ఆదియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను.

సామెతలు 8:22-24; సామెతలు 16:4; మార్కు 13:19; యోహాను 1:1-3; హెబ్రీయులకు 1:10; 1 యోహాను 1:1; నిర్గమకాండము 20:11; నిర్గమకాండము 31:18; 1 దినవృత్తాంతములు 16:26; నెహెమ్యా 9:6; యోబు 26:13; యోబు 38:4; కీర్తనలు 8:3; కీర్తనలు 33:6; కీర్తనలు 33:9; కీర్తనలు 89:11; కీర్తనలు 89:12; కీర్తనలు 96:5; కీర్తనలు 102:25; కీర్తనలు 104:24; కీర్తనలు 104:30; కీర్తనలు 115:15; కీర్తనలు 121:2; కీర్తనలు 124:8; కీర్తనలు 134:3; కీర్తనలు 136:5; కీర్తనలు 146:6; కీర్తనలు 148:4; కీర్తనలు 148:5; సామెతలు 3:19; సామెతలు 8:22-30; ప్రసంగి 12:1; యెషయా 37:16; యెషయా 40:26; యెషయా 40:28; యెషయా 42:5; యెషయా 44:24; యెషయా 45:18; యెషయా 51:13; యెషయా 51:16; యెషయా 65:17; యిర్మియా 10:12; యిర్మియా 32:17; యిర్మియా 51:15; జెకర్యా 12:1; మత్తయి 11:25; అపోస్తలుల కార్యములు 4:24; అపోస్తలుల కార్యములు 14:15; అపోస్తలుల కార్యములు 17:24; రోమీయులకు 1:19; రోమీయులకు 1:20; రోమీయులకు 11:36; 1 కొరిందీయులకు 8:6; ఎఫెసీయులకు 3:9; కొలొస్సయులకు 1:16; కొలొస్సయులకు 1:17; హెబ్రీయులకు 1:2; హెబ్రీయులకు 3:4; హెబ్రీయులకు 11:3; 2 పేతురు 3:5; ప్రకటన 3:14; ప్రకటన 4:11; ప్రకటన 10:6; ప్రకటన 14:7; ప్రకటన 21:6; ప్రకటన 22:13; ఆదికాండము 2:1; 2 రాజులు 19:15; 1 దినవృత్తాంతములు 29:11; 2 దినవృత్తాంతములు 2:12; యోబు 26:7; కీర్తనలు 90:2; సామెతలు 8:26; యెషయా 66:2; మార్కు 10:6; యోహాను 1:3; యోహాను 5:19; 2 దెస్సలోనీకయులకు 2:13; ప్రకటన 10:5;

భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలముపైన కమ్మియుండెను; దేవుని ఆత్మ జలములపైన అల్లాడుచుండెను.

యోబు 26:7; యెషయా 45:18; యిర్మియా 4:23; నహూము 2:10; యోబు 26:14; కీర్తనలు 33:6; కీర్తనలు 104:30; యెషయా 40:12-14; యోబు 12:24; యోబు 26:13; యోబు 38:9; యోబు 41:32; కీర్తనలు 104:6; కీర్తనలు 148:5; యాకోబు 1:17;

దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను.

కీర్తనలు 33:6; కీర్తనలు 33:9; కీర్తనలు 148:5; మత్తయి 8:3; యోహాను 11:43; యోబు 36:30; యోబు 38:19; కీర్తనలు 97:11; కీర్తనలు 104:2; కీర్తనలు 118:27; యెషయా 45:7; యెషయా 60:19; యోహాను 1:5; యోహాను 1:9; యోహాను 3:19; 2 కొరిందీయులకు 4:6; ఎఫెసీయులకు 5:8; ఎఫెసీయులకు 5:14; 1 తిమోతి 6:16; 1 యోహాను 1:5; 1 యోహాను 2:8; ఆదికాండము 1:14; యోబు 25:3; కీర్తనలు 74:16; యోనా 2:10; మార్కు 1:41; మార్కు 5:41; లూకా 5:13; లూకా 5:25; యోహాను 11:44;

వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను.

ఆదికాండము 1:10; ఆదికాండము 1:12; ఆదికాండము 1:18; ఆదికాండము 1:25; ఆదికాండము 1:31; ప్రసంగి 2:13; ప్రసంగి 11:7; ఆదికాండము 2:4; యోబు 38:19; కీర్తనలు 104:20; యోహాను 9:5;

దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాత్రి అనియు పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను.

ఆదికాండము 8:22; కీర్తనలు 19:2; కీర్తనలు 74:16; కీర్తనలు 104:20; యెషయా 45:7; యిర్మియా 33:20; 1 కొరిందీయులకు 3:13; ఎఫెసీయులకు 5:13; 1 దెస్సలోనీకయులకు 5:5; ఆదికాండము 1:8; ఆదికాండము 1:13; ఆదికాండము 1:19; ఆదికాండము 1:23; ఆదికాండము 1:31; నిర్గమకాండము 27:21; యోబు 2:13; యోబు 38:12; దానియేలు 8:14; మార్కు 14:30;

మరియు దేవుడు జలముల మధ్యనొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ జలములను వేరుపరచునుగాకని పలికెను.

ఆదికాండము 1:14; ఆదికాండము 1:20; ఆదికాండము 7:11; ఆదికాండము 7:12; యోబు 26:7; యోబు 26:8; యోబు 26:13; యోబు 37:11; యోబు 37:18; యోబు 38:22-26; కీర్తనలు 19:1; కీర్తనలు 33:6; కీర్తనలు 33:9; కీర్తనలు 104:2; కీర్తనలు 136:5; కీర్తనలు 136:6; కీర్తనలు 148:4; కీర్తనలు 150:1; ప్రసంగి 11:3; యిర్మియా 10:10; యిర్మియా 10:12; యిర్మియా 10:13; యిర్మియా 51:15; జెకర్యా 12:1; యోబు 9:8; కీర్తనలు 148:5; 2 పేతురు 3:5; ప్రకటన 14:6;

దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము క్రింది జలములను విశాలము మీది జలములను వేరుపరపగా ఆ ప్రకారమాయెను.

సామెతలు 8:28; సామెతలు 8:29; యోబు 26:8; కీర్తనలు 104:10; కీర్తనలు 148:4; ప్రసంగి 11:3; ఆదికాండము 1:9; ఆదికాండము 1:11; ఆదికాండము 1:15; ఆదికాండము 1:24; మత్తయి 8:27; ఆదికాండము 1:20; ఆదికాండము 7:11; నిర్గమకాండము 3:16; యోబు 9:8; యోనా 2:10;

దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను.

ఆదికాండము 1:5; ఆదికాండము 1:10; ఆదికాండము 5:2; ఆదికాండము 1:5; ఆదికాండము 1:13; ఆదికాండము 1:19; ఆదికాండము 1:23; ఆదికాండము 1:31; నిర్గమకాండము 27:21; యోబు 2:13; మార్కు 14:30;

దేవుడు ఆకాశము క్రిందనున్న జలములొకచోటనే కూర్చబడి ఆరిన నేల కనబడును గాకని పలుకగా ఆ ప్రకారమాయెను.

యోబు 26:7; యోబు 26:10; యోబు 38:8-11; కీర్తనలు 24:1; కీర్తనలు 24:2; కీర్తనలు 33:7; కీర్తనలు 95:5; కీర్తనలు 104:3; కీర్తనలు 104:5-9; కీర్తనలు 136:5; కీర్తనలు 136:6; సామెతలు 8:28; సామెతలు 8:29; ప్రసంగి 1:7; యిర్మియా 5:22; యోనా 1:9; 2 పేతురు 3:5; ప్రకటన 10:6; ఆదికాండము 1:7; యోబు 36:30; యోబు 38:10; సామెతలు 3:20; యోనా 2:10; లూకా 5:13; లూకా 8:25;

దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెట్టెను, జలరాశికి ఆయన సముద్రములని పేరు పెట్టెను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

ఆదికాండము 1:4; ద్వితీయోపదేశకాండము 32:4; కీర్తనలు 104:31; ఆదికాండము 1:8; ఆదికాండము 2:1; నిర్గమకాండము 7:19; సంఖ్యాకాండము 20:29; యోబు 38:10; కీర్తనలు 24:2; కీర్తనలు 33:7; కీర్తనలు 95:5; సామెతలు 8:29; యెషయా 42:5; లూకా 8:25;

దేవుడు గడ్డిని విత్తనములిచ్చు చెట్లను భూమిమీద తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలమిచ్చు ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ ప్రకారమాయెను.

ఆదికాండము 2:5; యోబు 28:5; కీర్తనలు 104:14-17; కీర్తనలు 147:8; మత్తయి 6:30; హెబ్రీయులకు 6:7; ఆదికాండము 1:29; ఆదికాండము 2:9; ఆదికాండము 2:16; కీర్తనలు 1:3; యిర్మియా 17:8; మత్తయి 3:10; మత్తయి 7:16-20; మార్కు 4:28; లూకా 6:43; లూకా 6:44; యాకోబు 3:12; ఆదికాండము 1:7; కీర్తనలు 50:12; కీర్తనలు 104:24; యోనా 2:10; 1 కొరిందీయులకు 15:38; 2 కొరిందీయులకు 9:10;

భూమి గడ్డిని తమ తమ జాతి ప్రకారము విత్తనములిచ్చు చెట్లను, తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు చూచెను

యెషయా 61:11; మార్కు 4:28; యెషయా 55:10; యెషయా 55:11; మత్తయి 13:24-26; లూకా 6:44; 2 కొరిందీయులకు 9:10; గలతీయులకు 6:7; ఆదికాండము 1:4; ఆదికాండము 2:5; యోబు 28:5; కీర్తనలు 50:12; కీర్తనలు 104:14; కీర్తనలు 104:24; 1 కొరిందీయులకు 2:16; 1 కొరిందీయులకు 15:38;

అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమాయెను.

ఆదికాండము 1:5; ఆదికాండము 1:8; ఆదికాండము 1:31; మార్కు 14:30;

దేవుడు పగటిని రాత్రిని వేరుపరచునట్లు ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులు కలుగునుగాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవత్సరములను సూచించుటకై యుండుగాకనియు,

ద్వితీయోపదేశకాండము 4:19; యోబు 25:3; యోబు 25:5; యోబు 38:12-14; కీర్తనలు 8:3; కీర్తనలు 8:4; కీర్తనలు 19:1-6; కీర్తనలు 74:16; కీర్తనలు 74:17; కీర్తనలు 104:19; కీర్తనలు 104:20; కీర్తనలు 119:91; కీర్తనలు 136:7-9; కీర్తనలు 148:3; కీర్తనలు 148:6; యెషయా 40:26; యిర్మియా 31:35; యిర్మియా 33:20; యిర్మియా 33:25; ఆదికాండము 1:3; ఆదికాండము 8:22; ఆదికాండము 9:13; యోబు 3:9; యోబు 38:31; యోబు 38:32; కీర్తనలు 81:3; యెహెజ్కేలు 32:7; యెహెజ్కేలు 32:8; యెహెజ్కేలు 46:1; యెహెజ్కేలు 46:6; యోవేలు 2:10; యోవేలు 2:30; యోవేలు 2:31; యోవేలు 3:15; ఆమోసు 5:8; ఆమోసు 8:9; మత్తయి 2:2; మత్తయి 16:2; మత్తయి 16:3; మత్తయి 24:29; మార్కు 13:24; లూకా 21:25; లూకా 21:26; లూకా 23:45; అపోస్తలుల కార్యములు 2:19; అపోస్తలుల కార్యములు 2:20; ప్రకటన 6:12; ప్రకటన 8:12; ప్రకటన 9:2; ఆదికాండము 1:6; ఆదికాండము 1:20; యోబు 38:19; కీర్తనలు 19:4; కీర్తనలు 89:37; యోనా 2:10; మత్తయి 15:2; 1 కొరిందీయులకు 15:41; 2 కొరిందీయులకు 4:6; 2 కొరిందీయులకు 12:2; యాకోబు 1:17;

భూమిమీద వెలుగిచ్చుటకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులై యుండుగాకనియు పలికెను; ఆ ప్రకారమాయెను.

ఆదికాండము 1:7; యోబు 41:32; కీర్తనలు 19:1; 2 కొరిందీయులకు 4:6; యాకోబు 1:17;

దేవుడు ఆ రెండు గొప్ప జ్యోతులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెద్ద జ్యోతిని రాత్రిని ఏలుటకు చిన్న జ్యోతిని నక్షత్రములను చేసెను.

ద్వితీయోపదేశకాండము 4:19; యెహోషువ 10:12-14; యోబు 31:26; యోబు 38:7; కీర్తనలు 8:3; కీర్తనలు 19:6; కీర్తనలు 74:16; కీర్తనలు 136:7; కీర్తనలు 136:8; కీర్తనలు 136:9; కీర్తనలు 148:3; కీర్తనలు 148:5; యెషయా 13:10; యెషయా 24:23; యెషయా 45:7; హబక్కూకు 3:11; మత్తయి 24:29; మత్తయి 27:45; 1 కొరిందీయులకు 15:41; ప్రకటన 16:8; ప్రకటన 16:9; ప్రకటన 21:23; యోబు 9:9; యోబు 38:33;

భూమిమీద వెలుగిచ్చుటకును

ఆదికాండము 9:13; యోబు 38:12; కీర్తనలు 8:1; కీర్తనలు 8:3; అపోస్తలుల కార్యములు 13:47; కీర్తనలు 19:2; యెషయా 45:7;

పగటిని రాత్రిని ఏలుటకును వెలుగును చీకటిని వేరుపరచుటకును దేవుడు ఆకాశ విశాలమందు వాటినుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

కీర్తనలు 19:6; యిర్మియా 31:35; ఆదికాండము 1:4; ఆదికాండము 1:21; కీర్తనలు 19:2; యెషయా 45:7;

అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను.

ఆదికాండము 1:5; ఆదికాండము 1:8; ఆదికాండము 1:31; మార్కు 14:30;

దేవుడు జీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించును గాకనియు, పక్షులు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను.

ఆదికాండము 1:22; ఆదికాండము 2:19; ఆదికాండము 8:17; కీర్తనలు 104:24; కీర్తనలు 104:25; కీర్తనలు 148:10; అపోస్తలుల కార్యములు 17:25; 1 రాజులు 4:33; ఆదికాండము 1:30; ప్రసంగి 2:21; ఆదికాండము 2:19; ఆదికాండము 1:7; ఆదికాండము 1:14; ఆదికాండము 1:6; ఆదికాండము 6:20; నిర్గమకాండము 1:7; కీర్తనలు 8:8; కీర్తనలు 50:11; కీర్తనలు 69:34; 1 కొరిందీయులకు 15:39;

దేవుడు జలములలో వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించిన మహా మత్స్యములను, జీవముకలిగి చలించువాటినన్నిటిని, దాని దాని జాతి ప్రకారము రెక్కలుగల ప్రతి పక్షిని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

ఆదికాండము 6:20; ఆదికాండము 7:14; ఆదికాండము 8:19; యోబు 7:12; యోబు 26:5; కీర్తనలు 104:24-26; యెహెజ్కేలు 32:2; యోనా 1:17; యోనా 2:10; మత్తయి 12:40; ఆదికాండము 8:17; ఆదికాండము 9:7; నిర్గమకాండము 1:7; నిర్గమకాండము 8:3; ఆదికాండము 1:18; ఆదికాండము 1:25; ఆదికాండము 1:31; ఆదికాండము 48:16; కీర్తనలు 148:7;

దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధిపొంది సముద్ర జలములలో నిండి యుండుడనియు, పక్షులు భూమిమీద విస్తరించునుగాకనియు, వాటిని ఆశీర్వదించెను.

ఆదికాండము 1:28; ఆదికాండము 8:17; ఆదికాండము 9:1; ఆదికాండము 30:27; ఆదికాండము 30:30; ఆదికాండము 35:11; లేవీయకాండము 26:9; యోబు 40:15; యోబు 42:12; కీర్తనలు 107:31; కీర్తనలు 107:38; కీర్తనలు 128:3; కీర్తనలు 144:13; కీర్తనలు 144:14; సామెతలు 10:22; ఆదికాండము 1:20; ఆదికాండము 48:16;

అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా అయిదవ దినమాయెను.

ఆదికాండము 1:5; ఆదికాండము 1:8; ఆదికాండము 1:31; మార్కు 14:30;

దేవుడు వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి జాతి ప్రకారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుట్టించుగాకని పలికెను; ఆ ప్రకారమాయెను.

ఆదికాండము 6:20; ఆదికాండము 7:14; ఆదికాండము 8:19; యోబు 38:39; యోబు 38:40; యోబు 39:1; యోబు 39:5; యోబు 39:9; యోబు 39:19; యోబు 40:15; కీర్తనలు 50:9; కీర్తనలు 50:10; కీర్తనలు 104:18; కీర్తనలు 104:23; కీర్తనలు 148:10; ఆదికాండము 1:7; కీర్తనలు 104:24; యెషయా 42:5;

దేవుడు ఆ యా జాతుల ప్రకారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము పశువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము నేలను ప్రాకు ప్రతి పురుగును చేసెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.

ఆదికాండము 2:19; ఆదికాండము 2:20; యోబు 12:8-10; యోబు 26:13; ఆదికాండము 1:4; ఆదికాండము 1:21; యోబు 41:12; కీర్తనలు 50:10; కీర్తనలు 104:24; యెషయా 42:5;

దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలికె చొప్పున నరులను చేయుదము; వారు సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను పశువులను సమస్త భూమిని భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను.

ఆదికాండము 3:22; ఆదికాండము 11:7; యోబు 35:10; కీర్తనలు 100:3; కీర్తనలు 149:2; యెషయా 64:8; యోహాను 5:17; యోహాను 14:23; 1 యోహాను 5:7; ఆదికాండము 5:1; ఆదికాండము 9:6; ప్రసంగి 7:29; అపోస్తలుల కార్యములు 17:26; అపోస్తలుల కార్యములు 17:28; అపోస్తలుల కార్యములు 17:29; 1 కొరిందీయులకు 11:7; 2 కొరిందీయులకు 3:18; 2 కొరిందీయులకు 4:4; ఎఫెసీయులకు 4:24; కొలొస్సయులకు 1:15; కొలొస్సయులకు 3:10; యాకోబు 3:9; ఆదికాండము 9:2; ఆదికాండము 9:3; ఆదికాండము 9:4; యోబు 5:23; కీర్తనలు 8:4-8; కీర్తనలు 104:20-24; ప్రసంగి 7:29; యిర్మియా 27:6; అపోస్తలుల కార్యములు 17:20; అపోస్తలుల కార్యములు 17:28; అపోస్తలుల కార్యములు 17:29; 1 కొరిందీయులకు 11:7; 2 కొరిందీయులకు 3:18; ఎఫెసీయులకు 4:24; కొలొస్సయులకు 3:10; హెబ్రీయులకు 2:6-9; యాకోబు 3:7; యాకోబు 3:9; ఆదికాండము 1:27; ఆదికాండము 2:19; యోబు 35:11; యోబు 39:11; కీర్తనలు 8:5; కీర్తనలు 8:6; కీర్తనలు 17:15; కీర్తనలు 139:14; సామెతలు 8:23; పరమగీతము 1:11; యెషయా 6:8; యెషయా 45:12; యెహెజ్కేలు 28:15; మత్తయి 28:19; లూకా 3:38; లూకా 11:40; యోహాను 1:3; యోహాను 5:19;

దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని స్వరూపమందు వాని సృజించెను; స్త్రీనిగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను.

ఆదికాండము 1:26; కీర్తనలు 139:14; యెషయా 43:7; ఎఫెసీయులకు 2:10; ఎఫెసీయులకు 4:24; కొలొస్సయులకు 1:15; ఆదికాండము 2:21-25; ఆదికాండము 5:2; మలాకీ 2:15; మత్తయి 19:4; మార్కు 10:6; 1 కొరిందీయులకు 11:8; 1 కొరిందీయులకు 11:9; ఆదికాండము 5:1; ఆదికాండము 9:6; న్యాయాధిపతులు 21:22; కీర్తనలు 8:5; కీర్తనలు 17:15; ప్రసంగి 7:29; యెషయా 45:12; యిర్మియా 29:6; యెహెజ్కేలు 28:15; లూకా 3:38; యోహాను 2:1; 1 కొరిందీయులకు 11:7; కొలొస్సయులకు 3:10; 1 తిమోతి 2:13; హెబ్రీయులకు 13:4; యాకోబు 3:9;

దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను; ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధిపొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దానిని లోపరచుకొనుడి; సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పెను.

ఆదికాండము 1:22; ఆదికాండము 8:17; ఆదికాండము 9:1; ఆదికాండము 9:7; ఆదికాండము 17:16; ఆదికాండము 17:20; ఆదికాండము 22:17; ఆదికాండము 22:18; ఆదికాండము 24:60; ఆదికాండము 26:3; ఆదికాండము 26:4; ఆదికాండము 26:24; ఆదికాండము 33:5; ఆదికాండము 49:25; లేవీయకాండము 26:9; 1 దినవృత్తాంతములు 4:10; 1 దినవృత్తాంతములు 26:5; యోబు 42:12; కీర్తనలు 107:38; కీర్తనలు 127:1-5; కీర్తనలు 128:3; కీర్తనలు 128:4; యెషయా 45:18; 1 తిమోతి 4:3; కీర్తనలు 69:34; ఆదికాండము 2:19; ఆదికాండము 5:4; ఆదికాండము 6:1; ఆదికాండము 6:20; ఆదికాండము 9:2; ఆదికాండము 11:11; ఆదికాండము 28:3; నిర్గమకాండము 1:7; లేవీయకాండము 12:2; యోబు 20:4; యోబు 39:11; యోబు 41:4; కీర్తనలు 8:6; కీర్తనలు 50:12; కీర్తనలు 104:25; కీర్తనలు 115:16; కీర్తనలు 127:3; యిర్మియా 29:6; మత్తయి 17:27; యోహాను 2:1; హెబ్రీయులకు 13:4;

దేవుడు ఇదిగో భూమిమీదనున్న విత్తనములిచ్చు ప్రతి చెట్టును విత్తనములిచ్చు వృక్షఫలముగల ప్రతి వృక్షమును మీకిచ్చియున్నాను; అవి మీకాహారమగును.

కీర్తనలు 24:1; కీర్తనలు 115:16; హోషేయ 2:8; అపోస్తలుల కార్యములు 17:24; అపోస్తలుల కార్యములు 17:25; అపోస్తలుల కార్యములు 17:28; 1 తిమోతి 6:17; ఆదికాండము 2:16; ఆదికాండము 9:3; యోబు 36:31; కీర్తనలు 104:14; కీర్తనలు 104:15; కీర్తనలు 104:27; కీర్తనలు 104:28; కీర్తనలు 111:5; కీర్తనలు 136:25; కీర్తనలు 145:15; కీర్తనలు 145:16; కీర్తనలు 146:7; కీర్తనలు 147:9; యెషయా 33:16; మత్తయి 6:11; మత్తయి 6:25; మత్తయి 6:26; అపోస్తలుల కార్యములు 14:17; ఆదికాండము 1:11; ఆదికాండము 6:21; యోబు 28:5; యోబు 39:8; ప్రసంగి 5:9; యిర్మియా 27:5; దానియేలు 1:12; రోమీయులకు 14:2; 1 తిమోతి 4:3;

భూమిమీదనుండు జంతువులన్నిటికిని ఆకాశ పక్షులన్నిటికిని భూమిమీద ప్రాకు సమస్త జీవులకును పచ్చని చెట్లన్నియు ఆహారమగునని పలికెను. ఆ ప్రకారమాయెను.

ఆదికాండము 9:3; యోబు 38:39-41; యోబు 39:4; యోబు 39:8; యోబు 39:30; యోబు 40:15; యోబు 40:20; కీర్తనలు 104:14; కీర్తనలు 145:15; కీర్తనలు 145:16; కీర్తనలు 147:9; ఆదికాండము 1:20; ఆదికాండము 6:21; ప్రసంగి 5:9; యిర్మియా 27:5; దానియేలు 1:12; 1 తిమోతి 4:3;

దేవుడు తాను చేసినది యావత్తును చూచినప్పుడు అది చాలమంచిదిగ నుండెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఆరవ దినమాయెను.

యోబు 38:7; కీర్తనలు 19:1; కీర్తనలు 19:2; కీర్తనలు 104:24; కీర్తనలు 104:31; విలాపవాక్యములు 3:38; 1 తిమోతి 4:4; ఆదికాండము 1:5; ఆదికాండము 1:8; ఆదికాండము 1:13; ఆదికాండము 1:19; ఆదికాండము 1:23; ఆదికాండము 2:2; నిర్గమకాండము 20:11; ఆదికాండము 1:4; ఆదికాండము 1:21; ఆదికాండము 2:18; నిర్గమకాండము 31:17; నిర్గమకాండము 39:43; ద్వితీయోపదేశకాండము 32:4; ప్రసంగి 2:11; ప్రసంగి 3:11; యెహెజ్కేలు 28:15; జెఫన్యా 3:17; మార్కు 7:37; రోమీయులకు 3:12; హెబ్రీయులకు 4:3;