1. దేవుడు అనే పదముతోనే ఆదికాండము మొదలవుతుంది
 2. ఆదికాండము అనగా ప్రారంభములు లేదా మూలములు అని అర్దము
 3. ఇది సృష్టిచేయుటయందు దేవుని యొక్క ఉద్దేశ్యము మరియు ప్రణాళిక గురించిన కధనము
 4. ఆదికాండము బైబిలు మొత్తమునకు వేదిక సిద్దము చేస్తుంది
 5. ప్రపంచము, మానవుల చరిత్ర, కుటుంబములు, నాగరికతలు, రక్షణ గురించిన ప్రారంభములను విశదీకరిస్తుంది
 6. ఈ క్రింది వాటిని ప్రత్యక్షపరుస్తుంది
  1. వ్యక్తిగా దేవుడు మరియు ఆయన గుణగణములు (సృష్టికర్త, కాపాడువాడు, న్యాయాధిపతి, విడిపించువాడు)
  2. మానవుల యొక్క విలువ మరియు గౌరవము (దేవుని యొక్క పోలికలో చేయబడుట, కృప చేత రక్షింపబడుట, లోకములో దేవునిచేత వాడుకొనబడుట)
  3. పాపము యొక్క విషాదాంతము, దాని ఫలితములు (పడిపోవుట, దేవునికి దూరమవుట, తీర్పు)
  4. రక్షణ యొక్క వాగ్ధానము మరియు నిశ్చయత (నిబంధన, క్షమాపణ, వాగ్ధానము చేయబడిన రక్షకుడు).
 7. దేవుడు తన స్వరూపము, పోలికెలో మొదటి మానవులను చేయుట ద్వారా అద్భుతముగా ఆదికాండము మొదలవుతుంది
 8. ఎక్కువకాలము గడవకముందే సాతాను ముసుకు తొలగించబడి పాపము లోకములోనికి ప్రవేశించింది
 9. ఆదాము, హవ్వ అతిక్రమము ద్వారాసృష్టిమొత్తము చెదరగొట్టబడినది.
 10. దేవునికి మానవులకు మధ్యసంబంధము తెగిపోయి, పాపము ప్రజ్వరిల్లినది
 11. నోవహు అతని కుటుంబము తప్పమిగిలిన మనుష్యులు అంతా దేవుని తీర్పులో మరణించారు
 12. దేవుడు అబ్రహామును పిలచుట ద్వారా నిబంధన జనాంగము ఏర్పరచబడినది
 13. అబ్రహాము సంతానమునుంచే దేవుడు లోకమునకు రక్షణ, ఆశీర్వాదము కలుగజేసినారు
 14. ఇస్సాకు, యాకోబు, యోసేపుల ద్వారా నిబంధన కొనసాగినది
 15. యాకోబు 12 మంది కుమారులనుంచి 12 ఇశ్రాయేలు గోత్రములు ఉద్భవించినాయి
 16. యోసేపు ఇగుప్తు రాజగుట ద్వారా దేవుడు తన ప్రజలను కరువునుంచి రక్షించారు
 17. దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పిన మాట నెరవేరునట్లు యాకోబు కుటుంబము ఇగుప్తులో స్థిరపడుటకు దేవుడు యోసేపును సాధనముగా వాడుకొనెను
 18. అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు, యోసేపుల జీవితగాధలు దేవుని యొక్క వాగ్ధానములు మరియు ఆయన యొక్క నమ్మకత్వమునకు రుజువులుగా ఉన్నవి.
 19. ఆదికాండములో మనము కలుసుకొనే ప్రజలు సామాన్యులు, సాధారణమైన వారు అయినప్పటికి దేవుడు వారిచేత గొప్పకార్యములు చేయించినారు.
 20. జీవవృక్షము ఆదికాండములో పోగొట్టుకొనబడి ప్రకటన 22లో పునరుద్దరించబడినది
 21. భవిష్యత్తులో మెస్సీయ వచ్చే యూదా గోత్రమును యాకోబు దీవించుటతో ఆదికాండము ముగుస్తుంది
 22. యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో ఈ ప్రవచనము నెరవేరకమునుపు అనేక దశాబ్ధముల పాటు అనేక పోరాటములు ఎదుర్కొనవలసి వచ్చినది.
 23. ఆదికాండము చదివి ప్రోత్సాహము పొందండి
 24. మనకు నిరీక్షణ ఉన్నది. ప్రపంచము యొక్క స్థితి ఎంత అంధకారములో ఉన్నప్పటికీ దేవుడు ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు.
 25. నీవు ఎంత పనికిరానివాడను, నా వలన ఉపయోగము లేదు అనుకున్నా, దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. ఆయన తన ప్రణాళికలో నిన్ను వాడుకోవాలి అని ఆశ కలిగిఉన్నాడు.
 26. నువ్వు ఎంత పాపాత్ముడవు అయినా, దేవునికి ఎంత దూరముగా జరిగినా కూడా ఆయన రక్షణ నీకు అందుబాటులో ఉన్నది.
 27. ఆదికాండము చాలా విధములుగా నూతన నిబంధనను ముందుగానే గ్రహించినట్లు కనిపిస్తుంది
  1. త్రిత్వము, దేవుని యొక్క వ్యక్తిత్వము
  2. వివాహ వ్యవస్థ
  3. పాపము యొక్క తీవ్రత
  4. దైవిక తీర్పు
  5. విశ్వాసము ద్వారాకలుగు నీతి

దేవుడు ఎక్కడకు దారితీస్తాడో — ఆయన పోషిస్తాడు!

దేవుడు ఎక్కడకు మార్గదర్శకము చూపిస్తాడో — ఆయన అందజేస్తాడు!

దేవుడు ఎక్కడకు నిర్దేశిస్తాడో — ఆయన కాపాడుతాడు!

 1. ఆదికాండము క్రింది విషయములను వివరిస్తుంది
  • 11 అధ్యాయములు సృష్టి
  • పాపములో పడిపోవుట
  • జలప్రళయము
  • బాబేలు గోపురము
  • పితరుల చరిత్ర
 1. 39 అధ్యాయములు అబ్రహాము కుటుంబము యొక్క చరిత్ర
  • 14 అబ్రహాము గురించి
  • 5 ఇస్సాకు గురించి
  • 8 యాకోబు గురించి
  • 14 యోసేపు గురించి
 1. ఆదికాండము యొక్క హీబ్రూ నామము “బెరెషిత్”
 2. ఆదికాండము 2350 సంవత్సరముల చరిత్రను కలిగిఉన్నది
 3. మొదటి 11 అధ్యాయములు 2000 సంవత్సరముల చరిత్రను కలిగిఉన్నది
 4. చివరి 39 అధ్యాయములు 350 సంవత్సరముల చరిత్రను కలిగిఉన్నది
 5. ఆదికాండమునందలి సంఘటనలు మోషే పుట్టుకకు 3 దశాబ్దముల ముందు జరిగినవి
 6. బైబిలునందు 4,100 సంవత్సరముల చరిత్ర కలదు. అందులో సగము 2,286 సంవత్సరములు ఆదికాండమునందు కలదు. మిగిలిన 1,814 సంవత్సరముల చరిత్ర నిర్గమకాండమునుంచి ప్రకటన గ్రంధము వరకు కలదు (65 పుస్తకములు).
 7. 1-11 అధ్యాయములలో దేవుడు ఇశ్రాయేలును ఎందుకు ఎన్నుకున్నారు అనేది వివరించబడినది.
 8. 12-50 అధ్యాయములలో దేవుడు ఇశ్రాయేలును ఎలా ఎన్నుకున్నారు అనేది వివరించబడినది.
 9. ఆదికాండము అన్నీఎలా మొదలయ్యాయి అనే దానికి సంబంధము కలిగి ఉన్నది.
 10. ఈ గ్రంధమునందు మొత్తము 10 వంశావలులు కలవు
 11. ఈ ఒక్క గ్రంధమునందు మాత్రమే దేవుడు విశ్రాంతి తీసుకున్నట్లు వివరించబడినది (2:2, 3).
 12. మెస్సీయ రాకడ గురించి, ఆయన శ్రమ గురించి, అంతిమ విజయము గురించిన మొదటి ప్రవచనము ఇందులో వివరించబడినది (3:15).
 13. ఆదికాండము నూతన నిబంధనలో 200 సార్లకు పైగా ఉదహరించబడినది.
 14. 1-11 అధ్యాయములు నూతన నిబంధనలో 100 సార్లకు పైగా ఉదహరించబడినవి.
 15. ప్రస్తుత కాలము యొక్క యాత్రికులకు వారి ప్రయాణములలో నిశ్చయత ఇస్తుంది,
 16. ఇది మెస్సీయ మొదటి రెండు పేర్లను అందిస్తుంది (స్త్రీ యొక్క సంతానము మరియు షిలోహు) (3:15; 49:10).
 17. ఆయన ఎక్కడ నుండి వస్తాడో (యూదా) తెగను ఇది తెలియచేస్తుంది మరియు ఆయన జన్మించబోయే నగరం (బెత్లెహెం) గురించి ప్రస్తావించిన మొదటి పుస్తకం. 49:10; 35:19 చూడండి.
 18. ఇది మనకు సృష్టించబడిన మొదటి మానవుడిని (ఆదాము) మరియు జన్మించిన మొదటి మానవుడిని కయీను (1:26; 4:1) ఇస్తుంది.
 19. ఇది మరణించిన మొదటి వ్యక్తి (హేబెలు) మరియు చనిపోని మొదటి వ్యక్తి (హనోకు) (4:8; 5:24) నమోదు చేస్తుంది.
 20. సృష్టిలో దేవుని మహిమ (1:1) మరియు మోక్షంలో దేవుని దయ (నోవహు) (6:8) రెండూ స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
 21. మనము ప్రపంచంలోని తొలి నాగరికత (కనాను) మరియు ప్రపంచంలోని అత్యంత పురాతన పౌరుడు (మెతుషెల) (4:17; 5:27) చూస్తాము.
 22. ఆదికాండములో కనిపించే నాలుగు దైవిక ఏర్పాటులలో మొదటి మూడు:
  • వివాహం (2:21-25)
  • మానవ ప్రభుత్వం (9:6)
  • ది నేషన్ ఇజ్రాయెల్ (12:1-3)
  • నాల్గవది చర్చి (మత్త. 16:18, 19)
 23. ఇది మానవ మతం యొక్క మొదటి దృష్టాంతాన్ని అందిస్తుంది (అంజూరపు ఆకులు), మరియు దైవిక విముక్తికి మొదటి ఉదాహరణ (చర్మం యొక్క చొక్కాయిలు) (3:7, 21).
 24. ఇక్కడ మైదానాల్లో (సోదోమ) ఒక నగరం నాశనం చేయబడింది మరియు పర్వతం (ఇస్సాకు) (19, 22) మీద ఒక బాలుడు తప్పించబడ్డాడు.
 25. ఇక్కడ ఒక కుమారుడు (యాకోబు) తన తండ్రిని (ఇస్సాకు) మోసం చేస్తాడు మరియు తర్వాత అతని కుమారులు (యోసేపు సోదరులు) (27, 37) చేత మోసం చేయబడ్డాడు.
 26. ఇక్కడ మనం మొదటి పిల్లలు కనని తల్లి (సారా) మరియు మొదటి మరణిస్తున్న తల్లి (రాహేలు) (16, 35) గురించి చదువుతాము.
 27. యెరూషలేము (స్వర్గానికి చెందిన ఒక రకం) మరియు ఈజిప్టు (ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఒక రకం) ఈ దశలో మొదట ప్రస్తావించబడ్డాయి (13, 14).
 28. ఇక్కడ మనం మొదట మెల్కీసెదెకు అనే రాజు మరియు మక్పేలా అనే గుహ (14, 25) గురించి తెలుసుకుంటాము.
 29. ఇక్కడ మూడు గొప్ప బైబిల్ ఒడంబడికలలో మొదటిది పరిచయం చేయబడింది (12:1-3). ఈ ఒప్పందాలు:
  • అబ్రహామిక్ ఒడంబడిక (12:1-3). ఇది ఒక దేశం (కనాను) మరియు ఒక ప్రజలు (ఇజ్రాయెల్)తో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.
  • దావీదు ఒడంబడిక (2 సమూ. 7:4-16; 1 దిన. 17:3-5). ఆ దేశంలో ఆ ప్రజలను పాలించడానికి ఇది ఒక రాజుతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.
  • కొత్త ఒడంబడిక (యిర్మీయా. 31:31). ఇది మారిన హృదయాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, తద్వారా దేశంలోని ప్రజలు తమపై రాజును పరిపాలించడానికి అనుమతిస్తారు.
 30. దాని పేజీలలో పాపులు మునిగిపోతారు మరియు ఒక భక్తుడు (నోవహు) త్రాగి ఉన్నాడు (7:21, 9:20-21).
 31. ఓడ ఒక పర్వతంపై స్థిరపడుతుంది మరియు ఒక మైదానంలో ఒక టవర్ పెరుగుతుంది (8:4, 11:1-4). ఈ టవర్ ప్రాజెక్ట్ చుట్టూ మతాన్ని ఏకీకృతం చేయడానికి మూడు సాతాను ప్రయత్నాలకు నాంది. మరో ఇద్దరు అనుసరించనున్నారు. ఒకటి బాబిలోన్ సమీపంలో నిర్మించబడింది (దాని. 2), మరియు చివరిది హోలీ ఆఫ్ హోలీస్‌లో ఉంచబడుతుంది (ప్రకటన 13).
 32. చరిత్ర యొక్క మొదటి తిరుగుబాటు (బాబెల్) మరియు పునరుజ్జీవనం (బేతేల్) ఈ పుస్తకంలో సంభవించింది (11:4; 35:2-4).
 33. ఇక్కడ అబ్రహం ఒక పర్వతాన్ని అధిరోహించాడు, అక్కడ దేవుని గొర్రెపిల్ల ఏదో ఒక రోజు చనిపోతాడు (22:2). ఈ సందర్భంగా ఇస్సాకు తన తండ్రిని 20 శతాబ్దాల తర్వాత జాన్ ది బాప్టిస్ట్ సమాధానం చెప్పే ప్రశ్న అడిగాడు. ఇస్సాక్ అడిగిన ప్రశ్న: “గొర్రెపిల్ల ఎక్కడ?” (22:7). యోహాను ఇచ్చిన సమాధానం: “ఇదిగో లోక పాపమును తీసివేయు దేవుని గొర్రెపిల్ల” (యోహాను 1:29).

ఆదికాండము vs ప్రకటన


ఆదికాండము ప్రకటన
మనుష్యలు దేవునిమీద చేసిన మొదటి తిరుగుబాటు గురించి వ్రాయబడినది (3:1-6) చివరి తిరుగుబాటు గురించి వ్రాయబడినది (20:7-10)
పాపము యొక్క ప్రవేశము గురించి వ్రాయబడినది (3:1-6) పాపము యొక్క నిష్క్రమణ గురించి వ్రాయబడినది (20:10; 21:4-8)
మనమీద ఉంచబడిన శాపము గురించి వ్రాయబడినది (3:9-19) శాపము తీసివేయబడుట గురించి వ్రాయబడినది (22:3)
మరణము యొక్క ఆరంభము గురించి వ్రాయబడినది (3:19) మరణము యొక్క అంతము గురించి వ్రాయబడినది (21:4)
ప్రస్తుతము మనము నివసిస్తున్న భూమి, ఆకాశములు చేయటము గురించి వ్రాయబడినది (1:1) నూతన ఆకాశము, భూమి గురించి వ్రాయబడినది (21:1)
దేవుని స్వరూపము, ఆశీర్వాదము పోగొట్టుకున్నాము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిద్వారా తిరిగి దానిని పొందుకున్నాము
మానవుల యొక్క పతనము గురించి వ్రాయబడినది యేసుక్రీస్తు వారిద్వారా మానవుల యొక్క విజయము గురించి వ్రాయబడినది
జీవవృక్షము పోగొట్టుకొనబడినది (3:24) జీవవృక్షము తిరిగి లభించినది (22:2)

మోషే, ఇశ్రాయేలు యొక్క గొప్ప శాసనకర్త మరియు విమోచకుడు. ఇశ్రాయేలును ఐగుప్తు బానిసత్వం నుండి మరియు అరణ్య సంచారం ద్వారా నడిపించిన గొప్ప నాయకుడు మోషే. కొంతమంది వ్యాఖ్యాతలు మోషేను రచయితగా ప్రశ్నించారు. ఆదికాండము మౌనంగా ఉందనేది నిజం: పుస్తకంలో రచయిత పేరు లేదు. కానీ మోషే రచయిత అని రుజువు బలంగా ఉంది-చాలా బలంగా ఉంది.

 1. బైబిలులోని కొన్ని సందర్భములలో పంచకాండాలు “మోషే” అని సంబోధించబడ్డాయి
  1. యోహాను 5:46;
  2. లూకా 24:27, 44
 2. ఒక్క ఆదికాండము తప్ప పంచకాండాలులోని మిగిలిన పుస్తకములు మోషే రచయిత అని తెలియజేస్తున్నాయి
  1. నిర్గమకాండము 17:14; 24:3-4; 34:27;
  2. లేవీయకాండము 1:1; 4:1; 6:1, 8, 19, 24; 7:22, 28; 8:1;
  3. సంఖ్యాకాండము 33:2;
  4. ద్వితియోపదేశాకాండము 1:1; 17:18-19; 27:1-8; 28:58, 61; 29:19-20, 27; 30:10; 31:9-11, 24-26
 3. పాత నిబంధన కూడా పంచకాండాలు రచించినది మోషే అని తెలియజేస్తుంది
  1. యెహోషువ 1:7-8; 8:31-32;
  2. 1 రాజులు 2:3; 8:9, 53;
  3. 2 రాజులు 10:31; 14:6;
  4. ఎజ్రా 6:18;
  5. నెహెమ్యా 13:1;
  6. దానియేలు 9:11-13;
  7. మలాకీ 4:4
 4. ఆదికాండము లేకుండా నిర్గమకాండము సంపూర్ణము కాదు
 5. యూదుల రచన అయిన తాల్ముడ్ కూడా పంచకాండాల రచయిత మోషే అని తెలియజేస్తుంది
 6. నిర్గమకాండము 15:27 బట్టి మోషే ఆ గ్రంధములలోని సంఘటనలకు ప్రత్యక్ష సాక్షి అని అర్ధము అవుతుంది
 7. ఆదికాండమునందు ఇగుప్తునకు సంబంధించిన చాలా పదములు ఉపయోగించబడ్డాయి. ఆ కాలములోని యూదులలో మోషే తప్ప ఇగుప్తు గురించి ఎక్కువ తెలిసినవారు ఎవరూ లేరు. (అపోస్తలుల కార్యములు 7:22)
 8. యోహాను 7:23 లో సున్నతి మోషే ధర్మశాస్త్రములో భాగము అని చెప్పబడినది. ఈ పద్దతి ఆదికాండము 17:12 లో మొదలు అయ్యింది. అలానే దీని గురించి నిర్గమకాండము 12:48, లేవీయకాండము 12:3 లో వ్రాయబడినది
 9. నూతన నిబంధన అన్నిచోట్ల పంచకాండాల రచయిత మోషే అని పేర్కొనబడినది
  1. మత్తయి 8:4; 19:7-8; 23:2;
  2. మార్కు 1:44; 7:10; 10:3-4; 12:19, 26;
  3. లూకా 2:22; 5:14; 16:29-31; 20:37; 24:27, 44;
  4. యోహాను 1:17; 3:14; 5:45-46; 6:32; 7:19, 22-23;
  5. అపోస్తలుల కార్యములు 3:22; 13:39; 15:1, 5, 21; 26:22; 28:23;
  6. రోమీయులకు 10:5, 19;
  7. 1 కొరిందీయులకు 9:9;
  8. 2 కొరిందీయులకు 3:15;
  9. హెబ్రీయులకు 8:5
 10. హీబ్రూలో నిర్గమకాండము మొదటిపదము “మరియు” తో మొదలవుతుంది. దీనినిబట్టి ఇది ఆదికాండమునకు కొనసాగింపు అని అర్ధము అవుతుంది
 11. తన పుట్టుకకు ముందు జరిగిన సంగతుల గురించి పితరుల ద్వారా అయినా కాని లేదా దేవుని దగ్గరనుంచి కలిగిన ప్రత్యక్షత ద్వారా అయినా కాని మోషేకు తెలియజేయబడినది
 12. పంచకాండాలు మొత్తముమీద ఉపయోగించిన రచనాశైలి కూడా అవి ఒక్క రచయిత చేతే రచించబడ్డాయి అని తెలియజేస్తుంది
 13. మోషే మిధ్యానులో గడిపిన సమయములో కూడా ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్ర గురించి తెలుసుకునే అవకాశము ఉన్నది
 14. మోషే యొక్క మరణము గురించి తనకు ముందుగానే దేవుడు ప్రత్యక్షపరచటమును బట్టి ద్వితియోపదేశాకాండము 34లో తనే చివరిమాటలు వ్రాసి ఉండవచ్చు లేదా యెహోషువ అయినా వ్రాసే అవకాశము కలదు.
 15. దేవుడు వ్రాయించటానికి ఆ సమయములో ఇశ్రాయేలీయుల గుంపులో మోషేను మించిన విధ్యావేత్త లేడు. మిగిలినవారు అంతా కూడా బానిసత్వములో ఉండుటవలన వారికి విద్య నేర్చుకునే అవకాశము లేదు.

రచనాకాలము


బహుశా 1450–1406 B.C.

 1. మోషే 120 సంవత్సరాలు జీవించాడు (ద్వితీ 34:7).
 2. మోషే ఈజిప్టులో 40 సంవత్సరాలు గడిపాడు (అ.పో.కా 7:22-23).
 3. మోషే మిద్యానులో 40 సంవత్సరాలు గడిపాడు (నిర్గ 2:15).
 4. మోషే అరణ్య అనుభవాల ద్వారా ఇజ్రాయెల్‌ను నడిపిస్తూ 40 సంవత్సరాలు గడిపాడు (ద్వితీ 8:2f).

సొలొమోను పాలన యొక్క నాల్గవ సంవత్సరం సుమారు 966 BC; అందువల్ల, మోషే ఇశ్రాయేలును ఐగుప్తు నుండి 1446 B.C. (480 సంవత్సరాల ముందు సొలొమోను రాజుగా 4వ సంవత్సరం 1 రాజులు 6:1). ఈ సమాచారం ఆధారంగా, మోషే జీవితం ఈ క్రింది విధంగా నిర్ణయించబడుతుంది:

⇒ మోషే ఐగుప్తులో 1526-1486 B.C.

⇒ మోషే మిద్యానులో 1486-1446 B.C.

⇒ మోషే ఇశ్రాయేలును అరణ్యం గుండా నడిపించాడు 1446-1406 B.C.

ఏది ఏమైనప్పటికీ, తరువాత తేదీ-అరణ్య సంచారం సమయంలో-కూడా సాధ్యమవుతుంది (1446-1406 B.C.). మోషే నిస్సందేహంగా ఈ కాలంలోనే పెంటాట్యూక్ లోని ఇతర నాలుగు పుస్తకాలు-నిర్గమకాండము, లేవీయకాండము, సంఖ్యాకాండము మరియు ద్వితీయోపదేశకాండము వ్రాశాడు. స్పష్టంగా, అతను చరిత్ర ద్వారా ఎందరో మహానుభావులు చేసిన పనిని చేసాడు, అతను సంఘటనల డైరీని ఉంచాడు మరియు అతను సమయం దొరికినందున వివిధ పుస్తకాలలో తన గమనికలను సంకలనం చేశాడు.

⇒ అరణ్య సంచారం సమయంలో మోషే ఆధ్యాత్మికంగా మరింత పరిణతి సాధించి ఉంటాడు. అతను ఈజిప్టులో యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు, ఆదికాండము వ్రాయడానికి అతనిని ప్రేరేపించడానికి పరిశుద్ధాత్మకు అవసరమైన ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వత అతనికి లోపించినట్లు అనిపిస్తుంది. నిజానికి, అతను ఐగుప్తు నుండి పారిపోవడానికి బలవంతంగా హత్యకు పాల్పడ్డాడు (నిర్గ 2:11-15 చూడండి).

⇒ అరణ్య సంచారం సమయంలోనే దేవుడు మోషేతో ముఖాముఖిగా (అలా మాట్లాడటానికి) వ్యవహరించాడు. దేవుడు స్వయంగా మోషేతో సృష్టి కథను మరియు మానవ చరిత్రలోని ఏదైనా ఇతర పూర్వ సంఘటనలను పంచుకున్నట్లయితే, అది అతని జీవితంలోని ఈ నలభై సంవత్సరాలలో ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.

ఎవరికి వ్రాయబడింది


ముఖ్యంగా ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు మరియు సాధారణంగా మానవ జాతికి.

దేవుడు ప్రేమ మరియు సత్యము గల దేవుడు; పర్యవసానంగా, అతని ప్రేమ ప్రతిచోటా ప్రజలందరికీ సత్యాన్ని వెల్లడించేలా నడిపిస్తుంది.

• వారి మూలం యొక్క నిజం: వారు ఎక్కడ నుండి వచ్చారు

• వారి ఉద్దేశ్యము యొక్క నిజం: వారు భూమిపై ఎందుకు ఉన్నారు

• వారి ముగింపు మరియు విధి యొక్క నిజం: వారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు

ఆదికాండము ఇశ్రాయేలు మరియు మానవ జాతి రెండింటికీ, వారి మూలం, ఉద్దేశ్యం మరియు విధి యొక్క సత్యాన్ని బహిర్గతం చేయడానికి వ్రాయబడింది. ఈ మూడు గొప్ప సత్యాలను ప్రజలందరూ తెలుసుకోవాలనేదే మనిషిని సృష్టించడంలో దేవుని ఉద్దేశం.

దేవుని నామములు


 • ఎల్
 • ఎలోహిమ్
 • ఎల్-షద్దాయి
 • అదొనాయ్
 • యెహోవా
 • యెహోవా-యీరే
 • ఎల్-రోయి
 • ఎల్-ఓలామ్
 • యెహోవా-షాలోమ్
 • కాపరి
 • యెహోవా-ఎలోహిమ్
 • ఎల్-ఎల్యోన్
 • అబిర్
 • షపత్
 • రాయి
 • మెలెక్

యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షత


ఆదికాండములో క్రీస్తు స్త్రీ సంతానముగా కనిపించును

ఆయన సాతానును జయించును

మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసెదను. అది నిన్ను తలమీద కొట్టును; నీవు దానిని మడిమెమీద కొట్టుదువని చెప్పెను. (3:15)

ఆయన తననుతాను బలిగా అర్పించుకుని మరణమునుంచి తిరిగిలేచును

అప్పుడాయన నీకు ఒక్కడైయున్ననీ కుమారుని, అనగా నీవు ప్రేమించు ఇస్సాకును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళ్లి అక్కడ నేను నీతో చెప్పబోవు పర్వతములలో ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నర్పించుమని చెప్పెను (22:2)

ఆయన ద్వారా సమస్తదేశములు అశీర్వదించబడును

మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములన్నియు నీ సంతానము వలన ఆశీర్వదించబడును నాతోడని ప్రమాణము చేసియున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చెననెను. (22:18)

ఆయన తన ప్రజలను పరిపాలించును

షిలోహు వచ్చువరకు యూదా యొద్దనుండి దండము తొలగదు అతని కాళ్లమధ్యనుండి రాజదండము తొలగదు ప్రజలు అతనికి విధేయులై యుందురు .(49:10)

ఆయన న్యాయాదిపతిగా ఉండి పాపమునకు తీర్పుతీర్చును

ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిదను ఉత్తమ ద్రాక్షావల్లికి తన గాడిదపిల్లను కట్టి ద్రాక్షారసములో తన బట్టలను ద్రాక్షల రక్తములో తన వస్త్రమును ఉదుకును (49:11)

అతని కన్నులు ద్రాక్షారసముచేత ఎఱ్ఱగాను అతని పళ్లు పాలచేత తెల్లగాను ఉండును (49:12)

మెల్కీసెదేకు

14వ అధ్యాయములో రాజు మరియు యాజకుడైన మెల్కీసెదెకు హెబ్రీ పత్రిక 6వ అధ్యాయము ప్రకారము మన ప్రదానయాజకుడు, ప్రభువునైన యేసుక్రీస్తునకు సాదృశ్యముగా ఉన్నాడు

ఆదినుంచి ఉన్నవాడు

యోహాను 1:1ని బట్టిఆదికాండము 1వ అధ్యాయములోని సృష్టిక్రమములో ఆయన పాలిభాగస్థుడై ఉన్నాడు.

దేవుని వాగ్దానములకు నెరవేర్పు

దేవుడు అబ్రహామునకు 15, 17 అధ్యాయములలో చేసిన గొప్పవాగ్దానములకు, నిబంధన నెరవేర్పునకు ప్రత్యక్షరూపమే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తువారు. ఈ విషయము గురించి పౌలు గలతీ పత్రికలో విపులముగా వివరించటము చూడగలము

విధేయత కలిగిన కుమారుడు

22వ అధ్యాయములో తన తండ్రి మాటకు విధేయుడై మరణమునకు, బలియాగము అవటానికి సిద్దపడిన ఇస్సాకు కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తువారికి సాదృశ్యము

యోసేపు జీవితము ద్వారా

యోసేపు జీవితములో జరిగిన కొన్నిసంఘటనలు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తువారు ఈ లోకములో శరీరముతో జీవించిన 33.5 సంవత్సరముల కాలములో జరిగిన సంఘటనలకు చాలా దగ్గర సంబంధము కలిగియున్నాయి

త్రిత్వము ద్వారా

1, 3, 11 అధ్యాయములలో ఉపయోగించబడిన “మనము” అనే మాటలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తువారిని చూడగలము

పరిశుద్దాత్ముని ప్రత్యక్షత


 1. దేవుని యొక్క ఆత్మ జలములమీద అల్లాడుచుండెను (1:2). సృష్టికార్యమునందు ఆత్మ దేవుడు పాలుకలిగి ఉన్నారని మనకు తెలియజేస్తుంది
 2. యోసేపునందు జ్ఞానము కలిగిన ఆత్మగా “ఇతనివలె దేవుని ఆత్మగల మనుష్యుని కనుగొనగలమా? అని యనెను.” (41:38).
 3. మన పితరుల యొక్క జీవితకాలమునందు వారి కుటుంబములను కాపాడి వారిని దీవించుటయందు ఆత్మయొక్క కార్యము మనకు స్పష్టముగా కనిపిస్తుంది
 4. ఆదికాండము 8వ అధ్యాయములో భూమి దేవుని యొక్క తీర్పుద్వారా జలప్రళయమునకు గురి అయినపుడు మరలా సాధారణమైన నివాసయోగ్యమైన పరిస్థితులు భూమిమీద నెలకొనేలా చేయుటలో ఆయన పాత్ర అమోఘమైనది
 5. ఆదికాండము 1, 3, 11 అధ్యాయములలో ఉపయోగించబడిన “మనము” అనే మాటలో ఆయన ఇమిడి ఉన్నాడు
 6. అబ్రహాము, యోసేపులకు దేవుని మనస్సులో ఉన్నధర్మశాస్త్రము యొక్క విధులను గురించి ప్రత్యక్షత అనుగ్రహించిన ఘనత ఆయనదే
 7. రిబ్కాను, ఇస్సాకు దగ్గరకు తీసికొనివచ్చిన ఎలియాజరు, సంఘమును అను వధువును వరుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కొరకు సిద్దము చేసి తీసికొనివచ్చు పరిశుద్దాత్మునికి సాదృశ్యముగా ఉన్నాడు
 8. యాకోబు తన కుమారులను దీవించినపుడు అతనిమీద ఉన్న ప్రవచన ఆత్మగా ఆయనను మనము చూడగలము
 9. ఓడలో ఉన్ననోవహు వద్దకు ఒలీవ ఆకు తెచ్చిఅతనికి నిశ్చయత, ధైర్యము, ఆదరణ కలిగించిన పావురమునకు ఆయన సాదృశ్యము

ప్రారంభములు

ఆదికాండము విశ్వము, భూమి, మానవులు, పాపము మరియు దేవుని రక్షణ ప్రణాళిక లాంటి అనేక ప్రాముఖ్య మైన సంగతుల ప్రారంభము గురించి వివరిస్తుంది. ఆదికాండము భూమి చక్కగా, మంచిగా చేయబడినది అని తెలియజేస్తుంది. మానవులు దేవునికి ప్రత్యేకమైన వారు. దేవుడు జీవమును సృష్టించి దానిని కాపాడి కొనసాగించువాడు.

అవిధేయత

మానవులు ఎల్లప్పుడూ కూడా గొప్ప ఎంపికలు చేసుకునే అవకాశము కలిగి ఉన్నారు. అవిధేయత అనేది మానవులు దేవుని జీవిత ప్రణాళిక ఎంపిక చేసికోనకపోవుట, వెంబడింపకపోవుట వలన కలుగుతుంది.

ఆదికాండము మానవులు ఎందుకు చెడ్డవారుగా ఉన్నారో వివరిస్తుంది. వారు తప్పుడు మార్గమును ఎంపిక చేసుకొనియున్నా రు. బైబిలులోని గొప్ప నాయకులు కూడా దేవుని విఫలము చేసి అవిధేయత చూపినారు.

పాపము

పాపము మనిషి జీవితాన్ని నాశనము చేస్తుంది. అది మనము దేవునికి అవిధేయత చూపినపుడు కలుగుతుంది

దేవుని యొక్క మార్గములో జీవించుట ద్వారా జీవితము ఫలభరితముగాను, సంపూర్ణముగాను ఉంటుంది.

వాగ్దానములు

దేవుడు మానవులకు సహాయము చేసి కాపాడుటకు వాగ్దానములు చేయును. ఈ రకమైన వాగ్దానమును నిబంధన అని కూడా అంటారు.

దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తన వాగ్దానములను నెరవేర్చేవానిగా ఉన్నారు. దేవుడు మనలను ప్రేమించుటకు, క్షమించుటకు, అంగీకరించుటకు వాగ్దానము చేసి ఉన్నారు.

విధేయత

పాపమునకు వ్య తిరేకమైనది విధేయత. విధేయత దేవునితో మన సంబంధమును పునరుద్దరిస్తుంది.

దేవుని వాగ్దానముల యొక్క ప్రయోజనము పొందాలి అంటే ఆయనకు విధేయత చూపటము ఒక్కటే మార్గము

అభివృద్ధి

అభివృద్ధి అనేది వస్తురూపకమైన ఆస్తుల కన్నా లోతైనది. నిజమైన అభివృద్ధి అనేది దేవునికి విధేయత చూపుట ద్వారా వచ్చు ఫలితమై ఉన్న ది.

మానవులు దేవునికి విధేయత చూపినపుడు వారికి వారితోను, ఇతరులతోను, దేవునితోను శాంతి, సమాధానము లభిస్తుంది.

ఇశ్రాయేలు

తనకొరకు ఒక జనాంగమును ప్రత్యేకపరచుకోవాలి అనే ఉద్దేశ్యము కలిగి దేవుడు ఇశ్రాయేలు దేశమును ప్రారంభించటము జరిగినది. వీరి ద్వారా దేవుడు లోకములో తన మార్గములు సజీవముగా ఉండాలి అని, ఆయన ఎలాంటివాడు అనేది లోకము తెలుసుకోవాలి అని, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు పుట్టుకకొరకు లోకమును సిద్దపరచాలి అని ఆయన అభీష్టము.

మూడు ఉద్దేశ్యములను ఆదికాండము నుండి సేకరించవచ్చు, ఒక చారిత్రక, సిద్ధాంతపరమైన మరియు క్రీస్తు కేంద్రిత ఉద్దేశ్యము.

చారిత్రక ఉద్దేశ్యము


ఇశ్రాయేలు‌ను దాని విశ్వాసం మరియు దేవునిపై నమ్మకంతో ప్రోత్సహించడం మరియు బలోపేతం చేయడం. గుర్తుంచుకోండి, సుమారు 430 సంవత్సరాలుగా ఇశ్రాయేలు పిల్లలు ఈజిప్టులో భయంకరమైన బానిసత్వాన్ని అనుభవించారు, మరియు ఇప్పుడు ఆదికాండము వ్రాయబడుతున్న సమయంలో, వారు అరణ్య సంచారం యొక్క పరీక్షలు మరియు శోధనల ద్వారా బాధపడుతున్నారు. అన్నింటికంటే ప్రజలకు అవసరమైన ఒక విషయం ఏమిటంటే, దేవునిపై వారి విశ్వాసాన్ని ప్రోత్సహించడం మరియు బలపరచడం. చారిత్రాత్మకంగా, ఆదికాండము వ్రాయబడింది ఇశ్రాయేలుకు ఐదు బలమైన పాఠాలు నేర్పటానికి.

 1. సజీవుడు మరియు నిజమైన దేవుడు ఒక్కడే అని ఇశ్రాయేలుకు బోధించడానికి, అన్నిటినీ సృష్టించిన మరియు ఉద్దేశించిన దేవుడు ఒక్కడే (ఉ. అధ్యాయం 1-11).
 2. ఇశ్రాయేలు‌కు దాని మూలాలను బోధించడానికి, వారు వాస్తవానికి అబ్రాహాము ద్వారా దేవునిచే ఎన్నుకోబడ్డారని, దేవుని ప్రజల ఎంపిక శ్రేణిగా నియమించబడ్డారు.
 3. వాగ్దానం చేయబడిన సంతానం, రక్షకుడు, వారి ద్వారా ప్రపంచంలోకి పంపబడాలని ఇశ్రాయేలుకు బోధించడానికి. దేవుడు ప్రపంచాన్ని రక్షించడానికి ఎంచుకున్న పంక్తి వారు. రక్షణ-వాగ్దానం చేయబడిన సంతానం-ఇశ్రాయేలు ద్వారా రావలసి ఉంది.
 4. ఇశ్రాయేలు వారు దేవుణ్ణి విశ్వసించాలని మరియు అనుసరించాలని బోధించడానికి…
  1. జీవితం యొక్క పరీక్షలు మరియు శత్రువులను జయించడం మరియు అధిగమించడం
  2. వాగ్దానం చేయబడిన భూమిని కోరుకోవడం

సిద్ధాంతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక ఉద్దేశ్యము


ప్రతిచోటా ప్రజలందరికీ బోధించడం…

 1. ఇశ్రాయేలీయులకు వాగ్దానం చేయబడిన భూమిని, కనాను దేశాన్ని అందుకోవాలని మరియు దేవుడు తన వాక్యానికి విశ్వాసపాత్రంగా ఉంటాడని మరియు వాగ్దానం చేయబడిన భూమిని వారికి ఇస్తాడని వారికి బోధించడానికి.
 2. దేవుడు సార్వభౌమ సృష్టికర్త అని బోధించడానికి: అతను విశ్వానికి ప్రభువు మరియు మహిమాన్వితుడు, కనిపించే మరియు కనిపించని అన్ని సృష్టి యొక్క సుప్రీం ఇంటెలిజెన్స్ మరియు శక్తి (ఆదికాండము, అధ్యాయాలు 1-2).
 3. దేవుడు స్త్రీ పురుషులను సృష్టించాడని బోధించడానికి: ఆయన వారిపై తన కృపను కుమ్మరించడానికి మరియు వారి వ్యక్తిగత సహవాసం మరియు సేవను ఇప్పుడు మరియు ఎప్పటికీ రక్షించడానికి వారిని సృష్టించాడు (ఆదికాండము 1:26-2:25).
 4. పాపం మరియు మరణం యొక్క మూలాన్ని బోధించడానికి: ఈ రెండు భయంకరమైన విషయాలు ఎందుకు ఉన్నాయి మరియు ప్రజల జీవితాలను చాలా లోతుగా ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి (ఆదికాండము, అధ్యాయం 3).
 5. దేవుని దయ మరియు కృపను బోధించడానికి: దేవుడు మనిషిపై దయ కలిగి ఉంటాడని మరియు అతనిపై తన కృపను కుమ్మరిస్తాడు, మనిషి పశ్చాత్తాపపడి దేవుని వైపు తిరిగితే (ఆదికాండము, అధ్యాయాలు 1–50. ఆదాము, నోవహు, అబ్రాహాము, జీవితాలను చూడండి, ఇస్సాకు మరియు యాకోబు.)
 6. దేవుడు మరియు ఆయన వాక్యం యొక్క విశ్వసనీయతను బోధించడానికి: మనుషుల భయంకరమైన వైఫల్యాలను అధిగమించడానికి దేవుడు ఏమి చేసినా, దేవుడు చెప్పేది మరియు వాగ్దానాలు నెరవేరుతాయి (ఆదికాండము, అధ్యాయాలు 9–50. నోవహు, అబ్రాహాము, ఇస్సాకు వైఫల్యాలను చూడండి. , మరియు యాకోబు.)
 7. నిజమైన విశ్వాసులందరూ-ప్రాచీన మరియు ప్రస్తుతము-వాగ్దానం చేయబడిన భూమిని (స్వర్గానికి చిహ్నంగా) అందుకోవాలని బోధించడానికి.

క్రీస్తు-కేంద్రీకృత ఉద్దేశ్యము


వాగ్దానం చేయబడిన బీజము యేసుక్రీస్తును ప్రపంచ రక్షకునిగా సూచించిందని, యేసుక్రీస్తు వాగ్దానం చేసిన బీజమని బోధించడం…

 • స్త్రీ (ఆది. 3:15)
 • సేతు (ఆది.4:25)
 • షేము (ఆది.9:27; 11:10-26)
 • అబ్రాహాము (ఆది.12:3; రోమా 9:7-9 చూడండి)
 • ఇస్సాకు (ఆది.21:12)
 • యాకోబు (ఆది.25:23; రోమా 9:10-12 చూడండి)
 • యూదా (ఆది.49:10)

దేవునిని అర్ధము చేసికొనుట

సత్యము: దేవుడే సృష్టి కర్త. ఆయన మాత్రమే స్వయంభువుడు. మనము ఆయన ద్వారా చేయబడినవారము. సమస్త జీవులు కూడా తమ జాతి ప్రకారము పునరుత్పత్తి చేయగలిగే విధముగా దేవుడు వాటిని సృజించటము జరిగినది

అన్వయము: మనము సృజించబడిన వారముగా మన సృష్టికర్త పట్ల జవాబుదారీతనము కలిగియున్నాము అని గుర్తించాలి మనము ఏమైయున్నామో దానిని మాత్రమే పునరుత్పత్తి చేయగలము కాబట్టి , మనము క్రీస్తు మాదిరిని పోలికను వెంబడించాలి ఆయన తన సృష్టికి పోషణ దయచేసే దేవుడు. ఆత్మ పరముగాను, శరీరపరముగాను మనము ఆయన ఆహారము ద్వారా పోషింపబడాలి

పాపము నుండి తప్పించుకొనుటకు మార్గదర్శకములు

సత్యము: మానవులు తాము చేసుకున్న ఎంపిక ద్వారా పాపములో పడిపోయారు. మనలను మోసపరచి పాపము చేయుటకు ప్రేరేపించిన శోధకుడు అబద్దమునకు జనకుడు. మనకు కలిగియున్న అభిప్రాయము యొక్క అధికారముతో అబద్దము దేవుని యొక్క వాక్యమును ప్రశ్నిస్తుంది. మనము కలిగియున్న అభిప్రాయములు సాతానునకు సులభముగా వేటాడు ఆహారము వంటివి

అన్వయము: దేవుని వాక్యమును ఎప్పుడూ సవాలు చేయవద్దు . దానికి బదులు దేవుని వాక్యమునకు అర్ధము ఏమిటి? దానిని నా జీవితమునకు ఎలా అన్వయించుకోవాలి అని ప్రశ్నించుకోండి నేత్రాశ, శరీరాశ, జీవపుడంబముల ద్వారా వ్యక్తిగతమైన చెడ్డకోరికలు నెరవేర్చుకోవటానికి శరీరములో కలుగు ఆకలి, అలజడి గుర్తించండి. పరిశుద్దాత్ముని సహాయముతో వాటిని జయించండి. ఆ ఆలోచనలను స్వా గతించవద్దు . అవి మనలను పాపములో పడవేయు ఉచ్చులుగా మారతాయి.

పాపమును అసహ్యించుకొనుటకు వేయవలసిన అడుగులు

సత్యము: దేవుడు పాపమును సంపూర్ణముగా అసహ్యించుకొనును. అందుకే అది తీర్పునకు గురి అయి శిక్ష పొందుతుంది. మానవజాతి చరిత్రలో ఎన్నో నాగరికతలు పాపము యొక్క తీర్పునకు గురి అయి అంతరించిపోయాయి . దేవునియందు విశ్వాసము ఉంచటము అంటే పాపమును ద్వేషించాలి అని ఆదికాండము మనకు తెలియజేస్తుంది

అన్వయము: భక్తిహీనత, దేవుడి గురించిన ఆలోచనలేని, భయములేని పనులు విడిచిపెట్టుము. అలాంటివాటి వలన దేవుడు ఈ లోకమునకు ఒకసారి తీర్పు తీర్చారు అనే విషయము మరచిపోవద్దు వ్యక్తిగత గుర్తింపు, అధికారము కోసము వచ్చే అవకాశములు, విన్నపములనుండి తిరిగిపోమ్ము . దేవుడు దానివలన ప్రజల భాషను తారుమారు చేశారు మన జీవితముల ద్వారా దేవుని మాత్రమే మహిమపరచాలి ప్రతి విధమైన అనైతికత, కల్మషము నుండి పారిపోమ్ము . వాటివలన దేవుడు సోదోమ, గొమెర్రా పట్టణములను నాశనము చేశారు

దైవత్వములో ఎదుగుట

సత్యము: నేత్రాశ, శరీరాశ, జీవపుడంబముల ద్వారా అలనాడు ఆదాము, హవ్వలను సాతాను మోసము చేసాడో, ఈ రోజున కూడా అదే విధముగా ప్రజలను మోసము చేయటానికి పరయత్నము చేసున్నాడు. వారు తాత్కాలికమైన దానికొరకు నిత్యత్వమును, అబద్దముకొరకు సత్యమును బేరము చేసారు.

అన్వయము: పరిశుద్దమైన, దైవప్రేరేపిత వాక్యమును గట్టిగా పట్టుకొనుము. సాతాను దేవుని వాక్యమును వక్రీకరించాడు. హవ్వ దానికి కొంత కలిపింది. దీనిద్వారా సత్య ము వక్రీకరించబడి మానవజాతి పతనానికి దారితీసింది. నీ శరీరమును పోత్రహించు కోరికలను తిరస్కరించుము. అవి నీలో ఎందుకు కలుగుతున్నాయో, వాటికి దోహదము చేస్తున్న నీ ఆలోచన, క్రియలు గుర్తించి వాటిని నీ జీవితములో విడిచిపెట్టుము. దీనికి పరిశుద్దాత్ముని సహాయము తీసికొనుము.

క్రియాశీలకమైన భక్తిని కొనసాగించుట

సత్యము: నిత్యత్వములో ఎప్పుడూ నిలిచియుండే దేవుడు మన సృష్టికర్త. ఆయన స్వరూపములోను, పోలికెలోను స్త్రీ, పురుషులుగా మనము రూపించబడ్డాము. మన గమ్యము ఈ జీవితకాలములోను, తరువాత నిత్యత్వములోను ఆయనతో సన్నిహి త, వ్యక్తిగత సంబంధముకలిగి జీవించుట అనే సత్యమును మనము గుర్తించినపుడు అది మనలో క్రియాశీలకమైన భక్తీ, పట్టుదల కలగటానికి దారితీస్తుంది లేదా నడిపిస్తుంది

అన్వయము: సృస్టినందు మనుష్యులకు గల ప్రత్యేకతను గుర్తించుము. మనము దేవునితో కలిగియున్న సంబంధము, అవకాశము మరి ఎవ్వరికీ లేదు. మనము ఆయన స్వరూపములో చేయబడ్డాము. పాపము ద్వారా దానిని కోల్పోయిన మనము అది మరలా పునరుద్దరించబడే లాగున క్రీస్తు స్వారూప్యము కొరకు పాటుపడాలి. మనము ఆయన నామముల ద్వారా, పరిశుద్ద లేఖనములను దివారాత్రము ధ్యానించుట ద్వారా, ఆయన క్రియలు, లక్షణముల ద్వారా ఆయన గురించి మరింత లోతుగా తెలిసికొనగలము ఈ రకమైన దైవ సంబంధ జ్ఞానము మనము పాపములో పడిపోకుండా భద్రపరుస్తుంది

పరిశుద్దతను వెంబడించుట

సత్యము: దేవుడు పరిశుద్దుడు, స్వచ్చమైనవాడు, లోపము లేనివాడు. పరిపూర్ణముగా పాపమునకు దూరముగా ఉండువాడు. పాపము మనలను దేవుని దూరము చేస్తుంది. తీర్పు అవసరము అయ్యేలా చేస్తుంది. మనకు శిక్ష కలిగితే దేవుని హృదయము బాధపడుతుంది. మనము పాపమును ద్వేషించి, దేవుని ప్రేమించాలి అని ఆదికాండము తెలియజేస్తుంది

అన్వయము: నీతిని వెంబడించుము. పాపముతో నిండిపోయిన లోకములో తనయొక్క నీటి ప్రవర్తన ద్వారా నోవహు దేవుని దృష్టిలో కృపను పొందగలిగాడు మన నగరములు, పట్టణములలో దైవభక్తి కలిగినవారు అభివృద్ధి చెందేలా ప్రార్ధన చేయండి. అలాంటివారు తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నా తృణీకరించవద్దు. అలాంటివారు 10 మంది లేని కారణముచేత సోదోమ, గొమెర్రా పట్టణము నాశనము కావలసి వచ్చినది. అనైతికతకు దూరముగా పారిపోమ్ము. దేవునికి వ్యతిరేకముగా పాపము చేయటము కన్నా కూడా యోసేపు జైలునకు వెళ్లటానికి సిద్దపడ్డాడు.

విశ్వాసపు నడక

సత్యము: అబ్రహాము విశ్వాసులకు తండ్రిగా పిలువబడ్డాడు. విశ్వాసము అనేది దేవునికి స్నేహితుడిగా పిలువబడిన ఈయన జీవితములో అడుగడుగునా చూడగలము. విశ్వాసము అనునది దేవుడు చెప్పినది జరుగుతంది అని నమ్మటమే. ఒకవేళ మనము విశ్వసించినది మన కనుల యెదుటకు రావటములో ఆలస్యము జరిగినా కూడా, అబ్రహాము జీవితము దేవుని మాటమీద నిరీక్షణ ఉంచుటకు మనకు గొప్ప ప్రోత్సాహముగా ఉంటుంది

అన్వయము: నీకు అర్ధముకాని దిశలోనికి దేవుడు నిన్ను నడిపించినప్పుడు భయపడవద్దు. ఆయన పూర్తిగా నమ్మదగినవాడు. అవి ఎలా జరుగుతాయో, నెరవేరుతాయో నీకు కనిపించకపోయినా కూడా దేవుని వాగ్దానములమీద నమ్మకము ఉంచుము. దేవుని యొక్క వాగ్దానములు నీ స్వంత శక్తితో నెరవేర్చుటకు ప్రయత్నము చేయవద్దు. దాని వలన ఎప్పుడూ ఆశించిన ఫలితములు రావు దేవుడు తాను వాగ్ధానము చేసిన రీతిగా దయచేస్తాడు అని విశ్వసించు. దేవునికి మన జీవితమార్గములో చూపించు నమ్మకమైన విదేయతలో ఆయన ఇచ్చు దీవెనలు, సమకూర్పు దాగియున్నాయి . పరిశుద్దమైన, దైవప్రేరేపిత వాక్యమును గట్టిగా పట్టుకొనుము.

ఉదాత్తమైన జీవితమునకు తాళములు

సత్యము: దేవుని పట్ల మరియు ఇతరుల పట్ల ఉదారమైన స్వభావము కలిగియుండుట దేవుని ఎదుర్కొన్న వారి జీవితములలో ప్రస్పుటముగా కనిపించే మార్పు అని మన పితరుల యొక్క అద్భుతమైన, ఆశీర్వాదకర జీవితముల ద్వారా మనకు అర్దము అవుతుంది. దేవుడే మనకు మూలము అని గ్రహించి ఆయనకు మనకు కలిగినవాటిలో దశమబాగము ఇచ్చి ఆరాధించటము అనేది ప్రారంభము అయినది.

అన్వయము: మనము కలిగియున్న సమస్తము కూడా దేవునిద్వారా కలిగినది అని గ్రహించి అబ్రహామువలె ఆయనకు దశమబాగము ఇచ్చి సన్మానించుము. దేవునియందు తమకు గల నమ్మకము, విశ్వాసమునకు ఇచ్చుట అనేది వారి జీవితములలో ఒక సూచనగా ఉన్నది. ఇది దేవునితో మనకు గల నిబంధన సంబంధమును తెలియజేస్తుంది ఇది ధర్మశాస్త్రముకన్నా ముందు మొదలయ్యి ఇప్పుడు కృప క్రింద మనము ఎంచుకున్న ప్రకారము ఇచ్చేదానిగా కొనసాగుతూ ఉంది సమస్తము దేవునిదే. మనము కేవలము సంరక్షణ భాద్యతలు చూసే సేవకులము మాత్రమే. హక్కులు లేవు. నిర్వహణ మాత్రమే

దర్శనము యొక్క నెరవేర్పునకు అడుగులు

సత్యము: తనకు విధేయత కలిగియున్న ఒక వ్యక్తి జీవితములో దేవుడు తన సార్వభౌమాధికారముతో అతని గమ్యమునకు ఎలా చేర్చగలరు అనేది యోసేపు యొక్క జీవితములో శక్తివంతముగా చూడగలము. తాను యవ్వనప్రాయములో ఉన్నప్పుడు దేవుడు తన జీవితముపట్ల కలిగియున్న ప్రణాళిక గురించి దర్శనము పొందాడు. కానీ అనతికాలములోనే ఆ దర్శనము కొట్టివేయబడి తన జీవితము అంతా చెరసాలలోనే వృధా అయిపోతుందేమో అనే పరిస్థితులు తలెత్తాయి . ఏది ఏమైనా యోసేపు దేవునికి నమ్మకముగా ఉన్నాడు. ఇది చెడునకు ఉద్దేశించబడినది అనిపించే దానిలోనుండి దేవుడు తన సేవకుని యొక్క జీవితములో ఆ దర్శనమును నెరవేర్పునకు తీసుకురావటము జరిగినది

అన్వయము: దేవుని దర్శనము గురించి ఆలోచించి దేవుని సమయము కొరకు కనిపెట్టుము. ఇతరుల దృష్టిలో దేవుని యొక్క అనుకూలత కొరకు ఆశించుము అసాధ్యము అనిపించే చోట దేవుడు సాధ్యము చేసి మార్గము తెరువగలడు. నీవు చేయు ప్రతి పనిలో దేవునికి నమ్మకముగా ఉండుము దర్శనము యొక్క నెరవేర్పు మందగించినపుడు నిరాశతో విడిచిపెట్టవద్దు దేవుడు నీకు చాలినవాడు అని విశ్వసించు ఆయన తన ఉద్దేశ్యములు నీ ద్వారా నెరవేర్చుటకు అవసరమైన వరములు నీకు ఇచ్చియున్నాడు (వనరులు, వసతులు, నైపుణ్యత) దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారముమీద నమ్మకము ఉంచుము ఆయన పిలుపు, ఉద్దేశ్యమునకు, చిత్తమునకు నీవు నమ్మకముగా ఉన్నప్పుడు, సమస్తము నీ మంచికి జరిగేలా ఆయన చేస్తాడు. నెరవేర్చలేని దర్శనము దేవుడు నీకు ఎప్పుడూ చూపించరు

స్తుతించవలసిన అంశములు

 1. మానవులను ఆయన యొక్క స్వారూప్యములో చేసినందుకు (1:26-27);
 2. ఆయన చేసినవి అన్నీకూడా మంచిగా చేసినందుకు (1:31);
 3. తనపట్ల అవిధేయత చూపినవారిమీద ఆయన కృప కొరకు (3:21);
 4. మన పడిపోయిన స్థితినుంచి క్రీస్తు మనలను పునరుద్దరించినందుకు (3:22-24);
 5. మానవులను, ప్రతి జీవిని కాపాడుటకు ఆయన చేసిన నిబంధన కొరకు (9:8-16);
 6. అబ్రహాము సంతానము ద్వారా మానవులందరికీ దీవెన చూపినందుకు (12:1-3);
 7. ఎలాంటి సమస్యను అయినా పరిష్కరించు ఆయన సామర్ధ్యము కొరకు (18:14);
 8. దయకొరకు ఆయనకు చేయబడు విజ్ఞాపనలకు స్పందించే ఆయన సిద్దమనస్సు కొరకు (18:23-32);
 9. మన పాపము యొక్క వెల చెల్లించుటకు బలిని సిద్దపరచినందుకు (22:10-13);
 10. మన యొక్క అపజయము, శ్రమలలో కూడా మనకు దీవెన దయచేయు ఆయన ప్రణాళికల కొరకు (50:20).
 11. మనము ఆయన గురించి తెలుసుకోవటానికి ఇచ్చిన ప్రతి అవకాశము, వనరు కొరకు
 12. భూమిమీద ఎప్పటికీ తరగని వనరులు మనకు అందుబాటులో ఉంచినందుకు
 13. మనలో ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రత్యేకముగా తీర్చిదిద్దినందుకు

ఆరాధించవలసిన అంశములు

 1. సృష్టిదేవుని మంచితనము యొక్క కార్యమై ఉన్నది. అది ఎల్లప్పుడూ దేవుని యొక్క శక్తిని ప్రచురపరుస్తూఉన్నది. (1:12:25).
 2. ఆరాధన అనేది వేడుక కాదు. అది ఒకరి హృదయము జీవితమును దేవునికి సమర్పించటము (4:2-7; 22:1-19).
 3. ఆరాధన విధేయతతో మొదలవుతుంది (6:22; 12:4).
 4. నిజమైన ఆరాధన దేవునితో నిబంధన కలిగిన జీవితము జీవించుటకొరకు ఆస్తులను, హోదాను, సౌకర్యములను వదులుకుంటుంది (12:1-4; 13:18).
 5. దేవుని ప్రత్యక్షతను అనుసరించి ఆనందముగా ఆరాదించువారికి నోవహు, అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులు ఉదాహరణలు (17:3; 26:25; 33:20).
 6. మన పాపమునకు దేవుడు క్షమాపణ, దయ ద్వారా స్పందించును. ఆ దయకు ఆరాధన అనేది సరైన ప్రతిస్పందన అయి ఉన్నది (18:20-33).
 7. దేవునికి ఆయన ప్రజలకు ఇవ్వటము అనేది కూడా ఒక ఆరాధన పద్దతి (14:18-20).
 8. దేవుని ఆరాధించే క్రమములో మనకు ఏంటో ఇష్టమైన వాటిని, ప్రేమించే వాటిని త్యాగము చేయవలసి వస్తుంది
 9. దేవుని నిబంధన అనుసరించి నడుచుట ఆయనను ఆరాధించుటలో భాగము
 10. ఆయన ఇచ్చేటటువంటి వస్తు, ధన సంబంధ దీవెనలకొరకు కాకుండా ఆయనను వ్యక్తిగతముగా కోరుకొనుట నిజమైన ఆరాధన

I. మనిషి యొక్క ప్రారంభ చరిత్ర 1:1—11:32

A. సృష్టి వృత్తాంతం 1:1—2:25

1. స్వర్గాన్ని, భూమిని మరియు భూమిపై జీవాన్ని సృష్టించడం 1:1—2:3

2. మనిషి సృష్టి 2:4–25

B. మనిషి పతనం 3:1–24

C. ప్రళయానికి ముందు ప్రపంచం 4:1—5:32

D. నోవహు, జలప్రళయము 6:1—9:29

E. దేశాల పట్టిక 10:1–32

F. భాషల గందరగోళం 11:1–9

G. అబ్రాము (అబ్రాహాము) వంశావళి 11:10–32

II. ఎంచుకున్న పితృస్వామ్యులు 12:1—50:26

A. అబ్రాము (అబ్రాహాము) 12:1—23:20

1. అబ్రాహాము పిలుపు 12:1—13:18

2. రాజుల యుద్ధం 14:1–24

3. అబ్రాహాముతో దేవుని ఒడంబడిక 15:1—21:34

4. అబ్రాహాము పరీక్ష 22:1–24

5. శారా మరణం 23:1–20

B. ఇస్సాకు 24:1—26:35

1. మెసొపొటేమియా నుండి ఇస్సాకు వధువు 24:1–67

2. అబ్రాహాము మరణం 25:1–11

3. ఇష్మాయేలు, ఏశావు మరియు యాకోబు 25:12–34

4. ఇస్సాకుతో తన ఒడంబడికను దేవుడు ధృవీకరించడం 26:1–35

C. యాకోబు 27:1—35:29

1. యాకోబు తన తండ్రిని మోసం చేయడం 27:1–46

2. హారానుకు యాకోబు పారిపోవటం 28:1–10

3. యాకోబుతో దేవుడు తన ఒడంబడికను ధృవీకరించడం 28:11–22

4. హారానులో యాకోబు వివాహం 29:1—30:43

5. కనానుకు యాకోబు తిరిగి రావడం 31:1—35:29

D. ఏశావు 36:1–43

E. యోసేపు 37:1—50:26

1. యోసేపును బానిసత్వానికి విక్రయించడం 37:1—40:23

2. యోసేపు గొప్పతనం 41:1–57

3. యోసేపు తన సోదరులతో వ్యవహరించిన తీరు 42:1—45:28

4. యాకోబు ఈజిప్టుకు వెళ్లడం 46:1—48:22

5. యాకోబు ఆశీర్వాదం మరియు ఖననం 49:1—50:21

6. యోసేపు చివరి రోజులు 50:22–2

అధ్యాయము విషయము
1 దేవుడు విశ్వమును, ఆకాశమును, భూమిని, మొక్కలను, పక్షులను, జంతువులను మరియు మనుష్యులను చేయుట
2 ఏదేను వనములో ఆదాము హవ్వ ల యొక్క ప్రారంభ జీవితము
3 ఆదాము హవ్వ ల యొక్క అవిధేయత మరియు ఏదేను వనము నుండి పంపివేయబడుట
4 కయీను హేబెలు ను చంపుట, కయీను యొక్క శాపము, కయీను వంశావళి
5 ఆదాము మరియు నోవహు యొక్క వంశావళి
6 మానవుల దుష్టత్వము మరియు నోవహు మీద దేవుడు కృప చూపుట
7 జలప్రళయము
8 ప్రళయము తగ్గి ఓడ అరారాతు పర్వతముల మీద నిలచుట
9 ఇంద్రధనస్సు యొక్క నిబంధన
10 షేము, హాము, యాపేతు ల యొక్క వంశావళి
11 బాబెలు గోపురము, అబ్రహాము వరకు గల షేము పితరుల వివరణ
12 దేవుడు అబ్రహామును పిలచుట, అబ్రహాము ఇగుప్తు ప్రయాణము
13 అబ్రహాము తో లోతు వేరగుట, దేవుడు అబ్రహామునకు గొప్ప వంశావలిని వాగ్ధానము చేయుట
14 అబ్రహాము లోతును కాపాడుట, మెల్కీసెదెకు నుంచి అబ్రహాము ఆశీర్వాదము పొందుట
15 అబ్రహాము తో దేవుని నిబంధన
16 శారా, హాగరు మరియు ఇష్మాయేలు గురించి
17 సున్నతి యొక్క నిబంధన
18 దేవుడు ఇస్సాకు జననము గురించి వాగ్ధానము చేయుట, అబ్రహాము సొదొమ గురించి విజ్ఞాపన చేయుట
19 సొదొమ గొమొఱ్ఱా నాశనము, లోతు కుమార్తెలు ఇద్దరు కుమారులకు జన్మ ఇచ్చుట
20 అబ్రహాము, శారా మరియు అబీమెలెకుగురించి
21 ఇస్సాకు జననము, హాగరు ఇష్మాయేలును పంపివేయుట, బెయేర్షేబా నిబంధన
22 ఇస్సాకును బలిగా అర్పించుట, నాహోరు కుమారులు
23 శారా మరణము మరియు భూస్థాపన
24 ఇస్సాకు మరియు రిబ్కాగురించి
25 అబ్రహాము మరణము, ఇష్మాయేలు వంశావళి, యాకోబు ఏశావు జననము
26 ఇస్సాకు మరియు అబీమెలెకుగురించి
27 యాకోబు ఇస్సాకు చేత అశీర్వదించ బడుట
28 యాకోబు లాబాను దగ్గరకు పారిపోవుట మరియు నిచ్చెన యొక్క దర్శనము
29 యాకోబు రాహేలును కలుసుకొనుట, లాబాను దగ్గర పనిచేయుట, లేయాను రాహేలును వివాహము చేసికొనుట
30 యాకోబు అతని కుమారులు అభివృద్ధి చెందుట
31 యాకోబు కనానుకు పారిపోవుట, లాబాను వెంబడించుట
32 యాకోబు ఏశావు ను కలుసుకొనుటకు సిద్దపడుట, దేవునితో పెనుగులాట
33 యాకోబు ఏశావు ను కలియుట, షెకెము లో స్థిరపడుట
34 షెకెము దీనాను అపవిత్ర పరచుట, యాకోబు కుమారుల ప్రతీకారము
35 యాకోబు బెతెలునకు తిరిగి వచ్చుట, ఇశ్రాయేలు గా పేరు పెట్టబడుట, రాహేలు ఇస్సాకు మరణము
36 ఏశావు యొక్క వంశావళి, ఎదోము రాజ్యము
37 యోసేపు యొక్క కల మరియు అతని సహోదరు ల చేత అమ్మివేయబడుట
38 యూదా మరియు తామారుగురించి
39 యోసేపు అభివృద్ధి పొందుట, పోతిఫరు భార్య చేత శోధన, జైలులో వేయబడుట
40 యోసేపు పానదాయకుల అధిపతియు మరియు భక్ష్యకారుల అధిపతియు యొక్క కల భావములను వివరించుట
41 ఫరో యొక్క కల, యోసేపు భావము వివరించుట, బహుమానము పొందుట
42 యోసేపు సహోదరులు ఇగుప్తునకు వచ్చుట, షిమ్యోను ను బందించుట
43 బెన్యామీను ను తీసుకొని ఇగుప్తునకు తిరిగి వచ్చుట
44 బెన్యామీను మరియు వెండి గిన్నె
45 యోసేపు తన సహోదరులకు తనను బయల్పరచుకొని వారిని క్షమించుట
46 యాకోబు అతని కుటుంబము ఇగుప్తునకు వెళ్లుట
47 యాకోబు గోషేను లో స్థిరపడుట, ఇశ్రాయేలీయులు విస్తరించుట
48 యాకోబు కాయిలా పడుట, మనష్షే ఎప్రాయీము లను దీవించుట
49 యాకోబు అతని కుమారులను దీవించుట, యాకోబు మరణము
50 యాకోబు భూస్థాపన, యోసేపు మరణము

క్రింది తేదీలు సుమారుగా ఉన్నాయి, ఖచ్చితమైనవి కావు

 • క్రీ.పూ. 2000 – అబ్రాహాము జననము
 • క్రీ.పూ. 1925 – అబ్రాహాము కనానులో ప్రవేశము
 • క్రీ.పూ. 1900 – ఇస్సాకు జననము
 • క్రీ.పూ. 1840 – ఏశావు, యాకోబు జననము
 • క్రీ.పూ. 1764 – యాకోబు హారానుకు పారిపోవుట
 • క్రీ.పూ. 1750 – యోసేపు జననము
 • క్రీ.పూ. 1733 – యోసేపు బానిసగా అమ్మబడుట
 • క్రీ.పూ. 1720 – యోసేపు ఐగుప్తులో అధికారమునకు వచ్చుట
 • క్రీ.పూ. 1640 – యోసేపు మరణము

ఆదికాండము అనేది సృష్టి మరియు చరిత్ర గురించి వివరించు గొప్ప పుస్తకము 


నిజానికి టైటిల్, “ది బుక్ ఆఫ్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్” అనేది యూదులు మరియు యూదు సంప్రదాయం (తాల్ముడిక్ కాలం) యొక్క ప్రారంభ చరిత్రలో ఆదికాండమునకు ఇవ్వబడిన అసలు శీర్షిక. ఇది మానవ మనస్సు మరియు హృదయానికి ఖచ్చితమైన మరియు సంతృప్తికరమైన చరిత్ర పూర్వకాలానికి సంబంధించిన ఏకైక లిఖిత రికార్డు. మనిషి యొక్క మనస్సు ఖచ్చితత్వాన్ని కోరుకుంటుంది మరియు అతని హృదయం వాస్తవాల ఖచ్చితత్వం వెనుక ఉన్న సంతృప్తికరమైన అవగాహనను కోరుకుంటుంది. ఆదికాండములో దేవుడు చరిత్రపూర్వ కాలాల సంగ్రహావలోకనాన్ని ఇస్తాడు మరియు సృష్టి మరియు చరిత్ర ప్రారంభం వెనుక ఉన్న దానిని వెల్లడి చేస్తాడు.

ఆదికాండము ప్రారంభముల గ్రంధము 


ఆదికాండములోని మొదటి పదం బెరేషిత్ అంటే “ప్రారంభంలో” అని అర్థం. యూదులు కొన్నిసార్లు ఈ పుస్తకాన్ని బెరెషిత్ అని కూడా పిలుస్తారు. గ్రీకులు ఈ పుస్తకాన్ని జెనెసిస్ (Genesis) అని పిలిచారు, ఇది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే ప్రపంచం స్వీకరించిన శీర్షిక. జెనెసిస్ అంటే మూలం, తరం, ప్రారంభం. ఇది అనేక ప్రధాన ప్రారంభాల రికార్డు.

 1. విశ్వం యొక్క ప్రారంభం, స్వర్గం మరియు భూమి రెండూ (ఆది.1:1-11:31).
 2. పురుషుడు మరియు స్త్రీ యొక్క ప్రారంభం (ఆది.1:26-31; 2:4-25).
 3. మనిషితో దేవుని ఒడంబడిక ప్రారంభం (ఆది. 2:15-17).
 4. పాపం ప్రారంభం (ఆది.3:1-13; 4:8-15).
 5. మోక్షానికి నాంది, దేవుడు వాగ్దానం చేసిన సంతానం, రక్షకుడు ద్వారా పాపం మరియు మరణం నుండి మానవుని, ప్రపంచం విడుదల (ఆది.3:14-21).
 6. కుటుంబం ప్రారంభం (ఆది.4:1-15).
 7. నాగరికత మరియు సమాజం ప్రారంభం (Ge.4:16-9:29).
 8. దేశాలు మరియు జాతుల ప్రారంభం (అధ్యాయాలు 10-11).
 9. ఇశ్రాయేలు ప్రారంభం, దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రజలు (అధ్యాయాలు 12-50).
 10. వాగ్దానం చేయబడిన భూమి కోసం నిరీక్షణ ప్రారంభం (కనాను, స్వర్గానికి చిహ్నం) (ఉ. అధ్యాయాలు 12-50).

ఆదికాండము తరముల గురించి వివరిస్తుంది 


తరాల (టోలెడోట్) అనే పదానికి సంతానం, వారసులు లేదా వ్యక్తి చరిత్ర అని అర్థం. పుస్తకాన్ని పది శీర్షికల కింద విభజించడానికి రచయిత ఈ పదాన్ని పదిసార్లు ఉపయోగించారు. రచయిత ప్రతి విభాగాన్ని “ఇవి తరాలు” అనే పదాలతో ప్రారంభిస్తారు. ఆదికాండము తరచుగా ఈ విభాగాల ద్వారా వివరించబడింది. అవి క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

 1. ఆకాశం మరియు భూమి యొక్క తరాలు (ఆది.2:4-4:26).
 2. ఆదాము యొక్క తరాలు లేదా చరిత్ర (ఆది.5:1-6:8).
 3. నోవహు యొక్క తరాలు లేదా చరిత్ర (ఆది.6:9-9:29).
 4. నోవహు కుమారుల తరాలు లేదా చరిత్ర (ఆది.10:1-11:9).
 5. షేము యొక్క తరాలు లేదా చరిత్ర (ఆది.11:10-26).
 6. తెరహు (అబ్రహం) యొక్క తరాలు లేదా చరిత్ర (ఆది.11:27-25:11).
 7. ఇష్మాయేలు యొక్క తరాలు లేదా చరిత్ర (ఆది.25:12-18).
 8. ఇస్సాకు యొక్క తరాలు లేదా చరిత్ర (ఆది.25:19-35:29).
 9. ఏశావు యొక్క తరాలు లేదా చరిత్ర (ఆది.36:1-43).
 10. యాకోబు యొక్క తరాలు లేదా చరిత్ర (ఆది.37:1-50:26).

ఆదికాండము మన పూర్వీకుల గురించి పితరుల గురించి వివరిస్తుంది


ఇశ్రాయేలు, అబ్రాహాము, ఇస్సాకు మరియు యాకోబుల పూర్వీకుల జీవితాలు ఆదికాండము ద్వారా వివరించబడ్డాయి.

ఆదికాండము “మనిషి పట్ల దేవుని కృపను ప్రారంభించే పుస్తకం.”


సహజంగానే, సృష్టి మరియు జీవితం కూడా వాటి అన్ని అధికారాలతో కూడిన దయతో కూడిన చర్య, మనిషి పట్ల దేవుని అనుగ్రహం. దయ అంటే కేవలం సృష్టి మరియు జీవితం కంటే చాలా ఎక్కువ, అవి ఎంత అద్భుతమైనవో. దయ అంటే మనిషి భయంకరమైన పాపం మరియు దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసినప్పటికీ దేవుడు మనిషికి అనుకూలంగా ఉంటాడు. దేవుడు మనిషిని అవినీతి మరియు మరణం యొక్క విధి నుండి శాశ్వతంగా ఉండే పరిపూర్ణ జీవితానికి రక్షించడం ద్వారా అతనికి అనుకూలంగా ఉంటాడు. ఆదాము మొదటి పాపం మరియు దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసిన వెంటనే ఈ మహిమాన్వితమైన మోక్షం ప్రారంభించబడింది, దేవుడు ఆదామును “ఎక్కడున్నావు?” అని వెదకడం ప్రారంభించినప్పుడు ప్రారంభించబడింది. (ఆది.3:9).

దేవుడు కోరుకునే రక్షకుడయ్యాడు, తన అద్భుతమైన కృప ద్వారా మోక్షం మరియు విముక్తి యొక్క అద్భుతమైన ప్రణాళికను ప్రారంభించటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కానీ ఇదంతా కాదు: ఆదాము మరియు హవ్వ‌లను వారి నగ్నత్వంలో “చర్మం మరియు బట్టలు” భద్రపరచడానికి దేవుడు ఒక జంతువు యొక్క జీవితాన్ని మరియు రక్తాన్ని త్యాగం చేయడంతో దయ యొక్క నేపధ్యము కొనసాగింది (Ge.3:21). వారికి బట్టలు కట్టడానికి మరియు రక్షించడానికి ఒక జీవితాన్ని త్యాగం చేయవలసి వచ్చింది. అప్పటి నుండి, దేవుడు మానవుని పాపాన్ని మరియు వైఫల్యాన్ని కప్పిపుచ్చడానికి మరియు క్షమించడానికి “నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు” అని మనిషిని వెదకడం మరియు కేకలు వేయడం కనిపిస్తుంది.

దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రజలు, పితృస్వామ్య తండ్రులు కూడా, పాపం మరియు తిరుగుబాటు పట్ల దేవుని జోక్యం, దయ ద్వారా నమ్మశక్యం కాని ధోరణిని ఎప్పటికప్పుడు ప్రదర్శించారు.

ఆదికాండము “దేవుని రక్షణ ప్రణాళికను ప్రారంభించే గ్రంథము.”


ఆదికాండము “విమోచన చరిత్రను ప్రారంభించే పుస్తకం.”


ఆదికాండము “రక్తం మరియు త్యాగం యొక్క బాటను ప్రారంభించే పుస్తకం.”


ఆదికాండము “మనుష్యులతో దేవుని ఒడంబడిక సంబంధాన్ని స్థాపించే గ్రంథం.”


మనిషి చరిత్రలో నాలుగు కీలక సమయాల్లో దేవుడు మనిషితో తన మొదటి నాలుగు ఒడంబడికలను ఎలా ఏర్పాటు చేసాడో ఆదికాండము మానవునితో దేవునికి ఉన్న ప్రత్యేక సంబంధాన్ని చూపిస్తుంది.

ఈ ఒప్పందాలు

 1. దేవుడు మనిషి యొక్క అత్యంత ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చిన ఏదేను ఒడంబడిక (ఆది.2:15-17).
 2. ఆదాము ఒడంబడిక లేదా ఆదాముతో చేసిన ఒడంబడిక, దీని ద్వారా దేవుడు విమోచన వాగ్దానం చేస్తాడు (ఆది. 3:15).
 3. నోవహు ఒడంబడిక లేదా నోవహుతో చేసిన ఒడంబడిక, దీని ద్వారా దేవుడు మానవ జాతిని కాపాడతాడు (ఆది.6:18; 9:8-17).
 4. అబ్రాహాము ఒడంబడిక లేదా అబ్రాహాముతో చేసిన ఒడంబడిక, దీని ద్వారా దేవుడు ఒక కొత్త జాతిని (యూదులు) ప్రారంభించి, దేవుని ప్రజల ఎంపిక శ్రేణిగా ఉంచాడు (ఆది. 12:1-3).

ఆదాము మరియు నోవహుతో చేసిన ఒప్పందాలు సార్వత్రిక ఒడంబడికలుగా ఉన్నాయని గమనించడం ముఖ్యం; అంటే, అవి దేవునికి మరియు మొత్తం మానవ జాతికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని కవర్ చేస్తాయి. కానీ అబ్రాహాముతో చేసిన ఒడంబడిక పరిమిత ఒడంబడిక; అంటే, ఇది దేవునికి మరియు ఆయన ఎన్నుకున్న ప్రజలకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని మాత్రమే కవర్ చేస్తుంది, దేవుణ్ణి శ్రద్ధగా అనుసరించే భూమి యొక్క విశ్వాసులు (ఆది. 11:6).

ఆదికాండము “మనుష్యుని విశ్వాసయాత్రను ప్రారంభించే గ్రంథము.”


ఆదాము, హేబేలు, హనోకు, నోవహు—దేవుని ప్రజల దైవిక వంశం—దేవుణ్ణి విశ్వసించారు: వారు దేవునిపై గొప్ప విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించారు (చూడండి-ఆది 3:15; 3:21; 4:3-4; 5:21-24 ; 6:9-10).

అబ్రాహాము, ఇస్సాకు మరియు యాకోబులు గొప్ప విశ్వాసముగల పురుషులు.

మనిషి జీవితం-పుట్టినప్పటి నుండి మరణం వరకు మరియు అంతకు మించిన యాత్ర-తెలియని యాత్ర లేదా దేవుని వాగ్దానాలపై విశ్వాసం యొక్క యాత్ర. ఆదికాండము అనేది విశ్వాసం యొక్క యాత్రలో నడిచిన పురుషుల కథ.

ఆదికాండము “దేవుని ప్రధాన వాగ్దానాలను బయలుపరచి, వాటితో వ్యవహరించే గ్రంథము.”


వాగ్దానం చేయబడిన బీజమును, ప్రపంచ రక్షకుని పంపుతానని దేవుని వాగ్దానం ఉంది, ఆ “సాతాను అని పిలువబడే ఆది సర్పం” (ఆది. 3:15; ప్రక 12:9; 20:2 చూడండి).

భూమిపై తన వాగ్దానాలు మరియు ఉద్దేశాలను నెరవేర్చడానికి దైవభక్తిగల ప్రజల శ్రేణి ఉనికిలో ఉందని ఎల్లప్పుడూ చూస్తానని దేవుని వాగ్దానం ఉంది (ఆది. 3:15; 12:1-3).

ఇశ్రాయేలుకు వాగ్దానం చేయబడిన కనాను దేశాన్ని ఇస్తానని దేవుని వాగ్దానం ఉంది. కానీ గమనించండి: వాగ్దానం చేయబడిన భూమి భౌతిక వారసత్వం మరియు ఆధ్యాత్మిక వారసత్వం రెండింటినీ సూచిస్తుంది. వాగ్దానం చేయబడిన భూమి స్వర్గానికి చిహ్నంగా ఉంది, ఇది దేవుడు తనను వెంబడించే నిజమైన విశ్వాసులందరికీ వాగ్దానం చేశాడు (ఆది. 12:1 హెబ్రీ 11:8-10, 13-14, 16 చూడండి; -ఆది.11:29 ; 12:1; రోమా 4:13; గల 3:16).

ఆదికాండము “వాగ్దానం చేయబడిన సంతానం యొక్క గ్రంథం,”


ప్రపంచ రక్షకుడు. వాగ్దానం చేయబడిన బీజము మొత్తం బైబిల్ అంతటా నడిచే ప్రధాన అంశాలలో ఒకటి (చూడండి-ఆది 3:15; గల 3:6-7; 3:16).

ఆదికాండము “ది గ్రేట్ బుక్ ఆఫ్ థియోలాజికల్ పిక్చర్స్.”


బైబిల్ సిద్ధాంతాలు ఆదికాండము‌లో అభివృద్ధి చేయబడలేదు, కానీ ఆచరణాత్మకంగా కొత్త నిబంధనలో అభివృద్ధి చేయబడిన ప్రతి సిద్ధాంతం ఆదికాండములో చిత్రీకరించబడింది లేదా వివరించబడింది.

దేవుని పేర్లు లేదా సిద్ధాంత చిత్రాలు ఉన్నాయి…

 • సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు (ఎలోహిమ్, గె.1:1)
 • విముక్తి మరియు ప్రత్యక్షత యొక్క దేవుడు, మనిషితో వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకునే ఒడంబడిక దేవుడు (యెహోవా లేదా యావే, ఆది 2:4; 2:7)
 • దేవుడు సర్వోన్నతుడు (ఎల్ ఎల్యోన్, ఆది14:18-20)
 • దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు (ఎల్ షద్దాయి, ఆది17:1; Ex.6:3 చూడండి)
 • ఎవర్లాస్టింగ్ గాడ్ (ఎల్ ఓలం, ఆది 21:33)
 • చూసే దేవుడు (ఎల్ రోయి, ఆది 16:13)
 • దేవుడు, ఇశ్రాయేలు దేవుడు (ఎల్-ఎలోహె-ఇజ్రాయెల్, ఆది 33:20)
 • బేతేల్ దేవుడు (ఎల్-బెతేల్, ఆది 35:7)
 • అబ్రాహాము దేవుడు (ఆది.24:12; 28:13; 31:42; నిర్గ 3:6 చూడండి)
 • ది ఫియర్ ఆఫ్ ఇస్సాక్ (ఆది.31:42, 53)
 • ది స్ట్రాంగ్ లేదా మైటీ వన్ ఆఫ్ జాకబ్ (ఆది 49:24; Is.1:24; కీర్త 132:2 చూడండి)
 • షేము దేవుడైన ప్రభువు (ఆది 9:26)
 • అందరికి ప్రభువు (అదొనాయ్, ఆది 18:27; నిర్గ 23:17; యెష 6:1; 10:16, 33 చూడండి)

సిద్ధాంతపరమైన చిత్రాలు ఉన్నాయి…

 • సమర్థన (ఆది15:6 రోమా 4:3, 20-23 చూడండి).
 • నీతి మరియు దేవునిచే నీతిని ధరించవలసిన ఆవశ్యకత (ఆది 3:21)
 • సృష్టి (ఆది అధ్యాయాలు 1-2)
 • విముక్తి (ఆది.3:21)
 • ప్రపంచ రక్షకుడైన వాగ్దానం చేయబడిన సంతానం ద్వారా రక్షణ (ఆది.3:15; 12:3)
 • స్వర్గం, వాగ్దానం చేయబడిన భూమి (ఆది.12:1)
 • విశ్వాసులు, దేవుణ్ణి అనుసరించే దైవభక్తి గల వ్యక్తుల శ్రేణి (ఆది., అధ్యాయాలు 4-50)
 • దయ (ఆది.4:15; 6:8; 18:26; 19:16)
 • ఎన్నికలు (ఆది 25:21-23 రోమా 9:9-13 చూడండి)
 • తీర్పు (ఆది.6:1-7; 19:24 18:16-33 చూడండి)
 • మరణం మరియు దేవుని వాగ్దానాల ద్వారా మరణాన్ని జయించాలనే ఆశ, వాగ్దానం చేయబడిన సంతానం (ఆది.3:15; 5:24), మరియు వాగ్దానం చేయబడిన భూమి (ఆది.12:1-3; 22:5; 47:29; 50:24 చూడండి హెబ్రీ 11:13-14, 16, 17-19, esp. 19)
 • ప్రార్థన (ఆది.18:23; 25:21; 32:24-32)
 • మానవ చట్టం (ఆది.9:4-6)

జాబితాలో మరియు జాబితాలోకి వెళ్లవచ్చు, కానీ పై జాబితా ఆదికాండము “ది గ్రేట్ బుక్ ఆఫ్ థియోలాజికల్ లేదా డాక్ట్రినల్ పిక్చర్స్” ఎలా ఉందో వివరిస్తుంది.

ఆదికాండము “ఇశ్రాయేలు యొక్క ప్రారంభాల యొక్క పుస్తకం.”


పన్నెండవ అధ్యాయం నుండి – అబ్రాహాము ఎంపిక నుండి యోసేపు ద్వారా- పుస్తకం కేవలం ఇశ్రాయేలు యొక్క ప్రారంభం, యూదు దేశం యొక్క ప్రారంభం, ప్రపంచానికి తన సాక్షిగా దేవుడు ఎన్నుకున్న దేశం యొక్క చరిత్ర.