0
వచనములు
0
దేవుడు
0
హానోకు
0
నోవహు

ఆదాము యొక్క వంశావళి గురించిన వివరములు ఈ గ్రంథములోని ప్రాముఖ్యమైన అంశము. వంశములో అందరి గురించి విపులముగా వ్రాయబడలేదు గాని, నోవహు యొక్క వంశవృక్షము గురించి తెలియజేయుటకు మాత్రమే అవసరమైన వారి వివరములు ఇవ్వటము జరిగినది. ఒక్కొక్కరు ఎన్ని సంవత్సరములు బ్రతికారు అనేది తెలియజేయబడినది. ఈ జాబితాలో ప్రత్యేకమైన స్థానము కలిగిన వ్యక్తి హానోకు. మొట్టమొదటిసారిగా దేవునితో నడచిన వ్యక్తిగాను, మరణము చూడకుండా దేవునిచేత కొనిపోబడినవాడుగాను వివరించబడినది. మనుష్యుల యొక్క శ్రమ భూమిమీద ఎంత కష్టముగా ఉన్నది అనే విషయము చివరిగా నోవహు తండ్రియైన లెమెకు మాటలలో మనకు ప్రస్పుటముగా కనిపిస్తుంది. నోవహు యొక్క కుమారుల పేరులతో ఈ అధ్యాయము ముగుస్తుంది.

అధ్యాయము యొక్క అవగాహన

అధ్యాయము యొక్క వివరణ
అధ్యాయములో గమనించవలసిన అంశములు
అధ్యాయములో దేవుని ప్రత్యక్షత
అధ్యాయములో నేర్చుకొనవలసిన పాఠములు
అధ్యాయములో స్తుతి, ఆరాధన అంశములు
అధ్యాయము నిర్మాణము

అధ్యాయము యొక్క స్టడీ

వచనముల వారీగా అధ్యాయము స్టడీ చేయుటకు. ప్రతి వచనమును సమగ్రముగా వివిధ కోణములలో అర్ధము చేసుకొనుట కొరకు ఈ క్రింది సమాచారము ఇవ్వబడినది

క్రాస్ రిఫరెన్స్ లు
పారలల్ బైబిలు
స్టడీ నోట్స్
స్టడీ వీడియోలు
డిక్షనరీ
పదముల స్టడీ (కంకార్డెన్స్)
స్ట్రాంగ్స్ డిక్షనరీ (హీబ్రూ, గ్రీకు పదముల వివరణ)

అధ్యాయము డౌన్లోడ్ లు

అధ్యాయము PPT

తెలుగు ఇంగ్లీష్ పారలల్ బైబిలు

తెలుగు భారతీయ బాషల పారలల్ బైబిలు

తెలుగు హీబ్రూ గ్రీకు బాషల పారలల్ బైబిలు

అధ్యాయము రిఫరెన్స్ లు వచనములు లేకుండా

అధ్యాయము రిఫరెన్స్ లు వచనములతో

అధ్యాయము ఆడియో

English Transliteration