరు దశాబ్దాల 60 సంవత్సరాల కాలం ఉంది), ఈ సమయంలో ఎస్తేరు పర్సియాలో నివసిస్తుంది మరియు నియమిస్తుంది, మరియు ఎస్తేరు పుస్తకంలోని సంఘటనలు జరుగుతాయి.
 • ఎజ్రా దైవభక్తిగల వ్యక్తి:
  • దేవునిపై బలమైన నమ్మక౦.
  • నైతిక యథార్థత.
  • పాపం మీద దుఃఖం.
 • ఎజ్రా, యెరూషలేముకు క్రీ పూ 444లో వచ్చిన నెహెమ్యాకు సమకాలీనుడు.
 • ఎజ్రా పుస్తక౦ ద్వారా పూర్తి చేయబడిన కాల౦లో:
  • గౌతమ బుద్దుడు (క్రీ.పూ 480 – 560) భారతదేశంలో నివసించాడు.
  • కన్ఫ్యూషియస్ (క్రీ.పూ 479 – 551) చైనాలో నివసించాడు.
  • సోక్రటీస్ (470-399) గ్రీసులో నివసించాడు.
 • ఆలయ౦ పునర్నిర్మి౦చబడడానికి రె౦డు శతాబ్దాల ము౦దు యెషయా(యెషయా 44:28)లో ఇలా నమోదు చేశాడు – “ఆయన నా కాపరి, నీవు నిర్మి౦పబడును” అని యెరూషలేముతో చెప్పి నా స౦తోషాన్ని అ౦తటినీ నిర్వర్తిస్తాడు, ఆలయానికి “నీ పునాది వేయబడును” అని చెప్పాడు.
 • రాజవైన దర్యావేషు కోరేషు ఆజ్ఞను కనుగొని దానిని అమలు చేశాడు.
 • ప్రవాసం నుండి తిరిగి వచ్చిన తెగలకు చెందినవారు:
  • యూదా
  • బెన్యామీను
  • లేవి
 • ఆలయ పునర్నిర్మాణం యొక్క కాలక్రమం.
  • పునాదులు వేసిన 21 సంవత్సరాల తరువాత పూర్తయింది.
  • క్రీ. పూ 534 – 536 మధ్య 2 సంవత్సరాలు పని జరిగింది.
  • క్రీ. పూ 534-520 మద్య ప్రతిపక్షాలు 14 సంవత్సరాలు పనిని నిలిపివేశాయి.
  • క్రీ. పూ 520 లో పనులు తిరిగి ప్రారంభించబడ్డాయి.
  • 5 సంవత్సరాల తరువాత క్రీ. పూ 515 లో ఆలయం పూర్తయింది.
  • ఆలయం పై వాస్తవ పనికి 7 సంవత్సరాలు పట్టింది

క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత


ఎజ్రా తాను జీవి౦చే జీవిత౦, ఆయన నెరవేర్చే పాత్రలను బట్టి క్రీస్తును సూచిస్తాడు. మూడు వివరాలు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి:

 1. “యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును వెదకునట్లును, దానిని చేయవలెను” (7:10) అయిన ఎజ్రా, తన త౦డ్రిని ఎ౦తో విధేయత చూపి౦చే వ్యక్తిగా క్రీస్తు తనను తాను విశదీ౦చిన దాన్ని గుర్తుచేసుకు౦టు౦ది (యోహాను 5:19).
 2. “యాజకుడు” (7:11) గా ఎజ్రా క్రీస్తు పాత్రను “గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు” (హెబ్రూ. 4:14) సూచిస్తాడు.
 3. ఇశ్రాయేలును పశ్చాత్తాపపడమని పిలిచే గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సంస్కర్తగా (అద్యాయాం.10) ఎజ్రా, చనిపోయిన సాంప్రదాయికత మరియు నైతిక మలినానికి దూరంగా ఉన్న పిలుపుతో సహా ఇజ్రాయిల్ ఆధ్యాత్మిక దృక్పథాలను పునర్నిర్మించే వ్యక్తిగా క్రీస్తు యొక్క మెస్సీయ పాత్రను సాదృశ్యంగా చేస్తాడు (మత్త. 11:20-24; 23).

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని


ఎజ్రాలో పరిశుద్ధాత్మ చేసిన పని, ఆయన వాగ్దానాలను నెరవేర్చడానికి దేవుడు స౦కల్పి౦చే లా౦టి కదలికలో స్పష్ట౦గా కనిపిస్తు౦ది. ఆరుసార్లు జరిగే “యెహోవా హస్తము” అనే పద బంధం ద్వారా ఇది సూచించబడింది.

“యెహోవా కారేషు ఆత్మను కదిలి౦చి” (1:1) “అష్షూరు రాజు హృదయమును తిప్పెను” (6:22) ఆయన ఆత్మ చేత నే ఉ౦డేది. పరిశుద్ధాత్మ “హగ్గయి జెకర్యా ద్వారా యూదులకు ప్రవచి౦చారు” (5:1).

పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పని ఎజ్రా వ్యక్తిగత జీవిత౦లో స్పష్ట౦గా కనిపిస్తు౦ది, ఆయనలో పనిచేసే విషయ౦లో, “ఎజ్రా యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును వెదకడానికి తన హృదయాన్ని సిద్ధ౦ చేసుకున్నాడు” (7:10), ఆయన తరఫున “రాజు తన అభ్యర్థనలన్ని౦టినీ ఆయనకు అనుగ్రహి౦చాడు”(7:6).

యూదులు తిరిగి రావడం


యూదులు బబులోను ను౦డి ఇశ్రాయేలీయుల దేశ౦లో తిరిగి రాడ౦ ద్వారా, తమను ప్రజలుగా పునరుద్ధరి౦చడానికి దేవుడు చేసిన వాగ్దాన౦పై తమ విశ్వాసాన్ని చూపి౦చారు. వారు తమ స్వదేశానికి మాత్రమే కాకుండా, తమ పూర్వీకులు దేవుణ్ణి అనుసరిస్తానని వాగ్దానం చేసిన ప్రదేశానికి కూడా తిరిగి వచ్చారు.

దేవుడు ప్రతి తరానికి తన కనికరాన్ని చూపిస్తాడు. అతను దయతో తన ప్రజలను పునరుద్ధరిస్తాడు. మన ప్రస్తుత “చెర” ఎ౦త కష్ట౦గా ఉన్నప్పటికీ, మన౦ ఆయన ప్రేమకు, కనికరానికి ఎన్నడూ దూర౦గా లేము. మనము అతని వద్దకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు అతను మమ్మల్ని పునరుద్ధరిస్తాడు.

పునఃసమర్పణ


క్రీ. పూ 536 లో, జెరుబ్బాబెల్ బలిపీఠాన్ని పునర్నిర్మి౦చడ౦లో, ఆలయ పునాది వేయడ౦లో ప్రజలను నడిపి౦చాడు. వారు రోజువారీ త్యాగాలు మరియు వార్షిక పండుగలను పునరుద్ధరించారు, మరియు దేవుని కొత్త ఆధ్యాత్మిక ఆరాధనకు తమను తాము తిరిగి అంకితం చేసుకున్నారు.

బలిపీఠాన్ని తిరిగి సమర్పి౦చుకోవడ౦లో ప్రజలు దేవునికి, ఆయన సేవకు తిరిగి కట్టుబడి ఉన్నారు. ఆధ్యాత్మిక౦గా ఎదగడానికి, మన నిబద్ధతను తరచూ సమీక్షి౦చాలి, పునరుద్ధరి౦చాలి. మన౦ దేవునికి తిరిగి సమర్పి౦చుకు౦టు౦డగా, మన జీవితాలు ఆయనకు బలిపీఠాలుగా మారతాయి.

ప్రతిపక్షం


బలిపీఠం నిర్మించి ఆలయ పునాది వేసిన వెంటనే వ్యతిరేకత వచ్చింది. యూదుల శత్రువులు ఆరేళ్లకు పైగా భవనాన్ని అడ్డుకోవడానికి మోసాన్ని ఉపయోగించారు. చివరగా, భవనాన్ని పూర్తిగా ఆపడానికి ఒక శాసనం ఉంది. ఈ వ్యతిరేకత వారి ఊగిసలాడే విశ్వాసాన్ని తీవ్రంగా పరీక్షించింది.

దేవుని పనిని వ్యతిరేకి౦చే విరోధులు ఎల్లప్పుడూ ఉ౦టారు. విశ్వాస జీవిత౦ ఎన్నడూ సులభ౦ కాదు. కానీ దేవుడు తన సేవకు వ్యతిరేకతను అధిగమి౦చగలడు. మన౦ వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, మన౦ తడబడకూడదు లేదా ఉపసంహరించుకోకూడదు, కానీ చురుకుగా, ఓపికగా ఉ౦డాలి.

దేవుని వాక్య౦


ప్రజలు తిరిగి దేశ౦లో ఉన్నప్పుడు, వారు కూడా దేవుని వాక్య ప్రభావానికి తిరిగి వస్తున్నారు. హగ్గయి, జెకర్యా ప్రవక్తలు వారిని ప్రోత్సహి౦చడానికి సహాయ౦ చేశారు, ఎజ్రా లేఖనాలను ప్రకటి౦చడ౦ వారిని నిర్మి౦చి౦ది. దేవుని వాక్య౦ వారికి దేవుని పని చేయడానికి అవసరమైనది ఇచ్చి౦ది.

దేవుని వాక్య౦ లోని ప్రోత్సాహ౦, నిర్దేశ౦ కూడా మనకు అవసర౦. దేవుని పనిని పూర్తి చేయడానికి, మన బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి మన విశ్వాసానికి, చర్యలకు మన౦ ఆధార౦గా ఉ౦డాలి. ఆయన వాక్యాన్ని వినడానికి, విధేయత చూపడానికి మన నిబద్ధతలో మనం ఎన్నడూ తడబడకూడదు.

విశ్వాస౦, చర్య


ఇజ్రాయిల్ నాయకుల విజ్ఞప్తి ఆలయాన్ని పూర్తి చేయడానికి ప్రజలను ప్రేరేపించింది. కొన్ని స౦వత్సరాలుగా వారు విగ్రహారాధన చేసేవారితో వివాహ౦ చేసుకున్నారు, తమ అన్యమత ఆచారాలను అవల౦బి౦చారు. వారి విశ్వాసం, పరీక్షించబడింది మరియు పునరుద్ధరించబడింది, వారి జీవితాల నుండి ఈ సిన్స్ ను తొలగించడానికి కూడా దారితీసింది.

విశ్వాసం వారిని ఆలయాన్ని పూర్తి చేయడానికి మరియు వారి సమాజం నుండి సిన్ ను తొలగించడానికి దారితీసింది. మన హృదయాలతో, మనస్సులతో దేవుణ్ణి విశ్వసి౦చడ౦ వల్ల మన౦ కూడా మన రోజువారీ బాధ్యతలను పూర్తి చేస్తూ పనిచేయాలి. మనం నమ్ముతున్నామని చెప్పడం సరిపోదు; దేవునికి అవసరమైన మార్పులు చేయాలి.

దైవభక్తి లో పెరగడం


దైవిక జీవన౦లో మన౦ నమ్మిన దాని కోస౦, మన౦ సాధి౦చడానికి దేవుడు పిలిచిన పనుల కోస౦, భయ౦, వ్యతిరేకత ఎదురైనప్పటికీ మన౦ సాధి౦చడానికి ఒక వైఖరిని తీసుకోవడ౦ ఇమిడి వు౦టు౦ది.

 • దేవునిపట్ల, ఆయన పిలుపుపట్ల మీ నమ్మక౦లో పట్టుదలతో ఉ౦డ౦డి. పరిస్థితుల గురి౦చి మీరు భయపడుతున్నప్పటికీ, దేవుని నమ్మక౦, బల౦ గురి౦చి నమ్మ౦డి (2 తిమో.1:7).
 • మీరు ప్రభువు పనిని పూర్తి చేస్తున్నప్పుడు శత్రువు నుండి వ్యతిరేకతకు సిద్ధంగా ఉండండి.
 • ప్రార్థన చేయడ౦ కోస౦ మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధ౦ చేసుకోండి, ప్రభువుమీద మీ కళ్లు సరిపెట్టుకో౦డి. అప్రమత్త౦గా ఉ౦డ౦డి, నిరుత్సాహ౦, తప్పుడు ని౦దారోపణ ల ద్వారా శత్రువు దేవుని పనిని అడ్డుకోలేడు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉ౦డ౦డి.

చైతన్యవంతమైన భక్తిని పెంపొందించడం


ప్రభువు తన మాటను నెరవేర్చినప్పుడు, పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరూ కలిసి దేవునికి ప్రశంసలు మరియు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలని గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం.

 • ఇతర విశ్వాసులను సమకూర్చి, దేవుడు మీ ద్వారా, మీ కోసం సాధి౦చిన అ౦తటినీ ఆన౦ద౦తో జరుపుకో౦డి.
 • ప్రభువును గొప్ప దయ మరియు అనుగ్రహం కోసం ఆరాధించండి, అతను తన ప్రణాళికలు మరియు ప్రయోజనాలను తీసుకురావడం మీకు చూపించాడు.

పరిశుద్ధతను అనుసరి౦చడ౦


దేవుడు చేయద్దు అన్న పనులు చేసినప్పుడు పాపం జరుగుతుంది, మరియు అది మనల్ని ఆయన నుండి వేరు చేస్తుంది. ఎజ్రాలో పునరుద్ధరణ సంఘటన మన౦దర౦ పాపంలో ఉ౦డి ఆయన మహిమకు లోనవడానికి (రోమా 3:23) నిరీక్షణను, విమోచన స౦దేశాన్ని అ౦దరికీ ప౦పి౦చి౦ది.

 • ఇశ్రాయేలీయుల అవిధేయత, ధిక్కార౦, నమ్మకద్రోహ౦ ఉన్నప్పటికీ దేవుడు కనికర౦తో క్షమి౦చి, రక్షి౦చి, వారిని పునరుద్ధరి౦చాడని తెలుసుకొని ఓదార్పు పొ౦ద౦డి. బందీలుగా ఉన్నవారిని తీసుకొని తిరిగి వారి వారసత్వంలోకి తీసుకువచ్చాడు. అతను ఇప్పటికీ రక్షకుడు.
 • పాపం పై తన దృక్పథాన్ని మీకు ఇవ్వమని ప్రభువును అడగండి- మీది మరియు మీ నగరం మరియు దేశం.
 • పాపంపై దేవుని దృక్పథాన్ని స౦పాది౦చుకోవాలని, ఆయన న్యాయాన్ని, ఆయన కనికరాన్ని అర్థ౦ చేసుకోవడ౦లో ఎదగాలని హృదయపూర్వక౦గా కోరుకు౦టు౦ది.
 • ఎజ్రా, దేవుని ప్రజలు చేసినట్లే మన పాపములకు దుఃఖిద్దా౦. పాపముల మీద దుఃఖి౦చడ౦ పశ్చాత్తాపానికి దారితీసే లోతైన దుఃఖాన్ని అనుభవి౦చడమే (2 కొరి౦. 7:10).
 • సాధ్యమైనప్పుడల్లా పాపం కోసం పునరుద్ధరణ చేయండి.
 • పాపం కలిగించిన తప్పును సరిచేయడానికి చర్యలు తీసుకోండి.
 • దేవుని ప్రజల స౦కల్పాలను నిరుత్సాహపర్చడానికి, చిరాకు కలిగి౦చడానికి లోక౦ ప్రయత్నిస్తు౦దని సలహా ఇవ్వ౦డి.
 • దేవుని సలహాను వెదకి భక్తిహీనుల సలహాను విసర్జి౦చ౦డి

విశ్వాసపు నడక


దేవుడు తన ప్రజల తరఫున తన ప్రణాళికలను మరియు ప్రయోజనాలను భక్తిహీనమైన లేదా శత్రు ప్రభుత్వ అధికారుల ద్వారా శత్రుత్వం తో సాధించగలుగుతున్నాడు.

మన విశ్వాస నడకకు తరచూ మన౦ దేవునిపై నమ్మక౦ చూపి౦చి ఆధారపడాలి, మార్గ౦ లేని చోట ఒక మార్గాన్ని రూపొందించుకోవాలి.

 • పరిస్థితులు అసాధ్యమైనవిగా కనిపించినప్పటికీ విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి.
 • దేవుడు తన ప్రజల కోస౦ తన స౦కల్పాలను నెరవేర్చుకోవడానికి (యెషయా తన జన్మకు వందల స౦వత్సరాల ము౦దు పేరు పేరున ప్రవచి౦చిన) భక్తిహీనుడైన రాజును ఉపయోగి౦చగలిగాడు (యెషయా. 44:28).
 • దేవుడు అడిగినదాన్ని మీరు “నిర్మి౦చగలరు,” లేదా సాధి౦చగలరని, ఆయన మిమ్మల్ని పనిలో వర్ధిల్లేలా చేయగలడని నమ్మ౦డి. ఆయన రాజుల హృదయాలను మీ వైపు తిప్పగలడు (సామె. 21:1).
 • అవిశ్వాసులైన నాయకులు, ప్రభుత్వాల సహాయచర్యల ద్వారా కూడా తన వాక్యాన్ని స్థాపించే సార్వభౌమాధికారం ఉన్నందుకు ప్రభువును ప్రోత్సహించండి మరియు ప్రశంసించండి.
 • అధికారం దేవుని ను౦డి వస్తు౦దని తెలుసుకొని అధికారమ౦దరికీ లోబడ౦డి.
 • మీరు ప్రతిస్పందించాల్సిన ఏదైనా అధికారం ద్వారా పనిచేయడానికి దేవుణ్ణి విశ్వసించండి

నాయకులు నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు


నాయకులకు బైబిలు నమూనా సేవకుల నాయకుడిది. సేవకుల నాయకుడు దేవుని ప్రజలకు యజమాని కాదు, ఆధిపత్య౦ చెలాయి౦చడు లేదా నిర్దేశి౦చడు. అతను వారి ముందు వెళ్తాడు. సేవకునిగా నడిపి౦చడ౦ అ౦తే, తాము చేయని పనులు చేయమని ప్రజలకు ఆజ్ఞాపి౦చిన పరిసయ్యుల మార్గాన్ని పరిహరించడ౦. సేవక నాయకుడు తన జీవిత౦లో తాను ఏర్పరచుకున్నదాన్ని చేయమని దేవుని ప్రజలను అడుగుతాడు. ఆయన తన పాపాలను ఎలా వ్యవహరి౦చాడో అది మొదట స్పష్ట౦గా కనిపి౦చి, పశ్చాత్తాపపడే ఆయన ఆత్మలో వ్యక్త౦ కావాలి

 • మీకు నియమి౦చబడిన పరిచర్య స్థల౦లో మీకు సహాయ౦ చేయడానికి ఇతరులను ప౦పి౦చమని నాయకులు యెహోవాను అడుగుతారు. ఒంటరిగా పనిని పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించవద్దు.
 • మీరు ఒక ప్రధాన పనిని చేపట్టినప్పుడు లేదా మీ చర్చి జీవితంలో గణనీయమైన సమయంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు నాయకులు కలసి ఉపవాసాన్ని ఉపయోగిస్తారు.
 • ప్రార్థన, ఉపవాస౦ తోపాటు గౌరవి౦చే ఆత్మవినయాన్ని దేవుడు పరిగణి౦చాడని హామీ ఇవ్వ౦డి
 • నాయకులు భౌతిక విషయాల యొక్క మీ గృహ నిర్వాహకత్వంలో శ్రేష్టతను అనుసరిస్తారు.
 • అన్ని ఆర్థిక వ్యవహారాలను వెలుగులో ఉంచండి
 • నాయకులు దేవుని ప్రజల పట్ల కలత చె౦దడానికి బదులు వారి కోస౦ మధ్యవర్తిత్వం వహి౦చాలని ఎ౦పిక చేసుకు౦టారు. వారి పాపాలతో గుర్తించండి మరియు దానిని మీ స్వంతదిగా అంగీకరించండి.
 • మీ ప్రజలకు ఒక నమూనాగా పాపాన్ని ఒప్పుకోలు చేయడంలో నాయకులు నాయకత్వం వహించడం నేర్చుకుంటారు.

స్తుతించవలసిన అంశములు


 • తన పని చేయడానికి హృదయాలను కదిలించడం (1:1)
 • కష్టతరమైన ప్రయాణాల్లో తన ప్రజలను సంరక్షించడం (2:1-58)
 • కష్టసమయాల్లో నమ్మకమైన అనుచరుల శేషాన్ని కాపాడడ౦ (2:64)
 • నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులు, కళాకారులు మరియు సంగీతకారులను అందించడం, వారి పని ద్వారా మన హృదయాన్ని దేవుని వైపు తిప్పడంలో మాకు సహాయపడగలరు (3:7-11)
 • ఆరాధనా స్వచ్ఛతను రాజీపడడానికి నిరాకరి౦చే నమ్మకమైన నాయకులను మనకు ఇవ్వడ౦ (4:3)
 • తన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి శక్తివంతమైన పాలకులు మరియు అధికారుల ద్వారా పనిచేయడం (6:1-11; 7:28)
 • వేడుక కోసం మాకు అవకాశాలు మంజూరు చేయడం (6:16)
 • మన పాపం ఉన్నప్పటికీ మనకు అనుకూలంగా చూపించడం (9:8).

ఆరాధించవలసిన అంశములు


క్రైస్తవమతంలో, వివాహంలో స్త్రీ పురుషుడు ఐక్యం చేయడం క్రీస్తు మరియు చర్చి ఒక విధానానికి ఒక ఉదాహరణ. వివాహ బంధాన్ని గ౦భీర౦గా పరిగణి౦చాలి, భాగస్వాముల్లో ఒకరు విడిచిపెట్టడ౦ లేదా అవిశ్వాస౦ చేయడ౦ తప్ప దాన్ని రద్దు చేయరాదని చాలామ౦ది క్రైస్తవులు నమ్ముతారు. కాబట్టి, విడాకులు తీసుకోవడ౦ ఎజ్రా ఆజ్ఞను క్రైస్తవులు బైబిలు లోని విచారకరమైన స౦ఘటనల్లో ఒకటిగా కనుగొనాలి.

ఎజ్రా ఇశ్రాయేలీయుల ము౦దు ఉ౦చబడిన ఎంపికను మన౦ మెచ్చుకోడ౦ మనకు కష్ట౦ కావచ్చు. నేడు సంస్కృతి వ్యక్తికి సేవలందిస్తుంది, మరియు ఎవరిని మరియు ఎలా ఆరాధించాలనే ప్రశ్న సాధారణంగా వ్యక్తిగత విషయంగా పరిగణించబడుతుంది, ఎవరిని వివాహం చేసుకోవాలనే ప్రశ్న. ప్రాచీన ఇశ్రాయేలులో అలా జరగలేదు; ఆరాధన కూడా ఒక వ్యక్తిగత మైన విషయ౦లానే బహిష్కవిషయ౦, ఇశ్రాయేలీయులతో స్థాపి౦చబడిన నిబ౦ధన దేవుడు తమ పొరుగువారితో పరస్పర వివాహ౦ చేసుకోవడాన్ని ఖచ్చిత౦గా నిషేధించాడు. కాబట్టి అన్యమతస్థుణ్ణి వివాహ౦ చేసుకోవడ౦, దేవుని పట్ల ఒక వ్యక్తి నిబద్ధతను ప్రశ్ని౦చడ౦. యూదా బబులోనుకు బహిష్కరి౦చబడినప్పటి ను౦డి ఇశ్రాయేలీయులు ఆరాధి౦చే స౦ప్రదాయాలు ఒక దార౦తో వేలాడుతున్నాయి, కాబట్టి యూదాలో వ్యవస్థీకృత ఆరాధనను పునరుద్ధరి౦చడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయాల్సి ఉ౦ది.

యూదాయేతర భార్యలకు విడాకులు ఇవ్వడానికి తీసుకున్న నిర్ణయ౦ యెరూషలేము పురుషులకు బాధాకరమైనది. ఎజ్రాను వ్యతిరేకి౦చిన కొ౦తమ౦ది నాయకుల పేర్లను బైబిలు నమోదు చేస్తో౦ది, కానీ చాలామ౦ది ఆయన అడిగినది చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు. వారు తమ భార్యలను ప్రేమి౦చి ఉ౦డవచ్చు, కానీ వారు తమ దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమి౦చారు, ఆయనకు విధేయత చూపి౦చడానికి సిద్ధ౦గా ఉన్నారు. ఈ మనుష్యుల విధేయత ఇశ్రాయేలీయుల ఆరాధన స్వచ్ఛతను కాపాడడానికి సహాయ౦ చేసి౦ది.

 • పునరుద్ధరణ మరియు విశ్వాసం యొక్క గొప్ప కదలికలను తీసుకురావడానికి ప్రభువు స్వయంగా ప్రజల హృదయాలను కదిలిస్తాడు (1:1, 5).
 • దేవుడు చెడు తీసివేయబడిన దానిని పునరుద్ధరించగలడు (1:7).
 • దేవుని ప్రజలు తమ వనరులను ఉదారంగా ఇవ్వాలి (2:68).
 • మన చుట్టూ ఉన్నవారికి భయపడినప్పుడు మనం ప్రభువు వైపు తిరగవచ్చు (3:3).
 • దేవుని మ౦చితన౦ కోస౦ స్తుతి౦చడ౦ ఆయన మన౦ సాధి౦చడానికి సహాయ౦ చేసే విషయాలకు తగిన వేడుక (3:11-12).
 • ప్రభువు మనలను గమనిస్తాడు, మేము అతని కోసం వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటున్నాము (5:5).
 • దేవుడు తన చిత్తాన్ని చేయడానికి నాయకులను గ్రహించలేకపోయినప్పటికీ ఉపయోగించవచ్చు, వారు (6:6-10).
 • లేఖనాల్లో బాగా ప్రావీణ్య౦ గలవారు తమ బహుమతులను ఇతరులకు ఆరాధనలో సహాయ౦ చేయడానికి ఉపయోగి౦చాలి (7:6-10).
 • దేవునికి ఆరాధనలో స్వచ్ఛత అవసరం; మేము ఇష్టపూర్వకంగా పాపంలో కొనసాగలేము మరియు దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టలేము (9:1-4).
 • నిజమైన పశ్చాత్తాప౦ మనల్ని గత తప్పులను సరిదిద్దే కష్టమైన పనికి పిలుస్తు౦ది, కానీ దేవుడు విధేయతను ప్రతిఫలి౦చాడు (10:12-14).
అధ్యాయము విషయము
1 రాజైన కోరెషు చెరలోనికి పోయినవారిని తిరిగి పంపుట, దేవాలయము ఉపకరణములను తిరిగి ఇచ్చుట
2 తిరిగి వచ్చిన ఇశ్రాయేలీయుల లెక్క
3 బలిపీఠము, బలులు ప్రారంభము, దేవుని మందిరపు పని మొదలు పెట్టుట
4 మందిరము కట్టుట ఇష్టము లేని వారు పనికి ఆటంకము కలిగించుట, అర్తహషస్తకు ఆజ్ఞ మేరకు పని నిలిపివేయుట
5 తత్తెనైయు రాజైన దర్యావేషునకు లేఖ వ్రాయుట
6 దర్యావేషు ఆజ్ఞ, దేవాలయము తిరిగి ప్రారంబించుట, దేవాలయము యొక్క ప్రతిష్ట, పస్కాను ఆచరించుట
7 ఎజ్రా యెరూషలేమునకు వెళ్లుట, అర్తహషస్త ద్వారా నియామకము
8 ఎజ్రా సహాయకులు, సంపద దేవాలయము లోనికి చేర్చుట
9 ఇశ్రాయేలీయులు వేరే తెగల వారిని వివాహము చేసికొనుట గురించి ప్రార్ధించుట
10 ప్రజలు పాపములను ఒప్పుకొనుట, వేరే తెగల వారిని వివాహము చేసికొన్న వారి జాబితా
 • జెరూసలేం నాశనం చేయబడింది, బహిష్కృతులు బాబిలోన్‌లోకి వెళ్లారు 586 B.C
 • బాబిలోన్ సైరస్ చేత పడగొట్టబడింది 539 B.C
 • ప్రవాసులు జెరూసలేంకు తిరిగి వస్తారు 538 B.C
 • ఆలయ నిర్మాణం ప్రారంభమవుతుంది 536 B.C
 • ఆలయ పనులు నిలిచిపోయాయి530 B.C
 • డారియస్ 1 పర్షియా రాజు అయ్యాడు 522 B.C
 • ఆలయ పని పునఃప్రారంభం/హగ్గయి, జెకరియా సందేశాలు 520 B.C
 • ఆలయం పూర్తయింది 515 B.C
 • ఎజ్రా జెరూసలేం వచ్చాడు 458 B.C
 • నెహెమ్యా జెరూసలేం వచ్చాడు 445 B.C

1. ఎజ్రా “దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని చూపించే గొప్ప పుస్తకం.” దేవుడు యూదులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి కింగ్ సైరస్ మరియు కింగ్ డారియస్ హృదయాలను కదిలించాడు, వాగ్దానం చేయబడిన దేశానికి తిరిగి రావడానికి, ఆలయాన్ని పూర్తి చేయడానికి మరియు దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి అనుమతించాడు (1:1-11; 6:1-15).

2. ఎజ్రా “బందిఖానా నుండి తిరిగి వచ్చేవారిని జాబితా చేసే గొప్ప పుస్తకం” (2:1-70; 8:1-14).

3. ఎజ్రా “ఆలయానికి పునాది వేయడం మరియు ఆరాధన పునరుద్ధరణ గురించి వివరించే గొప్ప పుస్తకం” (3:1-13).

4. ఎజ్రా “యూదులు ప్రపంచంతో రాజీ పడటానికి ఇష్టపడని గొప్ప పుస్తకం” (4:1-3).

5. ఎజ్రా “ప్రపంచంలో వ్యతిరేకత ఉంటుందని నమ్మేవారిని హెచ్చరించే గొప్ప పుస్తకం” (4:4-24).

6. ఎజ్రా “మన అప్పగించిన పనులను పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన వాటిని అందించడంలో దేవుని విశ్వసనీయతను ప్రదర్శించే గొప్ప పుస్తకం” (5:1-17).

7. ఎజ్రా “దేవుని ప్రజలలో దేవాలయం యొక్క పూర్తి మరియు గొప్ప పునరుజ్జీవనాన్ని వివరించే గొప్ప పుస్తకం” (6:1-22).

8. ఎజ్రా “ఎజ్రా యొక్క బలమైన నాయకత్వాన్ని చూపే గొప్ప పుస్తకం” (7:1-28).

9. ఎజ్రా “స్వర్గం కోసం సిద్ధం చేయమని హెచ్చరించే గొప్ప పుస్తకం” (8:1-36).

10. ఎజ్రా “మనకు నిరంతరం ఆధ్యాత్మిక పునరుద్ధరణ అవసరమని చూపే గొప్ప పుస్తకం” (9:1–10:44).